бастауыш мектептегі музыка сабағының типтік бағдарламасы мен әдістемелік кешені, мазмұндық сипаты туралы ақпарат


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университеті

Педагогика факультеті
Музыкалық білім беру кафедрасы

Орындаған: Бейбітова Қ.
Тексерген: п.ғ.к.доцент Сұлтанова Н.К.
Тақырыбы:
бастауыш мектептегі музыка
сабағының типтік
бағдарламасы мен әдістемелік
кешені, мазмұндық сипаты
Бастауыш мектептерде музыка сабағын оқыту
жүйесіне көптеген өзгерістер, жаңалықтар
енгізіліп, авторлық бағдарламалар, әдістемелік
жинақтар шығармашылық ізденіспен дамып
келеді. Музыка саласындағы дәстүрлі халық
музыка байлығын, Қазақстан сазгерлері
шығармаларын насихаттау жаңа қырынан алға
қойылып, жаңартылған музыка бағдарламалары
жасалуда. Дегенмен бұл әдістемелер мен
бағдарламалар әлі күнге дейін ғылыми тұрғыда
зерттеліп, оны бастауыш мектепте толығымен
қолға алынбағандығына көз жеткіздік.
қ т а л ғ а м ын
э с т ет и калы
у ш ы л а р ы н ы ң
н е р і ж ө н і нд е г і
а у ы ш с ы н ып о қ а р д ы ң м у з ы ка ө
на
Баст т ы р ы п , о л а н т а л а б ы
т а н д ы ра о ы т у д а за м
қ ан а ғ а т
, о й - ө р і с і н д а м
. « Б а л а ғ а білім
к е ң е йтуд е а ң ы з ы зо р
тү с і н і гі н б а ғы н ы ң м ө ш і п,
у з ы к а са ж а т қ а к
ан м т ан
сай құрылғ ж а қ ы н ғ а , т а н ы с
- д е п М а ғ ж ан
г е н д е , а л ы ст а н л а п б е р у к е ре к » с п ен
б ер м г е б а й к ө з қ а р а
б і л ім д і е с кі білі о ц е с і н е ж аң а
жаңа н д а й , о қ ы ту пр е м уз ы к а д ан
ұ м а б а е в а йт қ а д а м е к т е п терд ір а з
Ж б ағ ы т т а р е с і н е н б
к е р е к . О с ы б іл і м б е р у жүй
қарау ә ж ір и б е л ік а д а , м уз ы ка
я л ы қ ж ә не т л а й б о л а т ұр с
теор и т а л ғ а н, с о е р ін де
е л ер ж и н а қ з а қ ме к т е п т
т ә ж ір и б , ә с і р е се қ а ы м ы зды
й ел і оқ ы т у қ мұ р а л а р
ғ ы н ж ү м у з ы к а л ы
саба ә у е н д е р г е ба й и т ұ р ғ ы да
зды ғ ылы м
ұлттық са а н у д ы ң ж о л д а р ы н
ір у қ а з і р гі
йд а л на с і ң
молынан па у ш ы лард ы ң с а н а с ы
н ы о қ еті.
зерделеу, о л і м д ердің т ө л м ін д
м ұ ғ а
т аң д а ғ ы
р б и е л еу. Өз
т у м ен тә
м ін д е т-о қ ы
і п ед а гог В.
Басты н д е к ө рнект ө н егелі,
пі к і р і р —
и н с к и й «Өне б и е л ейтін
Сухо м л ә р
а д а м д арды т е ө н е р ге ас а
ақылды әрбие үрдісінд с қ а да
е п т н қ ы
құрал»

а ж е т тілігі
ң і л а у дару қ
т ап к ө рсетті.
кө т і тү рде а
түсі н ік
О
ынта қуға ын
сы та
тәрт здарды сы бард
іпс да ы
қызы іздерді д , тәртіпт да,
қты е муз ілер
руха рып о ы ка мен
қалы н , қ ә л ем
птас и бейне і ушылард іне
сана тыра с , тан ың
лы а отыры ымын
музы зама п,
ка пә ты етіп қоғамн
нінің шыға ың
маңы ру
зы зо да
р.
Бастауыш мектептің музыка пәнінде жаңа әдістерді
пайдалану арқылы мектептегі сабақтарды жаңаша
ұйымдастыру, мұғалімнің рөлі мен қызметінің артуына
жағдай жасау, теориялық, ғылыми-педагогикалық және
психологиялық зерттеулерге сүйене отырып, оқушылардың
құзыреттілігін қалыптастыру, ақпараттық технологиялар
мен инновациялық оқыту әдістері арқылы оқушыларды
ізгілікке, елжандылыққа, саналыққа, адамгершілікке,
имандылыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу қажеттілігі
туындайды. Осы адами қасиеттерге тәрбиелеуде ұлттық
халық музыкасының алатын орнын көптеген ғалымдар өз
ғылыми еңбектерінда зерделеген. Ғылыми еңбектерге
талдаулар жасаған кезімізде әрбір ғалым өзінің ғылыми
жұмыстарында ұлттық музыканың мектеп оқушысына
берер тәрбиесінің мол екендігін баяндаған. Осы тұрғыда
бастауыш сынып оқушысына музыка пәнінің оның
тәрбиесіндегі ролі мен маңызы айқындалмақ.
е т и к а л ы қ
ы л а р ы н а эст
с ы н ы п о қуш а н ө л ке с і не,
Бастауыш б о й ы н а туғ
п , о л а рд ы ң іс п е н ш і л ік
р і сү й
тәрбие бе а м г е р ш і л і к п е н
е н и е т ін і ң
ы н а д е г ен ад м у з ы к а м әд ді
халқ ір у де ұ л т т ы қ
с ым ә се л е л ер
р і н с і ң ел г іл і . О
сезімде е р ек ш е е к е н д ігі б
ы л а рд ы
ны оқ у ш
алатын ор н д ы ру м а қ с а т ы н д а
, т е рм е ай т у ғ а ,
а н д а қө н е р г е
қайта ж р ай – ж ы р а у л ы
е рі н е ү й р е т уде
ет і н е қ а й т ы с ө н
қабіл а п қ ы р л ы қ қ а, а
з о р .
і к к е т о р а с а н
шешенд ің ал а т ы н о р ны
з п ә н і н
– ән-са
і л і м а лу ы н да
ы л а р ы н ы ңб
м е к т е п оқуш н е р і б о л ып
Бастау ы ш н м у з ыка ө а м н ы ң
а л аты н п ә к е м діл і к а д
е о р ы н л ік п е н к ө р
ерекш т к е н і , ә д е м і
. А д а м н ы ң
а б ы л а д ы . Өй о л ь а т қ а р а ды
өз і
т і н д е з о р р а , с о н ы ң
н д ел і к т і ө мір м к ө р к ем болс
кү а с ы н е ғ ұ рлы а б ы т ын
о р т н өм ір ш
қоршаған е н ді р іп , е ң б е к п е
с емд і к ә л ем ін е н
ы к ө ң і л д і л і к п е н ә
адамд а т а л ғ а н ә дем
н о қ у ш ы ның
р а д ы . Ос ы і, к е з - к елг е
т уд ы д і ән ө н е р ын
е т і н ә у е з ғ у ш ы л ы ғ
сыр шерт г е д е г е н қ ы зы л у л ық
а ққ а , ө н е р м ыт ы п , с ұ
ә н г е , са б ө р і с і н д а
п
ө р к е м д ік ой - г і н т и г і з етін
, к пт і
арттырып ә р б и е а л уы н а се
н - с а з ө н ері
і н е н т ә л і м-т м е н қ а т а р, ә
әлем б і р і . С он ы т ы п , ө н е р
с а л а с ы ның н ы м ы н м о л ай
ғылы м и д ү н и ета и г і з е р і
д ы ң ру х а н се п ті г і н т
оқуш ы л а р й біл у г е д е
н б а ғ а л а
н д ы л ы қ т ар ы
құ
хақ.
Қорыта айтқанда бастауыш мектептегі музыка
сабағы оқушыларды әсемдік әлемінің
таңғажайып сырын терең түсініп, көркемдік
атаулыны шынайы сезінуге, одан рухани ләззат,
әсер алуға, өмір жайлы ой толғауға, ізгілікті
мұрат мақсаттарға жетелеп, өнегелі істерге
баулыйды. Музыка – құдіретті күш, жан дүниені
ерекше әсерге бөлеп, адамды сәулелі өмірге
жетелейтін сиқырлы өнер. Осы тұжырымдар
бастауыш мектепте музыка сабағын оқытудың
маңызын айқындай түседі.
Назарларыңы
зға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Бастауыш мектептегі музыка сабағының типтік бағдарламасы мен әдістемелік кешені,мазмұндық сипаты
Бастауыш мектепгі музыка сабағыныі типтік бағдарламасы мен әдістемелік кешені, мазмұндық сипаты
Бастауыш мектептегі музыка сабағының типтік бағдарламасы мен әдістемелік кешені
Оқу-әдістемелік құжаттар: типтік бағдарлама, оқулық, әдістемелік нұсқау, жылдық күнтізбелік жоспар, сабақ жоспары, сабақ жоспарының конспектісі, сабаққа арналған дидактикалық материалдар үлгілерін слайд арқылы презантциядан түсіндіру
бастауыш мектептегі музыка сабағының типтік бағдарламасы 1-4 сынып
Музыка. Музыка сабағындағы музыкалық іс-әрекет түрлері мен оқыту әдістемесі
Балалар және жастар шығармашылығының орталықтарындағы ерекшеліктер
ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ БОЙЫНША АЛУ
Музыка сабағындағы музыкалық іс-әрекет
Музыка сабағындағы музыкалық іс-әрекет түрлері мен оқыту әдістемесі
Пәндер