сыныптан тыс музыкалық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі
Презентация қосу
Қазақстан Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университеті

Педагогика факультеті
Музыкалық білім беру кафедрасы

Орындаған: Бейбітова Қ.
Тексерген: п.ғ.к.доцент Сұлтанова Н.К.
СЫНЫПТАН ТЫС
МУЗЫКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ
ӨТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ
Өзін қоршаған өмір мен
мектептегі музыка сабағын
К. Маркс: «Егер де өнерден ләззат
тығыз байланыстыра ұстау,
алғың келсе, онда өзіңнің
оқу-тәрбие жүйесіндегі басты керкемдік талғамың мен білімің
және негізгі міндет болуы жоғары болсын» деген. Музыка
керек. Өйткені, өзімізді сыншысы А. Серов:
қоршаған табиғат, күнделікті «Бетховенның симфониясынан
еңбек, халықтық ләззат алу үшін музыканы түсініп
материалдық-рухани тыңдай білуің керек»-дегендей,
мәдениеті (халықтың музыканы дұрыс түсініп тыңдай
қолданбалы өнері, зергерлік, білуге тәрбиелеу арқылы
бастауыш сынып оқушыларының
үй тұрмыс бұйымдары),
ой-өрісін, терең сезімін, санасын,
халық ауыз әдебиеті, ойын- қиялын, талғамын, жалпы өнерге
сауық, салт-дәстүр, тағы деген сүйіспеншілігі мен
басқа музыкалық білім беру мәдениеттілігін дамытамыз.
мен тәрбиелеудің басты
мақсаты болып табылады.
п т е г і м уз ы к а
б е р у т е к м екте ім д ердің
ы қ б і л і м ас ө с п і р
Музыкал п қ а н а қ о й м а й д ы. Ж
т ы ру,
ш е к т е л і і н қа л ы п т а с
сабағымен е мдік қ а б і л е т т е р
и к а л ы қ , к ө р к
ү ш ін к ө п т е ген
эстет м д а р ы н д а мыту т а р дың
қ т а н ы ж ұ м ы с
музыкалы е т і н м у з ы к алық н ғы
т ы с ө т к і зі л н а н , б ұ р ы
сыныптан ұ р ы н ғ ы с арын
о р м а л а р ы н , б
ы к а ғ а , ө н е рге
түрлерін, ф ж а с т а р д ы ң муз е р е к.
т ы р ы п , а м ы ту к
түрден өзгер
те о
іл і г і н , қ а с и етін д
ш і л і г і н , и к е мд р і м ен
с ү й і с п е н
ерді ң қ а й т ү
деген ш ы л а р ы ө н
ір г і м е к т е п о қу н , ы қ ы л а с п ен
Қа з за ш ы л ықп е
а н ы шпе н , р и ы н д ағы
бол с ы н , қ у м ект е п с ы рт
е к т е п т е р д е , р , ә н ш і л ік
. М , клу б т а
айналысады п а пт ы қ ү й і р м е л е р
ы қ т а р д а , а с т ы р ы л ған.
о рт а л е р і ұйы м д а с
и ү й і р м е л
мектептер, б
Сыныптан тыс жүргізілетін түрлі
музыкалық тәрбие жұмыстарын үлкен
екі салаға бөліп қарастырамыз:

оқушылармен
үйірме түрінде
жаппай
өткізілетін
өткізілетін
музыкалық
музыкалық
жұмыстар.
тәрбие
Оқушылармен жаппай өткізілетін музыкалы қ т әрбие
беру жұмыстары балалардың білімділігіне байланысты.
Арнайы дағдыны талап етпесе де, оларды ң музыканы
білуге деген ықыласы болу керек. Б ұл сала ға лекция-
концерт, көпшілікпен бірге театрға бару,музыкалы қ
кештерді ұйымдастыру, жүргізу, карнавалдар, конкурстар,
байқаларды өткізу кіреді.
Педагог-музыкант өз сабағында білім берумен
шектелетін білікті маман ғана емес, музыкалы қ
тағлымдық жұмыстарды жүргізуші, мерекелік кештерді,
концерттерді, түрлі үйірмелерді, сабақ пен сыныптан тыс
жүргізілетін жұмыстарды байланыстырушы бола білуі
қажет.
Солардың бірі-сыныптан тыс ұйымдастырылатын
жұмыстардың ішіндегі ең сүбелі сала, танымды қ,
тағылымдық мәні зор лекция-концерттер ұйымдастыру.
Мектепте сыныптан тыс
жұмыстардың спецификасы:

Үйірмелер
Хор
Оркестр
Мерекелер
Мәдени тынығу
Жаппай көпшілік формалары
Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі
міндеті оқушылардың көпшілік мәдени қарым-
қатынасын қалыптастыру. Қазіргі таңда
оқушыларға отандық және дүниежүзілік мәдениеттің
үлгілері арқылы эстетикалық тәрбие берудің маңызы
ерекше. Эстетика мен музыка тәрбиесінің ортақ
мәселелері, адамды табиғат пен өмірдегі әсемдікті
қабылдап бағалауға және түсінуге тәрбиелейді. Көңіл
көтеру кештерін дұрыс ұйымдастыру-оқушыларды
тәрбиелеудің бірден-бір тиімді жолы.
Осындай үйірмелерде, клубтарда, бөлімдерде арнайы
жүйелі жоспарланған жүмыстар жүргізілуі тиіс. Ондай
үйірмелерге: хор үйірмелері, домбыра мектебі (баян,
фортепиано, т.б), би үйірмелері т.б. жатады.
Сыныптан тыс жүргізілетін
тақырыптық жұмыстарға:
атаулы күндерге арналған мерекелік
концерттер
ұлы композиторлардың
шығармашылығына арналған концерттер,
сынып сағаттары
белгілі өнер адамдарының
шығармашылығына арналған кездесулер
жатады.
Оқушылармен жеке жұмыс, жеке дауыста ән салу немесе музыкалық
аспаптарда:
домбыра, қобыз, сырнай, фортепиано, скрипка, гитара және та ғы бас қа
ойнап үйрену және т.б. әуесқойлық қызығушылығын қанағаттандыру
мақсатында музыкант-педагогтардың, музыка мамандарының
жетекшілігімен ұйымдастырылады. Осындай жеке жұмыс балаларды ң
болашақта топтық жұмысқа тартылуының алғашқы сатысы болып
табылады. Сыныптан, мектептен тыс музыкалық тәрбие жұмысы педагог-
музыканттың жетекшілігімен ұйымдастырылады. Оны жоспарлап
ұйымдастыруда педагог-музыкант балалардың жас және жеке-дара
ерекшеліктерін, музыкалық қабілет нышандарының даму деңгейлерін
есепке алып, жергілікті жердегі балалардың шығармашылық
орталықтарымен, театрлармен, музыкалық қоғамдармен және баска да
музыкалық тәрбие беретін қоғамдық инфроқұрылымдармен, ата-
аналармен біріккен жұмыстарды ұйымдастырады. Сонымен бірге, педагог-
музыкант оқушылардың сыныптан, мектептен тыс тәрбие жұмысының
нәтижелерін қорытындылап отырғаны дұрыс. Ол үшін балалардың
музыкалық іс-әрекеттері түсірілген бейне жазбаларды үздіксіз басылым
беттеріндегі материалдарды, мақтау қағаздары мен дипломдарының
көшірмесін жинастырып, фотоальбом, қабырға газетін, көрме
ұйымдастыруына болады.
Назарларыңызғ
а рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Оқушылардың сыныптан тыс музыкалық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі
Хордағы ән айту
Оқушылардың сыныптан тыс музыкалық жұмыстарды ұйымдасту және өткізу әдістемесі слайд арқылы түсіндіру 
Сыныптан, мектептен тыс музыкалық тәрбие жұмысы
Математикадан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру технологиясы
БИОЛОГИЯ ПӘНІНЕН СЫНЫПТАНТЫС ТӘРБИЕЛІК ЖҰМЫСТАРДЫ ӨТКІЗУ ӘДІСТЕРІ
МАТЕМАТИКАДАН СЫНЫПТАН ТЫС
САРАМАНДЫҚ ЖӘНЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
Сыныпта тыс жұмыстар
Олимпиаданы өткізу
Пәндер