Бухгалтерлік шоттар және екі жақты жазу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Бухгалтерлік
шоттар және екі
жақты жазу

Орындаған: Каратаев Е
ГУ-409 тобы
Бухгалтерлік есеп шоты – шаруашылық қаржылары мен
олардың қайнар көздерімен болатын шаруашылық
операцияларын ақшалай бағада бейнелеу, ағымдағы бақылау
және топтаудың тәсілі.
Шот – бухгалтерлік есептегі ақпаратты жинақтаушы.
Шоттар негізінде есеп берушіліктің ең негізгі формасы –
бухгалтерлік құрылады.
Түйін

активті және пассивті шоттарда дебет және кредит қарама- қарсы ма ғынада
болады;
активті шоттарда дебет қалдық пен к өбеюді, ал кредит м үлік пен

міндеттемелердің азаюын көрсетеді;
пассивті шоттарда, керісінше кредит қалды қ пен к өбеюді, ал дебет – қайнар

көздердің азаюын көрсетеді;
жаңа немесе соңғы қалдық (есептік кезе ң со ңында ғы) ал ғаш қы

қалдықтың қай жақта болғанына сәйкес, дебет жағында болса – дебетке,
кредит жағында болса – кредитке жазылады.
Екі жақты жазу
пайда болу мен
Қосарлық принципке көбею мен азаю жоғалу
негізделген

Шаруашылық операциялар екі
тіркеледі
бір шоттың дебеті, екінші шоттың кредиті

Шаруашылық операцияға қатысатын
шоттар корреспонденттелетін шоттар
деп аталады. Шаруашылық операцияны
шоттарға жазу бухгалтерлік жазба
(проводка) деп аталады.
Бухгалтерлік есеп шоттарындағы есептелетін шаруашылық
операциялар көлеміне байланысты шоттар синтетикалық
(жалпылаушы) және аналитикалық (талдамалы) болып бөлінеді.

Синтетикалық шоттар Аналитикалық шоттар деп синтетикалық
шоттардың мазмұнын бөлшектеп, даралап,
деп қаржылардың біртекті детальді түрде есепке алатын шоттарды
топтары мен олардың қайнар атайды. Олар қаржылардың, қайнар көздердің
көздері жекелеген жекелеген түрлерін бейнелейді. Талдамалық
шоттарда тек құндық өлшемдер ғана емес,
элементтерге бөлінбей, табиғи өлшемдер де қолданылады. Талдамалық
жинақталған көрсеткіштерде шоттарды субъект өзінің қаржылық есеп
есептелетін, есеп жалпылама берушілігін толығырақ ашу үшін өзі анықтайды.
және құндық бейнеде ғана
есептелетін шоттарды атайды.
Активті шоттарда мүліктің Пассивті шоттарда
барлық түрі, олардың бар шаруашылық

«Т – шот моделі» болуы мен құрамы және қаржыларының қалыптасу
қайнар көздері мен
қозғалысы есепке алынады. міндеттемелер есептеледі.
Активті шоттың алғашқы Мұнда алғашқы қалдық
Дебет Шоттың атауы Кредит қалдығы тек дебеті кредит жағында
жағында ғана болады. көрсетіледі.
Қалдықты бухгалтерлік Пассивтік шоттардағы
есептік кезең соңындағы
есепте «сальдо» деп те қалдық мынадай түрде
атайды.Есептік кезең анықталады:
соңындағы активті шоттың Сдо(соң.)=Сдо(б)+∑
сальдосы келесідей жолмен кредиттік айналым - ∑
табылады. дебеттік айналым.
Сдо(соң.)=Сдо(б)+∑
дебеттік айналым - ∑
кредиттік айналым.
Соңғы қалдық тек қана
  дебеттік
Сол жағында жазылған кез-келген жазба шотты болады.
дебеттеуді, оң жағындағы
жазба шотты кредиттеуді білдіреді. «Дебет» және «Кредит» сөздері шоттың оң және
сол бөліктерін бейнелеуге арналған бухгалтерлік терминдер. Бұл атаулар ежелден
қалыптасқан. Шоттың әрбір жағы сомалардың азайғаны мен көбейгенін бейнелеуге
арналған.
Шоттар бухгалтерлік баланс баптарымен тығыз байланысты. Сондықтан да олар
активті және пассивті деп бөлінеді.
Назарларыңызға

рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Бухгалтерлік шоттар және екі жақты жазу жайлы ақпарат
Шоттар жүйесі және екі жақты жазу
Бухгалтерлік есеп шоттары
Екі жақты жазу және бухгалтерлік есеп
Екі жақты жазу және бухгалтерлік шоттар
Екі жақты жазу мен бухгалтерлік шоттар
Бухгалтерлік есеп және екі жақты жазу
Бухгалтерлік есептің принциптері
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП НЫСАНДАРЫ
Бухгалтерлік есептің тіркелімдері мен нысандары
Пәндер