Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі. Вставка диаграммы
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлі
гі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік универ
ситеті

Параметрлерді сырттай
реттейтін үздіксіз
культивирлеу Бокс-Уилсон
әдісі.
ЖОСПАР:
1. Ферментация процесі. Негізгі сипаттамасы
2. Ферментация процестерінің жіктелуі
3. Ферментаци жүретін негізгі фаза
4. Ферментация процестерін масштабтау
ФЕРМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕСІ. НЕГІЗГІ
СИПАТТАМАЛАРЫ.
Ферментацияның биокатализ процесінен (мұнда алынған фермент н
емесе микроағзалар биомассасы бастапқы шикізаттан немесе реагентте
н өнімнің биохимиялық синтезделу процесінің катализаторы ретінде қо
данылады) және биотрансформация процесінен (мұнда фермент және м
икроорганизмдер биомассасы түріндегі биокатализатор қолданылады, б
ірақ бастапқы зат химиялық құрылымы бойынша биотрансформация ө
німінен айырмашылығы аз) айырмашылығын білу керек.
Ферментация процестерінің
жіктелуі
Алынатын өнімнің белгілері бойынша ферментация процесі к
елесідей типті болады:

Ферментация
Алынатын өнім Негізделген өнім
мақсаты
микроорганизмде биомасса емес,
бастапқы
р метаболизм
ортаның белгілі
биомассасының өнімдері –
компонентін жою
өзі болып клеткадантыс
болып табылады;
табылатын немесе
мұндай
ферментация, клеткаішілік;
процестерге
бұл процестер мұндай
биототығу,
көбіне процестер
метанды ашу,
«культивирлеу», биосинтез
биокомпостау
«өсіру» деп процестері деп
және
аталады. аталады.
биодеградация.
Ферментация процесінде бастапқы орта немесе оның негізгі к
омпонентін «субстрат» сөзімен анықтайды
Субстрат — екі тілдін тоғысуы кезінде женген тілдін кұрамы
нда сакталып калган женілген тілдін іздері. Субстрат жергілікті б
айырғы тұрғындардын келімсектермен этникалық араласуы нәт
ижесінде қостілділік арқылы туған тілдік ықпалды білдіреді.
ФЕРМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕСІ ЖҮРЕТІН НЕ
ГІЗГІ ФАЗА БОЙЫНША:
Тереңдік (сұйық фазада)
Агарлы ортада, астық дәнінде ферментациялау, мұнда
беттік (қатты фазада) қажеттілігі бойынша ауа мен
ферментациялау, культивирлеу басқа газдар үрленетін сұйық
(ірімшік және шұжық өндірісі, қоректік ортада
биокомпостау); микроорганизмдер биомассасы
суспензирленген.

Газды фазалы ферментация,
процесс қатты
тасымалдағыштарға бекітілген
микроағзаларда өтеді; бірақ
тасымалдағыш бөліктері
қоректік ортаның аэрозольімен
қанықтырылған газ ағанында
болады.
Оттегіне қатысты
• микроорганизмдердің жіктелуінің ұқсастығына сай
аэробты, анаэробты және факультативті – анаэробты
ферментация болып бөлінеді.

Жарыққа қатысты
• жарықта (фототрофты) және қараңғылы
(хемотрофты) ферментация болып табылады.

Бөгде микрофлорадан қорғалу
• Кей жағдайда ассептикалық ферментацияны стерильді
деп атайды, бірақ ортада негізделген микроорганизмдер
бар, бөгде микроорганизмдер жоқ.

Микроорганизмдер саны бойынша
• монокультуральді және екі немесе бірнеше культуралар
ассоциациясынан тұратын аралас культуралы
ферментация болып табылады.
Ферментация процестерінің ұйымдастырылу ә
дісі бойынша

алынбалы-
мерзімді;
құйылымды;
субстратты қосымша
үздіксіз; қоректендіретін
мерзімді;
субстратты қосымша
моноциклді; қоректендіретін
жартылай үздіксіз.
Ферментация процестерін масштабтау
Ферментация процестерін игеру ең алдымен
зертханалық жағдайда колбалардан, содан соң көлемі 1
– 10 л масштабтағы зертханалық ферментерда, әрі қарай
сынақ 50, 100, 100 және одан да үлкен көлемді
тәжірибелік қондырғыларда жүргізіледі. Өнеркәсіптік
құрылғылардың көлемі өнім түріне және оған деген
қажеттіліктерге байланысты болады. Мұнда мәселе
ондаған – 10, 20, 50, 60, 100 м3 жөнінде қозғалады,
жекелеген аппараттардың көлемі 1000 м3 жоғары
(азықтық, дрожжыларды алуда) болады.
Әдетте, түрлі масштабтағы аппараттарда біркелкі ми
кроағзалар мен құрамы бірдей қоректік орталарды қол
данады. Литр, текше метр, милилитр – көлем бірлігіне е
септегенде – алынатан өнім мөлшері бірдей немесе әрт
үрлі масштабтағы аппараттарда бірдей мәнге жуықтайд
ы. Алайда, бұндай болжамдар шындығында олай емес.
Керісінше, әртүрлі масштабтағы және құрылымды апп
араттардағы процесс нәтижелері арасындағы айырмаш
ылық жиі, кей жағдайда бірнеше рет ьайқалады. Оған с
әйкес өндірістік тәжірибеде масштабтау мәселесі туын
дайды.

Ұқсас жұмыстар
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс­Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу және Бокс-Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу туралы ақпарат
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі жайлы
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу. Бокс – Уилсон әдісі жайлы ақпарат
Бокс-Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу БоксУилсон әдісі
Үздіксіз культивирлеу
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу
ФЕРМЕНТАЦИЯЛЫҚ ОРТАЛАРДЫҢ ОПТИМИЗАЦИЯСЫ
Пәндер