Тауарлы­материалдық қорлар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тауарлы-материалдық
қорлар
Орындаған: Әнуарбекова Аяулы
Құрманбекқызы
Кәсіпорын деңгейінде қорлар үлкен капталды
салымдарды қажет ететін объектілер қатарына
жатады, сондықтан да ол кәсіпорын саясатын және
қызмет көрсету деңгейін анықтайтын негізгі
факторлардың біреуі болып табылады. Бірақ та
көптеген кәсіпорындар бұған аса мән бермейді және
әрқашан да оларда өздерінің керек болатынын
ескермейді. Осының нәтижесінде кәсіпорын қорларға
үлкен капитал салу мәселесімен соқтығысады.
Тауарлық — материалдық қорлар әрқашан да
материалды-техникалық қамтамасыз етілу жүйенің
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, оның майысқақ
функционалдауын және өз кезегінде «сақтандырғыш»
қызметін атқарады 
Тауарлы-материалдық қорлар келесі актив
түрлерінде болады: өндірісте пайдалануға
немесе жұмыстар мен қызметтерді
орындауға арналған шикізат, материалдар,
сатып алынған жартылай шикізаттар,
құрастырушы бұйымдар, отын, ыдыс және
ыдыстық материалдар, қосалқы бөлшектер
және басқа материалдар, аяқталмаған
өндіріс, субъект қызметі барысында сатуға
шығарылған дайын өнім, тауарлар.
Тауарлы – материалдық қорлар –
бұл:
Соған сәйкес тауарлы – материалдық қорлардың келесідей топтарды бөліп көрсететін,
олардың экономикалық жіктеуі материалдардың есебін дұрыс ұйымдастырудың маңызды
жағдайларының бірі болып болып табылады:

Шикізаттар
бұл әртүрлі материалдар
Еңбек заттары біртекті емес. Олардың
өндірісте атқаратын міндеттеріне,
химиялық-физикалық қасиеттеріне қарай
өзара айырмашылықтары бар. Осындай
өзгешеліктер мен міндеттеріне қарай
материалдар: шикізат, негізгі материал,
көмекші материал, жартылай фабрикат
және т.б. болып бөлінеді.
Негізгі материалдар мен шикізаттар
өндірілетін өнімнің материалдық негізін
құрайды.
БОСАТЫЛҒАН ТАУАР-МАТЕРИАЛДЫҚ
ҚОРЛАРДЫҢ ҚҰНЫН АНЫҚТАҒАНДА МЫНАДАЙ
ТӘСІЛДЕР ҚОЛДАНЫЛАДЫ:
ФИФО
  Материалдардың
Материалдардың есебі
есебі ұйымның
ұйымның
қоймасында және
қоймасында және
бухгалтериясында жүргізіледі.
бухгалтериясында жүргізіледі.
Қоймада материалдық
Қоймада материалдық қорлардың
қорлардың
сандық есебі
сандық есебі ғана
ғана жүргізіледі.
жүргізіледі.
Материалдың әрбір
Материалдың әрбір
номенклатуралық нөмірі
номенклатуралық нөмірі бойынша
бойынша
бөлек-бөлек М-17
бөлек-бөлек М-17 үлгідегі
үлгідегі карточка
карточка
ашылады. Бұл
ашылады. Бұл карточкада
карточкада
материалдық қорлардың
материалдық қорлардың аты,
аты,
мөлшері, көлемі,
мөлшері, көлемі, сорты,
сорты, өлшем
өлшем
бірлігі, номенклатуралық
бірлігі, номенклатуралық нөмірі
нөмірі
және есептеу
және есептеу бағасы
бағасы көрсетіледі.
көрсетіледі.
Оны бухгалтерияда
Оны бухгалтерияда жаңа
жаңа кіріске
кіріске
алынған материалға
алынған материалға жартылай
жартылай
толтырып, кіріс
толтырып, кіріс ету
ету ордерімен
ордерімен қоса
қоса
материалды-жауапкершілікті
материалды-жауапкершілікті
тұлғаға (қоймашыға)
тұлғаға (қоймашыға) қолхат
қолхат
арқылы береді.
арқылы береді. Қоймашы
Қоймашы кіріс
кіріс және
және
шығыс құжаттары
шығыс құжаттары негізінде
негізінде
материалдардың кіріске
материалдардың кіріске алыну
алыну
және есептен
және есептен шығарылу
шығарылу
операцияларын, олардың
операцияларын, олардың іске
іске
асырылған күнін
асырылған күнін осы
осы есеп
есеп
карточкасына жазып,
карточкасына жазып, сол
сол күннің
күннің
соңындағы қалдығын
соңындағы қалдығын шығарып
шығарып

Ұқсас жұмыстар
Тауарлы
Кәсіпорынның материалдық қорлары
ҚОЙМА ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ
КӘСІПОРЫННЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ
Қорлар есебі
Қорлардың типтері
Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу есебі
Бухгалтерлік есеп беру
КӘСІПОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ ЖӘНЕ АЙНЫМАЛЫ ӨНДІРІСТІК ҚОРЛАРЫ
Өнімнің өзіндік құнын төмендету, пайда, рентабельділікті арттыру әдістер
Пәндер