Медицинадағы биотехнология
Презентация қосу
Медицинадағы
биотехнология

Орындаған: Асен Т
Тобы: БТ-307
Тексерген: Қабденова А.Т.
Медицинадағы биотехнология
      Биотехнологиялық әдiстермен өндiрiлген фармацевтикалық
өнiмдердiң әлемдiк рыногы биотехнологиялық рыноктың
жартысына жуығын құрайды.
Антибиотиктер
80-жылдары антибиотиктер әлемдiк рыногының өсiмiнiң жылдық орта
     
қарқыны 10-15% құрады, ал 1991 - 1998 жылдар жекелеген антибиотиктердiң
топтары бойынша 20 % асып, 11-12% деңгейінде болған, хинолон ципрофлоксинды
(ВАYЕR), кларитромицинды (USА), цефалоспорнды (НОFFMANN - Lа RОСНЕ) сату
көлемi 1 млрд. USD асқан. Бүгiн антибиотиктердiң субстанцияларын өндiру үшiн
ферментациялық қуаттылықтың едәуiр бөлiгi тоқтап тұр. Бiз антибиотиктердiң
субстанцияларын және дайын дәрi-дәрмек түрлерiн сатып аламыз.
Иммунологиялық препараттар
Оларға емдеу, диагностикалық және вакциналар, емдеу сарысулар, анатоксиндер,
     
