Стоматологиялық қызметтер кабинетін ашу


Презентация қосуСтоматологиялық
қызметтер кабинетін
ашу
Қазақстан Республикасының Батыс Қазақстан облысында (бұдан әрі – Батыс Қазақстан облысы).
Мыналар стоматология кабинеті қызметтерінің негізгі түрлері:
- Ортопедиялық стоматологиялық қызметтер;
- Терапевтикалық стоматологиялық қызметтер;
- Хирургиялық стоматологиялық қызметтер және имплантология;
- Стоматологиялық бұйымдарды (тістің қабы, протездер);
- Тістің техникалық жұмыстары.
Қызметтерді негізгі тұтынушылар халық және олардың бұйымдары жеткізілетін басқа клиникалар
болады.
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды қамтиды:
Шығыстар, мың тг. 2 015
Негізгі капиталға инвестициялар 55 270
Негізгі капитал 4 200
Барлығы 59 470

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысыны ң өз қаражаты есебінен сия қты қарыз капиталы есебінен де
жүзеге асыру жоспарлануда.
Қаржыландыру көзі, мың тг . Сомасы Кезеңі Үлесі
Өз қаражаты 23 210 04.2012 39%
05-
Қарыз қаражаты 36 260 61%
06.2012
Барлығы 59 470   100%
Кредиттеудің келесі шарттары
қабылданды:
Кредит валютасы теңге
Пайыздық ставка, жылдық 12%
Өтеу мерзімі, жыл 6,0
Пайыздар мен негізгі борышты төлеу ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 6
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 6
Негізгі борышты өтеу түрі тең үлестермен
Ақылы медициналық қызметтер көрсетушілер арасында ғы жоғары б әсекелестік
тұтастай алғанда нарықта әр түрлі экономикалық процестерді оңтайландыру ға
мүмкіндік береді және атап айтқанда,сапасыз қызметтер к өрсететін компанияларды
ығыстырып шығарады.
Қаржылық дағдарыстың салдарынан кейбір ойыншылар нарықтан кетуге м әжб үр
болады, қалғандары жұмысын жалғастыруы үшін бар күш-жігерін ж ұмсайды.
Нәтижесінде нарықта бәсекелестіктің біраз азайғаны байқалады.
Ақылы медициналық қызмет көрсету нарығында стоматологиялы қ қызметтер к өш
басында келеді: медицинаның бұл саласы үнемі рентабельді деп есептеледі, б ұдан бас қа
ақылы поликлиникалар бұл салада кеңес одағы кезінен ж ұмыс істеуде. Б үгінде а қылы
стоматологиялық клиникалар негізінен мемлекеттікті ы ғыстырып шы ғарды. Халы қты ң
стоматологиялық қызметке сұранысы барлық баға сегменттерінде – е ң т өменнен
суперэлиталыққа дейін қанағаттандырылған.
Стоматология медицинаның ең бір серпінді дамып келе жат қан саласы. Заманауи
материалдар, жаңа технологиялар – бұл ауруды сәтті емдеуді ң негізгі факторларыны ң
бірі. Өзіне жаңа технологиялар мен заманауи ғылым жетістіктерін сатып ал ған ж әне
қолданып келе жатқан клиникалар бәсекелестік басымды ққа ие болуда. Б ұл оларды ң
серпінді дамуына және дамуы төмен бәсекелестермен салыстыр ған пациенттерді к өптеп
тартуына мүмкіндік береді.
Жобаның тұжырымдамасы
Жобаның тұжырымдамасы Батыс Қазақстан облысында
стоматологиялық қызметтер кабинетін ашуды қарастырады.
Мыналар стоматология кабинеті қызметтерінің негізгі түрлері:
- Ортопедиялық стоматологиялық қызметтер;
- Терапевтикалық стоматологиялық қызметтер;
- Хирургиялық стоматологиялық қызметтер және имплантология;
- Стоматологиялық бұйымдарды (тістің қабы, протездер);
- Тістің техникалық жұмыстары.
Қызметтерді негізгі тұтынушылар халық және олардың бұйымдары
жеткізілетін басқа клиникалар болады.
Кабинет аумағы 350 шаршы метр сатып алынған ғимаратта
орналасқан.
Осы бизнес-жоспарда жоспарланған кәсіпорынның айналымын
ескере келе қызметті жауапкершілігі шектеулі серіктестік
шеңберінде жүзеге асыру ұсынылады..
Ортопедиялық емдеуге тістің қатты тіндерін тамырына жапсыру, алдын ала, со ңғы, қолданыста ғы ж әне
қосарланған оттискілерді алу;жақ сүйектің орталық арақатынасын айқындау, протездердің қаптары мен
тіректерін орнықтыру; тістің түсі мен сыртқы қабын айқындау,алынбайтын конструкция салу, алынатын
протездердің конструкцияларын тексеру және оларды орнату кіреді.
Терапевтік стоматология тістерді консервативті емдеумен айналысады. Осы терапевтикалы қ стоматологиямен
айналысатын дәрігерлер тістің саулығын сенімді қорғай алады. Терапевтік стоматологияны ң негізгі міндеті
тістің шіруін, жұлынған тісті емдеу болып табылады. Кейбір клиникаларда стоматолог-терапевтер қызыл иекті ң
ауруын емдейді және тістерді жаңартады.
Хирургиялық стоматология мынадай емдеу әдістерін қолданады: тісті сақтау операциясы, с үйек тінін орнату,
тістерді дайындау және имплантация, сондай-ақ пародонтологияда ғы т үрлі операциялар.
Кабинет ұсынатын қызметтердің тізбесі 1-кестеде берілген..
1-кесте – Кабинет ұсынатын қызметтердің тізбесі
Атауы
Стоматология - ортопедия креслосы
Металл керамика
Бюгель протездер
Тұтас құйылған тіс қабы
Пластик тіс қабы
Алып-салынатын протездер
Штамптап жасалған тіс қабы
Стоматология - терапевт креслосы
Пломба
Стоматология - хирургия және имплантология
Тістің күрделі жұлынуы
Имплантация
Құю қондырғысы
Қалпақшасын құю (металл керамика. тіректерін, протездер дайындау үшін
Қалпақшасын қара металдан құю (тіректі протездер аралықтары үшін)
Бюгель протезінің қаңқасын құю
Тістің техникалық жұмыстары
Металл керамика түбірлерін дайындау
Бюгель протездерін дайындау
Тұтас құйылған тіс қаптарын дайындау
Пластмасса тіс қаптарын дайындау
 
