Негізгі құралдар және материалдық емес активтер есебі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Негізгі құралдар және
материалдық емес активтер
есебі.
Жоспар
1 Шаруашылық операцияларды енгізу

Ұйым шотының есеп айырысуынан
жеткізушіге ақша құралдарын аудару:
2 төлем тапсырысы
Шаруашылық операцияларды енгізу

1. Операцияларды құжат бойынша енгізу.
Бұл программа есептің әртүрлі бөлімдері бойынша
автоматизациялауды енгізеді. Бұл үшін құжат қолданылады
(«Құжаттар» менюі).

Әрбір құжат арнайы реквизитті – күні мен нөмірін қамтамасыз
етеді және де нөмір – автоматты түрде жазылады, оны д ұрыстау ға
да болады. Күні де сәйкесінше жұмыс күнімен қойылып,
түзетілуге жатады.

Ескерту! Егер құжат алдында жазылған болса, оны дұрыстау ға
болмайды. Ол үшін жаңа құжатты енгізіп, (мысалға, ескісін
көшіру арқылы), сосын ескісін өшіріп тастайсыз.
2. Құжаттар журналы.
Кіргізілген құжаттар – құжаттар журналында сақталады.
(«Журналы» менюі).
Мысалы: Көшірмелер «Банк» бөлімінде са қталынады, т өлеу
тапсырмалары «төлем құжаттары» бөлімінде.
Құжаттар реестрін құруға болады («Реестр» батырмасы),
басылымға шығарылады.
Барлық құжаттар журналының формалары «Әрекет ету»
батырмасын қосады. «Негізінде енгізу» пункті «Әрекет»
батырмасы 1 құжат түрінен 2-ші түріне ақпаратты көшіреді.
Құжат – негіздеуге курсорды қойып, «Негізге енгізу» пунктін
таңдау керек. Шыққан құжаттар тізімінен керек құжатты та ңдау
керек , «ОК» батырмасын басыңыз.
3. Есеп айрысу және кассаның операциялар бойынша есеп
операциясы төлем тапсырмаларын қалыптастыру үшін
«Платежное поручение» құжаты қолданылады.
Онда мерзімі, ақша құралдарының қозғалысы типтері
(ұсынылғанның ішінен таңдалынады, мысалы: сатып алушыдан
түсім, жабдықтаушыға төлем, банкте қолма-қол алу) т өлем
белгілеу, корреспонденттік шот, субконто түрі (анықтамадан
таңдалынады), сомасы.
Төлем жүргізілген бойынша құжаттарды √ белгіленген
белгілейді. Құжатты таңдау үшін оның үстінен тыш қанмен 2 рет
басу керек немесе «Толтыру» басу қажет.
4. НҚ және МЕА –пен операция есептеу
НҚ және МЕА түскенін есептеу үшін «Аналмайтын активтер»
бөлімінде «НҚ түсуі және МЕА түсуі» құжаттары қолданылады. Құжат
шаблонында мерзімді, жабдықтаушыны, шот-фактураны ң мерзімі мен
нөмірі, келісім-шарт, ҚҚС есептеу реті (18% ҚҚС үстінен немесе 18%
сомадағы ҚҚС немесе табыс салығынсыз) к өрсету керек. Құжатты ң
кесте бөлімінде «Анықтамадан» НҚ немесе МЕА құнын Н Қ немесе МЕА
құнын тандау керек.
Кіріс құжаттары бағдарламасы негізінде шот фактураны арттыруды
ұсынады. «НҚ тусуі ( немесе МЕА ) құжатын» тандау керек.
Құндылардың және төлеу мерзімін ( олар төленген болса ) кіріс мерзімін
көрсету керек. Құжатты жазғанда «өткізу» сұра ғы пайда болады.
Келесі сатып алу кітабына («құжаттар», «шот фактуралар», «сатып алу
кітабына жазу) жазып қою қажет.
Жазу кезінде өткізгіштер істелінеді эксплуатация ға Н Қ мен МЕА енгізу
операциясын есептеу үшін біратты құжаттар қолданылады, толтыру реті
ұқсас. Эксплуатацияға енгізілген актіні басу ға болады. Сондай-а қ Н Қ мен
МЕА әрекет ету мерзімі аяқталғанын шығарып тастау құжаты бар.
5. Материалдармен операция есебі
Материалдардың келгенін есептеу үшін тізімде «Құжаттар»,
«Материалдар есебі» бөлімі тандалады, одан кейін «Материалдар
түсуі» бөлімі. Кіріс ордері қалыптасады. Мерзімі, жабды қтаушы,
шот фактура мерзімі мен нөмірі, келісім- шарт, қойма т үрі, ҚҚС
есептеу реті көрсетіледі. Кесте бөлімінде «Аны қтамадан»
материал түрі, саны таендалады. Ба ғасы, ҚҚС ж әне сомасы
автоматты түрде қойылады.
Одан құжатты жазып өткізу керек. Өндіріске материалдарды
