Сайтқа презентация қосу

Жатағ ан укекіре. Таралуы. Морфологиясы. Зияндылығ ы. Биологиясы. Кү ресу шаралары

БӨ Ж
Тақырыбы: Жатағ ан укекіре. Таралуы. Морфологиясы. Зияндылығ ы. Биологиясы. Кү ресу шаралары. Орындағ ан: Тұ рлыбеков Қ .М. Тексерген: Сагандыков С.Н.

Жоспар:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Кіріспе Таралуы Морфологиясы Биологиясы Зияндылығ ы Кү ресу шаралары. Гербицид пайдалану Қ орытынды. Пайдаланылғ ан ә дебиеттер тізімі.

Жатағ ан у кекіре ( Acroptilon repens L)кө пжылдық , атпатамырлы, шө п кү рделі гү лдер туысына жатады. Қ уатты тамыр жү йесі, топырақ та 10 м терең дікке жетеді, жатағ ан у кекіренің ерекшеліктері; ол қ ордағ ы ќоректік зат – инулинді тамырдың топырақ тағ ы тө менгі қ абатына, жинақ тауы жә не ќоректік заттарын (инулинді) топырақ баптаушы техникамен егіндікті өң дегенде, жатағ ан тамырының кесілген жеріне жылдам жеткізуі арқ ылы ө сіп жер бетіне шығ уы фотосинтез құ былысы арқ ылы тамырлануы сондық тан кө птеген агротехникалық ә дістерге тө зімді болады, қ айтадан ө сіп жетіледі.

Кіріспе

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Кө бейуі негізінен жеке тамыр бө лшектері ж ә не тұқ ым ар қ ылы. Тұқ ым арқ ылы у кекіре жа ң а аудандар ғ а тарайды. Ауыл шаруашылы қ министірлігіні ң ө сімдік қ ор ғ ау ж ә не ө сімдік карантині департаментіні ң мә ліметі бойынша жата ғ ан у кекіре республикада 3 млн гектар жерге тара ғ ан. Жата ғ ан у кекіре бас қ ан егіндіктерде өң ім 30-50 пайыз ғ а тө мендейді, ал қ ұ рғ ақ шылық жылдары ө нім 6070 пайыз ғ а тө мендейді . Жата ғ ан у кекіренін тұқ ымдары бас қ а аудандар ғ а суармалы жерлерде су аркылы, жануарлар, құ стар, азы қ тү лік ж ә не техника т.б. ар қ ылы таралады. Тұқ ымны ң іс ж ү зінде таби ғ и жағ дайда таралуын то қ тату мү мкін емес. Сонды қ тан

Ө сімдіктін биіктігі 20-70 см, сабағ ы тік тү кті, сабақ тану ө сімдіктін тү п жағ ынан басталады.Тамыр жү йесі 10 м терендікке жетеді, тамыр сабақ тарында кө птеген қ осымша бү ршіктер болады.Жапырағ ы ө рмекші тә різді тү кті, кезекпен орналасқ ан, жапырақ тын шеті тіс тә різді кесілген, жоғ арғ ы жағ ы бү тіндей тегіс. Зембіл гү лінің жеке диаметрі 1-1,25 см.Гү л кү лтесі қ ызғ ылт Жапырағ ы тысталғ ан жартылай дө нгелек немесе кең жұ мыртқ а тә різді-жартылай ашық ,ақ кү міс тә різді, ішкі жағ ынан жапырақ та тү кшелері бар. Тұқ ымы қ ысқ а, бү йіріне қ ысылғ ан, жең іл салбырағ ан айдары бар.

Морфологиясы

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Бір өсімдікте жатаған у кекіренің тұқым беру түсімділігі 3 мың дәнге дейін . жетеді, оның ішінде 50 пайызы өңгіштік қасиетін сақтайды. Толық піскен тұқым топырақта өңгіштік қасиетін 5 жылға дейін сақтайды және 25градус жылылықта, ылғалдылық 20 пайыз болғанда топырақтың механикалақ құрамына байланысты 2-5 см терендіктен өсіп шығады. Тұқымнан өсіп шыққан көгі 1,5-2 айдан ішінде 5-7 жапырақтан тұратын өсімдік құрайды. Одан әрі тік және көптеген көлденен тамырлар пайда болып топырақ қабатына сіңіп тарайды. Бірінші жылы у кекіре тұқым бермейді, тек екінші жылы тұқым береді. Өсімдіктің өсіп өңу кезенінде сабақ жуандайды, тамыр сабаққа айналады, бұл тамыр сабақтарда 35-60 см терендікте қысқы кезенге кету алдында көптеген қызғылт түсті бүршіктер салынады. Бір өсімдік бірінші жылы диаметрі 3-3,5 метр квадрат жерде шоғыр құрайды, ал тік тамырлары 1,5-2,0 м терендікке жетеді. Кекіре негізінен вегетативтік жолмен өздігінен көбейеді. Тамыр жүйесі тік және көлденен тамырлардан тұрады.

Биологиясы

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

У кекіренін зияндылығы олардын дақылға аллепатиялық әсері, тамыр жүйесі мен кекіренің тұқымы бөліп шығарған зиянды заттарыбидай, арпа, бұршақ тұқымдарынын өсу энергиясын төмендетіп, дақылдың өсіп жетілуін бәсендетеді. Кекіре көптеген жануарларға зиянды, әсіресе жылқы малына, ал қой мен ешкіге зиянсыз, көпшілік жағдайда шөппен араласқан кекіре малдардың улануына әсер етеді, кекіренін бидай мен араласқан тұқымдарынан алынған ұнда ащы дәм болады, нан пісіруге қолдануға болмайды.