Маркетингтік жоспар
Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
Денсаулық сақтауға нарықтық қатынастардың енгізілуіне байланысты медициналы қ көмектің сапасы өзекті
бола түсуде. Қандай да болмасын .медициналық қызмет жеткілікті деңгейде орындалмаса нары қтан өз орнын таба
алады. Медициналық қызметтер нарығының тауарлар нарығынан айырмашылы ғы бар. Қызмет клиентке қызмет
көрсету кезінде жасалады, яғни оған дейі,н ол болмайды ж әне оны сатып ал ған ға ж әне т ұтын ған ға дейін
салыстыруға болмайды.
Нарықты дамытудың болжамды бағасы, күтілетін өзгерістер
2011 жылдан бастап республикада Қазақстан Республикасында денсаулы қ са қтауды дамытуды ң 2011-2015
жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» жаңа мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда, ол:
- саланың нарықтық қатынастарға бейімделу шараларын;
- алдын алу шараларына екпін бере отырып сектораралық ж әне ведомствоаралы қ өзара қарым- қатынас тиімділігін
арттыруды;
- азаматтарды салауатты өмір салтына ынталандыруды;
- азаматтардың өз денсаулығына ынтымақтасты жауапкершілігін күшейтуді;
- сапалы отындық дәрі-дәрмек құралдары өндірісін дамыту және халы қты ң олар ға қол жетімділігін арт ыру ж әне
басқаларын көздейді. .
Осыған байланысты кәсіпорынның өз қызметінде пайдалана алатын қазақстанды қ стоматология өндірісі үшін
препараттар мен шығыс материалдары пайда болуы мүмкін.
Маркетинг стратегиясы
Кәсіпорынды дамытудың негізгі тәсілі ретінде мүдделі нысаналы топтар ға арнал ған тікелей жарнаманы
пайдалану жоспарлануда. Бұл үшін:
- жаңа стоматологиялық кабинеттің өнімдері мен қызметтеріне арналған семинарлар өткізілетін;
- жаңа стоматологиялық кабинет туралы жарнамалық материалдар таратылатын;
- жергілікті маңызы бар арнайы медициналық басылымдарда жаңа стоматологиялы қ кабинетіне қызмет к өрсетуге
арналған жарнамалық-ақпараттық материалдар дайындалатын болады.
Техникалық жоспарлау
Техникалық процесс
Ортопедиялық стоматологияда тісті протездеудің үш негізгі түрі бар: алынатын протездеу алынбайтын протез
және шартты-алынатын протездеу.
Шартты-алынатын протездеу әзірге сирек қолданылады. Өйткені тіс протезін имплантат қа орнатуды білдіреді.
Бұл, мұндай протездеу, әдетте, имплантология мен ортопедиялы қ стоматологияны ң қиылысу шегінде
орындалады. .
Тісті алынбайтын протездеу – протезді бекіту тәсілі, бұл кезде пациент оны өздігінен шешіп ала алмайды. Бас қаша
айтқанда, бұл протездеу технологиясы емес, протезді саралауды ң н ұс қасы ғана. Алынбайтын протездеуді ң үлгісі
тістің жасанды қабаты. Жасанды қабаттардың өзінің бірнеше н ұсқасы бар, материалдарды пайдалану т үрлері
және дайындау немесе орнату технологияларының ерекшелігі де әр түрлі.
Алынатын протездеу – бұл пациент қажет болған жағдайда протезді дербес алуға ж әне салуға м үмкіндік беретін
конструкцияны бекіту. Бұрын алынатын протез үлкен, қолайсыз, адамға икемсіздік туғызатын болатын. Заманауи
алынатын протездер өзгерді және алға озды. Жаңа материалдар мен технологиялар қолданылады. Мысалы,
шағын-имплантаттағы алынатын протездеулер. Алынатын протездеуді ң заманауи технологиялары к өрсеткіштері
көп, кемшіліктері аз. Олар тіс көп түскен кездегі сияқты тісті ң шағын ғана кемшіліктері кезінде де қолданылады.
Протездер жеңіл, қолайлы және ыңғайлы бола бастады. Оның кеңінен қолданылуыны ң тағы бір себебі: оны ң
бағасы басқа протездеу түрлерінен көп төмен.
Тіс қабаттары әр түрлі болады және әр түрлі материалдардан жасалады. Әсіресе метал керамикалы қ қабаттар
кеңінен тараған, олардың сапасы жоғары, сенімді және бағасы салыстырмалы т үрде төмен болады.Оны орнату
тәсілі қарапайым: түскен тістің орнына қалып салынады (әдетте керамика немесе металл). Содан со ң тісті с әл
егейді де оған жасанды қабатты кигізеді. Осы жұмыс үшін дәрігерге 3 рет келу қажет болады.
Имплантация - бұл тез дамып келе жатқан және ұзақ сақталатын конструкциясы эстетикалы қ жа ғынан жа қсы
стоматологияның жеке бір саласы.
Ғимараттар мен құрылыстар
Болжамды стоматология кабинетін сатып алынған және жөнделген аума ғы 350 шаршы метр орын-жайда
орналастыру жоспарлануда. Орын-жай өртке қарсы қауіпсіздік жүйесімен жабды қтал ған, сондай-а қ барлы қ
қажетті коммуникациялармен қамтамасыз етілген.
Жабдық және инвентарь (техника)
Жабдықтар және оларды сатып алу шығындары төмендегі кестеде берілген.

