Си тілінде кіріктірілген циклдерді орындаудың


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Кіріктірілген циклдердің құрылымын
ұйымдастыру. Циклдық алгоритмдерді
орындайтын программа құру. ТР және
Си программалау жүйелеріндегі
модульдерді салыстыру
Орындаған: ВТ-405 тобының студенті Егизеков Диас
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д.
Кіріктірілген цикл
• Си тілінде кіріктірілген циклдерді орындаудың
арнайы әдістері жоқ. Басқа бағдарламалау тілдерінде
секілді Си тілінде де ішкі және сыртқы циклдер
болады. Осыларды кіріктірілген циклдер деп атайды.
Егер бір цикл басқа циклдің ішінде орналасса онда
бірінші цикл ішкі деп, ал екіншісі сырт қы деп
аталады. Бұндай циклдерді кестелермен жұмыс
жасағанда кездестіруге болады.
Кіріктірілген циклдерді пайдаланып,
көбейту кестесін шығару
Нәтижесінде шығатын көбейту кестесі
Кіріктірілген циклдің құрылымы

Сыртқы циклді көрсету үшін f, ал ішкі циклді көрсету
үшін s санағышы алынған. Әрбір цикл басында
for(int f=2; f<=9; f++) және for(int s=l; s<=9;s++)
командалары көрсетіледі. Егер цикл бірнеше
командалардан тұрса, онда {} осындай жақшаларға
алынады.
TP программалау жүйесіндегі модульдер
• Модуль – құрамында сипаттау бөлімінің әр түрлі компоненттері ж әне к өрсетуші (иницирующий) б өліміні ң
кейбір орындалатын операторлары бар автономды (т әуелсіз) компилияцияланатын программа бірлігі.
• Unit <атау>
• Interface
• <интерфейс бөлімі>
• Implementation
• <орындалатын бөлім>
• Begin
• <көрсету бөлімі>
• end.
• Мұндағы unit – қызметші сөз, модуль тақырыбының басталуы. <атау> - модульді ң аты.
• Interface – қызметші сөз, модульдің интерфейс бөліміні ң басталуы.
• Implementation - қызметші сөз, орындалатын б өлімні ң басталуы Begin – қызметші с өз, к өрсету б өліміні ң
басталуы. Begin - <көрсету бөлімі> - жазылуы міндетті емес. End – модульді ң со ңы.
• Турбо Паскальде 8 стандарт модуль бар. Олар әр түрлі типтер, тұра қтылар, процедуралар мен функцияларды
қамтиды. Олар SYSTEM, DOS, CRT, PRINTER, GPAPH, OVERLAY, TURBO3, GRAPH3.
• GRAPH, TURBO3, GRAPH3 модульдері бөлек TPU-файлдарда, ал қалғандары TURBO, TPL кітапханалы қ
файлының құрамынан енгізілген.
• Тек SYSTEM модулі ғана кез келген программаға автоматты турде қосылады, ал қалғандары Uses б өлімінде
сипатталуы тиіс. SYSTEM модуліне стандарт Паскальді ң барлы қ процедуралары мен функциялары ж әне бас қа
стандарт модульдерге енбеген процедуралар мен функциялар кіреді. Б ұл процедуралар мен модульдер Турбо
Паскальға тікелей орнатылған.
• PRINTER модулі. Тексттерді матрицалық принтерлерге басып шығаруға қолданылады.
Uses printer;
Begin
writeln (1st; ‘Турбо Паскаль’);
end.
• CRT модулі. Мұнда экранның текст режимдегі жұмысын басқаруды қамтамасыз ететін процедуралар кіреді.
• GRAPH модулі. Ол экранның графиктік режимдегі жұмысын басқаруға арналған типтерді ң, т ұра қтыларды ң,
процедуралар мен функцияларды ң жина ғын қамтиды.
• DOS модульінде MS- DOS дискілік операциялық жүйе ортасына өтуге мүмкіндік беретін процедуралар мен
функциялар жинақталған.
• TURBO3 және GRAPH3 модульдері Турбо Паскальдің 3.0 версиясымен сәйкестіктер орнату үшін енгізілген.
Си тіліндегі модульдер

• Модуль – алдын ала берілген мәтіндер бар жеке файл және
файлда сипатталған кейбір элементтер (функциялар) басқа
модульдерде қолданылуы мүмкін.
• Сөйтіп стандартты кітапханалар құрылады - .СРР файлында
функциялар анықталады, функциялардың атаулары .Н
файлында сипатталады, осыдан кейін .СРР файлын
компиляциялауға және екілік кітапхана форматына .LIB
айналдыруға болады.
• Модуль екі файлдан тұрады: алдын ала берілген коды бар
файл source file және атауыш файл header file.
• Алдын ала коды берілген файл (module.cpp)
айнымалылардың, функциялардың, тұрақтылардың
сипаттамаларын береді; бірінші жолда әдетте сол модульдің
атауыш файлы қосылады: #include "module.h"
• Атауыш файл (module.h) тек басқа модульдер білуге тиісті
модуль элементтері үшін функциялардың прототиптері,
глобальды айнымалыларды шақыруға тұрақтылардың
сипаттамасын кұрайды.
• Бағдарламаның басты модулі әдетте main
функциясынан тұрады және атауыш файлды
қажет етпейді (өйткені main функциясы басқа
модульдерде қолданылмайды)
• Кейбір модульдер тек атауыш файлдан - мысалы
глобальды тұрақтылардың сипаттасынан ғана
тұрады.
Назарларыңызға рахмет!
Слайдтың соңы.

Ұқсас жұмыстар
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру. Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру.Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру.ТР және Си программалау жүйелеріндегі модульдерді салыстыру
For циклдық операторы
Циклдық алгоритмдерді орындайтын программалар
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру. Модульдерді пайдаланатын программа құру
Pascal тілінде бағдарламалау
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру
Бағдарламалау тілдері
ТР және СИ подпрограммаларды пайдалануды салыстыру
СИ тілінің жалпы характеристикасы. Си программалау жүйесіне кіріспе
Пәндер