Деректердің иерархиялық моделі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Деректердің иерархиялық моделі
дегеніміз не? 5. Деректердің желілік
моделі дегеніміз не? 6. ДБ
пайдаланатын қосымшаларды құру
және эксплуатациялау үшін қандай
құралдар Delphi құрамына кіреді
және олар қандай функцияны
орындайды?
Мәліметтер қорын қолданатын бірінші
ақпараттық жүйе 60-шы жылдары (XX ғ.) пайда
болған. Ол иерархиялық моделъде негізделген
болатын. Мәліметтер арасындағы қатынастардың
иерархия түрдегі құрылымы болатын мәліметтер
моделі иерархиялық модель болып табылады. Бұл
модельдер ертерек пайда болған, қазіргі кезде осы
заманғы реляциялық модельдерге қарағанда сирек
қолданылады. Бірақ та осы модельдер негізінде
жұмыс жасайтын жүйелер әлі де қолданылады.
Нақты ортада көптеген байланысгар
иерархияларға сәйкес болатыны иерархиялық
модельдің пайда болуына себеп болды.
Иерархиялық модельде негізгі ақпараттық бірліктер
мәліметтер қоры, сегмент және өріс болып
табылады. Мәліметтер қорларын басқаратын жүйе
көмегімен қол жететін мәліметтердің минималды
бөлінбейтін бірлігі мәліметтердің өрісі деп аталады.
Мәліметтер қорларының мәселелерін қарастыратын
DBTG (Data Base Task Group) американ
ассоциациясы терминологиясы бойынша сегмент деп
түсінетін бөлік жазба болып табылады. Сонымен
бірге осы ассоциация терминдері бойынша екі
түсініктеме: сегмент muni иемесе жазба muni және
де сегмент данасы немесе жазба данасы анықталады.
Концептуалды деңгейде иерархиялық модель терминдерінде
мәліметтер қорының сұлбасы түсініктемесі анықталады. Бөлек
ағаштар жиындары иерархиялық мәліметтер қорының сұлбасы болып
табылады, осы модельдегі әр ағаш физикалық мәліметтер коры деп
аталады. Әр физикалық мәліметтер қоры келесідей иерархиялы қ
шектеулерді қанағаттандыру керек:
— Әрбір физикалық мәліметтер қорында түпті сегмент яғни
логикалық бастапқы (аналық) сегменті жоқ болады;
— Әрбір логикалық бастапқы сегмент логикалық багынышты
сегменггердің еркін санымен байланысуы мүмкін;
— Әрбір логикалық багынышты сегмент тек қана жалғыз аналы қ
сегментпен байланыса алады.
Сегменттер даналары арасында да иерархиялы қ байланыстар бар
болады. Аналық сегменттің бір типімен байлансықан бір типті ұрпа қ
даналар «егіздер» деп аталады.
Желілік модельдің
Желілік модельдің нетізгі объекттері келесі:
мәліметтер элементі, мәліметтер агрегаты, жазба,
мәліметтер жиыны. Иерархиялық модельдегідей
мәліметтер қорын басқаратын жүйе көмегімен
пайдаланушыға қол жеткізуге болатын минималды
ақпараттық бірлік мәліметтер элементі болып
табылады. Модельдегі жалпылаудың келесі деңгейіне
мәліметтер агрегаты сәйкес. Модельде агрегаттардың
екі типі анықталған: вектор типті агрегат және
қайталанатын топ типті агрегат.
Мәліметтер агрегатының аты болады, жүйеде осы ат
бойынша агрегатқа қатысу болады. Нақты ортаның
объекттерінің кейбір класын модельдейтін агрегаттар
жиыны яғни мәліметтер элементі жазба деп аталады.
Жазба түсініктемесі бұл жерде иерархиялық модельдегі
«сегмент» түсініктемесіне сәйкес. Сегмент сияқты жазба
үшін де жазба типі және жазба данасы түсініктемелері
енгізіледі. Желілік модельдің келесі негізгі түсініктемесі
«жиын» болып табылады. Жазбаның екі типін «бір-
көпке» қатынасымен байланыстыратын екі деңгейлі
граф жиын деп аталады. Жиын жазбалардың екі типтері
арасындағы иерархиялық байланысты көрсетеді.
ДБ пайдаланатын қосымшаларды құру
және эксплуатациялау құралдары Delphi
құрамына кіреді және функциялар
Delphi - дегі мәліметтер базасыны ң негізгі ж ұмысы
Borland DataBase Engine (BDE) болып табылады - Borland
фирмасының мәліметтер базасының процессоры.
BDE мәліметтер базасы және қосымша арасында
делдалдық қызмет атқарады. Ол қолданушыға
мәліметтер базасын нақты шешуге арнал ған ж ұмыс үшін
бір тұтас интерфейс ұсынады, Delphi қосымшасы
мәліметтер базасына тікелей катынаса алады, тек BDE - ге
ғана катынасады.
Delphi қосымшасы, мәліметтер базасымен
байланысу қажет болған жағдайда, BDE - ге
қатынасады және мәліметтер базасының
псевдонимін және сондағы керек таблицаны
хабарлайды.
BDE DLL - ге қосылатын минамикалық
библиотека ретінде іске асады. Олар, бас қа
библиотекалар сияқты, API - мен (Application
Program Interface -интерфейс прикладных программ)
және IDAPI - мен (Intergrate DataBase Application
Program Interface) байланысқан.
Бұл қосымша қолданатын, мәліметтер жұмыс
істеуге арналған процедура мен функциялар тізімі.
Орындаған: Айбек.Б
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д

Ұқсас жұмыстар
Деректердің иерархиялық моделі дегеніміз не? Деректердің желілік моделі дегеніміз не?
Деректер базасының архитектурасы
Мәліметтер қоры және оның модельдері
Деректердің реляциялық моделі. Реляциялық деректер қорын жобалау
Мәліметтер қорының басқа да модельдері
Мәліметтер қорының басқа да моделі
Microsoft Acces
Тұлғаның мотивациялық сферасының иерархиялық құрылымы
Лазерлік сканерлеу. 3D Лазерлік сканерлеу және 3D Модельдеу
АҚПАРТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ МАМАНДЫҚТАРДА «МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ» БӨЛІМІН МЕҢГЕРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Пәндер