Балалар және жастар шығармашылық орталығының ерекшеліктері туралы ақпарат


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университеті

Педагогика факультеті
Музыкалық білім беру кафедрасы

Орындаған: Бейбітова Қ.
Тексерген: п.ғ.к.доцент Сұлтанова Н.К.
Балалар және
жастар
шығармашылық
орталығының
ерекшеліктері
Әрбір оқушыны оқытып, тәрбиелеуге байланысты
мәселелерді өздігімен және шығармашылық
қабілеттерін арттыру үшін шығармашылық орталықтар
керек.
Оқушының білім сапасын көтеру негізгі мақсат. Біз
соңғы нәтиже сипатын, мектеп түлегінің білімділігі
үлгісі арқылы құрдық.
Біздің оқушыға қойған талабымыз:
·қоршаған ортаны сезе білу, құбылыс себептерін
іздене білу;
·ақыл парасатты игеріп, ойлау, сезім қабілеттерін
арттыру;
·алдына мақсат қоя білу және жетуге ұмтылу;
·өзін — өзі талдауды, өзін — өзі бағалай білуді
меңгеру;
Бүгінгі таңда білім беру жүйесінің алғашқы буыны болып табылатын
мектепке дейінгі кезеңде балалардың музыкалық қабілетін жан -
жақты дамыту және тәрбиелеу мәселесіне ерекше м ән берілуде,
себебі осы кезеңде балалардың музыкалық қабілетін дамыту
мүмкіндіктері мол. Ғалымдардың пікірінше табиғи жаратылысында
музыкалық қабілетінің алғашқы шарттары 50 - 60% байқалған.
Баланың музыкалық ерекшеліктері жаратылысынан шы ғармашылы қ,
ізденімпаздық сипаттарға ие, алайда оны дұрыс бағытта дамыту
жағдайлары әрқилы, сондықтан баланың ақыл - ой қабілетін
дамыту, оның нақты бағыттарын айқындау ең алдымен оның жас
және дара ерекшеліктерін ескеріп тәрбиелеуге байланысты.
Балалардың толыққанды музыкалық тәрбиесін қарапайым
музыкалық түсініктерді қалыптастырудан бастау қажет.
н д ы ғ ы н д а ө з ін -
ұ л а д а м н ы ң ө м ір шы
–б
Шығармашылық н у . Ө м ірд е дұр ы с ж о л т а бу ү ш ін
у ғ а ұ м т ы л у, із д е л д і ш е ш ім д ер
өз і т а н е н с ап алы, д ә л е
үйіп , ө з д іг ін
адам дұрыс ой т у і қ ажет . А да м б о й ы н д а ғы
д ай б іл у ге ү й р е н о р н ы н т а б уға
қ а б ы л д ы ң ө мірде н ө з
ы т ы п , о л а р
қабілеттерін дам
көмектеседі. т е о р и я с ы н зе р ттеген
» ұ ғ ы м ы н ы ң ж а лп ы лігі
ы ғ ар м а ш ы л ы қ ғ ы н ы ң е р е кш е
«Ш
ш ы ш ы ғ а р м а ш ылы
«оқ у
С.Л.Рубинштейн қсатт ы ә р ек ет ж а с ау ымен
ап а лы т ү р д е м а , ш е ш імінің
оның с л е , « ш ығар м а ш ы л ы қ
— д е й к е ік ті»
анықталады» ү ш ін ж а ң алық б ол с а ж е т к іл
е с і б а л а н ы ң ө з і ы л ы қ ө н ім ді
н ә ти ж н ы ң шығар м а ш
, я ғ н и б а л а
екендігін айтады и бесім е н с а л ы ст ы р ы лады.
ң ж ек е т ә ж ір рны
еңбегі оны с ір есе, ба л а қ и я л ы н ы ң о
ж ұ м ы с т а , ә
Шығармашылық
ерекше.
Музыка баланың ішкі жан дүниесіне, сезіміне тікелей әсерін
тигізеді. Музыканың адамға деген ықпалы кейде үгіттеуден,
нұсқаудан да анағұрлым күшті болады.

Музыкалық шығармалардың сипатын сезіну: музыканы
сөзбен ғана сипаттамай бояумен, суреттермен, қимылмен т.б.
балаларға түсінікте етіп сипаттау керек.
Баланың моральдық
Балаға эстетикалық бейнесін
тәрбие беру құралы қалыптастыру
құралы

Шығармашылық
орталықтың
ерекшеліктері

Ақыл – ой қабілетін Дене күшін дамыту
жандандыру құралы құралы
зға
а р ы ңы
зар л
Н а
м е т!
ра х

Ұқсас жұмыстар
Балалар және жастар шығармашылық орталығы
Балалар және жастар шығармашылық орталығының ерекшеліктері
балалар және жастар шығармашылығының орталықтарындағы ерекшеліктері 
Егіншілік пен мал шаруашылығы
Бала және қоғамдық ақпарат құралдары
Дарынды оқушы - ұлт болашағы
Қазақстан Республикасының азаматы
Жастар сясаты
Репродуктивті денсаулық және өмір тәртібі
Сынып оқушыларының мінездемесі
Пәндер