Бизнес-жоспар Жылыжайда Қияр және қызанақ өсіру
Презентация қосу
Бизнес-жоспар
ЖЫЛЫЖАЙДА
ҚИЯР ЖӘНЕ ҚЫЗАНАҚ ӨСІРУ

Жобаны іске асырушы: Өтепбергенова Ұ.Ғ.
Жобаның анықтамасы:
Жобаның инвестициялық мақсаты: 
50 соттық жерде жабық топырақта қияр 
және 
қызанақ өсіру.
Өнімділік: Жылына 28,8 тонна қияр, 
24 тонна қызанақ.
Өнім: Қияр және қызанақ.
Жобаның құны: 22,4 млн. теңге.
Сатылым уақыты: 5 жыл.
Жоба тұжырымдамасы
Айтылмыш  тұжырымдама  осы  өнімді  егу  ж әне  ж үзеге  асыру,  к өк өністі 
және  көкті  егу  үрдісі  сипатталады.
Осы  жоба  нарықта  көкөністерді  егу  үшін  бастамашы  к әсіпкерлерге  к өмек 
ретінде  бизнес-жоспар  құру  құрылымы  бойынша  құралған.  Дамуды ң 
айтылмыш жолы кепілдемелік мінезді иеленеді ж әне бірден-бір д ұрысы деп 
қарастырылмайды. Жобада ең көп шығындар жабдыққа,  қызметкерге ж әне 
өнімнің  өрлеуіне  көзделген.  Шынайы  шарттарда  әрбір  меншік  иесі  оларды 
өз  бетінше  оңтайландырады.  Сонымен  қатар  барлы қ  есептер  қаланы ң 
шарттарымен жұмыс істейтін кәсіпорындар  үшін лайы қты т үзетулерді бас қа 
шарттар  үшін  жасау  қажет.  Барлық  суреттелген  үрдістерде  қолданылатын 
жабдық,  тасымалдау  және  шығын  материалдары  сапасы  жа ғынан  барлы қ 
заманауи талаптарға және қолданысқа ұсынылу ға жауап береді.  
Өнімнің сипаттамасы
    Осы  жобаның  аясында  бір  мезетте  үш  тауардың  түрі  өсіріледі  және  жүзеге 
асырылады: -  қияр,  қызанақтар және көк.  Қияр және  қызанақтар іс-жүзінде барлық 
жерде  кең  таралған  көкөніс  болып  табылады.  Бұл  олардың  азық  өнімі  ретінде 
маңыздылығын  арттырады. 
Қияр  құрамында (С, В1, В2, РР) дәрумендері,  қант, көптеген минералдық тұздар бар. 
Неғұрлым  тұздың  үлкен  бөлігі  сілтілік  болып  табылғандықтан,  оның  қолданылуы 
асқазан сөлінің қышқылын төмендетеді. Қияр шырыны ағзаны тазартады, ондағы улы 
заттарды және  қоқыстарды жуып тазалайды. Калийдың  құрамында көп болуы ағзаны 
артық  судан  және  тұздан  босатады,  бүйректен  құмның  түсуінен,  жүрек  және 
бауырдың  жақсы  жұмыс  істеуіне  әсер  етеді.  Қиярды  үздіксіз  қолдану  ағзада 
майлардың  пайда  болу  үдерісін  болдырмайды.  Қияр  -  басқа  көкөністерге  қарағанда 
азықта  шикілей  қолданғаны  дұрыс.  Халықта  майда  қиярларды  бағалауы  тегін  емес.