Зияндылығ ы

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Кү ресу шаралары
Жатағ ан у кекірені тыянақ ты тү рде құ рту ү шін зерттеу жұ мыстарын, шө птердің таралу картасын жасау керек. Шө птерді жою жоспарына профилактика, агротехникалы қ биологиялық жә не химиялық ә дістер кіреді. Шө птермен тиімді к ү ресу ү шін, олардың негізгі биологиялық ерекшеліктерін білу керек. Кү рес жатағ ан у кекіренің тамыр жү йесінін ө мір с ү ргіш қ аблетін біртіндеп жоюдан басталады. Тамырдан шығ атын улы заттар кө птеген екпе дақ ылдарғ а зиянды ә серін тигізеді, олардын ө су энергиясын тө мендетеді. У кекіремен кү ресудің кейбір қ иыншылыќтары оның бидай т ұқ ымынан тазалау, айырып алу қ иынғ а тү сіп отыр. Соның салдарынан т ұқ ым ғ а арналғ ан дә нді сатуғ а болмайды, кө птеген зыян шегудеміз. Кекіренің қ аптау себептері – карантин ережесіні ң са қ талмауы, е ң негізгісі – кекіремен кү ресу жү йесі агротехникамен гербицидтерді арамшө птің биологиялық ерекшеліктерімен байланысты Қ азақ станның ә ртү рлі климат аймақ тарында дұ рыс біріктіре қ олдану қ ажет.

Кекіремен күресудін негізі - топырақ өндеу жүйесі болып табылады. Егістікті орып алғаннан кейін қыршуыш арқылы қопсыту (2 немесе 3 рет 10-12 см тереңдікте) кекіре тамырың кесу арқылы ұсақ тамырлардың өсіп жер бетіне шығуына дейін қоректік заттарды пайдаланып үлгереді де, тамыр жер бетіне шықпай құрыйды. Қазақстанның Оңтүстік және Онтүстік Шыгыс жағдайында кекірені жою үшін институт ғалымдары үш ярусты культиватор жасады, культиватор бір уақытта кекірені үш түрлі тереңдікте (10-12 см; 14-16 см және 18-20 см) қыяды. - күздік бидайды орып алғаннан кейін алқапты КПГ-250 құралымен терең қопсыту керек немесе ПН-8-35 соқасымен 2325 см тереңдікте маусым айының 3-ші он күндігінде зябьқа жырту керек. Гербицидтер қоспасын жатаған у кекіренің сабақтану кезінде беру керек.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Гербицидтерді пайдалану
- жатаған у кекірені жою үшін парға арналған алқаптарда жатаған у кеккіренің сабақтану және бүршіктену кездерінде мына гербицидтер қоспасын беру керек: ураган 48% с.е. + лонтрим, с.е. (1,5 л/га); ураган 48% с.е. (3,0 л/га) + бюктрил Д, 45% к.э. (1,5 л/га); раундап, 36% с.е. (4,0 л/га) + лонтрим, с.е. (1,5 л/га); раундап, 36% с.е. (4,0 л/га) + бюктрил Д, 45% к.э. (1,5 л/га) қоспаларын 100-150 литр суға ерітіп бүрку керек.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень

Қорытынды
У кекіренің егістікті басуы салдарынан Қ азақ стан жыл сайын 3 млрд.тең ге зиян шегіп отыр. Сонымен қ атар, егістің ө німінің тө мендеуінен басқ а, оның сапасы да тө мендейді, ұ нның дә мі ашты болады. Парды, отамалы дақ ылдарды кү тіп баптау кезінде де кететін шығ ындарды есептесек, жалпы шығ ын 3 млрд. тең геден асады. Карантинді шө п у кекірені шығ ынғ а қ арамай құ рту мә селесі тұ р. Жинақ талғ ан ғ ылыми ө ндірістік тә жірибе, у кекірені жою шараларын парғ а арналғ ан алқ аптарда жү ргізу ү лкен нә тиже беретінін дә лелдеді. Барлығ ына белгілі парды КПШ-9 жә не КПГ-250 құ ралдары арқ ылы 4 рет терең дете культивациялау экономикалық кө зқ арас бойынша тиімсіз жә не топырақ ты кө п рет өң деу оны кептіреді, ылғ алды азайтады, сондық тан құ рғ ақ шылығ ы кө п солтү стік аудандарды ә сіресе астық дақ ылдарының экспортқ а шығ арылатын болғ андық тан тиімсіз болып табылады.

Пайдаланылғ ан ә дебиеттер тізімі
1. Общая энтомология», Г.Я. Бей-Биенко. Москва, «КолосС», 2005 2. Методические указания по выявлению карантинных объектовАстана: 2009 3. Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года № 344-I «О карантине растений» 4. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.07.2015 г.) 5. Соколов Е.А. Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Оренбург Изд ООО «Информзерно» 2004 6. Практикум по защите растений» Берима Н.Г., «Сельскохозяйственная энтомология» Москва, «КолосС», 2005


Пән: БиологияПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь