Сайтқа презентация қосу

Дербесэлектрондыесептеутехникасыныңархитектурасы

ШәкәріматындағыСемеймемлекеттікуниверситеті

ӨЗДІК ЖҰМЫС
  Тақырып: Дербесэлектрондыесептеутехникасыныңархитектурасы

Орындаған: Тұрлыбай Елдос Тобы:ОЗ-507

Дербес компьютердің архитектурасы
   Компьютердің базалық құрылғыларын негізгі  конфигурация дейді. Олар: жүйелік блок, монитор,  пернетақта, тышқан.

Жүйелік блок
Ко м п ь ю т ер д і ң ең н е г і зг і к ұ р ы лғ ы с ы — жү й е л і к бл о к . О н ы ң і ш і н д е д е р б е с ко м п ью т е р д і ң н е г і з г і т ү й і н де р і о р н а л ас қ а н . Ж ү й ел і к бл о к м ы н а ла рд а н т ұ р а ды : - п р о ц е сс о р ; - О п е р ат и вт і е с т е с а қ т ауш ы қ ұ р ы лғ ы н ем е с е жед е л ж ад ы ; - т ұ р ақ т ы е с т е с ақ т ауш ы қ ұ р ы лғ ы ; - қ о р е кт е н у бл о г ы м е н м әл і м ет е н г і зу- шы ғ а ру п о р т т а р ы . А л с ы р т қ ы қ ұ р ы лғ ы л ар б ы ла й ш а б ө лі н ед і : - и н ф о рм ац и я е н г і зу қ ұ р ы л ғ ы л ар ы ; - и н ф о рм ац и я ш ы ғ ар у қ ұ р ы лғ ы ла р ы ; - и н ф о рм ац и я ж и н а қ т ауы ш т а р .

Монитор 
Монитор – мәтіндік және графикалық мәліметтерді экран бетіне шығаруға арналған құрылғы. Өлшем бірлігі – дюйм. Қазіргі таңда 9-дан 42 дюймге дейін экранды мониторлар шығарылады. Стандартты мөлшерлері - 14”, 15”, 17”, 19”, 20”, 21”. Бүгінгі таңда 15 және 17, 19, 21 дюймдер мөлшеріндегі мониторлар ең әмбебап мониторлар болып табылады.

Тышқан
Тышқан немесе тінтуір графиктік меңзермен басқарылатын құрылғы. Монитор мен тінтуір бірігіп колданушы интерфейсінің жаңа түрі — графиктік интерфейсті құрайды. Тінтуірдің көмегімен объектілердің қасиеттері өзгертіліп, басқару элементтері әрекетке келтіріледі.

Аналық тақша дербес компьютердің негізгі тақшасы болып табылады. Онда төмендегі құрылғылар орналасады: · процессор, · шина, · жедел жад, · тұрақты жад, · слоттар /қосымша құрылғыларды қосуға арналған қосқыш тарақшалары/.

Процессор
Про це ссо р - к өптеген ж арт ылай ө ткізгішт і эле ме нттерде н т ұрат ын жә не компьютерд е б арлық е с е пт еуле р ме н ақпар ат ө ңд еу жұ мы ст а рын ор ында йт ын элект ро нд ық микро схема. Пр оце с со рдың не гізгі бө лікт ері - ар ифмет ика лық-ло гика лық құр ылғы, б асқа ру бло гы, жад р егис т рл ері. Шект елген ү йл е с імділікке ие болған пр оце ссо р то бын про це с сорл ар ы х86 то пт амасына жат ад ы. Бұлардың негізін қа лаушы 13-разря дты In te l 80 86 пр оце ссо ры б олып т аб ылад ы.

Процессор компьютердің басқа құрылғыларымен, соның ішінде, жедел жадпен шина деп аталатын өткізгіштер тобы арқылы байланысқан. Шиналардың негізгі үш түрі бар: мәліметтер шинасы, адрестік шина және командалық шина. Мәліметтерді оқыған кезде процессор ұяшықтың адресін адрестік шина бойынша ішкі жадқа береді және осы ұяшықтың мазмұнын мәліметтер шинасы бойынша алады. Мәліметтер шинасы мен адрестер шинасынан басқа жүйелік шинаға машинаның барлық блоктарына нұсқаулар беруге арналған командалық шина және қуатқоректендіру шинасы кіреді. Барлық блоктар олардың енгі зу-шығару порты қосқыштары арқылы шинаға қосылады.

Компьютердің жады – оның құрамына міндетті түрде енетін элементтердің бірі. Ол бірнеше түрге бөлінеді және бір-бірінен өлшеміне, ақпаратты сақтау мерзіміне және т.б. параметрлеріне қарай ажыратылады. Жадтың көлемі байтпен өлшенеді. Қазіргі кездегі компьютерлердің жад көлемі миллиондаған байтқа жетеді, сондықтан оны мегабайт(Мб), гегабайт(Гб) арқылы қысқаша өрнектеген ыңғайлы. 1 байт – 8 биттен тұрады. Бит деп 0 мен 1 мәндерінің біреуін ғана қабылдай алатын ақпарат өлшемінің ең кіші бірлігін айтады .

Жедел жады ­ компьютерлік есептеулерге арналған  мәліметтерді белгілі бір уақытқа дейін сақтайтын құрылғы.  Мәліметтер 0,1 түрінде жедел жадыға жазылады. Процессор  мәліметтерді жедел жадыдан алып, оларды өндейді. Жедел  жадыда тек белгілі бір уақытта болып жатқан компьютерлік  процестерге қатысты мәліметтер ғана сақталып тұрады,  компьютер сөнген жағдайда жедел жадыдағы мәлімет  жоғалады

- Қатқыл диск (немесе винчестер) - дерек жазуға және сақтауға арналған құрылғы. - Бейнекарта - бейнекамера, бейнемагнитофон немесе кез келген басқа композит сигнал көзінен алынатын бейнемәліметтерді дисплей экранына шығаруға мүмкіндік беретін, компьютерлік графикамен және бейнемәліметтермен жұмыс істеуге арналған құрылғы. - Дыбыстық карта – құрамына дыбыстық процессор және басқа да көмекші құраушылар кіретін құрылғы, олардың көмегімен қажет деңгейде дыбыстық сигнал құрылады. Дыбыстық карталардың түрі көп. Көбінесе олар жүйелік тақшаға, не болмаса кеңейтілу тақша түрінде PCI-слотқа қондырылады. Сонымен қатар, кәсіби жоғары сапалы дыбыстық құрылғылардан тұратын сыртқы шешімдер жиі кездеседі.

Перифериялық құрылғылар
Сканер – компьютерге графикалық бейнелерді енгізу үшін арналған құрылғы. Принтер – баспаға шығаруц құрылғысы. Компьютерге кодталған ақпараттарды баспа түрінде шығаруды орындайды. Принтердің 3 түрі бар: матрицалық, лазерлік, жылжымалы. Модем – телефонның байланыс желіліері арқылы алыс арақашықтағы компьютердің деректерін жеткізу үшін арналған құрылғы


Пән: ИнформатикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь