TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру. Модульдерді пайдаланатын программа құру
Презентация қосу
TP Ж Ә НЕ СИ
ПОДПРОГРАММАЛАРДЫ
ПАЙДАЛАНУДЫ САЛЫСТЫРУ.
ІШКІ ПРОГРАММАЛАРДЫ
ПАЙДАЛАНАТЫН
ПРОГРАММАЛАР ҚҰ РУ.
МОДУЛЬДЕРДІ ПАЙДАЛАНАТЫН
ПРОГРАММА ҚҰ РУ.

Орындаған: Сәбиева Д.М
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д
Турбо Паскаль тілінде программа құру
Программа деп аталуы Pascal тілінде операторлар тобы негізгі
программаға жүгінеді.
Подпрограмма Turbo Pascal тілінде бағдарланған істі тексеру деп
аталады.
Подпрограмма Pascal да 2 түрде болады. Олар процедуралар мен
функциялар деп бөлінеді.
Процедура дегеніміз-программаның тәуелді емес бөлгі болып
табылады.Қандай да белгілі бір іс-әрекет арқылы
жүзегеасырылады.
Мысалы:Read(F) пернетақтадан кейбір мәндерді оқиды және Delay
(5) оны тағайындау арқылы бағдарламаны іске асыру кідірісті
тудырады.
Функцияның процедурада 2 айырмашылығы бар:скалярлы
(қарапайым) белгіні шақырғанда нүкте арқылы беріледі және
функция аты мүмкін операннд сияқты кіреді.
Мысалы:Char(65) функциясы символ А шақыру нүктесі арқылы
қайтарылады (код ASCII-65)
Паскаль тіліндегі программа ішкі
программа құру
Паскалб тілінде программа 3 бөліктер тұрады:тақырыптан
сипаттау бөлімінен және операторлық бөлімнен.
Program BASTAU:Сипаттау бөлімі begin операторлар бөлімі
end.
Программаның тақырыбында программаның аты жазылады.
Мысалы:
program bastau;{программа тақырыбы}
Const pi=3.14159;{ тұрақтының мәнін беру}
Var r,l:read;{r,l мәндерінің нақты сан екенін сипаттау}
Begin{Оператордың басы}
Readln(r);{r мәнін енгізу}
l:=2*pi*r;{шеңбер ұзынығын есептеу}
Write(‘шеібер ұзындығы=‘,l);{нәтижені экранға шығару}
End .{программа соңы}
Модульдік программалау
Си прграммалау тілінде

Модульдік программалау егер программаға
бірнеше модуль қатысатын болса онда олардың
өзара байланысындағы қателерді,яғни
интерфейстегі қателерді тек программаның
орындалуы кезінде ғана байқау мүмкін
болатындығын тиімсіз жақ мәселелерін
шешті.Себебі модуль программадан тыс өз
алдына бір бөлек компиляцияланады.Егер
программаға қатысатын модульдер саны көп
болса, мұндай қателердің бәрінің алдын алу
мүмкін емес екені белгілі болады.
ТР және Си программалау тіліндегі айырмашылықтар

Си тіліндегі мүмкіндіктер Паскаль тілінде
шектеулі. Мысалы:Операциондық жүйенің
фрагменті Си тілінде жасалғанымен
Паскаль тілінде жүргізілмейді.
Паскалдағы трансляторлар қатары Си
тілінде жазылған. Паскалб тілінде
жазылған қолданбалы бағдарламалар
жеңіл жұмыс істеп, еркіндікке қол жеткізе
алады. Паскаль тілінде программа жазу
жеңіл,ал Си бағдарламасының жазу
құрылымы ауырырық болып келеді.
Turbo Pascal мен Си программалау тіліндегі
айырмашылықтар

Си тілі мен Паскаль тілінде жазылған
бағдарламалардың басты айырмашылығы
С тілі бұл жүйелік бағдарламалау
тілі,сондықтан ол жүйелік бағдарламалай
деңгейіне арналған.
Паскальда жазылған мәтін көбінесе есеп
шығарудың алгоритмін көрсететін
формальді тіл,ал Си тілідег мәтін тек
формальді емес, есеп шығару алгоритімінің
машиналық бағытталған көрініс болуы
мүмкін.

Ұқсас жұмыстар
Pascal тілінде бағдарламалау
Бағдарламалау тілдері
ТР және СИ подпрограммаларды пайдалануды салыстыру
Си тілінде кіріктірілген циклдерді орындаудың
Стандартты модульдер
Программалық жабдықтар
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру.Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру.ТР және Си программалау жүйелеріндегі модульдерді салыстыру
Деректер базасымен жұмыс істеуге арналған құралдардың жалпы көрінісі
Алгоритм күрделілігі
Трансляция түсінігі
Пәндер