Қызанақтар да адам ағзасы  үшін пайдалы, онда  нәрлі заттар, минералды тұздар ж әне 
дәрумендер бар.  Қызанақта А және С (маңызды антиоксидант) дәрумендері, магний, 
калий, темір бар.  Қызанақтар - ликопен пигментінің бай дереккөзі (онымен  ұрықтың 
қызыл  бояуы  байланысты)  және  де  мықты  антиоксидант  болып  табылады.  Қызанақ 
құрамындағы  антиоксиданттар,  бірінші  кезекте  ликопен,  ағзадағы  клеткаларды 
қорғайды және рак ауруының алдын алады. Американдық ғалымдар тіпті қызанақтың 
жаңа  сұрпын  жасап  шығарды  ол  рактың  дамуын  болдырмайды.  Онда  басқа 
сұрыптарға  қарағанда  ликопен  2-3,5  есе  көп.
 Ликопен рак ауруында, ерлердің қуық сыуықтауында, тік ішек ракында, асқазан, өкпе, 
жатыр  аузы,  ауыз  қуысы,  асқазан  асты  және  сүт  безі  рактарында  өте  тиімді. 
Қызанақтарды  және  томат  шырынын  (тұзсыз)  қолдану  жүрек-қан  ауруларын,  және 
қан  айналым  жүйелерін,  өкпе  жұмысын  жақсартады,  асқазан  және  асқазан  асты, 
глаукоманың  пайда  болуына  қарсы  әсер  етеді.  Калидің  көп  болуы  және  өте  төменгі 
калориялы  болғандықтан  қызанақтар  қияр  сияқты  адамның  семіздігіне  қарсы  әсер 
Нарық сараптамасы және маркетинг жоспары
Қазақстан  жылыжайлары  ассоциациясының  президентіні ң  сараптамалы қ  пікірі  бойынша  -  б үгінгі  к үні 
Қазақстан  кезең  ішінде  әсіресе  қысқы  кезеңде  өзін  көкөніспен  қамтамасыз  ете  алмайды.  Ішкі  нары қты 
Қытайдан және Өзбекстаннан әкелінген импорттық өнімдер алып жатыр. Базарларда ж әне супермаркеттерде 
сатылып жатқан жалпы көкөністің көлемі қазақстан өнімінің 20% ғана құрайды. 
Қазіргі  кезде  халықтың  сұрауы  бойынша  көкөніс  дақылдарына:  томатқа,  қияр ға  -  өларада  87  мы ң  тонна, 
қарашадан  маусымға  дейінгі  кезеңді  қоса  алғанда  қажет.  Сарапшы  ішкі  өнімді  жыл  сайын  20  мы ң  тонна 
ғана  қамтамасыз  ете  алады  деп  түсіндірді.
2008  жылы  үкіметтің  Қазақстандағы  аграрлық-өнеркәсіптік  кешенін  дамыту  туралы  қарары  шы қты.  Осы 
мақсаттарға 18 мильярд теңге бөлінді.  2013 жылға  ғана 13,5 мильярд те ңге ендіріліп,  Қаза қстан бойынша 
32 гектар  өнеркәсіптік жылыжайлар салынды. Осы уақытта  Қазақстанны ң барлы қ жылыжайларыны ң 90% 
Оңтүстік-Қазақстан  облысында  шоғырланған,  тек  Шымкент  қаласыны ң  өзінде  500  гектар  жылыжай 
орналасқан. 
Жылыжайдың көпшілігі Шымкенте - бұл көшетхана шаруашылы ғы. Ал олар егісті тек ерте к өктемде ж әне 
күздігүні  береді.  Бірақ  қыстыгүні  емес,  оны  тек  өнеркәсіпті  жылыжайларда  ғана  ж үзеге  асырады.
Қазақстан  халқын  өліарада  толығымен  көкөніспен  қамтамасыз  ету  үшін,  150  гектар  к өлемді  к әсіпорын 
жылыжайларының тапшылығын жою керек. «КазАгро»  Ұлтты қ холдингіні ң деректерді бойынша 2013 жылы 
116,4 гектар аумақтағы жылыжайларды  құру туралы 33 жоба ма құлдан ған болатын оны ң жалпы  құны 28,7 
млрд. тенгені құрады.  
Технологиялық үрдіс
Орналасуы. Осы инвестициялық жобаны ж үзеге асыру  үшін бірінші кезекте келесі ба ғыттарды дайындау ж әне  ұйымдастыру керек:
     Қажетті құжаттарды дайындау;
     Жер учаскесін таңдау;
     Жылыжайларды монтаждау ж әне сатыпалу (2 бас);
