Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Презентация қосу
Жауапкершілігі
шектеулі серіктестік
ФН-305 топ
Советова Жұлдыз
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк коммерциялық ұйым
болып табылады, азаматтық құқықтары болады.
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң орналасқан жерi деп
оның тұрақты жұмыс iстейтiн органының орналасқан жерi
танылады.
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк өзi орналасқан жерден
тыс жерлерде филиалдар құрып, өкiлдiктер ашуға құқылы.
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктi құру оның
құрылтайшыларының құрылтай шартын жасасуынан
басталып, серiктестiктi заңды тұлға ретiнде мемлекеттiк
тiркеуден өткiзумен аяқталады.
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң құрылтай
шарты:

жазбаша нысанда

әрбiр құрылтайшының немесе оның
уәкiлеттi өкiлiнiң шартқа қол қоюы
арқылы жасалады.
құрылтай шартын нотариат
куәландыруға тиiс.
ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI
СЕРIКТЕСТIКТIҢ ЖАРҒЫСЫНДА:
серiктестiктiң фирмалық атауы, орналасқан жерi мен мекен-жайы;

ерiктестiкке қатысушылардың олардың атауы, орналасқан жерi, мекен-жайы, банк
реквизиттерi немесе аты-жөнi, тұратын жерi және жеке басын куәландыратын
құжаттың деректерi көрсетiлген тiзбесi;

серiктестiктiң жарғылық капиталының мөлшерi туралы мәлiметтер;

серiктестiк органдарын құру тәртiбi мен олардың құзыретi;

серiктестiктi қайта ұйымдастыру және оның қызметiн тоқтату ережелерi;

серiктестiкке қатысушылар тiзiлiмiн жүргiзудi тiркеушi жүзеге асыратын жағдайда
серiктестiктiң таза кiрiсiн бөлудiң тәртiбi;

серiктестiкке қатысушыларға және үлестердi сатып алушыларға серiктестiктiң
қызметi туралы ақпаратты ұсыну тәртiбi және мерзiмi;

серiктестiкке қатысушылардың құқықтары мен мiндеттерi болуға тиiс.
құрылтайшылар
мен басшының құрылтайшылар
тұрған орнын заңды тұлғаны
жеке басын серіктестіктің 3 серіктестік
растайтын құжат мемлекеттік тіркеу
кәландыратын данадағы құруға уәкілеттік
– орта және ірі үшін алым
құжат пен салық мемлекеттік және берген адам қол
кәсіпкерлік төленгенін
төлеуші орыс тілдеріндегі қойған
субъектілері растайтын
куәлігінің жарғысын; серіктестік құру
үшін); құжатты;
көшірмелерін туралы өтінішті;
табыс етуге тиіс.
мемлекеттік тіркеу үшін құрылтайшылар:
Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті

Заңды тұлғаны құрудың және қайта ұйымдастырудың Қазақстан
Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгіленген т әртiбiн б ұзу,
құрылтай құжаттарының Қазақстан Республикасының заңнамалық
актiлерiне сәйкес келмеуi, табыстау актiсiн немесе б өлу балансын ұсынбау
не оларда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның құқық мирасқорлы ғы
туралы ережелердiң болмауы, сондай-ақ егер iс-әрекет етпейтiн за ңды
тұлға құрылтайшы болып табылса және (немесе) егер заңды тұлғаның
құрылтайшысы және (немесе) басшысы iс-әрекет етпейтiн за ңды
тұлғалардың құрылтайшысы және (немесе) басшысы болып табылса және
(немесе) әрекетке қабiлетсiз немесе әрекет қабiлетi шектелген және
(немесе) хабарсыз кеткен деп танылса және (немесе) қайтыс болған және
(немесе) қылмыс жасағаны үшiн Қазақстан Республикасы Қылмыстық
кодексiнiң 192, 216, 217-баптары бойынша сотталса және (немесе) жеке
басын куәландыратын жоғалған құжаттар ұсынылса, заңды тұлғаны
мемлекеттік тiркеуден және қайта тiркеуден бас тарту ға әкеп со ғады.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті
тіркеу немесе қайта тіркеу кезінде
жарғылық капитал және оның өз
капиталымен арақатынасы
тексерілмейді.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің
жарғылық капиталын тексеру:
кез келген қатысушының талап етуі
бойынша тәуелсіз сарапшымен
жүргізілуі мүмкін. Сараптамаға
мүдделі қатысушы ақы төлейді;

сот шешімі бойынша;

әрбір қаржы жылының
қорытындылары бойынша —
қаржы есептері бойынша жүргізілуі
мүмкін
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІК ҰҒЫМЫ
Бір немесе бірнеше адам құрған, жарғылық капиталы
құрылтай құжаттарымен белгіленген мөлшерде үлестерге
бөлінген серіктестік жауапкершілігі шектеулі серіктестік деп
танылады; 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік заңды тұлға болып
табылады.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік өзінің міндеттемелері
бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді.

Серіктестіктің жарғылық капиталға салымдарын толық
енгізбеген қатысушылары оның міндеттемелері бойынша
әрбір қатысушының салым енгізбеген бөлігінің құны шегінде
ортақ жауапты болады.

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорын туралы түсінік және түрлері
Шаруашылық жүргізуші субъектілер меншігінің ұйымды құқықтық формаларының қаржыны ұйымдастыруға әсері
Шаруашылық серіктестіктерінің, акционерлік қоғамның және мемлекеттік кәсіпорынның құқықтық жағдайы
Серіктестік қызметінің тәртібі
Серіктестік
Кәсіпорынның ұйымдық - құқықтық нысандары
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік  туралы ақпарат
Кәсіпкерлік және оның түрлері
Өндірістік кооперативтер
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҰЙЫМДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ФОРМАСЫ
Пәндер