Құрылымдық ұстанымға негізделген программалық жабдықтардың ерекшеліктері
Презентация қосу
Құрылымдық ұстанымға
негізделген
программалық
жабдықтардың
ерекшеліктері
Орындаған: ВТ-405
группасының студенті
Бексолтанова Әйгерім
Спецификация Спецификация (specify-дәл
анықтау- точно определять,
Программалық жабдықтың spesisication- детальдары-
өмірлік циклындағы маңызды детали, specific- ерекше
кезеңнің бірі – бұл сипаттамалары- особый
программалық жабдықтарға отличительный характер) –
қойылатын талаптарға анализ жасалатын программалық
жасау негізінде программалық жабдықтардың және оған
жабдықтардың ерекшелігін қойылатын шектеулердің
немесе спецификациясын формалды түрдегі дәл
анықтау болып табылады. сипаттамалары.
Спецификация негізгі екі бөлімнен тұрады:

функционалдық бөлім, программалық
жабдықтардың орындайтын функцияларын
сипаттайды;

2) эксплуатациялық бөлім, техникалық
құрал-жабдықтарға, ақпараттық қауіпсіздікті
сақтауға қойылатын талаптарды анықтайды.
Программалық жабдықтардың спецификацияларын
көрсету үшін кәдімгі табиғи тілдер жарамайды. Сондықтан
дәл спецификацияларды көрсету үшін арнайы формальды
модельдер қолданылады. Спецификацияларды анықтау
кезеңіндегі формальды модельдерді екі топқа бөледі:
ұстанымдарға (құрылымдық, объектілік) тәуелді
тәуелсіз.
Программалық жабдықтардың спецификациясы жан-жақты көрсету үшін
әдетте бірнеше модельді қатар пайдаланады.
Спецификацияларды
талдау және анықтау Спецификацияларды анықтау
кезеңдерінің кезеңіндегі формальды модельдер
модельдері классификациясы

Ұстанымға Ұстанымға
тәуелсіз тәуелді
модельдер модельдер

Күйлер
Пәндік облыстың
ауысуының математикалық
құрылымдық объектілік
диаграммала ұстаным ұстаным
моделі
ры

Функционалды вариант класстар
қ диаграммалар мә
м ліметтер аағ
әліметтер ғыны
ыны қолдану
диаграммалары
диаграммалары диаграммасы
диаграммалры

мәліметтер
қатынасының әрекеттер
диаграммалары диаграммасы
Құрылымдық ұстанымға негізделген программалық
жабдықтарды құруда, талдауда және жобалауда негізінен
келесі модельдер элементтері қолданылады:
A. мәліметтер ағынының диаграммасы (DFD – Data Flow Diagrams) бұл ақпарат көзі мен
оны қабылдаушының арасындағы әрекетті жүйенің (программалық жабдықтардың)
процесі түрінде сипаттайды;

B. «мәнді байланыс» диаграммасы (ERD – Entity – relationship diagrams) жүйенің
(программалық жабдықтардың) деректер қорын сипаттайды;

C. күйлер ауысуының диаграммасы (STD –State Transition Diagrams) жүйенің уақытқа
байланысты күйінің өзгеріп отыруын сипаттайды;

D. процестердің спецификациясы, оны көрсету үшін әдетте тексттер, псевдокодтар, Flow-
формалар , Насси-Шнейдерман диаграммалары қолданылады;

E. терминдер сөздігі – бұл спецификациялы беруде қолданылатын терминдер,
қысқартылған сөздерге берілетін түсініктемелер.
Күйлер ауысуының диаграммасы (диаграмма переходов
состоянии) – ақырғы автоматтардың графиктік формасы болып табылады.
Ақырғы автоматтар (конечные автоматы) – техникалық құрылғының дербес
іс – әрекетін (детермированное поведение) модельдеу үшін қолданылатын
математикалық абстракциялық ұғым, автоматтар теориясында анықталған.

Күйлер ауысуының диаграммасының қызметі басқару кезіндегі оның
реакцияларын немесе поведенияларын (спецификацияны анықтау кезіндегі)
көрсету болып табылады. Мұнда басқарушы сигнал немесе қолданушының
командасы болуы мүмкін. Бұл команданы алғаннан кейін, жүйе оған жауап
ретінде бір әрекет жасайды, яғни сол күйін сақтап қалады, не болмаса басқа
күйге ауысады. Автоматтар теориясына сәйкес, мұнда диаграмма тұрғызу
үшін, анықталады: бастапқы күй (терминальное состояние); әсер етуші
басқарушы сигнал (немесе көшу шарты); орындалатын әрекет немесе бірнеше
варианттар.
Функционалдық диаграммалардың қызметі программалық жабдықтар
құрамындағы функциялардығ өзара байланысуын, иерархиясын көрсетеді.
Функционалдық диаграммалардың фунционалдық модельдер деп атайды.
Фунционалдық модельдың көп тараған түрінің бірі SADT ( Structured
Analysis and Design Technique) – технология структорного анализа и
проетирования). Оны 1973 жылы Д. Росс ұсынған. Функционалдық
диаграммаларды тұрғызу келесі қағидаларға негізделген:
әрбір функция бір блок ретінде қарастырылады;
әрбір блок үшін бастапқы мәлімет, басқарушы команда, функцияны
орындаушы механизм (программалық жабдық немесе техникалық
құрылғы) және нәтиже анықталады.

Функционалдық диаграммадағы мәлімет, басқарушы команда,
функцияны орындаушы механизм және нәтиже барлығы сызықтар (дугалар)
түрінде беріледі, мысалы:
Бұл сызықтар іс жүзінде мәліметтердің жиынтығы, нәтижелердің
жиынтығы, немесе басқарушы командалар жиынтығы болып
табылады.
Блоктар диаграммада байланысу реті бойынша
сатылы түрде орналасады. SADT диаграммаларда
блоктар байланысуының келесі түрлері бар:

кіріс блоктың шығыс дугасы келесі орындалатын
блоктың кіріс дугасы болады;

басқарушы блоктың шығыс дугасы келесі блоктың бас қарушы дугасы
болады;

кіріс бойынша кері байланыста кейінгі блок бас қарушы дугасы ал ғаш қы
блоктың кіріс дугасы болады;

басқару бойынша кері байланыста кейінгі блокты ң шы ғыс дугасы алды ңғы
блок үшін басқарушы дуга болады;

шығыс – орындаушыда алғашқы блоктығ шығыс дугасы келесі блокты ң
орындаушы механизмі болады.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Электрондық-есептеуіш машиналар алғаш қолданыла бастаған кезеңнен бастап қазіргі уақытқа дейін оларға арналған программалар жазу негізгі мәселелердің бірі болып саналады
Тыныс белгілері
Локальді және глобальді желілер. Internet және электронды пошта
Internet және электронды пошта
ЭЖ-нің шешетін типтік тапсырмалары
ДК қолданбалы программалық қамтамасыздандырылу
ЛОКАЛЬДІ ЖӘНЕ ГЛОБАЛЬДІ ЖЕЛІЛЕР
Қолданбалы жүйелік программалар
Мультимедиа жүйесі
ОЖ, оның даму жә не тү рлері (MC-DOC, NC, OS\2, UNIX, Windows, оның тү рлері)
Пәндер