     Топырақты дайындау және биотыңайтқыштарды ж әне д әнді сатып алу;
     Тамшылатып суаруды құру;
Негізгі шетелдік дәндеуіш компанияларының  өкілдері мыналар болып табылады: «Агровей» ЖШС (дилер  ҚР  компаниясы Nunhems B.V. 
Голландия), «Бейо Т ұкым» ЖШС (дилер  ҚР компаниясы Bejo Zaden B.V. Голландия), «Агриматко» ЖШС (дилер  ҚР компаниясы ENZE 
ZADEN B.V. Голландия), «Ринда» ЖШС (дилер ҚР компаниясы SEMINIS B.V. Голландия ж әне компания SAKATA Япония), «Рийк Цваан» 
ЖШС (ҚР компаниясының өкілдері RIJK ZWAAN Израиль), «Лидер-Агро» ЖШС (дилер  ҚР компаниясы GAVRISH Ресей).
Осы жоспардың мақсаты көкөністер мен көктерді егу, жинау ж әне сату болып табылады. Басты ма қсат мемлекеттік стандарт қа с әйкес 
экологиялық таза өнім жеткізу. Барлық операциялық іс-әрекетті негізгі бес кезе ңге б өлуге болады:
1)    Жылыжайды дайындау;
2)    Дәндерді егу;
3)    Өсімдіктерді күту;
4)    Егінді жинау;
5)    Өсірілген өнімді сату.
Ауылшаруашылық дәнді дақылдарды арнайы толық компонентті ты ңайт қыштармен ( ұры қтылы қ ж әне жапыра қты ты ңайт қыш) жапыра қты 
жемдеуін көпжылдар бойы зерттеу бойынша былайша д әлелденді, б ұл ты ңайт қышты тиімді ендіруді ң жолы, осы кезде  қажетті азы қтануды ң 
тез меңгерілуіжәне олардың зат алмасуға түсуі ж үреді. 
Жапырақты азықтандыру – келесі мәселелерді шешу үшін негізгі т әж әрибелі агро қабылдау болып табылады: 
•    Өсудің сыни кезеңіндегі тамақтанудың те ңгерімі жа қсару есебінен егінні ң артуы;
•    Ауылшаруашылық өнімнің сапасыны ң артуы;
•    Тамырлы тамақтанудың бұзылуы ж әне күйзелісті же ңу;
•    Өсімдіктердің сарғаюын емдеу және мезо және микроэлементтерді ң жетіспеушілігін болдырмау;
•    Мезо және микроэлементтерде ауылшаруашылы қ д әнді да қылдарды ң жеке  қажеттіліктерін  қана ғаттандыру.  
Қоректенудің  қажетті  элементтерін  түбірлі  емес  жемдеуі  өз 
кезегінде  бес  негізгі  топқа  бөлуге  болады: 
a)      Ақуыздық  синтезге  ынталандыру  (өсіп-өнудің  алғашқы 
өсімқорлық  үрдісі  –  Плантафол  30:10:10+микро  және  суару 
кезіндегі дәннің сапасы: Карбамид + Молибион, немесе Карбамид + 
Мастер  17:6:18  +  микро,  немесе  Карбамид  +  Брексил  Микс); 
b)        Көмірсу  синтезін  ынталандыру  (вегетативтік  өсуді  тежеу, 
жемісті  түптенуді  нығайту;  құрғаққа  төзімділікті  көтеру,  қысқа 
төзімділікті,  суыққа  және  иммунитетке  төзімділікті,  қанттың 
құрамын  көтеру  және  ұрықтың  дамуын  жақсарту  -  Плантафол 
5:15:45+микро  немесе  Мастер  3:11:38+4+микро);
c)      Дамудың  сыни  кезеңінде  тамақтану  балансын  жақсарту 
(әсіресе  біржақты  азоты  жемдеу  жағдайында  -  Мастер 
18:18:18+3+микро,  Мастер  20:20:20+микро  немесе  Плантафол 
20:20:20+микро); 
d)   Генеративті  ағза  құрылу  кезеңінде  энергетикамен  қамтамасыз 
ету (фосфордың ашылмалы-жабылмалы жетіспеушілігінде - Мастер 
13:40:13+микро  немесе  Плантафол  10:54:10+микро);
e)     Кешенді  тапшы  немесе  бірреттілік  микроэлементтерді ң 
қажеттілігімен  қамтамасыз ету, немесе дақылдың  қажеттілігін жеке 
есепке  алу  (Гидромикс,  Брексил  Микс,  Брексил  Комби,  Брексил 
Мульти, Брексил Mg, Mn, Zn, Fe, Ca, Бороплюс, Молибион).
25 соттық жерде қияр өсірудің технологиялық картасы

мөлшербас/со Баға
Сомма, Бағдарла
№ Фаза Атауы Бір. өлш т, мл/сот, Саны тенге,бас/мл/
тенге ма
гр/сот гр

30 күн Көшет бас 250 6250 40 250000

Мегафол мл. 40 1000 2 800 2800

Брексил Микс гр. 20 500 2 900 1450

МС Старт мл. 20 500 2 900 1450
Жапырақты
жемдеу

Кендал мл. 40 1000 3 500 3500
Түсіру

МС Крем мл. 25 625 3 200 2000

Контрол ДМП мл. 4 100 3 000 300

Радифарм мл. 50 1250 5 600 7 000

Фертигация

Кендал мл. 100 2500 3 500 8750

Фунгицид Энжио гр. 3 75 13 000 9750
7-10 күн

Мегафол мл. 40 1000 2 800 2800

Брексил Комби гр. 20 500 2 900 1450

Плантафол 10:54:10 гр. 30 750 1 300 975

Бороплюс мл. 10 250 2 100 525

МС Старт мл. 25 625 2 900 1812

Кендал мл. 40 1000 3 500 3500
5 дейінгі нағыз
жапырақ

МС Крем мл. 25 625 3 200 2000

Контрол ДМП мл. 4 100 3 000 3000

Радифарм мл. 30 750 5 600 4200

Кендал мл. 100 2500 3 500 8750

Мастер 13:40:13 гр. 150 3750 550 2063

Активейв мл. 150 3750 3 200 12 000
5 к үн

МС Сет мл. 25 625 2 300 1438

Молибион мл. 10 250 5 800 1450

Мегафол мл. 50 1250 2 800 3500

Брексил Са гр. 30 750 3 000 2250

Жапырақты жемдеу
Плантафол 20:20:20 гр. 30 750 1 200 900

Кендал мл. 40 1000 3 500 3500

МС Крем мл. 25 625 3 200 2000

5-10 нағыз жапырақ

Контрол ДМП мл. 4 100 3 000 300

Вива мл. 200 5000 1 800 9000

Феррилен гр. 50 1250 3 800 4 750

Валагро ЭДТА Микс гр. 50 1250 3 000 3750

Фертигация

Мастер 17:6:18 гр. 150 3750 550 2063

Кальций нитраты гр. 200 5000 168 840

Фунгицид Энжио гр. 3 75 13 000 975
6 соттықта қызанақ өсірудің технологиялық картысы.

ед. норма шт/сот, мл/сот, Цена тенге, за
Фаза Наименование Кол-во Сумма, тенге Программа
изм. гр/сот шт/мл/гр

60 күн Көшет бас 250 6250 40 250 000

Мегафол мл. 40 1000 2 800 2800

Брексил Микс гр. 20 500 2 900 1450

Жапырақты жемдеу

Түсіру
Кендал мл. 40 1000 3 500 3500

МС Крем мл. 25 625 3 200 2000

Контрол ДМП мл. 4 100 3 000 300

Көшеттеу Радифарм мл. 50 1250 5 600 7000 Фертигация
Жобаның жүзеге асуы үшін шығындар мен инвестиция
Өзіне қосқандағы жобаның жалпы инвестициялық шығыны:

Өлшем
Атауы Саны 1 өл. бірл. бағасы тг. Сомма тг.
бірлік

Жылыжай Сот. 12 385 000 9 625 000

Жер учаскесі Сот. 12 50 000 1250 000

Комуникацияны қосу рұқсат
  1 200 000 200 000
құжаттары

Барлығы       11 075 000
6 соттыққа  қызанақ агрохимикатының және көшетінің бағасы = 565 317 
тенге.
6  соттыққа  қияр  агрохимикатының  және  көшетінің  бағасы  =  599  948 
тенге.
Барлығы: 12  соттық  аумаққа  барлығы  1 165  265  тенге.
     Жер  учаскесін  сатып  алуға,  құрылысқа,  құрал-жабдықтарды  алу ға, 
шығын материалдары, жиһаздар, жарнамаларға алғаш қы инвестициялар 5 
665 399 тенгені құрайды.
Қаржылық жоспар
Қызметті жүзеге асырудан кіріс: 1 кг  қиярдың бөлшек бағасы 300 тенгені  құрайды,  қызана қ 400 
тенге.  100%  қияр мен  қызанақты сату жағдайындағы жалпы көмек: 28 800 кг. х 300 тенге + 24 
000 кг х 400 тенге = 18,24 млн. тенге жылына.

Жылына
Мақала атауы
барлығы

Жәрдемдесу 18 240 000

Өндірістік шығындар – шикізат және материалдар 1 165 265

Жалпы кіріс 17 074 735

Операциалық шығындардың барлығы 969 472

       Еңбек ақы   840 000

       Техника және сумен жабдықтау 25 000

       Еңбек ақы қорынан аударым 104 472

Операциалық кіріс 16 105 263

Корпоративті кіріс салығы 136 800

Таза пайда 15 968 463
Шикізат және материалдар: Қызанақ пен қиярды өсірудегі тікелей шығыны дәні, 
тыңайтқышы және агрохимикаттар болып табылады.

