Сайтқа презентация қосу

Гангрена

Семей қ аласындағ ы Шә кә рім атындағ ы мемлекеттік университеті

Тақ ырыбы:Гангрена

Орындағ ан:Ө мірбеков.Б Тексерген:Ахметжанов О.Н

Жоспар   1. Некроз туралы 2.Некроз турлері 3.Гангрена дегеніміз

Образец текста Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень Пятый уровень

Гангрена сыртқ ы ортамен қ атынасы бар тіндердің некрозы(тікелей ж ә не анатомиялық каналдар арқ ылы қ атынас). Гангрена тері, ішек, ө кпе, ұ рттың терісінде кездеседі. Тү сінің қ ара қ оң ыр немесе қ ара тү сті болуы, қ ан пигменттерінің темір сульфидіне айналуымен байланысты.Гангрена некрозды ң бір тү рі. Оның пайда болуы ө лген тінге қ оршағ ан ортаның эсер етуіне байланысты. Сол себепті гангрена сыртқ ы ортамен тікелей қ атынасы бар ағ заларғ а (ө кпеде, ішекте,теріде) ғ ана болады. Теріде кө бінесе гангренаның қ ургақ турі кездеседі.Ө лген тері ауа ө серімен қү рғ ап, қ атаяды, тү сі қ араяды. Шіру ү рдістері нө тижесінде пайда болт­ан кукіртті сутегі ыдыраганэритроциттердің қү рамындағ ы темірмен реакция ғ а тү сіп темір сульфитін тү зеді. Осы зат некроз ошағ ын қ ошқ ыл­қ оң ыр немесе қ ара т ү ске бояйды. Некроз ошағ ы­на шірітуші микроорганизмдер (Bact. putrificans, proteus, histoliticus, fiisiformis) тү ссе (ө кпеде, ішекте) ол кезде ыл ғ алды гангрена дамиды. Ылғ алды гангрена ө те жағ ымсыз, сасық иістің пайда болуымен жө не гангрена ғ а ү шырағ ан ағ заның қ оң ыр­қ ара­жасыл тү ске боялуы­мен сипатталады. Гангренаның жеке тү ріне анаэробты гангрена(газды гангрена) жатады. Оны Bact. perfringes шақ ырып, кө бінесе аяққ а оқ тигенде, оның бү лшық еттері, сү йектері сынып езіліп кеткенде дамиды.

Образец текста Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень Пятый уровень

Гангренағ а организмнің ө те ә лсіздігіне байланысты болатын жү мсақ тіндердің дымқ ыл гангренасы, нома (сулы рак) жә не ауыр­ лық тү скен жерлерде ү шырайтын (decubitus) жатын жара кіреді . Секвестр негізінен сү йек тіні ү шін тө н болып, некрозданғ ан сү йек сорылып кетпейді, айналасында ірінді қ абыну ө рістейді, дә ­некер тіннен тү зілген қ орап пайда болады. Секвестр соның ішінде бос жатады немесе осы аймақ та жыланкө з арқ ылы ірің бө лініп шьпып тү рады. Кө бінесе секвестрді операция жасап алып тастай­ды. Некроздың маң ызы ә р тү рлі, ол некроздың қ ай ағ зада болғ аны­на, қ аншалық ты тез дамыганына, оның кө леміне байланысты. Майда некроз ошақ тары із қ алдырмай бітіп кетсе, ал кө лемді не­кроз ошақ тары организм ү шін ө те қ ауіпті. Жү рек инфаркты, ми инфаркты, ішек, аяқ гангренасы кө птеген жағ дайда ауру ө лімінің бірден­бір себебі болады. Ауру осы сырқ аттарды ң бастап қ ы күң церінде ө лмей қ алганның ө зінде оның қ аддыратын зардапта­ рынан ө мір бойы мү гедек болып қ алады.

Образец текста Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень Пятый уровень

Некроз(грек.сөзінде nekros-өлі) тірі оганизмдегі жасуша мен тіннің тіршілігінің толығымен тоқтап өлуі. Нероздың морфогенезі: 1. Паранекроз-некрозға ұқсас , бірақ қайтымды үрдіс. 2. Неробиоз-катаболикалық реакцияның анаболикалық реакциядан басымдылығымен өтетін, қайтымсыз ауыр дистрофиялық өзгеріс. 3. Некроз -жасуша өлімі. 4. Аутолиз-өлген жасушаның және макрофагтардың гидролиздеуші ферменттер әсерінен ыдырауы. Некроздың микроскопиялық белгілері: ядро және цитоплазма өзгерісімен жүреді.

Образец текста Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень Пятый уровень

Ядрода: кариопикноз­ хроматиннің конденсация н ә тижесінде ядроны ң б ү рісуі, кареорексис­ядроның бө шектерге бө лінуі, кареолизиз­гидролазды ң белсенуінен ядроның круі.Цитоплазма: плазмокоагуляция­белоктардың кагуляция ж ә не денатурациясы нә тижесінде цитоплазмада ашық қ ызыл т ү сті т ү йіршіктерді ң пайда болуы, плазморексис цитоплазманың бө лшектенуі, плазмолизис – гидролиздеуші фермент лизасоманың ә серінен, цитоплазманың еруі.Аралы қ тіндерді ретикулярлық , коллагендік, эластикалық талшы қ тары ң ферменттер(коллагеназ, эластаз) ә серінен ГАГ­ ң деполимеризациялануы(ыдырауы) ­фибрин белогімен сібеленіп, фибринойдты некрозғ а айналады. Кейде тіннің ісіну жә не шырыштану нә тижесінде колликвациялық некроз дамиды. Бұ л ү рдістер фокальді жә не тотальді болуы мү мкін. Жасушалардың ыдырауы барысында нероз ошағ ында тіндік детриттер пайда болып, некроз маң ында деморкациялық қ абыну аймағ ы пайда болады. Нерозданғ ан тіндердің тү сі, кү йі, иісі ө згереді. М: мумификацияда тін құ р ғ а қ , тығ ыз, миомаляция, энцефаломаляцияда болжырап, еріп кетеді. Ө лген тінні ң тү сіқ анның дұ рыс келмеуінен ашық сұ р немесе ашық сарғ ыш тү сті(бү йрек, кө к бауыр, миокард) кейде қ анмен сің белену нә тижесінде қ оң ыр қ ызыл т ү сті болады. Тері,ішек, жатырдағ ы некроз ошақ тары лас қ о ң ыр, сұ р жасыл немесе қ ара тү сті болады.

Образец текста Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень Пятый уровень

Жіктелуі: себебі, даму механизімі, клинико морфологиялық ерекшелігіне қ арай бө лінеді. Себебі:жарақ аттық (физикалық ә сердің тура ә сері),токсикалық ( бактерияның , химиялық уыттардың тура ә сері) М. Сулемамен улану нефрондар нерозын, дифтериялық экзотоксин кардиомиоциттер некрозы. Трофоневротикалық (нервпен қ амтамасыз етілуінің бұ зылуы), аллергиялық (синсибилизацияланғ ан организмде, инфекциялық аллергиялық , аутоиммунды ауруларда, фибринойдты некрозбен байқ алады), қ ан тамырлық (тромбоз, эмболия, қ ан тамырлардың спазмы, коллатериалдардың жетіспеушілігі) тү рлері бар.даму механизімі: тура некроз(жарақ аттық , токсиндік, тура емес трофоневротикалық , аллергиялық , қ ан тамырлық ) Нероздың клинико морфологиялық бес тү рі бар: Коагуляциялық некроз (құ рғ ақ )гипоксия нә тижесінде, белогі басым, суы аз ағ заларда шекарасы анық , құ рғ ақ , тығ ыз, сары сұ р тү сті болады.М: бұ лшық еттің балауыз тә різді нерозы(бө ртпе сү зек жә не іш сү зегінде), ірімшік тә різді некроз(туберкулез, мерез,лимфогранулематоз), фибринойдты некроз(инфекциялық аллергиялық ) Колликвациялық некроз( ылғ алды) жиі бактериялық жұқ палы ауруларда лейкоцитарлы ферменттердің протеолитикалық ә серінен белогі аз, суы басым(ми тіні) ағ заларда ө лген тінің еруінен, торсылдақ тың тү зілуімен жү реді.

Қ олданылғ ан ә дебиеттер Ө .Ығ ылманұ лы . Ветеринариялық патологиялық анатомия:Оқ улық ­Алматы :2010 Қ азақ Ұ лттық Энциклопедиясы Патологиялық анатомия


Пән: МедицинаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь