MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
MS ACCESS
МӘЛІМЕТТЕР
ҚОРЫН БАСҚАРУ
ЖҮЙЕСІ
МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ

Кез келген ақпараттық жүйенің мақсаты – нақты өмірдің
объектілері туралы мәліметтерді өңдеу. Мәліметтер
қоры сөзін кеңінен алғанда – бұл қандайда бір п әндік
облыста шынайы өмірдің нақты объектілері туралы
мәліметтер жиынтығы. Пәндік облыс деп шынайы
өмірдің бір бөлігі деп түсінуге болады.
Мәліметтер қорын құрған кезде пайдаланушы ақпаратты
әр түрлі белгілер бойынша сұрыптау ға ж әне белгілерді ң
дербес құрылымын таңдауды тез ж үзеге асыру ға
ұмтылады.
Құрылымдылық (структурирование) – бұл мәліметтерді
көрсету әдістері туралы келісімдерді енгізу.
Құрылымдылық емес деп мысалы, текстік файлда
жазылған мәліметтерді айтамыз
ҚҰРЫЛЫМДЫЛЫҚ
(СТРУКТУРИРОВАНИЕ)
Жеке іс қағаз №16562, Рамазанов Жасулан Рамазанұлы, туған жылы 1 ақпан
1985ж., Ж/қ №45621, Мустафина Динара Токтарқызы, туған жылы 12 маусым
1986ж., Ж/қ №78521, Жайлганова Меруерт Саттарқызы, туған жылы 15 қараша
1981 ж.

Суретте студенттер туралы мағлұматтар бар (жеке іс-қағазының нөмірі, фамилиясы, аты,
отчествосы және туған жылы) құрылымдылық емес мәліметтерге мысал келтірілген.
Құрылымдылық емес түрде сақталған қажетті ақпаратты іздеуді ұйымдастыру өте қиын, ал
мұндай ақпаратты сұрыптау мүмкін емес.

Жеке іс Фамилия Аты Отчество Туған
қағаз № сы жылы

16562 Рамазано Жасулан Рамазанұ 01.02.85
в лы

45621 Мустафи Динара Токтарқы 12.06.86
на зы

78521 Жайлган Меруерт Саттарқы 15.11.81
ова зы
Мәліметтер қорының қазіргі технологиясында
мәліметтер қорын құру, оны қолдау және
оған пайдаланушылардың кіруін қамтамасыз
ету арнайы программалық инструментарий –
мәліметтер қорын басқару жүйесі көмегімен
жүзеге асыруды болжайды.
Мәліметтер қоры (МҚ) – бұл қандайда бір
пәндік облысқа жататын құрылымдық
мәліметтердің аталынған жиынтығы.
Мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ) –
бұл мәліметтер қорын құру үшін, оларды
актуалды жағдайда қолдау мен қажетті
ақпаратты іздеуді ұйымдастыру үшін қажет
программалық және тілдік әдістер кешені.
МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ
ЭЛЕМЕНТТЕРІ
МӘЗІР
МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫН
ҚҰРУ
Мысал. Суретте СТУДЕНТ файлы (кестесі) жазбасыны ң логикалы қ
құрылымын суреттеу мысалы келтірілген. СТУДЕНТ файлы жазбасыны ң
құрылымы сызықтық. Жазбада өріс мәнінің қайталанатын топтары жоқ.
Өріс мәніне қарау оның номері арқылы жүреді.

Файл аты: СТУДЕНТ

Өріс Өріс форматы
Кілт белгісі
Белгіленуі Атауы типі ұзындығы нақтылығы
Номер Жеке іс- * Симв 5
қағазының

Фамилия Студент Симв 15
фамилиясы
Аты Студент аты Симв 10

Отчествосы Студент Симв 15
отчествосы
Күні Туған күні Уақыт 8
МӘЛІМЕТТЕРДІҢ РЕЛЯЦИЯЛЫҚ МОДЕЛІ

Реляциялық (ағыл. relation – қатынас) түсінігі Е.Коддты ң м әліметтер қоры
жүйесі облысында белгілі американдық маманның құрастыруымен
байланысты.
Бұл модельдер мәліметтер құрылымының қарапайымдылы ғымен,
пайдаланушыға ыңғайлы және мәліметтерді өңдеуге арналған реляциялы қ
есептеулерді жүргізу мүмкіндігімен сипатталады.
Реляциялық модель екіөлшемді кестелер түріндегі м әліметтерді
ұйымдастыруға бағытталған. Әрбір реляциялық кесте екіөлшемді массивті
көрсетеді және келесі құрамнан құрады:
әрбір кестенің элементі – мәліметтердің бір элементі;
кестедегі барлық бағандар бірдей, яғни бағанда ғы барлы қ элементтерде
бірдей типі (сандық, символдық және т.б.) мен ұзынды ғы бар;
әрбір бағанның өзгеше аты бар;
кестеде бірдей жолдар жоқ;
жолдар мен бағандардың реті дербес болуы м үмкін.
Қатынастар кесте түрінде көрсетілген, жолдар жазбаларға, ал бағандар –
қатынас атрибуттарына, домендерге, өрістерге сәйкес келеді.
MS EXCEL КЕСТЕЛІК
ПРОЦЕССОР
Excel мүмкіндіктерінің көпжақтылы ғы оны тек экономика саласында
ғана емес, сондай-ақ оқып-үйренуде, ғылыми-зерттеу істерінде,
әкімшілік және жәй шаруашылық жұмыстарында да ке ңінен
пайдалануға мұрсат береді.
MS EXCEL программасының жаңа версиясында ғы негізгі жетістігіне 3
өлшемді құжаттардың пайда болуын жатқызу ға болады. Файлдар
мен кестелер арасындағы байланыстар же ңілдетілді, жанама меню
пункттері кеңейтілген, ал қосымша программалы қ құралдар к үрделі
есептерді шешуге мүмкіндік береді.
Әр тұрлі көмекшілер жұмыс істеп отырған адам ға функциялар мен
нұсқаулар беріп, шығарылып жатқан есептің же ңіл жолын ұсынады.
MS EXCEL программасында кез келген уа қытта аны қтама беретін ішкі
жүйе ұйымдастырылған. Осындай енгізілген жа ңалы қтар ж ұмыс
істеуде жеңілдіктер береді және программаны игеруді тезедетеді.
MS EXCEL
Ең маңызды программаның
кеңейтілулеріне профессионалдарға
арналған Visual Basic (VBA)
программалау ортасы жатады. VBA
толық программалау пакеттерін
әзірлеуге мүмкіндік береді.
Бұдан басқа EXCEL программасына
енгізілген жаңалықтарға
Файлдар –менеджері, файлдар туралы
толық ақпарат береді;
Сұхбаттық терезелер - регисторлар;
Форматтауға арналған шарт белгілер;
Диаграммаларға тез активтендіруге
арналған Drag&Plotмеханизмі.
Бұл программамен жұмыс
істеуді үйрену алдында бірнеше жаңа
ұғымдарды енгізелік.
Электрондық кестенің жұмыс аймағы жолдар мен ба ғаналардан (тік ж әне
жатық жолдар) тұрады. Жолдардың максималдық саны 16384-ке, ал
бағаналар саны 256-ға тең. Әрбір бағана мен жолды ң қиылысуы ұяшы қты
құрайды, ол ұяшыққа мәліметтерді (мәтін, сан, формула) енгізеді.
Негізгі ұғымдар: жатық жол, бағана, яұшық, жұмыс пара ғы, ұяшы қ
атаулары
Жол нөмірі – электрондық кестедегі жолды анықтайды. Ол к өлдене ң
орналасқан жұмыс аймағының сол жақ шекарасында нөмірмен
белгіленген.
Бағана әрпі – электрондық кестенің бағаналарын (тік жолдарын)
анықтайды. Әріптер жұмыс аймағының жоғар ғы шекарасында
орналасқан. Бағаналар мынадай ретпен белгіленеді: А – Х, содан со ң АА –
АZ, одан кейін ВА – ВZ жәні т.с.с.
Ұяшық – электрондық кестенің мәлімет енгізілетін е ң кіші элементі. Әрбір
ұяшықтың бағана әрпі мен жол нөмірінен тұратын адресі бар. Мысалы, В3
адресі В бағанасы мен нөмірі 3 жолдың қиылысында ғы ұяшықты
анықтайды.
Ұяшық көрсеткіші – ағымдағы ұяшықты анықтайтын көмескіленген
тіктөртбұрыш. Көрсеткішті пернелер көмегімен немесе тыш қан ар қылы
кесте бойынша ұяшықтан ұяшыққа орын ауыстыру ға болады.
Ағымдағы ұяшық – көрсеткішпен белгіленіп тұрған ұя. Келісім бойынша
мәліметтер енгізу операциясы ж әне басқа іс-әрекет осы а ғымда ғы
ұяшыққа жатады.
БАС МӘЗІРЛЕР
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

ФН-505

Ұқсас жұмыстар
Тілдік құрылымы
MS Excel кестелік процессоры. MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі
AcessE xcel
Мәліметтер қорының кестелері
Деректер қоры
MS Excel кестелік процессор
MS Excel бағдарламасы
Деректер қорын ұйымдастыру
Access деректер түрлері
Күрделі реляциялық деректер базасы
Пәндер