Сайтқа презентация қосу

Қ ауын шыбыны: зияндылығ ы, биологиясы, морфологиясы, анық тау ә дістемесі жә не кү ресу шаралары

Тақ ырыбы: Қ ауын шыбыны: зияндылығ ы, биологиясы, морфологиясы, анық тау ә дістемесі жә не кү ресу шаралары.

БӨ Ж

Дайындағ ан: Тұ рлыбеков Қ .М. ЛД-211 Тексерген: Сагандыков С. Н.

Жоспар:
I. Кіріспе II. Зияндылығ ы III. Биологиясы IV. Морфологиясы V. Анық тау тә сілдері мен идентификациясы VI. Кү рес шаралары VII. Қ орытынды VIII. Пайдаланылғ ан ә дебиеттер тізімі

Кіріспе
Зиянкестің жалпы таралу аймағы Еуропада – Ресей, Әзірбайжан, Армения, Грузия, Азияда – Үндістан, Палестина, Солтүстік Иран, Ирак, Израиль, Ауғанстан және Өзбекстан мемлекеттері. Қауын шыбыны зиянкесі көршілес Өзбекстан Республикасында 2005 жылы пайда болып, 2010 жылы тек Қарақалпақстан Республикасы аумағында 20 мың гектарға жуық қауындықты залалдап, жарамсыз жағдайға жеткізген. Ал, Қазақстан Республикасы аумағында 2006 жылы алғаш рет Қызылорда облысында тіркелсе, 2012 жылдан бері Оңтүстік Қазақстан облысында пайда болып, екі жыл ішінде негізгі қауын егетін аймақтарына түгел дерлік таралып үлгерді деуге болады.

Зияндылығ ы
Шыбындар қосымша аналықтар зақымдаған жерлермен (тесіктермен) арқылы да қоректенеді. 13-18 күн д әндері мен ж ұмса қ жерлермен қоректенетін дернәсілдері көп зиян келтіреді. Залалдан ған жемістер шіріп жеуге жарамсыз болады. Ең қатты зақымдалған жемісті ң сыртында ондаған дернәсілдердің шыққан тесіктері бай қалады. Сырт қа шы ққан жемістің шырыны құрғап, қоңыр бүдір түрінде кеуіп, өнімні ң сапасын төмендетеді. Сонымен қатар осылай залалдану өсімдікті ң өсу сатысын бәсеңдетеді, 20 және одан да көп пайызға өнім т өмендейді.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень

Биологиясы
Қауын шыбыны топырақ қабатының 15 см тереңдігінде қуырша қ т үрінде қыстайды, оларды ң басым б өлігі топыра қ қабатыны ң 5 см тереңдігіңде болады.Қауын шыбыны к өктемде бау-ба қша г үлдеген уа қытта пайда болады. Топыра қ қабаты 20 С қыз ғанда қуырша қтан шыбындар сыртқа ұшып шығады. Қауын шыбыны өсу кезе ңі 2-ай ж әне одан да жо ғары болуы м үмкін. Ұшып шы ққаннан со ң 6-8 к үннен кейін аналықтар жұмыртқаларын бір-бірден жас жемістерге сала бастайды. Жетілген жемістерге жоламайды. Өсімталды ғы 104-123 жұмыртқа аралықтарында. Аналықтары жұмыртқа салу кезеңінде шыбындар жас өсімдіктерді ң саба қтарын ж әне жапыра қтарынан шыққан шырындарын жалау арқылы қоректенеді. Шыбындар та ң с әріде жандана бастайды.Жемісті ң қабы ғына салын ған ж ұмырт қадан 3-4 күннен кейін дернәсілдер шыға бастайды. Ж ұмыртқаларды ң дамуы 3-4 к үн, қолайсыз жа ғдайда дамуы 7-к үнге дейін созылады. Олар жеміс қабығын тесіп қоректенеді.Қоректеніп болған со ң дерн әсілдер жемісті тастап топыра қты ң беткі қабатына қуырша қтану ға кетеді. 20-45 күннен соң шыбындардың жа ңа ұрпағы ұшып шығады. Жылына шыбындар 2-3 ұрпа қ береді.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень

Морфологиясы
Имаго Шыбындары сары және сарғыштау болып келеді, арқасында қара-жылтыр дақтары байқалады. Қанаттары үш сарғыш қарама-қарсы жолақтарымен. Оның сыртқы жағы V-тәріздес келеді. Денесінің ұзындығы 5,5-6,5 мм. Жұмыртқалары көбінесе қауынның қабығының астында болады. Дернәсілдері құрт тәріздес, алдыңғы жағы жіңішкелеу, ақ-сарғыш, аяқсыз және анық көрінетін басыменен. Артқы жағының домаланған жерінде ескі кішкентай томпағы бар,денесінің ұзындығы 7 мм. Қуыршақтануы жемістен тыс топырақ қабатында болады.

Образец текста Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень

1. Ересек жә ндік (имаго) 2. Дернә сіл 3. Қ уыршақ

Анық тау тә сілдері мен идентификациясы
Шыбындарды ерте кезде шығуын анықтау және олардың санының көбею динамикасын феромондық ұстағыштарды жерден 0,8-1 м биіктікте орнату арқылы анықтайды. Қауын шыбынының дернәсілдерімен зақымдалған бақша дақылының жемістерін анықтау үшін, маршрутты тексеру тәсілін қолдана отырып, тексеруші күніне 5 га жерді мөлшері бойынша екі диогональді жол арқылы және төрт жағын қамти отырып жүргізіледі. Участканы тексеру кезінде әр жол бойында 75-100 м сайын тоқтап,айналасындағы жемістерді тексереді.Залалданғандарының сыртқы белгілерін анықтауда,олардың тесіктерден шыққан шырындарын және төмпешіктер арқылы білуге болады. Қуыршақтану кезінде зақымдалған жерлер 3 мм диаметрлі домалақ тесіктер байқалады. Залалданған жемісті кесу арқылы дернәсілдердің жіңішке жолдарын көруге болады, әсіресе дәндердің арасынан және жеміс етінің шет жағындағы қоңыр тат жолдары оңай көзге түседі. Бір-біріне айқасқан шимақ жолдар байқалады,залалданған жемістер шіри бастайды. Тексеру нәтижесі акт толтырылады (нұсқа 6). Залалданған іздері бар өнімге және де анықталған зиянкестерге этикеткалар жабыстырылып (нұсқа 1) оларды өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторларға немесе карантиндік зертханаларға анықтау үшін жөнелтіледі.

Кү рес шаралары
Зиянкеспен агротехникалық күресте ол пайда болған алқаптарда өнімді жинап алынысымен, қал ған өнім қалдықтарын кемінде 50 сантиметр тереңдікте топыра қ қабатына к өму, жерді тере ң етіп жырту, ауыспалы егіс тәртібін сақтау, егістегі және егіске шекаралас жерлердегі арамшөптерді жою, қауын шыбыныны ң жаппай ұшу кезеңінде дақылдың ертерек өсіп, зиянкестің аналығы жұмыртқасын сала қоймай үлкен т үйіндерді ң пайда болуына жағдай жасайтындай қауынның ерте пісетін сұрыптарын ерте егу ж әне егіске 3-4 жыл б ұрын ғы қауын тұқымдарын пайдалану керек. Химиялық күресте қауын шыбынының жалған пілләсі болуы м үмкін т ұқымдарды дәрілегіш препараттармен өңдеу, зиянкеске қарсы қауынның нағыз жапыра қтары пайда бол ғаннан бастап гүлдегенге дейін Ровекурт, Нурелл, Кардинал инсектицидін, ал вегетация кезе ңінде Устад, Циракс ж әне Шерпа препараттарын пайдалануға болады. Аталған препараттарды қауынды жинарды ң алдында қолдануды ң пайдасы жоқ. Осы шараларды іске асырған жағдайда ғана диқан өсірілген өнімді өткізуде қиынды ққа тап болмай, еткен еңбегінің жемісін көре алады.

Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень Пятый уровень

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Қ орытынды
Қорыта келгенде, сорғыш және кеміргіш жәндіктермен күресуге арналған, жанаспалы, асқазан және тыныс алу органдары арқылы әсер ететін, жүйелі емес инсектицид. Өңделген өсімдіктерде қалған қалдықтардың белсенділігімен ерекшеленеді. Құрамына кіретін компоненттердің жиынтығы дақылдардың тиімді және ұзақ уақыт бойы қорғаныста болуын қамтамасыз етеді. Қауын шыбыны бақша дақылдарының барлығын, оның ішінде көбінесе қауын, қарбыз және қиярды залалдайды. Негізінен бақша дақылдарына қауын шыбының дернәсілдері көп залал келтіреді. Осы дернәсілдер бақша дақылдарының етті шырынды қабатымен және ұрығымен қоректенеді. Залалданған жемістері шіриді және жеуге жарамсыз болып қалады.

Пайдаланылғ ан ә дебиеттер тізімі
1. Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы[Мәтін]: Т. 4/Бас ред. Ә.Нысанбаев – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 2002. – 720 бет. 2. Manukyan, G. 1974. Reducing fruit damage by Myiopardalis pardalina. Kartofel’ i Ovoshchi 7: 37—38. 3. Prokudina, F.V., Shevchenko, V.V. 1983. Protection of cucurbitaceous crops. Zashchita Rastenii 4: 50—51. 4. Saparmamedova, N.K. 2004. To the knowledge of the melon fly, Myiopardalis pardalina Big. (Diptera, Tephritidae) in Turkmenia. Edotoverntomologicheskoe Obozrenie 83: 517—520. 5. http://12fan.ru/413893436.html


Пән: БиологияПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь