MS Excel кестелік процессор


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
СРО №4

рындаған: Жумабекова Данара
Ильяшева Альмира
MS EXCEL КЕСТЕЛІК
ПРОЦЕССОР
Microsoft Еxcel -1979 жылы екі экономист студент Дэн Бриклин және Боб 
Френкстон үй тапсырмасын тез орындауға көмектесетін және уа қытты 
үнемдейтін әдіс ойлап табуды шешті. олар тарихта бірінші рет электронды 
кесте бағдарламасын жазып, оны Visible Calculator сөзінен қысқартылған 
VisiCalc (Көрсеткіш калькулятор) деп атады. сондықтан барлы қ 
электрондық кестелер бағдарламасы, оның ішінде Excel программасы Дэн 
мен Бобтың арқасында жүзеге асты.IBM және Macintosh компьютерлерінде 
жұмыс істейтін, ең озық үлгілерді ала отырып, бүгінгі заман талабына сай 
жасалған, электрондық кесте құрастыратын қолданбалы программа. Excel-
дің соңғы нұсқаларында график тұрғызу, күрделі функциялар арқылы 
есеп-қисап жүргізу және бірнеше жұмыс кітаптарымен  қатар ж ұмыс 
атқару сияқты мүмкіндіктер кеңінен қолданылады. Кестелік  құрылымды 
құжаттармен жұмыс істеуге арналған кең таралған  құралдардың бірі 
Microsoft Excel. Ол сандық мәліметтермен жұмыс істеу  үшін негізделген.
Нұсқалары:
1988 — Excel 2.0
1990 — Excel 3.0
1992 — Excel 4.0
1993 — Excel 5.0 (Windows NT)
1995 — Excel 7 (Windows 95)
1997 — Excel 97
1999 — Excel 2000 (9) — Microsoft Office 2000
2001 — Excel 2002 (10) — Microsoft Office XP
2003 — Excel 2003 (11) — Microsoft Office 2003
2007 — Excel 2007 (12) — Microsoft Office 2007
2010- Excel 2010 (13)-Microsoft Office 2010
2012- Excel 2013 (14)-Microsoft Office 2013
Негізгі ұғымдар
Жол нөмірі – электрондық кестедегі жолды аны қтайды. Ол к өлдене ң 
орналасқан жұмыс аймағының сол жақ шекарасында н өмірмен белгіленген.
Бағана әрпі – электрондық кестенің бағаналарын (тік жолдарын) 
анықтайды. Әріптер жұмыс аймағының жоғар ғы шекарасында орналас қан. 
Бағаналар мынадай ретпен белгіленеді: А – Х, содан со ң АА – АZ, одан 
кейін ВА – ВZ жәні т.с.с.
Ұяшық – электрондық кестенің мәлімет енгізілетін е ң кіші элементі.  Әрбір 
ұяшықтың бағана әрпі мен жол нөмірінен тұратын адресі бар. Мысалы, В3 
адресі В бағанасы мен нөмірі 3 жолды ң қиылысында ғы  ұяшы қты 
анықтайды.
Ұяшық көрсеткіші – ағымдағы ұяшықты анықтайтын көмескіленген 
тіктөртбұрыш. Көрсеткішті пернелер к өмегімен немесе тыш қан ар қылы 
кесте бойынша ұяшықтан ұяшыққа орын ауыстыру ға болады.
                            Құрама кесте тұрғызу
Құрама екстені тұрғызу Құрама кесте шеберінің ( Мастер 
сводных таблиц и диаграмм ) көмегімен іске асырылады. Ол 
үшін алдымен мәліметтер базасына қатысты ұяшықтарды 
ерекшелеп алу қажет. Сонан кейін Мәліметтер > Құрама кесте 
(Данные > Сводные таблицы) командасын орныдау қажет. 
Құрама кесте шебері (Мастер сводных таблиц и диаграмм) 
жұмысының алғашқы сатысында мәліметтер типі мен құрама 
мәліметтерді безендіру түрін анықтап алады. Ары қарай 
(Далее) батырмасын шерткеннен кейін, мәліметтер базасындағы 
ауқым дұрыс таңдалғанына көз жеткізу керек. Тағы Ары қарай 
батырмасын шерткен соң құрама кестенің орны анықталады. 
Құрама кестені көбіне жаңа бетке орналастырады (Жаңа бет 
(Новая страница) ауыстырып-қосқышын тағайындау арқылы).
     Кестемен жұмыс істеу мысалы 
MS Access мәліметтер
қорын басқару жүйесі
