Сайтқа презентация қосу

Бизнес-жоспар Стоматологиялық қ ызметтер кабинетін ашу

Бизнес-жоспар Стоматологиялық қ ызметтер кабинетін ашу

Орындаган:Смагулова Л.Ж Тексерген: Есенбеква З.Ж

Жоспар:
          

Жобаның тұжырымдамасы Өнімнің сипаттамасы Өндірістік бағдарламалар Маркетингтік жоспар Техникалық жоспарлау Ұйымдастыру басқару құрамы Жобаны іске асыру Пайдалану шығыстары Жалпы және әкімшілің шығыстар Қаржыландыру қажеттілігі Жобаның тиімділігі

1. Жобаның тұ жырымдамасы
       

 Жобаның тұжырымдамасы Шығыс Қазақстан облысында стоматологиялық қызметтер кабинетін ашуды қарастырады. Мыналар стоматология кабинеті қызметтерінің негізгі түрлері: - Ортопедиялық стоматологиялық қызметтер; - Терапевтикалық стоматологиялық қызметтер; - Хирургиялық стоматологиялық қызметтер және имплантология; - Стоматологиялық бұйымдарды (тістің қабы, протездер); - Тістің техникалық жұмыстары. Қызметтерді негізгі тұтынушылар халық және олардың бұйымдары жеткізілетін басқа клиникалар болады. Кабинет аумағы 350 шаршы метр сатып алынған ғимаратта орналасқан. Осы бизнес-жоспарда жоспарланған кәсіпорынның айналымын ескере келе қызметті жауапкершілігі шектеулі серіктестік шеңберінде жүзеге асыру ұсынылады.. Осы бизнес-жоспар басшылыққа алатын соңғы нұсқа емес, тек осындай бизнесидеяны дамытудың әлеуетті мүмкіндігі ғана. Сондықтан да жобаны іске асырған кезде сату бағдарламасы сияқты көрсетілетін қызметтердің де өзгеруі мүмкін. Жоспарланған қызметтердің бәсекелестік басымдығын, сондай-ақ сатып алынатын жабдықтың ерекшелігін барынша ашып көрсету қажет болады..

2. Ө німнің (қ ызметтердің ) сипаттамасы
 Ортопедиялық емдеуге тістің қатты тіндерін тамырына жапсыру, алдын ала, соңғы, қолданыстағы және қосарланған оттискілерді алу;жақ сүйектің орталық арақатынасын айқындау, протездердің қаптары мен тіректерін орнықтыру; тістің түсі мен сыртқы қабын айқындау,алынбайтын конструкция салу, алынатын протездердің конструкцияларын тексеру және оларды орнату кіреді. Терапевтік стоматология тістерді консервативті емдеумен айналысады. Осы терапевтикалық стоматологиямен айналысатын дәрігерлер тістің саулығын сенімді қорғай алады. Терапевтік стоматологияның негізгі міндеті тісті ң шіруін, жұлынған тісті емдеу болып табылады. Кейбір клиникаларда стоматолог-терапевтер қызыл иектің ауруын емдейді және тістерді жаңартады. Хирургиялық стоматология мынадай емдеу әдістерін қолданады: тісті сақтау операциясы, сүйек тінін орнату, тістерді дайындау және имплантация, сондай-ақ пародонтологиядағы түрлі операциялар. Тістердің имплантациясы – жасанды «түбір» орнату әдісі, ол жоғарғы немесе төменгі жақ сүйек үшін титаннан дайындалады. Имплантаттар не тістің қабы бекітілетін (түскен тісті толық ауыстыратын) немесе алынатын не алынбайтын тіс протездеріне арналған тірек ретінде қолданылады. Конструкциялық жағынан имплантат екі бөліктен тұрады – жақ сүйекке хирургиялық жолмен орнатылатын титан конструкциядан тұратын имплантаттың өзі, сол материалдан (титан) жасалған, орныққаннан кейін имплантатпен қосылып кететін абатмент.