иммуноглобулиндер, бактериофагтар, интерферондар, нормофлора препараттары,
аллергендердi қосатын профилактикалық құралдар жатады. Мысал үшiн, қазiргi
уақытта Ресейде иммунобиологиялық препараттардың 300 атауы сатып алынады
және 500 жуық атауы өндiрiледi. Дүние жүзiнде тек ғылыми-зерттеу
зертханаларымен қуатты өндiрiстiк базаның өзара әрекеттесетiн кешендерi
сыртқы рынокқа сапалы және бәсекеге қабiлеттi өнiмдердi өндiредi. Елде iс
жүзiнде иммунобиологиялық өнiмнiң толыққанды рыногының және өзiндiк
өндiрiсiнiң жоқтығы, бiздiң әлемдiк рыноктарға шыға алмауымызға ғана емес,
керiсiнше көп жылдарға әлеуеттi импорттаушылар болуымызға әкелiп соғады.
Биотехнологиялық қан препараттары
     Қазiргi уақытта дамыған елдерде донорлық қан плазмасынан медициналық
препараттарды алу өнiмдi В және С гепатитiнiң, ЖҚТБ, соз жұқпалы аурулар антигендерiмен
ғана емес, сонымен бiрге цитомегаловирус және Т-клеткалық лейкозбен жұқтыруды ң жолын
кесетiн қатаң бақылау стандарттарымен реттеледi. Алайда осындай қан препараттарыны ң
өндiрiсi қазiргi уақытта осы заманғы талаптарына сай деп есептеуге болмайды, өйткенi
сапалы қан препараттарының құрамында қабықсыз вирустар (гепатит А, паравирус В 19
және басқалар) болуы мүмкiн. Салыстырмалы бiрде бiр мысалы жоқ вирустарды
тасымалдауда қан факторларының рекомбинанттық концентраттары едәуiр қауiпсiз деуге
болады. Қазiргi уақытта рекомбинанттық та, плазмалық та тазартылған қан факторларын
өндiру жоқ. Экономикалық жағдай жұқпалы болуы мүмкiн қан препараттарының
өндiрiсiнде стандарттау қағидаттарын жеткiлiктi шамада iске асыруға мүмкiндiк бермейдi.
Гендiк-инженерлiк дәрi-дәрмек препараттары
    Бұл медициналық мақсаттар үшiн олардың синтезi мүмкiн емес немесе өте қиын таби ғи
биореттеуiштер және биологиялық белсендi заттар. Қазiргi уа қытта гендiк-инженерлiк д әрi-д әрмек
препараттарының өндiрiсi биотехнологиялық фарминдустрияда жетекшi сектор болып табылады. Жа ңа
биотехнологиялық өнеркәсiп өнiмдерiнiң әлемдiк рыногында үлесi 18% құрайтын, а қшалай 3 млрд.
доллардан астам гендiк-инженерлiк инсулиннiң өндiрiсi е ң iрi өндiрiс болып табылады. Со ңғы жылдар
iшiнде гормондық сипаттағы гендiк-инженерлiк дәрi-дәрмектер рыногында сауданың көш басы анемия,
жүрек-қан тамырлары және онкологиялық ауруларды емдеу кезiнде қолданылатын т үрлi
модификациялары, рекомбинанттық эротропоэтин препараттары бол ған. Иммунодиагностикада, рак
терапиясында және басқа да ауруларды емдеуде қолданыс тапқан моноклонды қ антиденелер (МАВ)
әзiрленiп жатқан биотехнологиялық өнiмдер арасында жетекшi орын алады. Өте белсендi әзiрленiп жат қан
гендiк-инженерлiк өнiмдер арасында цитокиндар тобының препараттары - интерлейкиндер бар, сондай-а қ
Диагностикалық құралдар
      Бактериологиялық және физика-химиялық талдауға негiзделген дәстүрлi диагностика
әдiстерi иммунологиялық және ДНК - диагностикамен белсендi ауыстырылуда. Экспресс
талдауды жүргiзу және соз аурулары, гепатит, ВИЧ, туберкулез және қатерлi iсiктi қоса
ауруларды ерте кезеңiнде анықтау бойынша препараттарды және жабдықтарды жасау
саласындағы зерттеулер тез қарқынмен дамуда. Өзiнiң барлық қолданылу мерзiмi (18 ай)
iшiнде адамның сiлекейiн талдау бойынша оның бойында ВИЧ антиденелерiнiң барын
көрсетуге қабiлеттi экспресс анализаторлар сынақтан өтуде. Өте қарапайым талдаудың
нәтижесi 20 минуттан кейiн дайын, оның нақтылығы - 99,6 %.
Биосенсорлар мен биочиптер
"Биосенсор" деген терминдi айқындайтын компоненттi ң болуын тiкелей ден қоятын биологиялы қ
материал: ферменттер, тiндер, бактериялар, ашыт қы, антигендер/антиденелер, липосомалар, органеллалар,
рецепторлар, ДНК бар сезiмдi қабат бұл компоненттiң шо ғырлануымен функционалды байланысты
дабылды шығаратын құрылғыны түсiну қажет. Конструкциялық түрде биосенсор бiр-бiрiмен ты ғыз
байланыстағы екi биохимиялық және физикалық түрлендiргiш немесе трансдьюсерден т ұратын құрамдас
құрылғы.
Биологиялық микрочиптер - әртүрлi биохимиялық талдауларды жүргiзу үшiн 
кiшкентай құрылғылар. Бұл талданатын нұсқалар  құрамындағы кез келген заттармен 
өзара әрекеттесе алатын реакцияға қабiлеттi агенттер жиi салын ған 
микропластинкалар. Бұл құралдар гендер мен оның өнiмдерiнiң  өзара жi ңiшке 
реттеуiн зерттеу үшiн молекулалық биологияның iргелi мiндеттердi ң бiрi болып 
табылады
Белсендi заттар және өсiмдiк тектес өнiмдер биотехнологиясы
  Өсiмдiк тектес биологиялық белсендi заттар химиялық синтезi iс жүзiнде мүмкiн емес
шексiз әртүрлi материалдарды ұсынады.
Өсiмдiк тектес өнiмдердiң ауқымды тұтынушылары тамақ өнеркәсiбi және сусындар болып
қалып отыр және 2003 жылға олардың тұтынушылығы 560 млн. долларды құрады. Мысал
үшiн, Ресейде қазiргi уақытта женьшень және қызғылт родиола клеткаларының биомассасы
негiзiнде медициналық және парфюмерлiк препараттардың шығарылуы жүзеге асырылуда.
Биологиялық белсендi қоспалардың (ББҚ) биотехнологиясы
  Бұл өнiмдi әр елде әртүрлi жiктейдi. Қазақстанда ол 3 топтан тұрады: 
      парафармацевтика - дәрi-дәрмекке жақын заттар; 
      нутрицевтика - сауықтыру қоспалары қосылған азық-түлiк өнiмдерi; 
      витаминдiк-минералдық кешендер. 
  Өсiмдiк және жануар шикiзатынан көрсетiлген барлық ББҚ топтарын химиялы қ экстракциямен де, 
биотехнологиялар көмегiмен де алады. ББҚ рынокқа шы ғару дәрi-д әрмек ж әне диагностикалы қ препараттар 
шығару сияқты рұқсат беру рәсiмдерiн талап етпейдi, бұл өндiрiстiң тартымдылығын ж әне iс жүзiнде барлы қ ең 
iрi фармацевтикалық және биологиялық фирмалардың қатысуын шарттайды. Қазiргi уақыт қа осы заман ғы 
адамның тамақтану құрылымы бойынша жиналған деректер тағамны ң ауыстырылмас құрылымды қ б өлiктерiн 
жеткiлiксiз тұтынудың кең тарағанын көрсеттi. 

Ұқсас жұмыстар
Биотехнология – XXI ғасыр ғылымы туралы
Клондау – тірі ағзаны немесе аймақты көбейту, клондау
Ақпаратты технологиямен байланысқан медицина. Центрифуга
Интервенциялық ядролық медицина
Математиканың шығу тарихы
Мейіргерлік істегі өзгерістер, Жаңа мейіргер концепция
Медицина социологиясы
Экологиялық биотехнологияның міндеттері
Ғылыми техникалық прогресстегі биотехнологияның алатын орны
Тұқым қуалаушы энзимопатиялар
Пәндер