Программаларды құ жаттау ұғ ымы
Презентация қосу
ПРОГРАММАЛАРДЫ
ҚҰЖАТТАУ ҰҒЫМЫ

Орындаған:Сәбиеа.Д.М
Текскрген:Жаксыгулова.Д.Д
Жоспар

Программаларды құжаттау.
МЕМСТ пен бекітілген
программалық құжаттаудың
түрлері.
Программалық құжаттаудың
біріңғай жүйесі.
Программалық жабдықтарды құжаттау оның
өмірлік циклындағы маңызды процесстердің бірі
болып есептеледі. Программалық жабдықтың
құжаттарына баспа түрінде немесе цифрлық
түрде дайындалған программаны құрушыға
арналған құжаттар, қолданушыға арналған
нұсқаулықтар, анықтамалықтар, диалог түріндегі
электрондық нұсқаулықтар және т.б. жатады.

Қазіргі уақытта программалық
жабдықтың құжаттарын қолданылу
саласына қарай келесі топтарға бөліп
жүр:
архитектуралық – жобалаушы құжаттар, негізінен
программаны құрушыларға арналған. Мысалы,
архитектура – жобалаушы құжаттарда
программисттер деректер құрылымының не себепті
класстар түрінде анықталғанын, немесе паттернні ң
не үшін таңдалғанын, немесе оларды жетілдіру үшін
не істеу керек екенін баяндай алады, м ұндай
мәселелер программалық жабдықтың техникалы қ
құжатына да, қолданушының құжатына да кірмейді;
қолданушының құжаттары программалық жабдықты
кәсіби қызметтерінде пайдаланатын қолданушылар ға
арналады. Бұл құжатта программалық жабдықты
қалай пайдалану қолданушыға түсінікті түрде д әл
және толық берілуі тиіс;
техникалық құжаттар программада қолданыл ған
алгоритмдерді, қолданушының интерфейстерін,
программаның кодын анықтайтын техникалы қ
сипаттағы құжаттар болып табылады. Қазіргі
уақытта программалық жабдықтың техникалы қ
құжатын жасаудың автоматтандырылған ж үйелері
(мысалы, Doxygen, javadoc, NDoc сияқты
құжаттандыру генераторлары) қолданылып ж үр;
маркетингтік құжаттар программалық жабды қты
нарықта насихаттау үшін жасалады. М ұнда
көпшіліктің назарын аударатын реклама т үріндегі
материалдар, программалық жабды қты ң
артықшылықтары және т.б деректер қамтылады.
Программалық жабдықтарды құжаттаудың ортақ жүйесін
Қазақстан Республикасының деңгейінде және халы қаралы қ
деңгейде қабылданған стандарттар құрайды. Программалы қ
жабдықтарды құжаттандыруға байланысты Қазақстан
Республикасы деңгейінде СТ РК ИСО/МЭК 6592-2002 –
« Ақпараттық технологиялар. Компьютерлік қолданбалы
жүйелерді құжаттандыру бойынша нұсқаулық», СТ РК ГОСТ Р
ИСО/МЭК ТО 16326-2006 - «Бағдарламалық инженерия. Жобаны
басқару кезіндегі СТ РК 34.019 қолдану ға н ұс қаулы қ», СТ РК
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2006 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002,
IDT)- « Ақпараттық технологиялар. Ба ғдарламалы қ құралдарды
қолданушыға құжат дайындау процессі» ж әне т.б. халы қаралы қ
деңгейдегі стандарттар қолданылып ж үр. Құжат -белгілі бір
қызмет атқаратын информацияны құжат деп атайды.
Компьютерде өңделетін информация магниттік немесе лазерлік
дискілерге жазылады. ( дискі деп, к үйтаспа сия қты магниттелген
шеңбер жолдардан тұратын жұқа дөңгелек пластинканы айтады).
Пайдаланылған әдебиеттер

1.Е.К. Балапанов, Б.Бөрібаев,
Даулетқұлов «Информатикадан 30
сабақ» Алматы 1998 ж
2. О. Камардинов, С. Азаматов
«Информатика негіздері» алматы
Рауан 1993 ж.
3. http://sachok.kz

Ұқсас жұмыстар
БЕКІМДІЛІК ТЕОРИЯСЫ
Жеке тұлға туралы түсінік
Вирустар және антивирустық программалар
Шарт ұғымы,түрлері
ЭЕМ-ң қызметі, құрамы және жіктелуі туралы ақпарат
Аудит
Кәсіпкерлік негіздері
Жеке қорғаныс құралдарының материалына қойылатын талаптар
Енгізу шығару порттары input/output
Қасым Аманжолов Ақын өлімі туралы аңыз
Пәндер