Үсіктер және алғашқы ветеринариялық көмек


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қ А З А Қ С Т А Н Р Е С П У Б Л И К А С Ы Б І Л І М Ж Ә Н Е Ғ Ы Л Ы М М И Н И С Т РЛ І Г І
С Е М Е Й Қ А Л А С Ы Н Ы Ң Ш Ә К Ә Р І М АТ Ы Н Д А Ғ Ы М Е М Л Е К Е Т Т І К
УНИВЕРСИТЕТІ
А Г РА РЛ Ы Қ Ф А К УЛ ЬТ Е Т « В Е Т Е Р И Н А Р И Я Л Ы Қ С А Н И Т А Р И Я » К А Ф Е Д РА С Ы

БӨЖ
ТА Қ Ы Р Ы Б Ы : Ү С І К Т Е Р Ж Ә Н Е А Л Ғ А Ш Қ Ы В Е Т Е Р И Н А Р И Я Л Ы Қ
КӨМЕК

О Р Ы Н Д А Ғ А Н : С Ы Р Ы М О ВА . Б . Е
ТЕКСЕРГЕН : АХМЕТЖАНОВ О.Н
Үсік – төменгі температура әсерінен
организм ұлпаларының зақымдануы.
Үсудің терідегі көрінісі
Мал организмінің төменгі
температаураның ұзақ уақыт
әсер етуінен үсік патологиясы
болады. Сиырдың сүт безі
,бұқаның ұмасы, айғырдың
жыныс мүшесі,ұмасы ,шаша
сіңірлері ,астыңғы ерні, аяқтың
диетальды бөлігі шошқаның
тұмсығы , құйрығы , құлақ
қалқандары көбіне үсікке
ұшырайды.
ҮСІКТЕР
Үсіктің ауыр формасында зақымданған
тканьдердің қалпына келуі (регенерация) өте
баяу өтеді. Үсік шалған кезде қандағы
лейкоциттердің сапасы артып, жас формалары
көбейеді, эритроциттердің тұнуы үдей түседі,
қандағы белок коэффициенті өзгеріп,
альбуминдерге қарағанда глобулиндер басым
болып кетеді. Бұл өзгерістер зат алмасудың
бұзылуынан және үсік шалғын орындағы
белоктардың, майлардың углеводтардың
ыдыраған өнімдері сорылудан пайда болады.
Үсудің 4 дәрежесі бар:

Бірінші Екінші Үшінші Төртінші
дәрежелі үсік дәрежелі үсік дәрежелі үсік дәрежелі үсік