Кабинет ұсынатын қызметтердің тізбесі 1-кестеде берілген..
                    

Атауы: Стоматология - ортопедия креслосы Металл керамика Бюгель протездер Тұтас құйылған тіс қабы Пластик тіс қабы Алынып салынатын протездер Штамптап жасалған тіс қабы Стоматология - терапевт креслосы Пломба Стоматология - хирургия және имплантология Тістің күрделі жұлынуы Имплантация Құю қондырғысы Қалпақшасын құю (металл керамика. тіректерін, протездер дайындау үшін Қалпақшасын қара металдан құю (тіректі протездер аралықтары үшін) Бюгель протезінің қаңқасын құю Тістің техникалық жұмыстары Металл керамика түбірлерін дайындау Бюгель протездерін дайындау Пластмасса тіс қаптарын дайындау

3. Ө ндірістер бағ дарламасы
2- кестеде өндірістің жылдар бойынша жоспарланған бағдарламасы берілген. 2-кесте - Ө ндірістің жылдар бойынша жоспарланғ ан бағ дарламасы
2 015

Кө рсеткіш

2016

2 017

2 018

2 019

2 020

2 021

Қ уаты, % Сатудан т ү скен табыс, мың тг.

45%

58%

70%

75 %

80 %

90 %

100 %

14 747

37 688

45 881

49 52 58 65 158 435 990 544

Атауы

3-кесте – Кабинет ұ сынатын қ ызметтердің тізбесі, мың тең ге Ө лш. Саны /1
бір. айда 50 2 10 10 10 100 150 90 20

Бағ асы, тг. 10 714 178 571 6 250 3 571 10 714 2 679 5 357 2 232 89 286

Стоматология - ортопедия креслосы дана Металлокерамика дана Бюгель протездер дана Тұ тас құ йылғ ан қ оронкалар 3-кесте – Кабинет ұсынатын қызметтердің тізбесі, мың дана Пластик коронкалар теңге дана Алып-салынатын протездер дана Штамптап жасалғ ан коронкалар Стоматология - терапевт креслосы Пломба Стоматология - хирургия жә не имплантология Тістің кү рделі жұ лынуы Имплантация Құ ю қ ондырғ ысы Қ алпақ шасын құ ю (металлокерамика. тіректерін, протездер дайындау ү шін Қ алпақ шасын қ ара металдан құ ю (тіректі протездер аралық тары ү шін) Бюгель протезінің қ аңқ асын құ ю Тістің техникалық жұ мыстары Металлокерамика тү бірлерін дайындау Бюгель протездерін дайындау Тұ тас құ йылғ ан тіс қ аптарын дайындау Пластмасса тіс қ аптарын дайындау дана дана дана

дана дана дана дана дана дана дана

330 330 10 40 2 10 10

625 179 3 571 4 464 89 286 3 571 2 679

  

4. Маркетингтік жоспар 4.1 Ө німдер (қ ызметтер) нарығ ының сипаттамасы Денсаулық сақтауға нарықтық қатынастардың енгізілуіне байланысты медициналы қ көмектің сапасы өзекті бола түсуде. Қандай да болмасын .медициналы қ қызмет жеткілікті деңгейде орындалмаса нарықтан өз орнын таба алады. Медициналы қ қызметтер нарығының тауарлар нарығынан айырмашылығы бар. Қызмет клиентке қызмет к өрсету кезінде жасалады, яғни оған дейі,н ол болмайды ж әне оны сатып ал ған ға ж әне тұтынғанға дейін салыстыруға болмайды. 2010 жылы денсаулық сақтау саласында 16,3 мың адам істеді. Б ұл 2009 жыл ға қарағанда 0,3 мың адамға көп. 1-сурет –Шығ ыс Қ азақ стан облысының денсаулық сақ тау ж ә не ә леуметтік қ ызметтер саласында халық ты жұ мыспен қ амтуды бө лу, мы ң адам

16.5 16 15.5 15 14.5 14 13.5 13 14.2 14.5 14.7

16.3 16

2-сурет – Жылдың соң ына Шығ ыс Қ азақ стан облысындағ ы аурухана ұ йымдарының саны, бірлік

0

3-сурет –Шығ ыс Қ азақ стан облысындағ ы барлық мамандық тар бойынша дә рігерлер саны, адам

2050

2018

2026

2000 1931 1892 1900 1837

1950

1850

1800

1750

1700

4-сурет –Шығ ыс Қ азақ стан облысында кө рсетілген денсаулық сақ тау қ ызметтерінің жалпы кө леміндегі кө рсетілген стоматологиялық қ ызметтер ү лесі, %

4%

Денсаулық сақтау қызметтері Стоматология лық қызметтер
96%

5-сурет –Шығ ыс Қ азақ стан облысындағ ы денсаулық сақ тау қ ызметтерінің бағ алар мен тарифтер индекстері, алдындағ ы жылдың желтоқ санына %
120 115.5 115 110 110 105 100 95 109.7 109.7

101.9

6-сурет –Шығ ыс Қ азақ стан облысында халық ү шін дә рігердің бастапқ ы қ абылдау бағ алары мен тарифтері , тең ге

800 700 600 500 400 300 200 100 0

680

363

380

420

461

7-сурет – Кезең нің соң ына Шығ ыс Қ азақ стан облысында стоматологиялық қ ызметтер бағ алары мен тарифтерінің индексі, ө ткен жылдың желтоқ санына қ арағ анда %

180 160 140 120 100 103.9 80 60 40 20 0 2006 ж. 2007 ж. 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж. 117.7 107.8 117.7 156.3

5-кесте – Стоматология кабинеттері ү шін жабдық тар мен шығ ыс материалдарының негізгі жеткізушілері
Кә сіпорынның атауы Сауда маркасы DM Market ЖШС Интермедсервис компания ЖАҚ Қ Р ө кілдігі ТОО Классик-Дент ТОО Луч Alpha Bio Tec, NOVVAG AG, Tigran Bien-Air, NSK Nakanishi, MGF Foshion

Байланыстар

Алматы қаласы, Сатпаев16 Алматы қаласы, Абай, 4244 Алматы қаласы, Абай. 34

3M ESPE, SIRONA, NSK, MANI, Coltene Waledent, Алматы қаласы, Сатпаева,50 Septodont, Denimed Electronics, Medipogress, DeguDent, KERR, Spofa, Ivoclar Vivadent, Medex Dental (Supersmile) MEDEXIM-Словакия, Chirana-Словакия ЖАҚ "Здравмедтех-Е", ОПТЭК Valplast Медипрогресс, Гименс, Криотек, Miele, Steriflesh, Speed Qeen, Medidern, Acoma, Aloka, Atom, Fukuda, Meditech, Shimadzu, NihonKohen IVOCLAR-VIVADENT, Renfert KAVO Niomed, Saletek, Melag, InterMedServis, Элком DIPLOMAT (Chirana Dental), Bien Air, Medin, Ekom, EurMed Bredent, Degudent, Swenska, Dentorama, Dentamerica, Fogaszeti АРГО, аппликаторы Ляпко, 7д-медицин, Биолит BISCO Inc (США) A-dec, Heraeus, Kulzer, EMS, W&H, Vita, Bego, Gnatus, J.Marita, Voco, NTI, 3M ESPE, Acteon group, Duerr Dental Megadenta, KERR, Meta-Biomed, Zhermack, Hager&Werken, DMG, Spofa Dental, Dentaurum, LEONE, MicroMega, Shofu, Strauss, SureEndo, Biodinamica, Inibsa, CK Dental, Poldent, Produits Dentaires. Караганды қаласы, Гастелло ,13 Алматы қаласы, Райымбека ,348 г. Усть – Каменогорск, Ушанова 112

Мединтех ЖШС Новиков ЖК ТОО KAZ NS

Партнер-Мед ЖШС Nurstom ЖШС АКЕРС-СТОМ ЖШС АЛМАГЕСТ Бизнес АРГО АРКОМ-Казахстан Бану ЖШС

Алматы қаласы, Төле би ,88 Алматы қаласы, Шевченко 121 Алматы қаласы, Сейфуллин, 546/7б оф.36 Алматы қаласы, Кабанбай батыр, 152 Алматы қаласы, Шевченко 111 оф.3, Майлин 222 п.21 Алматы қаласы, Сатпаева 74 оф.28 Алматы қаласы, Бөгенбай батыра,149

Гелий

Алматы қаласы, Жамбыл, 97

 

 

  4.3 Нарық ты дамытудың болжамды бағ асы, кү тілетін ө згерістер 2011 жылдан бастап республикада Қазақстан Республикасында денсаулық сақтауды дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» жаңа мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда, ол: - саланың нарықтық қатынастарға бейімделу шараларын; - алдын алу шараларына екпін бере отырып сектораралық және ведомствоаралық өзара қарым-қатынас тиімділігін арттыруды; - азаматтарды салауатты өмір салтына ынталандыруды; - азаматтардың өз денсаулығына ынтымақтасты жауапкершілігін күшейтуді; - сапалы отындық дәрі-дәрмек құралдары өндірісін дамыту және халықтың оларға қол жетімділігін арт ыру және басқаларын көздейді. . Осыған байланысты кәсіпорынның өз қызметінде пайдалана алатын қазақстандық стоматология өндірісі үшін препараттар мен шығыс материалдары пайда болуы мүмкін.. 4.4 Маркетинг стратегиясы Кәсіпорынды дамытудың негізгі тәсілі ретінде мүдделі нысаналы топтарға арналған тікелей жарнаманы пайдалану жоспарлануда. Бұл үшін: - жаңа стоматологиялық кабинеттің өнімдері мен қызметтеріне арналған семинарлар өткізілетін; - жаңа стоматологиялық кабинет туралы жарнамалық материалдар таратылатын; - жергілікті маңызы бар арнайы медициналық басылымдарда жаңа стоматологиялық кабинетіне қызмет көрсетуге арналған жарнамалық-ақпараттық материалдар дайындалатын болады.

   

7-кесте - SWOT-талдау
Сыртқ ы Мү мкіндіктер орта Кө рсетілетін қ ызметтер аясын кең ейту. Қ ызметтер сапасын жақ сарту,жаң а материалдарды пайдалану Қатерлер Ішкі орта Басымдықтар Жаңа кабинет орналасқан ауданда жаңа стоматология кабинетін ашу. Жоғары технологиялы және заманауи жабдықтарды пайдалану. Сапалы материалдарды пайдалану есебінен көрсетілетін қызметтер сапасының жоғары болуы. Жоғары білікті құрам. Высококвалифицированный персонал. Кемшіліктер Қалыптасқан оң имидждің болмауы(неузнаваемость)

5. Техникалық жоспарлау
   

5.1 Техникалық процесс Ортопедиялық стоматологияда тісті протездеудің үш негізгі түрі бар: алынатын протездеу алынбайтын протез және шартты-алынатын протездеу. Шартты-алынатын протездеу әзірге сирек қолданылады. Өйткені тіс протезін имплантатқа орнатуды білдіреді. Бұл, мұндай протездеу, әдетте, имплантология мен ортопедиялық стоматологияның қиылысу шегінде орындалады. . Тісті алынбайтын протездеу – протезді бекіту тәсілі, бұл кезде пациент оны өздігінен шешіп ала алмайды. Басқаша айтқанда, бұл протездеу технологиясы емес, протезді саралаудың нұсқасы ғана. Алынбайтын протездеудің үлгісі тістің жасанды қабаты. Жасанды қабаттардың өзінің бірнеше нұсқасы бар, материалдарды пайдалану түрлері және дайындау немесе орнату технологияларының ерекшелігі де әр түрлі. Алынатын протездеу – бұл пациент қажет болған жағдайда протезді дербес алуға және салуға мүмкіндік беретін конструкцияны бекіту. Бұрын алынатын протез үлкен, қолайсыз, адамға икемсіздік туғызатын болатын. Заманауи алынатын протездер өзгерді және алға озды. Жаңа материалдар мен технологиялар қолданылады. Мысалы, шағын-имплантаттағы алынатын протездеулер. Алынатын протездеудің заманауи технологиялары көрсеткіштері көп, кемшіліктері аз. Олар тіс көп түскен кездегі сияқты тістің шағын ғана кемшіліктері кезінде де қолданылады. Протездер жеңіл, қолайлы және ыңғайлы бола бастады. Оның кеңінен қолданылуының тағы бір себебі: оның бағасы басқа протездеу түрлерінен көп төмен. Тіс қабаттары әр түрлі болады және әр түрлі материалдардан жасалады. Әсіресе метал керамикалық қабаттар кеңінен тараған, олардың сапасы жоғары, сенімді және бағасы салыстырмалы түрде төмен болады.Оны орнату тәсілі қарапайым: түскен тістің орнына қалып салынады (әдетте керамика немесе металл). Содан соң тісті сәл егейді де оған жасанды қабатты кигізеді. Осы жұмыс үшін дәрігерге 3 рет келу қажет болады.

5.3 Жабдық жә не инвентарь (техника) Жабдықтар және оларды сатып алу шығындары төмендегі кестеде берілген.
Жабдық тың атауы Негізгі Стоматология қ ондырғ ысы (стоматология креслосы Аспаптар комплектісі Галогенді бояу полимеризаторы Компрессор Тістерді өң деу мен тазалауғ а арналғ ан аспаптар Тіс жолдарын өң дейтін эндодонтикалық аппарат Емдейтін жә не диагностика жасайтын эндодонтикалық аппарат Имплантология аппараты Құ ралдар комплектісі Сандық интраоральнды рентгенді радиовизиограф Силиконды қ алыптау материалдарын автоматты тү рде араластыру жү йесі Металл керамиканы кү йдіру пеші Балауызды жә не керамиканы ү лгілеу құ рылғ ысы Компрессорсыз бензожанғ ыш комплектісі Пластмассаны полимеризациялау аппараты Жартылай ө ткізігішті құ ю қ ондырғ ысы Электрлі муфель пеші Ү лгілерге арналғ ан шағ ын триммер Шлифмотор Вакуум смеситель Қ осымша (инвентарь) Диван Медицина столы Орындық Кушетка Ноутбук Телефон Касса аппараты Саны Бағ асы, мың тг. Сомасы, мың тг.

3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 4 10 3 2 2 1

1 950 63 180 158 67 224 89 497 300 2 199 106 657 120 11 223 270 345 242 43 283 50 25 12 35 150 8 20

5 850 63 180 158 67 224 89 497 900 2 199 106 657 120 11 223 270 345 242 86 283 150 100 120 105 300 16 20

Ұйымдастыру құрылымы

7.2 Жобаны іске асыру шығ ындары Инвестициялық шығындар бағасы төмендегі кестеде келтірілген
2 012 Атауы Сомасы сәуір майамыр маусым

36 260 Ғ имаратты сатып алу Жө ндеу Жабдық тар 36 260 5 180 13 830 36 260 Жиыны 55 270

-

-

2 590

2 590

-

13 830

2 590

16 420

8. Пайдалану шығ ыстары Пайдалану шығыстары ауыспалы шығыстардан тұрады. Ауыспалы шығыстар стоматология бұйымдарын жасау және стоматология кабинеті қызметін көрсету материалдарына арналған шығындарда,н тұрады.
Шығ ындар ЕТҚ Жай гипс Супергипс ЖЖМ Коммуналдық қ ызметтер Кең се тауарлары Байланыс қ ызметтері Шығ ыс материалдары Шаруашылық тауарлары НБ-ғ а қ ызмет кө рсету жә не жө ндеу Банк қ ызметтері Жарнамағ а арналғ ан шығ ыстар Ө зге де кө лденең шығ ыстар Жиыны 1 қапшық 1 қапшық 1 машина 2012 653 3 3 24 80 5 10 50 30 8 4 40 40 951 2013 653 3 3 24 80 5 10 55 30 8 4 40 40 956 2014-2018 653 3 3 24 80 5 10 61 30 8 4 40 40 961

10. Қ аржыландыру қ ажеттілігі Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды қамтиды:
Шығ ысытар, мың тг. Негізгі капиталғ а инвестициялар Айналым капиталы Барлығ ы Қ аржыландыру кө здері, мың тг. Ө з қ аражаты Қ арыз қ аражаты Барлығ ы
Кезең Игеру Капиталдандыру % Есептеу % НБ ө теу Ө телді,% НБ қ алдығ ы Всего 36 260 1 813 14 567 38 073 12 754 -0 2012 36 260 1 813 2 938 1 731 1 125 36 342 3 980 6 922 3 980 29 420 3 150 6 922 3 150 22 498 2 319 6 922 2 319 15 575 1 488 6 922 1 488 8 653 658 6 922 658 1 731 35 1 731 35 -0 2013 2014

2 012 55 270 4 200 59 470 Сомасы 23 210 36 260 59 470
2015 2016 2017

Кезең і 04.2012 0506.2012

Ү лесі 39% 61% 100%
2018

11. Жобаның тиімділігіCash-flow проекциясы

 

  

Cash-flow проекциясы (Ақша қаражаты қозғалысының есебі. 1-қосымша) нақты ақша ағынын, яғни қолма-қол ақша ағыны (нақты ақша ағынын) мен төлемдерді (нақты ақшаның кетуін) көрсетіп отыр. Есеп 3 бөлімнен тұрады: - операциялық қызмет — қызметтің негізгі түрі, сондай-ақ компанияның ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын құрайтын басқа қызмет; - инвестициялық қызмет — айналымнан тыс активтерді (негізгі қаражат, материалдық емес активтер) және басқа да инвестицияларды сатып алумен, құрумен және сатумен байланысты қызмет түрі; - қаржы қызметі — компанияның капиталы мен қарыз қаражатының мөлшері мен құрамының өзгеруіне алып келетін қызмет түрі. Әдетте, мұндай қызмет операциялық және инвестициялық қызметті қаржыландыру үшін қажетті кредиттер мен қарыздарды тарту мен қайтаруға байланысты болады. Ақша ағынына жасалған талдау жобаның жылдар бойынша оң серпінін көрсетіп отыр.

12. Ә леуметтік-экономикалық жә не экологиялық ә сер 12.1 ә леуметтік-экономикалық мә ні
   

  

Жобаны іске асыру кезінде: жұмысшылардың тұрақты табыс алуға мүмкіндік беретін жаңа жұмыс орнын ашу; стоматология қызметін көрсететін жаңа кәсіпорын ашу; Батыс Қазақстан облысының бюджетіне салықтар мен басқа да аударымдардың түсуін (70 млн. теңгеден астам) шешу қарастырылған. Әлеуметтік әсерлер арасынан мыналарды бөліп көрсетуге болады: Халықтың сапалы стоматологиялық қызметке деген сұранысын қанағаттандыру; Жобаны іске асыру нәтижесінде 19 жұмыс орны ашылады. Біліктілікті арттыру жоспарлануда. Шығындарға кадрларды оқыту шығыстары қосылған («Өзге де шығыстар» бабы есебінен). 12.2 Қ оршағ ан ортағ а ә сер Тұтастай алғанда кәсіпорын қоршаған ортаға зиян келтірмейді, өйткені оның қызметі зиянды қалдықтармен байланысты емес, стоматология бұйымдарын дайындаудың технологиялық процесінде зиянды қосындылар мен заттар қолданылмайды..

  
Пән: МаркетингПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь