Программа
Презентация қосу
•Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің Семей
қаласындағы Шәкәрім атындағы университеті Аграрлық факультет

СӨЖ №3
Тақырыбы:

Орындаған:Сакиева Жансая
Тексерген: Мейрамбек Ә.М
Топ: ОЗ-507

2015 жыл
• Программа — магниттік тасымалдаушыда (дискіде) файл түрінде
сақталып, әрбір адамның командасы бойынша компьютер жадына
жуктеліп, орындауға арналған машина тіліндегі нүсқаулар жиыны.
Көптеген мәселелер өзара байланыстағы бір-бірімен бірігіп отырып
жұмыс істейтін программалар кешендеріні ң к өмегімен шешіледі .
• Алдын ала келісім нақты программа арқылы орындалатын әрекеттер
(функциялар) жиынының және әр функцияның орындалу вариантын
анықтайды.
• Үнсіз келісім егер жұмыс істеп отырған адам айқын т үрде
нұсқамаса, көрсетілген немесе басқа әрекеттің, яғни функцияны ң
нақты атқарылу параметрлерін (басқа да вариантгары бол ғанда)
тағайындайды.
• Интерфейс - программалық жабдық пен.жұмыс істейтін адам
арасындағы сұқбат жүргізу шарттары мен келісімдер жиыны.
• Программалық жасақ - информациялық технологиялардың елеулі
бір бөлігі. Программасыз кез келген аппаратура жәй элементгер
жиыны болады да, ол ешнәрсе істей алмайды.
адамның бір мезетге бір компьютерде жұмыс істеуін елестету қиын
ғой .
WINDOWS 95, WINDOWS NT, OS/2, UNIX көп мақсатты жүйелер болып
саналады. Көп мақсаттылық — бір компьютерде бір уақытта
қатарласа бірнеше есепті шығару мүмкіндігі немесе бірнеше
әрекеттің қатар атқарылып жатуы. Мысалы, Сіз мәтін көшіріліп
жатқан шақта ойнап та отыруыңызға боладь, өйткені бұл
жұмыстарды әртүрлі қүрылғылар атқарады немесе ол
қүрылғылардың жұмыс жылдамдығы адамның жылдамдығынан өте
жоғары болып келеді.
Көптеген ІВМ - үйлесімді компьютерлер дискілікМЗ DОS операциялық
жүйесі мен көп терезелі  WINDOWS графикалық операциялық
жүйесін пайдаланады.
Операциялық жүкелер көптеген функцияларды орыңдайды:
информацияны дискіге жазу-оқуды жүзеге асырады, мәліметтер
сақтауды ұйымдастырады, компьютер құрылғыларының өзара
байланыста жұмыс істеуін, барлық қолданбалы программалар
жұмысының орындалуын қамтамасыз етеді. Бүл жүйе ЭЕМ іске
қосылғаннан кейін иілгіш не қатты дискіден  алғашқы жүктелетін
кещенді программа болып табылады. Белгілі бір қосымша қызмет
атқаруға керекті программалар тобы утилиттер болып табылады.
Оларға мысал ретінде антивирустік (вирустерге қарсы)
программаларды, мәліметтерді архивтеу (кысу) программаларын,
компыотердің: жұмыс істеу қабілетін (диагностика) тексеретін
программаларды (тест ирограммалары) айтуға болады.
Қолданбалы программалар арқылы біздер өз есептерді шығарамыз. Мұндай
программалар "қосымшалар" (приложения) деп те аталады. Қолданбалы
программалар сан алуан, оларға қарапайым программадан бастап күрделі
есептерді шығара алатътн қуатгы мамандандырылған жүйелерді (мәтіндік
продессор, графикалық редактор, баспаханалық жүйелер т.б.), ғылыми
мөселелерге арналған жоне жалпы көпшілікке қызмет ету кешендерін де
жатқызуға болады.
Қолданбалы (кәделі) программалық жасақ - белгілі бір мамандық салалсында
нақты есептер шығара алатын программадар жиыны. Олар белгілі бір мақсатта
пайдаланылатын және әмбебап болып екіге бөлінеді.

•- мәтін редакторлары;
Әртүрлі
информацияла •- графикалық редакторлар;
рды өндеуге
мүмкіндік
•- электрондык, кестелер;
беретін
әмбебап
программалык •- оқыту жоне ойнау
; жасақтың программалары;
негізгі түрлері информациялық жүйелер және
мыналар: т.б.
Мәтіндік информацияларды даярлау мен өңдеуге арналған программалар мәтін редакторы деп
аталады. Өмірде кез келген ЭЕМ-де жүмыс істейтін адамдар әртүрлі есеп-қисаптар мен
құжаттар дайындау, мақала және басқа жазбалар жазу сияқты мәтін дайындаумен айналысады.
ДЭЕМ-дерді осы мақсатгарға пайдаланса, басқа машинкасына қарағанда жұмыс өнімділігі к үрт
өсетіні талас тудырмаса керек.
Мәтін редакторлары экранда мәтіндерді түзетуге, қателерін уақьттында табуға, абзацтардың сол
жақ, оң жақ шеттерін туралауға, мәтіндерді дискілерде ұзақ уақыт сақтап, қажет болғанда
бірден тауып алуга, бірнеше алфавитті (латьш, орыс, қазақ) қатар пайдалануға, құжаттарды
қағазға бірнеше дана етіп басып шығаруға мүмкіндік береді.
Дербес ЭЕМ-дер кітап, журнал, газет, т.б. шығаруда кең пайда-ланылады. Компьютердің
машинкаға қарағанда көптеген артықшылығы бар: қате оңай түзетіледі, материалдарды
дайындау шапшандайды, оларды безендіру жолдары женілдейді. Өте жоғары сапалы басылым
шығара алатын лазерлік принтерлермен жабдықталған шағын баспахана жүйелерінің одан да
күшті мүмкіндіктері бар (осы оқулық та компъютерлік баспа жүйесінде дайындалды).

Кең тараған мәтін PageMake
WordPerfe
редакторларына мыналар r
kt
жатады

Mikrosoft
MultiEdit WordStar
Word
Дербес Компьютердің программалық жабдықтары

Қолданбалы Тектілік

Программалы
қ

Тестілік Жүйелік
Графиктік редакторлар графиктік информацияны дайындау мен өңдеуге арнал ған
программа болып табылады. Олар өмірде жиі кездесетін есептеу н өтижелерін график
түрінде шығаруда өте ыңгайлы. Оның үстіне графикалы қ редакторлар бейнелерді әрт үрлі
етіп - схемалар, сызбалар, суреттер ж әне т.б. т үрлерде бере алады.
Графикалық редакторлар мәліметтердің есептелу н әтижесін график бейнесінде к өрсетуде
де және өз қалауымызша түрлі сызықтар т ұрғызуда да қолданылады. Графиктерді
әртүрлі қылыи, мысалы, түзу немесе кисы қ сызы қ т үрінде, д өңгелек диаграммалар мен
гисто-граммалар бейнесінде алуга болады, оларга автоматты т үрде масштаб енгізуге, керек
болса координата остеріне сандар мен атауларды жазып қоюга да болады. К үрделі
графикалық бейнелер түрғызу кезінде түрлі-т үрлі фигура мен контурларды пайдаланып,
олардың әрқайсысын әртүрлі түстерге бояуга да болады. Электронды қ кестелер
жүйесінде миллионнан аса торлар ( ұялар) болады, оігар пернелермен информацияны
енгізу арқылы немесе формулалар орнегін есептеу нэтижесі бойынша компьютермен жазу
арқылы толтырылады. Мұнда кестелік м әліметтерді т үзету, оларды дискілерде жазып
сақтау, түрлендіру, қагазга басып алу сияқты коптеген орекеттср өте жылдам орындалады.
Ойын программалары дербес ЭЕМ-дердегі қыз ғылы қты, кез келгенжан
әуестенетінтопқажатады. Дербес компьютерлерді ң ке ңінен тарауъша да себепші бол ған
ойын программалары еді. Компьютерлік ойындар - демалуды ң жа ңа технологиясы. ЭЕМ-
де ойнағанда онымен шектен аса өуестенудің зиян екенін есте са қтау ж өн.
Информацияның кептеген түрлерін сақтау, іздеу, жалпы ұйымдастыру ж ұмысында
информациялық жүйелер қолданылады. Бұларга м әліметтер базасы, кітапханада ғы информация
іздеу жүйелері, театрлардағы, әуе жолындағы және темір жолдагы билет сату мен оларды тіркеу
тәсілдері жатады. ЭЕМ желілері мен информациялы қ коммуникациялар негізіндегі осы сия қты
жүйелерді жасау мен дамыту қо ғамымызды информацияландыру ба ғдарламасыны ң ірге тасын
қалайды.
Болашақта перспективасы бар информациялы қ құралдар ға білімдер базасы мен эксперттік
жүйелерді жатқызуға болады. Олардың көмегімен кейбір маманды қ салаларында эксперттер
тәртібін модельдеу арқылы медициналық та қырыптардан консультациялар мен әрт үрлі қызмет
салаларынан анықтамалар беру, онертапқыштарга, технологгар мен конструкторларга к өмек беру
істерін жүзеге асыруга болады.
Әмбебап программалық жасақтың дамуыны ң ар қасында к үрделі біріктірілген ж үйелер
(интегралданған) жасальгаып жатыр. Олар біры ңғай командалар ж үйесі ар қылы бір форматгы
пайдалана отырып мәтін редакторын, электронды қ кестелерді, графикалы қ редакгорды,
мәліметгер базасын басқаруж үйесін, калъкуляторды ж әне та ғы бас қаларды біріктіріп, бір
интерфейс арқылы осылардың барлы ғын да пайдалану м үмкіндігін береді. Әмбебап
программалык, жасақ дербес компьютерлермен жабдыкталган өрт үрлі мамандьг қ иелеріні ң
жүмыс орыңцарът автоматгандыруды іске асырады. М ұдай ж үйелерге, мысалы, конструкторлы қ
жобалауды, электрондық тақшалар жасап дайындауды, экономикалы қ ж әне бухгалтерлік
жүмыстарды автоматтандыру істерін жатқызуға болады. Қо ғамъшызды дербес
компьютерлермен, ЭЕМ желілерімен ж әне информациялы қ қорлармен толы қ қамтамасыз ету
бүрынгы "қағаздағы" мәлімеггерді қолдану ж үмыстарын толы қтыра отырып, информация алу,
тарату, пайдалану жүмыстарын ұйымдастыруды жа ңа белеске к өтерді. М үны өзі қо ғамымызды
информацияландыру процестерін дамытуды ң негізі болады деп толы ғынан айта аламыз.
Қолданбалы програмалар арасындағы ерекше топ қа " қосымша" программаларды даярлауды ң
аспаптық қүралдары (инструментальные средства) жатады.
Дербес ЭЕМ-нің элементтік базасы
Дербес ЭЕМ-нің (ДЭЕМ) элементтік базасы болатын электрондық компоншттері информация өңдеуді ң белгілі бір
қызметін немесе оны сақтау ісін аткарады. Мұндай компоненттер интегралдык схемалар деп аталады. Интегралды қ
схема металдан не пластмассадан жасалған қорапқа салын ған жартылай өткізгішті кристалдардан т үрады. Жі ңішке
жіп секілді арнайы сымдар осы кристалды қораптың шеткі тақшаларымен жалғастырады. Жартылай өткізгішті
кристалл көбівесе өте таза кремнийден жасалады, оны жасауда вакуумды қ бүрку, тырналау, қоспаларды ионды қ
түрде енгізу, дәлме-дәл фотолитография тәрізді және де басқа жоғары сапалы технологиялар қолданылады.
Осындай күрделі технология нәтижесінде кристалда электр схемасына біріктірілгш "электронды қ молекулалар"
жасалады. Олар бір кристалл көлемінде (5x5 мм) ж үз мыңнан аса бір- бірімен байланыс қан "электронды қ
молекулаларды" құрастырып, өте күрделі информацияны түрлендіру жүмыстарын орындай алады. Мүмкін
болашақта осындай схемалар элементтері рөлін тікелей ұғымдағы заттардьщ молекулалары атқаратын шы ғар.
Интегралдық схемаларды жасау, тексеру, олардың сапаларын бақылау - барлы ғы да автоматтандырыл ған, оны ң
үстіне оларды сериялық түрде шығару да меңгерілген. Интегралдық схемаларды шы ғаруды баспаханалардағы
кітапты көбейтіп шығарумен салыстыруға болады. Олар өздерінің атқаратын функцияларына қарай ЭЕМ-ні ң
әртүрлі тетіктерінің - шифраторлардың, сумматорлардың, күшейткіштердің түрлеріне байланысты бөлек-бөлек
топтарға жіктеліп, ] серияларға бөлініп шығарылады.

Жүйелі программалық жасақты
бірнеше топқа жіктеуге болады:

1)
 операциялық 3) сервистік
2) утилиттер;
жүйелер; программалар.
Дереккөздер:
http://overcomp.ru/
http://delete-it.ru/
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒ
А

РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Паскаль тіліндегі алғашқы программа
Паскаль тілі
Оқушының теориялық алған білімін практикада қолдана білеге үйрету
Pascal тілінде бағдарламалау
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру. Модульдерді пайдаланатын программа құру
Объектіге бағытталған программалау
Дербес электронды есептеш машинасының программалық жабдықтары. Программалар
Функциялар мен процедуралар
Трансляция түсінігі
Вирустардан қорғайтын программа
Пәндер