Microsoft Access бағдарламасы ол – кез-келген фирма, мекеме, ша ғын 
кәсіпкерлік шаруа-шылықтар бір-бірі турла мағлұмат алу  үшін, немесе 
келісу үшін, арнайы қағаздар толты-рып, құжаттар дайыднап, 
қағаздардың санын көбейтіп әуре болмайды. Мұның бәрін осы 
бағдарлама жасайды. Бұл бағдарламада кесте түрінде, сызба т үрінде, 
кез-келген фирманың толық мағлұматтары болады. Оны алып  қарап, 
онымен тікелей жұмыс жасай беруге болады. Microsoft Access 
бағдарламасы қазіргі кезде компьютерлік технологияларды ң құрал 
ретінде кеңірек пайдаланылуы. Бұл бағдарлама  қазіргі та ңда 
компьютерді осы бағытта пайдаланудың нақты мысалдары көп емес. 
Бұл бағдарламаны оқушыларға оқыту жүйесіндегі көптеген сатылардан 
біртіндеп меңгеру арқылы жүргізіледі. Microsoft Access ба ғдарламасы 
кеңінен қолданылатын бағдарлама. Ол өнідіріс орындарында, баспа-
кітап шығару салаларында, оқулықтар жасауда, сауда-сатты қ 
айналымында есептік жүйелерді орындауда ерекше рөлді ат қарады. 
Microsoft Access бағдарламасы жоғарғы оқу орындарындағы оқушылар 
үшін кеңінен пайдалану да бірнеше ұтымды жақтары бар. О қу 
процесінде білімін жетілдіру, ақпарат құралдарын енгізу, есте са қтау 
операциялары бойын-ша барлық мағлұматтарды енгізіп отыру, есептеу, 
сараптау, т. б. жүйелер үшін тиімді
Microsoft Acces- MS Access ең кең тараған
деректер басқару жүйелерінің (ДҚБЖ) бірі
болып табылады. Оның шежіресіне көз
жүгіртетін болсақ төмендегідей мәліметтерді
айтуымызға болады:
1995 Access 7 (Windows 95 үшін MS Office 95
пакеті)
1997 Access 97 (MS Office 97 пакеті)
1999 Access 2000 (MS Office 2000 пакеті)
2001 Access 2002 (Office XP пакеті)
2003 Access 2003 (MS Office 2003)
2007 Microsoft Office Access 2007 (MS Office 2007)
2010 Microsoft Office Access 2010 (MS Office 2010)
Кестемен жұмыс істеу мысалы
Деректер базасының құрамында на қты суреттелуі. Келесі 
мәселерге назар аудару керек, «класс – класс тобы» байланысты 
суреттейтін тізім қасиеттерін иеленеді. Соларды ң т үсіну себебі, 
оларды жобалау және жүйенің функционалды жұмыс істеуін 
қадағалау. Біріншіден иеленуші жазу мен м үше жазу байланыс 
арасындағы, 1 : 1 типін иеленеді. Екіншіден м үше жазу керекті 
файлға енгізу кезінде, обьектінің белгіленген класс тобына 
қосылғанда іріктеу критерийні ң мәні тексерілуі керек. 
Үшіншіден әрбір обьект иеленуші жазуда да м үше жазуы 
орналасқан барлық атрибуттарының қосылысымен 
сипатталады. Сонымен негізгі р өлі иеленуші жазу ға жатады, 
себебі соның ішінде обьектінің идентификаторы орналасады. 
Соған сәйкес егер обьектілер қайсыбір класс топтарыны ң 
қайсыбір байланыстарға қатысса, со ған с әйкес тізім т үгелімен 
классты сипатталатын иеленуші – файлмен жауарысылуы  қажет. 
Агрегарлық обьекті суреттегенде реляциялы қ модельдерінде 
сияқты, оған деректер базасының файлы  қойылады.
MS  Access түрлері
хмет!!!
ызға ра
рларың
Наза

Ұқсас жұмыстар
Деректерді сүзу
Кестені толтыру
Мәліметтерді сүзу
MS Excel бағдарламасы
Диалогтық терезе
MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі
Айналдыру батырмасы
MC EXCEL кестелік процессоры MC ACCES мәліметтер қорын басқару жүйесі
Microsoft Excel кестенің қандай түрі
MS Excel кестелік процессоры. MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі
Пәндер