Сол аумақтың Ісіну жақсы Жан жаққа Үсу кезінде
сәл ісіегені , байқалады, іші жайылған барлық жұмсақ
ауырсынғаны қызарған сұйық ісіну тіндер, кейде
байқалады. сұйықтыққа қызара көгеру, тіпті сүйек
толған күлдіреу сезімталдығын тіндері де
пайда болады. ың, жайылуы жансызданады.
мен дымқыл Бұл үсудің ең
өліеттену ауыр түрі.
байқалады.
Үсіктің бірінші
дәрежесінде
зақымдалған жер
бозарып, малдың
жалпы күйінде
өзгеріс байқалмай,
терісі аздап
тығыздала түседі
де, бірнеше күннен
кейін үсінген
аумақ түлейді
немесе терінің
эпидермисі әр
түрлі көлемде
тілінеді.
Үсіктің екінші
дәрежесінде тері
едәуір тығыздалып,
күңгірттеніп аздаған
қанды сарысуды
күлдіреу пайда болып,
кейде тоңазытқан етке
ұқсайды,
күлдіреуіктер
жарылады немесе
ондағы қанды сарысу
сіңіп кетеді, оған
қоздырғыштар түссе
ластанып іріңді жараға
айналады.
Үсіктің үшінші
дәрежесінде тері
бозарып, жансызданып
салқын тартып
қатаяды,
жылытқаннан соң
қара қошқыл, кейде
қарайып кетеді. Үсіген
аумақта қоңыр
күңгірт сұйығы бар
үлкен көлемді
күлдіреу байқалады.
Үсіктің төртінші
дәрежесінде
зақымданған
аумақтың ұлпалары
жарылған ағаш
сияқты сынып кете
береді, қолмен ұстасақ
бұл жерлер мұздаған
жылыған соң,
домбығу ұлғаяды,
дымқылданып
өліеттену тереңгі
ұлпаларға жайлайды.
ме к
қ кө
я лы
ри
ри на
вет е
шқ ы
ға
Ал
Алғашқы ветеринариялық
көмек
Ү С І К Т І Ң Ж А Л П Ы Е М І Н Е Т О Қ ТА Л СА Қ , Р Е А К Ц И Я ҒА Д Е Й І Н Г І
К Е З Е Ң Д Е Ж Ы Л Ы В А Н Н А Қ ОЛ Д А Н Ы П С О Л Л Ю К С Ш А М Ы М Е Н
ҚЫЗДЫРЫП УҚАЛАЙДЫ. РЕАКЦИЯ КЕЗІНДЕ, ЯҒНИ ҮСІКТІ Ң
Б І Р І Н Ш І Д Ә Р Е Ж Е С І Н Д Е , Ү С І Г Е Н М А Л Д Ы Ж Ы Л Ы Қ О РА Ғ А
Ә К Е Л І П , Ү С І Г Е Н Ж Е РД І С А Б Ы Н Д Ы С У М Е Н Ж У Ы П , К А М Ф О РЛ Ы
С П И Р Т П Е Н , 0 , 5 - 1 % П И О К ТА Н И Н Н І Ң С П И Р Т Е Р І Т І Н Д І С І М Е Н
С Ү Р Т І П , У Қ А Л АП С ОЛ Л Ю КС Ш А М Ы М Е Н Қ Ы З Д Ы Р Ы П , Қ Ы М ТАП
Ж Ы Л Ы Т А Д Ы . Е К І Н Ш І Д Ә Р Е Ж Е С І Н Д Е К А М Ф О РЛ Ы С П И Р Т П Е Н
ҮСІКТІҢ БЕТІН ӨҢДЕП, КҮЛДІРЕГЕН ТЕРІНІҢ БЕТІН ЖАРЫП,
П И О К ТА Н И Н Н І Ң 2 % Е Р І Т І Н Д І С І М Е Н , УЛ ЬТ РА К Ү Л Г І Н С Ә УЛ Е М Е Н
С Ә УЛ Е Т Т І Р І П , В И Ш Н Е В С К И Й Э М УЛ Ь С И Я С Ы Н Ы Ң ,
С Т Р Е П Т О М И Ц И Н , Б И О М И Ц И Н М А Й Д Ә Р І Л Е Р І Н Қ ОЛ Д А Н Ы П
Д Ә К Е М Е Н О РА Й Д Ы . К Ө Л Е М Д І Ө Л І Е Т Т Е Н УЛ Е РД Е
Н Е К Р О Э К Т О М И Я О П Е РА Ц И Я С Ы Н , К Е Й Ж А Ғ Д А Й Д А М Ү Ш Е Л Е Р Г Е
А М П У ТА Ц И Я Ж А С А П Е М Д Е Й Д І . О П Е РА Ц И Я Н Ы А С Е П Т И К А Ж Ә Н Е
А Н Т И С Е П Т И К А Е Р Е Ж Е Л Е Р І Н СА Қ Т А П Ж А Л П Ы Н Е М Е С Е
Ж Е Р Г І Л І К Т І Ж А Н С Ы ЗД А Н Д Ы Р УД Ы Қ ОЛ Д А Н Ы П Ж А С А Й Д Ы .
Қолданылған әдебиеттер:
1 . П Е Р ВА Я П О М О Щ Ь П Р И О Б М О Р О Ж Е Н И Я Х
[ H O S P I TA L . P L AY L A N D . R U ]
2. Б.К. ІЛИЯСОВ. АЛҒАШҚЫ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫ Қ
Ж Ә РД Е М . ( О Қ У ҚҰ РА Л Ы ) . Ш Ы М К Е Н Т. 2 0 11 Ж Ы Л .
3 . С.В . Т ИМО Ф ЕЕ В . «ОБ Щ АЯ ХИРУ РГ ИЯ
Ж И В О Т Н Ы Х » . ( У Ч Е Б Н И К Д Л Я ВУ З ) . М О С К ВА .
« З О О М Е Д Л И Т » . 2 0 0 7 Г.
4 . ЖУ Р Н А Л « В Е Т Е Р И Н А Р И Я » ҚАЗ А ҚС ТА Н .
М Е Р З І М Д І Б АС Ы Л Ы М . ( У Н И В Е Р С И Т Е Т
К І ТАП Х А Н АС Ы Н Ы Ң О Қ У З А Л Ы )
5. WIKIPEDIA

Ұқсас жұмыстар
Күйіктер және алғашқы ветеринариялық көмек жайлы ақпарат
Үсіктің дәрежелері
Электр және сәуле жарақаттары кезіндегі алғашқы ветеринариялық көмек
Жұқпалы ауруларға қарсы профилактикалық және емдеу шаралары
Күйіктер және алғашқы ветеринариялық көмек
Электр және сәуле жарақаттары кезіндегі ветеринариялық көмек
Электр және сәуле жарақаттары кезіндегі алғашқы ветеринариялық көмек көрсету
Жеке ветеринариялық қызметті жүргізуге құрылтайшы құжаттардың жиынтығын құрастыру
Шалабай ЖШС
Шірікбақайды балау және күресу шаралары
Пәндер