Гангрена
Презентация қосу
Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Тақырыбы:Гангрена

Орындаған:Өмірбеков.Б
Тексерген:Ахметжанов О.Н
Жоспар
 
1. Некроз туралы?
2.Некроз турлері?
3.Гангрена дегеніміз?
Гангрена сыртқы ортамен қатынасы бар тіндерді ң некрозы(тікелей ж әне
анатомиялық каналдар ар қылы қатынас). Гангрена тері, ішек, өкпе, ұртты ң
терісінде кездеседі. Т үсіні ң қара қо ңыр немесе қара т үсті болуы, қан
пигменттерінің темір сульфидіне айналуымен байланысты.Гангрена
некроздың бір т үрі. Оны ң пайда болуы өлген тінге қорша ған ортаны ң эсер
етуіне байланысты. Сол себепті гангрена сырт қы ортамен тікелей
қатынасы бар ағзалар ға ( өкпеде, ішекте,теріде) ғана болады. Теріде к өбінесе
гангренаның қургақ турі кездеседі. Өлген тері ауа өсерімен қүр ғап, қатаяды,
түсі қараяды. Шіру үрдістері н өтижесінде пайда болт ан кукіртті сутегі
ыдыраганэритроциттерді ң қүрамында ғы темірмен реакция ға т үсіп темір
сульфитін т үзеді. Осы зат некроз оша ғын қош қыл- қо ңыр немесе қара т үске
бояйды. Некроз оша ғы-на шірітуші микроорганизмдер (Bact. putrificans, proteus,
histoliticus, fiisiformis) т үссе ( өкпеде, ішекте) ол кезде ыл ғалды гангрена
дамиды. Ылғалды гангрена өте жа ғымсыз, сасы қ иісті ң пайда болуымен ж өне
гангренаға үшыраған а ғзаны ң қо ңыр- қара-жасыл т үске боялуы-мен
сипатталады. Гангренаны ң жеке т үріне анаэробты гангрена(газды гангрена)
жатады. Оны Bact. perfringes ша қырып, к өбінесе ая ққа о қ тигенде, оны ң
бүлшықеттері, сүйектері сынып езіліп кеткенде дамиды.
Гангренаға организмнің өте әлсіздігіне байланысты болатын
жүмсақ тіндердің дымқыл гангренасы, нома (сулы рак) ж әне
ауыр-лық түскен жерлерде үшырайтын (decubitus) жатын жара
кіреді .
Секвестр негізінен с үйек тіні үшін т өн болып, некроздан ған
сүйек сорылып кетпейді, айналасында ірінді қабыну өрістейді,
дә-некер тіннен түзілген қорап пайда болады. Секвестр соны ң
ішінде бос жатады немесе осы айма қта жыланк өз ар қылы ірі ң
бөлініп шьпып түрады. Көбінесе секвестрді операция жасап алып
тастай-ды.
Некроздың маңызы әр түрлі, ол некрозды ң қай а ғзада бол ғаны-
на, қаншалықты тез дамыганына, оны ң к өлеміне байланысты.
Майда некроз ошақтары із қалдырмай бітіп кетсе, ал к өлемді не
кроз ошақтары организм үшін өте қауіпті. Ж үрек инфаркты, ми
инфаркты, ішек, ая қ гангренасы к өптеген жа ғдайда ауру өліміні ң
бірден-бір себебі болады. Ауру осы сыр қаттарды ң бастап қы
күңцерінде өлмей қалганның өзінде оны ң қаддыратын
зардапта-рынан өмір бойы мүгедек болып қалады.
Некроз(грек.сөзінде nekros- өлі) тірі оганизмдегі жасуша мен
тіннің тіршілігінің толығымен то қтап өлуі.
Нероздың морфогенезі:
1. Паранекроз-некрозға ұқсас , біра қ қайтымды үрдіс.
2. Неробиоз-катаболикалы қ реакцияны ң анаболикалы қ
реакциядан басымдылы ғымен өтетін, қайтымсыз ауыр
дистрофиялық өзгеріс.
3. Некроз -жасуша өлімі.
4. Аутолиз-өлген жасушаны ң ж әне макрофагтарды ң
гидролиздеуші ферменттер әсерінен ыдырауы.
Некроздың микроскопиялы қ белгілері: ядро ж әне цитоплазма
өзгерісімен жүреді.
Ядрода: кариопикноз- хроматинні ң конденсация н әтижесінде ядроны ң б үрісуі,
кареорексис-ядроны ң б өшектерге б өлінуі, кареолизиз-гидролазды ң
белсенуінен ядроны ң круі.Цитоплазма: плазмокоагуляция-белоктарды ң
кагуляция және денатурациясы н әтижесінде цитоплазмада ашы қ қызыл
түсті түйіршіктердің пайда болуы, плазморексис цитоплазманы ң
бөлшектенуі, плазмолизис –гидролиздеуші фермент лизасоманы ң әсерінен,
цитоплазманың еруі.Аралы қ тіндерді ретикулярлы қ, коллагендік,
эластикалық талшықтары ң ферменттер(коллагеназ, эластаз) әсерінен ГАГ-
ң деполимеризациялануы(ыдырауы) -фибрин белогімен сібеленіп,
фибринойдты некроз ға айналады. Кейде тінні ң ісіну ж әне шырыштану
нәтижесінде колликвациялы қ некроз дамиды. Б ұл үрдістер фокальді ж әне
тотальді болуы м үмкін. Жасушаларды ң ыдырауы барысында нероз оша ғында
тіндік детриттер пайда болып, некроз ма ңында деморкациялы қ қабыну
аймағы пайда болады.
Нерозданған тіндерді ң т үсі, к үйі, иісі өзгереді. М: мумификацияда тін құр ға қ,
тығыз, миомаляция, энцефаломаляцияда болжырап, еріп кетеді. Өлген тінні ң
түсіқанның дұрыс келмеуінен ашы қ с ұр немесе ашы қ сар ғыш т үсті(б үйрек,
көк бауыр, миокард) кейде қанмен сі ңбелену н әтижесінде қо ңыр қызыл
түсті болады. Тері,ішек, жатырда ғы некроз оша қтары лас қо ңыр, с ұр жасыл
немесе қара т үсті болады.
Жіктелуі: себебі, даму механизімі, клинико морфологиялы қ ерекшелігіне қарай б өлінеді.
Себебі:жарақаттық(физикалы қ әсерді ң тура әсері),токсикалы қ ( бактерияны ң,
химиялық уыттарды ң тура әсері) М. Сулемамен улану нефрондар нерозын,
дифтериялық экзотоксин кардиомиоциттер некрозы. Трофоневротикалы қ(нервпен
қамтамасыз етілуіні ң б ұзылуы), аллергиялы қ(синсибилизациялан ған организмде,
инфекциялық аллергиялы қ, аутоиммунды ауруларда, фибринойдты некрозбен
байқалады), қан тамырлы қ(тромбоз, эмболия, қан тамырларды ң спазмы,
коллатериалдарды ң жетіспеушілігі) т үрлері бар.даму механизімі: тура
некроз(жарақаттық, токсиндік, тура емес трофоневротикалы қ, аллергиялы қ, қан
тамырлық)
Нероздың клинико морфологиялы қ бес т үрі бар:
Коагуляциялық некроз ( құр ға қ)гипоксия н әтижесінде, белогі басым, суы аз а ғзаларда
шекарасы анық, құрғақ, ты ғыз, сары с ұр т үсті болады.М: б ұлшы қетті ң балауыз
тәрізді нерозы(бөртпе с үзек ж әне іш с үзегінде), ірімшік т әрізді некроз(туберкулез,
мерез,лимфогранулематоз), фибринойдты некроз(инфекциялы қ аллергиялы қ)
Колликвациялық некроз( ыл ғалды) жиі бактериялы қ ж ұқпалы ауруларда лейкоцитарлы
ферменттердің протеолитикалы қ әсерінен белогі аз, суы басым(ми тіні) а ғзаларда
өлген тінің еруінен, торсылда қты ң т үзілуімен ж үреді.
Қолданылған әдебиеттер
Ө.Ығылманұлы . Ветеринариялы қ патологиялы қ анатомия:О қулы қ -Алматы :2010
Қазақ Ұлтты қ Энциклопедиясы
Патологиялы қ анатомия

Ұқсас жұмыстар
Гангрена(грек.gangraina – желінген язва,өрт )
Тері ойылу
Тамырлардын аурулар
Клеткалардың патологиялық физиологиясы,тканьдердегі патологиялық процестер
Газды гангренаның таралуы
Жасушалар мен тіндер патологиясы
Жұқпалы аурулармен фтизиатрия және дерматовенерология
Топырақтың эпидемиологиялық маңызы. Топырақтың қасиеті мен құрамының маңызы
Топырақ микрофлорасы және оның топырақ құру процесіндегі рөлі
Ота техникасы
Пәндер