Әлеуметтік зерттеу әдісі
Презентация қосу
Семей қаласындағы
Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университеті

Тақырыбы Әлеуметтік зерттеу әдісі

Тексерген: Серикова Н.У
Орындаған: Барбол.Х
Топ: Е-415
Әлеуметтанудың әдісі.
Әр ғылым ерекше таным саласында
өзіне лайықты өзгеше зерттеу эдісін
әзірлейді. Оның негізінде жалпы
ғылыми тәсілдің қағидалары жатады.
Егер де әлеуметтанудың пәні бұл іылым
немен шүғылданатын керсегсе, онда
оның тэсілі қогамды, әлеумеітік
қүбылыстарды қалай зерттейтіні туралы
түсінік береді. 'Метод" деген ұғым грек
тілінде "бірдеңеге апаратын, жеткізетін
жол" магынасын білдіреді. Сонда"эдіс",
"тэсіл" еоциологиялық білімді жасау мен
негіздеудің амалдары мен эрскеттсрінің
жиынтығын көрсетеді.
Бағдарламаның құрылымы.
Әлеуметтік зерттеу жүргізу ушін бағдарлама
жасалады. Бағдарлша - деп ғылыми
ізденістің әдістемелік және әдістеме
шарттарын қамтитьга қүжатты айтады.
Бағдарлама әдістемелік, әдістеме және
зерттеуді ұйымдастыру тарауларынан
түрады. Әдістемелік тарауда зерттелетін
проблема және оның түжырымы зерттеудің
мақсаты анықталып, негізгі үғымдары
анықталады, көземел (гипотеза) құрылады.
Әдістеме тарауында зерттеуге түсетін
адамдарды сүрыптау негізделеді,
мәліметгерді жинақтау және оларды өңдеу
мен талдау әдістері белгіленуі тиіс.
Зерттеуді үйьгмдастыру тарауында
зерттеушілердің жадны саны жөне олардьщ
Әлеуметтік зерттеудің тәсілдемесі мен тәсілдері.
Әлеуметтану зерттеулерінде миллиондаған
адамдардан жүздеіен адамдар объект ретінде
алынады. Адамдар саны көбейген сайын барлығына
жаппай сұрау өткізу мүмкін болмай қалады. Сұрау
жүргізетін адамдардың саны шектеулі болады, ал
олардың тиімді, сапалы жүмыс өткізуі үшін 5-6 адамды
сұраумен шектелу қажет. Ал негізгісі қаржы мен
уақыттың көп кететіндігіне байланысты зерттелетін
жиынтықты ішінара тексеру мүмкін болады.
Зерттелетін жиынтықтың арнайы іріктеп алынатын
бөлігін ғана толық зерттеу қажет, өйткені оған ұқсас
болатын азғана бөлігін іріктеу тәсілін қолданып
алғанымыз жеткілікті. Ішінара тексеру барлық
жағынан ұтымды әдіс.Іріктеудің екі үлгісі кең
қолданылады: ықтималдықты жэне мақсапылықты.
Олардың әрқайсысының бірнеше түрлері бар.Іріктеудің
ықтималдықты үлгісі ықтимал деген түсінікпен
байланысты. Әр нәрсенің өмірде болуы ықтимал. Әр
оқиға қайталануы мүмкін. Неғұрлым көп санды заттар,
Әлеуметтік зерттеудің түрлері.
Олеуметтік зерттеудід кәсіби қабылдауларын, дағдыларын және
қабілеттерін ондеуді іс жүзінде окып-үйренуді күшейту
әлеуметтануды инженерлік кызмет ретінде түсіпуді
қалыптастыруда аса қажет болып табылады. Әлеуметтік
зерттеудің нақты түрі оған қойылған мақсат пен шарттардың
сипатымен корсетіледі. Осыған сәйкес әлеуметтік зерттеудің 3
негізгі түрін
ажыратады:1)бакылаулық2)суреттемелік3)сараптамалық
әлеуметтік зерттеулер - әлеуметтану мамандарын басқа да
әлеуметтік және жаратылыстану гылымдарының өкілдері ішінен
ерекшелеп түратын озіндік бір . бөлігі. Бақылау әлеуметтік
әдістерді меңгеру зерттеушіден тек қана әлеуметтік пәндерді ғана
емес, сондай-ақ әлеуметтік философия, психология, әсіреее
математиканы, статистикальгқ әдістерді, информатиканы білуден
түратын байсалды көсіби дайындьгқты талап етеді. Бақылау
әлеуметтанымал жаратылыс мамандарды болуы бекер емес
(мысалы, Галлей, Лаплас, Лавуады) Алға қойылған мақсат
міндеттеріне байланысты социологиялық зерттеулерді теориялық
және қолданбалы деп бөліп қарастырады
Зерттеудің негізгі әдістері, олардың сипаттамасы. 
Бүгінде жоғары меістептің дипломы бар ербір
адам осындай зерттеулерді ұйымдастыра білуі
керек. Берілген тақырыптың мақсаты-бақылау
өлеуметтік зерттеулердіц одіснамасы мен
әдістемесі жөнінде түсінік беру, негізгі
түсініктер мен процедуралармен таныстыру,
ғылыми дүниетанымды кеңейту, сондай-ақ
акиқатпл танып білудің меншікті моделін'
өңдеуге арналған пайдалы материал
беру.Олеуметтік зерттеудід кәсіби
қабылдауларын, дағдыларын және қабілеттерін
ондеуді іс жүзінде окып-үйренуді күшейту
әлеуметтануды инженерлік кызмет ретінде
түсіпуді қалыптастыруда аса қажет болып
табылады. Әлеуметтік зерттеудің нақты түрі
оған қойылған мақсат пен шарттардың
Әлеуметтік зерттеуді ұйымдастыру.
Социологиялық зерттеу жоспарының құрылымдық
компоненттері бұл оның кезеңдері және түрі мен формасы
бойынша әртүрлі ғылыми зерттеулік және ұйымдастыру
техникалық процедуралар мен операциялар болып
табылады. Бұлардың бәрі жоспардың 4 блогында
құрылымданады.Бірінші блок. Зерттеудің инструментарий
мен бағдарламасы бекітіледі және талқыланады; алғашқы
социологиялық ақпаратты жинау тобын құрастыру мен
дайындау; сыналатын зерттеу жүргізу; сыналатын зерттеу
қорытындылары бойынша бағдарламаға түзетулер енгізу;
инструментарийды көбейту; смета дайындау және зерттеу
шығынын есптеу.Екінші блок. Зерттеуді жүргізу,
социологиялық ақпаратты жинақтау. Сұраудың уақыты мен
орны құрастырылады, социологиялық зерттеудің мақсаты
мен міндеті жөнінде сұрастырушылардан алдын ала
сұрастыру.Үшінші блок. Алғашқы ақпаратты ЭВМда өңдеу
дайындығымен байланысты операциялар жиынтығын
қамтиды.Төртінші блок. Өңделген нәтижелерді талдау,
тәжірибелік ұсыныстарды құрастыру мен есеп дайындау.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Волков Г.Н.  Этнопедагогика: Изд. центр Академия, 1999.
2. Әбілова  З.Ә.  Этнопедагогика.  Қаз.  әлем  тілдер  Унив-і,  - 
Алматы,  1997.
3.Кожахметова  К.Ж.  Казахская  этнопедагогика: 
методология, теория, практика. – Алматы:   Ғылым, 1998.
4.Қалиев  С.Қ.  Қазақ  этнопедагогикасының  теориялық 
негіздері мен тарихы. – Алматы: Рауан, 1998.

Ұқсас жұмыстар
Этнопедагогикалық зерттеу әдістері
Әлеуметтанулық зерттеу танымдық қызметтің түрі ретінде
Бақылау әдісі
Әлеуметтанулық зерттеудің әдіснамасы
Әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасын құру
АҚТӨБЕ 2021 әлеуметтанулық зерттеу жүргізуді дайындау кезеңі
Ақпараттарды өңдеу әдісі және оның нәтижелерін талдау
Этнопедагогиканың зерттеу әдістері
АҚПАРАТТЫ ЖИНАУДЫҢ НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРІ
Әлеуметтік талдау негізінде болжам ұсынылатын әлеум
Пәндер