жеткізу бойынша операцияларды есептеу үшін біртекті құжат
қолданылады, осыдан сұрау төлеу қағазы қалыптасады. Онда
мерзім номенклатура түрі (өндіріске жіберген материалдар
мысалы, стол) көрсетіледі.
Жұмсау түрі (материалдарды жұмсау) бөлімдері. Кесте
бөлімінде «Анықтамадан» материалдар тандалады, с ұраныс саны
көрсетіледі, ал өткізілген саны автоматты т үрде қойылады.
Құжатты жазып өткізу қажет.
6. Амортизацияны есептеу.
Амортизацияны есептеу үшін «Регламенттер» «Амортизацияны
есептеу» құжаты қолданылады.
Есептеу аралығы (соңғы ай күні) қою керек. Программа
амортизация соммасын есептейді және өткізгіштерді
қалыптастырады.
7. Жалақыны беру және есептеу үшін «Құжаттар» тізімінде «Жалақы»
бөлімі тандалады, «Жалақыны есептеу» бөлімшесі есептесу ведомосы
осында болады.
АУП жалақысын бөлек ведомосте есептеу ұсынылады. Жала қы
бойынша жұмсау қатынасын есептеу көрсетіледі. «Қызметкерлер»
белгісінде кесте көрінеді, онда біртекті «анықтамадан» қызметкерлер
тандалады, жалақы мөлшері автоматты т үрде қойылады, біра қ оны
өзгертуге болады. Құжатты жазғанда өткізгіштер қалыптасады.
Назар аударыныздар! Программа құжат өтті ме, өткен жоқ па, қателер
туралы хабар береді. Жұмысшылар жалақысы бөлек бөлімде есептеледі,
20-23 шотта көрсетіледі, және номенклатура түрі.
Жалақыны төлеу үшін біртекті құжаттар қолданылады. Т өлем
ведомості қалыптасады, қызметкерлер тандалады, т өленген сомма
автоматты түрде қойылады. Құжаттарды жазып өткізгіштер қалыптастыру.
Берілген жалақы соммасына шығыс кассалық ордер толтыру қажет.
Назар аударыңыз! Айды жапқанда ЕСН есептеу өндіріледі.
8.Айналым бойынша операция есебі.
Дайын өнімді қоймаға шығару және жіберу бойынша
операция есебі үшін «материал есебі» бөлімінде «Қойма ға Д Ө
жіберу» құжаты қолданылады. Төлем қағазы қалыптасады, онда
өнім түрі (анықтамадан) саны көрсетіледі, сомасы автоматты
түрде қойылады. Құжатты жазғанда өткізгіштер қалыптасады.
Сатып алушыға шот жазып береді одан кейін өнімді т өлеу
бойынша төлеу қағазы толтырылады. («Құжаттар айналым тауар
есебі», «Тауар төлеу» құжаты) құжатты жазғанда өткізгіштер
толтырылады. Одан кейін шот-фактура жазылады ж әне өткізіледі.
Назар аударыңыз! Құрау алдында бұл құжаттарда қойма типін
көрсету керек. «Сервис» тізімінде «Жалпы параметрлер»
бөлімінде.
9. Басқа ұйымдардың қызметін есептеу, контрагенттердің
қызметін есептеу үшін, мысалы сумен қамтамасыз ету, тоқпен
қамтамасыз ету, мүліктерді жалға беруді ұсыну, «Құжаттар»
тізімінде, «Жалпы белгіленген құжаттар» бөлімі, «Бас қа
ұйымдардың қызметі» құжаты қолданылады.
Басқа ұйымдардың қызмет көрсеткені туралы Акт жасалынады.
«Контрагенттер» анықтамасынан орыдаушы та ңдалынады. Одан
кейін корреспонденттік шот, субконто, қызмет түрлері, ҚҚС-сыз
сома көрсетіледі. ҚҚС және жалпы сома автоматты т үрде
есептеледі. «OK» басқанда өткізгіштер қалыптасады.
10. Айды жабу.
Айды жабу үшін «Регламенттік құжаттар», «Айды жабу»
құжаттары қолданылады. Өнімді айналдырудан қаржылы қ
нәтиже анықталады, кіріске салық есептеледі.
11. Есеп беру.
Есеп беруді қалыптастыру үшін «Есеп беру» тізімі немесе
белгілер «Операция журналында» қолданылады. Ба ғдарлама кері-
қалдықты ведомості шахматканы, есептеу нәтижесі және
субконто, шот кәртішкесі және субконто, субконто бойынша шот
анализі, кассалық кітап, сату бойынша кітап, сатып алу кітабы, Бас
кітап. Аралық тапсыру қажет. Бухгалтерлік ж әне салы қты қ
есеп құрастыру үшін «Арнайы есеп беру» қолданылады.
Аралықты беру қажет, мысалы қаңтар - желтоқсан 2007ж., содан
кейін «Заполнить» батырмасын басыңыз.
Ұйым шотының есеп айырысуынан жеткізушіге ақша
құралдарын аудару: төлем тапсырысы