Бағасы, Сомасы,
Жабдықтың атауы Саны
мың тг. мың тг.

Негізгі      
Стоматология қондырғысы (стоматология креслосы 3 1 950 5 850
Аспаптар комплектісі 1 63 63
Галогенді бояу полимеризаторы 1 180 180
Компрессор 1 158 158
Тістерді өңдеу мен тазалауға арналған аспаптар 1 67 67
Тіс жолдарын өңдейтін эндодонтикалық аппарат 1 224 224

Емдейтін және диагностика жасайтын эндодонтикалық аппарат 1 89 89
Имплантология аппараты 1 497 497
Құралдар комплектісі 3 300 900
Сандық интраоральнды рентгенді радиовизиограф 1 2 199 2 199

Силиконды қалыптау материалдарын автоматты түрде араластыру жүйесі 1 106 106
Металл керамиканы күйдіру пеші 1 657 657
Балауызды және керамиканы үлгілеу құрылғысы 1 120 120
Компрессорсыз бензожанғыш комплектісі 1 11 11
Пластмассаны полимеризациялау аппараты 1 223 223
Жартылай өткізігішті құю қондырғысы 1 270 270
Электрлі муфель пеші 1 345 345
Үлгілерге арналған шағын триммер 1 242 242
Шлифмотор 2 43 86
Вакуум смеситель 1 283 283
Қосымша (инвентарь)      
Диван 3 50 150
Медицина столы 4 25 100
Орындық 10 12 120
Кушетка 3 35 105
Ноутбук 2 150 300
Телефон 2 8 16
Касса аппараты 1 20 20
Кондиционер 3 150 450

Жиыны     13 830
Ұйымдастыру, басқару және құрам
Кәсіпорынға директор жалпы басшылық жасайды.
Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы төменде көрсетілген түрлерден тұрады

Құрамды басқарудың келтірілген құрылымын жүйелікке жатқызуға болады. Ол директордың
кәсіпорын жұмысын жедел басқаруына және жағдайдан хабардар болуына мүмкіндік береді.
Жобаны іске асыру
Жобаны іске асыру шығындары
Инвестициялық шығындар бағасы төмендегі кестеде келтірілген.

2 015
Атауы Сомасы
сәуір майамыр маусым
Ғимаратты сатып алу 36 260 36 260 - -
Жөндеу 5 180 - 2 590 2 590
Жабдықтар 13 830 - - 13 830
Жиыны 55 270 36 260 2 590 16 420
Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі, мың тг

Саны Жалақы Есептеуге ЕТҚ
№ Лауазым
  Әкімшілік-басқару құрамы        
1 Басқарушы 1 150 150 158
2 Бас бухгалтер 1 70 70 74
3 Бухгалтер-кассир 1 60 60 63
4 Жабдықтаушы 1 60 60 63
5 Сату менеджері 1 60 60 63
  Жиыны 5 400 400 422

  Өндірістік құрам        
1 Стоматолог - терапевт 2   жалақы  
2 Стоматолог - хирург 1   жалақы  
3 Стоматолог - ортопед 1   жалақы  
4 Протезист 4   жалақы  
  Жиыны 8      
  Қызмет көрсету құрамы        
1 Жүргізуші 1 55 55 58
  Жиыны 1 55 55 58
  Қосалқы құрам        
1 Еден жуушы 1 30 30 32
2 Күзетші 3 35 105 111
3 Аула жинаушы 1 30 30 32
  Жиыны 5 95 165 174
  Құрам бойынша барлығы 19 550 620 653
Назарларыңызға
рахмет!

Орындаған: Дөненбаева А.А.Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь