1)ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі 2)Дезинфекция тиімділігін бақылау
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
АГРАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ «ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ САНИТАРИЯ» КАФЕДРАСЫ

БӨЖ

Тақырыбы:1)ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал
шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалау ға
қажеттілігі
2)Дезинфекция тиімділігін бақылау

Орындаған :Әпдірай Құрманбек
Тобы : ВС-303
Тексерген :Омарбеков Е.О.

2015 жыл
Жоспары:
1)ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал
шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және
вирусологиялық бағалауға қажеттілігі
2)Дезинфекция тиімділігін бақылау
Кіріспе
Мемлекеттік стандарт – елдің құзырлы мемлекеттік органы бекітетін тауарлар мен қызмет
түрлерінің стандарты, сондай-ақ стандарттау объектілері нормаларын, ережелерін, олар ға
қойылатын талаптарды белгілейтін, құзырлы мемлекеттік орган бекіткен нормативтік-
техникалық құжат.
Қазақстанда стандарттау мен метрологиялау жүйесі 20 ғасырдың 20-жылдарыны ң ортасынан
дами бастады. Ол ұлттық өнімдерді ң сапасы мен бәсекелестігін арттыру, табиғат және
энергетика ресурстарының шынайы есебін жүргізу және айналадағы орта мен халықтың
денсаулығын қорғау міндеттерін шешу мәселелерімен ты ғыз байланысты болды.
1993 жылы “Стандарттау және сертификаттау туралы” және “Өлшемдер бірлігі туралы”
Қазақстан Республикасының алғашқы заңдарының қабылдануы Қазақстанда мемлекеттік
стандарт дамуының жаңа кезеңіне жол ашты. Б ұл за ңдар 1999 ж әне 2000 жылдары
толықтырылды. Осы заңдарға сәйкес Қазақстан Үкіметі стандарттау ж ұмыстарын реттеуді ң
нормативтік құжаттарын дайындады. Қазақстанны ң Мемлекеттік стандарт органы 1994
жылдан бері Стандарттау жөніндегі халы қараралы қ ұйым ға (ІSO) м үше. Қаза қстанны ң
стандарттау жүйесі стандарттау мен сертификаттау ж өніндегі ұлтты қ ба ғдарлама ға
негізделген, Қазақстан кәсіпорындары ІSO-ны ң халы қараралы қ стандарттары бойынша
жұмыс істейді. Қазақстан Республикасында мемлекеттік стандартты дайындау үшін жиырма ға
жуық техника стандарттау к-ті құрылған. Олар әсіресе тамақ өнеркәсібі, қоршаған ортаны
қорғау, көмір және металлургия өндірістері сияқты салаларда жұмыс атқарады
Республикамызда өндірілетін және шет елдерден әкелінетін азық-
түлік пен тағамдық өнімдердің, шикізаттардың адам өмірі үшін
қауіпсіз, сапасы да сұраныс деңгейінде болуы тиіс. Өндірілетін
өнімнің және көрсетілетін қызметтің сапасы тұтынушылардың
сұраныс талабына сай болуы үшін, өндірілетін сапа
көрсеткіштерін және өнім мен қызмет сапасын сертификаттап,
жоғары сапалы тауар шығаруға және ол өнімдердің сапасы ішкі
және халықаралық бәсекелестікке лайық қамтамасыз етілуі
қажет.
Су құрамының ластану деңгейі үнемі
бақыланып отырады. Судың құрамында ғы
еріген әр түрлі химиялық элементтер мен
бөлшектер судың ластану деңгейін
арттырса, температураның ауытқуы да
судың бұзылуына себепші.
Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау
ұйымы (БДҰ) тарапынан ауыз судың 100-
ден астам сапалық көрсеткіші ұсыныл ған.
Ал қазақстанда ауыз су сапасы мемлекеттік
стандарт (2874-82) бойынша 30 түрлі
міндетті көрсеткішпен аны қталады.
ҚР СТ 1510-2006
Осы стандарт мал шаруашылығы өнімдеріне (ет,
май, ішек-қарын мен тереңсіз өңдеудің басқа
өнімдеріне) таралады және гамма-және бета-
сәйулеленетін радионуклидтар бойынша
радиациялық бақылауды жүргізу үшін
сынамаларын іріктеуге қойылатын жалпы
талаптарды белгілейді.
Стандарт мал шаруашылыгы өнімдерін
шыгаруды, қайта өңдеуді, өткізуді, тасымалдау,
сақтау, сынамаларын іріктеу мен сапасын
бақылауды, сонымен қатар радиациялық
көрсеткіштер бойынша кауіпсіздік талаптарына
өнімнің сәйкестігін растауды жүзеге асыратын,
ұйымдастыру-құқықтық пішініне және
ведомстволық бағыныстылыгына тәуелсіз
Қазақстан Республикасының аумагында
қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды
тұлгалармен қолданылады.
Дезинфекция (зарарсыздандыру) – қоршаған
ортадағы инфекциялы аурулардың қоздырғыштарын
жою. Дезинфекция кезінде микроорганизмдердің
вегетативті түрлері ғана жойылады.
Микроорганизмдерді физикалық факторлар мен
химиялық заттармен жоюға болады.

Дезинфекцияның мақсаты: емдеу сауықтыру
мекемелерінің палаталарынан сыртқы ортаның
объектілерінен инфекциялы аурулардың
қоздырғыштарын кетіру және жою.
Зарарсыздандырудың екі түрі бар: алдын - алу
және ошақты.
Алдын - алу (профилактикалық)
зарарсыздандыру емдеу сауықтыру мекемесінде
АІИ алдын алу үшін жүргізіледі.

Ошақты зарарсыздандыру инфекция ошағын
алғашқы 6-12 сағат ішінде қоздырғыштардан
тазалау үшін жүргізіледі.
Күнделікті дезинфекция сапасын ба қылау:
1. Санитарлық – эпидемиологиялы қ станция (дезстанция) әдістемелік бас қаруды қамтамасыз
етеді және әр ошақтан 5 –тен кем емес шайынды алу ар қылы зертханалы қ әдістерді қолдана
отырып күнделікті дезинфекцияның сапасын бақылайды.
2. Ошақтардағы күнделікті дезинфекциялауды ң ба қылануы міндетті т үрде іш с үзегі,
парасүзектің, бактериялық дизентерия, т үбірк үлез, к үл, са ңырау құла қты қ аурулар,
салмонеллез кезінде атқарылады. Басқа инфекциялар кезінде ба қылау эпидемиологиялы қ
көрсеткіштер бойынша жасалады.
Егер алынған оң нәтижелі шайындыларды ң саны 3% - тен т өмен болса, дезинфекциялы қ
препараттың қалдық мөлшерін тексергенде теріс жедел сынамаларды ң саны 3% - тен аспаса, ал
дезинфекциялық ерітінділердің қана ғаттанарлы қсыз н әтижелеріні ң саны 5% - тен жо ғары
болмаса, дезинфекцияның сапасы қанағаттанарлық деп саналады. Егер ауруды тап қаннан кейін
3 сағаттан кеш емес уақыттың ішінде талаптарды т ұр ғындар орындай бастаса, к үнделікті
дезинфекция өз уақытында жасалған деп саналады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1.Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. М.: ДРОФА. –

2006. – 445 с.

2.Мишустин Е.Н., Емцев В.Т. Микробиология. -М.: Агроп-ромиздат,
1987, 347 с.
3.Егоров Н.С. Промышленная микробиология. -М. Высш.шк.,

1989, 688 с.

Ұқсас жұмыстар
)ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі 2)Дезинфекция тиімділігін бақылау
ГОСТ және ОСТ
ГОСТ және ОСТ, cу, ауа, топырақ, мал өнімдерінің микробиологиялық және бактериологиялық қажеттілігі. Дезинфекцияның тиімділігі
ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және басқа мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі
ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі
Ветеринарлық зертхананың негізгі қызметі
МЕСТ стандарт бойынша сүтке қойылатын талаптар
Негізгі тұтынушылар - өнеркәсіп орындары және ауыл шаруашылығы
СУДЫ ТАЗАЛАУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
Санитарлы микробиологиялық зертеу жүргізудің принциптері
Пәндер