Ұйым шотының есеп айырысуынан ақша құралдарын есептен
шығаруы «Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0»-де «Төлем
тапсырысы» құжатында бейнеленген.
«ТМҚ және қызмет көрсетуге түсім» құжаты негізінде «Төлем
тапсырыс» құжатын құрыңыз. Ол үшін «ТМҚ және қызмет
көрсетуге түсім» құжатының тізімінен алдында құрылған
құжатты белгілеп алып, мына батырмаға басы ңыз (немесе
тышқанның оң жақ батырмасын басып, жаңадан ашылған
менюдің ішінен «На оснавании» таңдаңыз).
Төлем тапсырысының басып шығарылуы.
«Төлем тапсырысы (шығатын)» құжатынан т өлем
тапсырыссының формасы компьютерден басып шы ғару мен банкке
тапсыру үшін шығарылады.
Төлем тапсырыссын басып шығарар алдында «Басып шы ғару»
атты қыстырмасында төлемнің тағайындалу мәтінін басып
шығару қалыбына келтіру үшін түзетулер жүргізуге болады:
мәтінді төлемнің тағайындалуына суреттегідей енгізі ңіз:
Айдың жабылуы
Мерзімнің аяқталу процедурасы «Айдың жабылуы»
құжатымен орындалады.
«Айдың жабылуы» атты құжат тізімін ашыңыз. Ол үшін
«Негізгі қызмет» менюінде «айдың жабылуы» пунктісін та ңда ңыз.
Ашылған тізімде жаңа «Айдың жабылуы» құжатын
құрыңыз. Ол үшін батырмасын ( немесе «Әрекет» менюіндегі
«Қосуды» тандау арқылы немесе “Insert” пернесін) та ңда ңыз.
Құжатта айдың соңғы күнін белгілеңіз (мысалы 31.01.2006).
Орындаған: Толеуханова Лаура
Тексерген: Искакова М.С

Ұқсас жұмыстар
Ұзақ мерзімді активтердің есебі
Банктің негізгі құралдары және материалдық емес активтер есебі
Жарғылық капиталдың есебі
Негізгі құралдардың аналатикалық есебін тіркеу
«1С: Бухгалтерия 8 Казахстан үшін» бағдарламасының сипаттамасы
Кәсіпорынның ұзақ мерзімді активтері
Объектілерді пайдалануға беру
Материалдық емес активтердің есебі
Бухгалтерлік баланс туралы
НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ КІРІСІМЕН ШЫҒЫСЫ.
Пәндер