Атауы Қияр Қызанақ

Егіндік  кг/кв.м. 25 25

Аумағы, кв.м. 2500 2500

Көлемі, кг 28 800 24 000

Баға тенге/кг 300 400

Көмектесу, тенге 8 640 000 9 600 000

Барлығы тенге: 18 240 000

Жылыжай аумағы Сот 50

Көшет 250 бас/сот 40 тенге тг 500 000

Тыңайтқыштар және агрохимикаттар тг 665 265

Шикізатқа кететін барлық шығын тг 1 165 265
Еңбек ақы және бюджеттен бөліп шығару.
Кәсіпорынның негізгі мамандары – инженер, агроном, бас
бухгалтер.
Еңбекақы төлеу
Саны Жалақы Есептеуге
қоры

№ Лауазымы
Әкімшілік-басқару құрамы

1 Директор 1 130 130 143

2 Бас бухгалтер 1 80 80 88

3 Инженер 1 75 75 82
3 285 285 313
Жиыны

Өндірістік құрам

1 Агроном 1 90 90 99

2 Технолог 1 60 60 66

3 Оператор 2 60 120 132

4 Зертханашы 1 60 60 66

5 Жылыжай шебері 1 70 70 77

6 Өсімдік шаруашылығы жұмысшысы 10 55 550 604

Жиыны
16 395 950 1 044

Қызмет көрсетуші құрам

1 Жүргізуші 3 70 210 231

2 Еден жуушы 1 45 45 49

3 Әр түрлі жұмысты атқарушы 2 60 120 132
Жиыны
6 175 375 412

Қосалқы құрам

1 Күзетші 3 40 120 132

2 Слесарь 1 60 60 66

3 Электрик 1 60 60 66

4 Шаруашылық меңгерушісі 1 50 50 55
Жиыны
6 210 290 319

Құрам бойынша барлығы 31 1 065 1 900 2 088
Әлеуметтік салық. Жоба жетекшісі әлеуметтік салықты екі ай 
көрсеткішінде өзі үшін және бір айлық көрсеткіш есебінде әрбір 
жұмысшыға төлейді. (1 852 теңге * 2 * 12 ай + 1 852 теңге МРП * 1 
жұмысшы * 12ай = 66 672 тенге).
Әлеуметтік аударым еңбекақының 5 % тең және ол міндеттелген 
зейнетақы қорынан алынады. (840 мың тенге *(1-10%)*5%=37 800 
тенге).
Техниканы жалдау және сумен жабдықтау. Жерді жырту тариф 
бойынша 1 соттыққа 900 тг құрайды = 10 800 тенге. Сумен жабдықтау 
1200 тенге, барлығы 10 800 тенге +1 200 тенге = 12 000 тенге.
Салық және бюджетке төлем. Жоба аясында салық салудың 3% 
корпоротивті кіріс салығынан төленеді -136,8 мың тенге (4,56 млн. 
тенге * 3%).

Әлеуметтік салық, теңге 66 672

Әлеуметтік аударымдар, теңге 37 800
Қаржыландыру және жобаны
мемлекеттік  қолдау шаралары
БВУ арқылы кредиттеу. Төлеу  уақыты  3 
ай,  жарты  жылға  шектеулерімен,  келесі 
арығарай  ай  сайын  төлеуге  болатын 
 қаржылық  есептер  14%  пайыздық 
 үстемені  көрсетті. 
Кредиттеу шегінде "Еңбекпен қамту -
2020» бағдарламасының жүзеге
асуы. Бағдарлама  аясында  Ауылдық 
тұрғындардың  өз  ісін  ашуға  бюджет 
тарапынан  бөлінетін  қаражаттар 
қарастырылған.   
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Жылыжайда қияр, қызанақ өсірудің технологиялары
Қызанақ және қияр өсіру шаруашылығы
Бизнес жоспар Қызанақ және қияр өсіру шаруашылығы
Бизнес жоспар Көкөніс өсіретін жылыжай
Ботаникалық бақ
Қияр
Жылыжай құрылыстарын жаңғырту
Көкөніс(қызынақ,қияр,,аскөк) өсіретін жылыжай
Қиярдан келетін кірістер
Көкөніс өсіретін жылыжай
Пәндер