Өзін –өзі танупәнінің маңызы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ӨЗІН –ӨЗІ ТАНУ
ПӘНІНІҢ
Орындаған: Қамзанова Ж.Т-441
МАҢЫЗЫ
Еліміз, 1991 жылы егемендік алғаннан кейін, оқу орындарында және қоғамдық ортада
көптеген ұлттық бағытта өзгерістер бола бастады. Соның бір айғағы ретінде айтар
болсақ, ол бүкіл үздіксіз оқу-тәрбие жүйесіне «Өзін-өзі тану» пәнінің енуі. Бұл пән
бала-бақшадан басталып, жоғары оқу орындарына дейін енгізілген. Аталмыш пәннің
авторы бәрімізге танымал С. А. Назарбаева. Оқулықтар «Өзін-өзі тану» рухани-
адамгершілік білім беру жобасы негізінде дайындалған. Бұл пән, негізінен, адами
құндылықтарды игеруге жол бастаушы болады.
Өзiн-өзi тану пәнiнiң мақсаттары
“ Өзiн-өзi тану” рухани-адамгершiлiк бiлiм беру мынадай жалпы мақсаттарды
алдына қояды:
әрбiр оқушының өзiнiң жан дүниесiн сезiнуiне және өзiнiң дербестiгiн т үсiнуiне
ықпал ету;
жеке тұлғаның жан-жақты қалыптасуана өмiрлiк-маңызы бар мынадай т үйiндi
құзiреттердi мақсатты түрде дамыту арқылы ықпал ету;
өзiнiң өмiрлiк позициясын анықтау;
әр түрлi мәселелердi адамгершiлiк нормаларға сәйкес конструктивтi шешу;
өзiне, адамдарға және қоршаған әлемге iзгiлiктi қарам –қатынас жасау;
адамдарға қолдан келгенше көмек беру, туыстарына және iс-әрекеттерiнде
шынайы болу;
жасампаздық белсендiлiк, азаматтық және отан сүйгiштiк таныту;
адамгершiлiк тұрғысынан таңдауға даярлығын таныту және өз ойы, сөзi мен
iсiне жауыпты болу;
қоғамға қызмет ету дағдыларын iс жүзiнде дамыту.
Белгіленген жалпы мақсаттар
күнделікті практикада:
- жеке тұлғаның өзін-өзі анықтауына және өзін барынша іске асыруына
көмектесетін жасампаздық құндылықтарды үйретуге бағытталған
біртұтас білім беру процесін құру;
- балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, жеке тұлғаның рухани-
адамгершілік әлеуетінің дамуына ықпал ететін ақпараттық білім беру
кеңістігін құру;
- басқа оқу пәндері мазмұнының құндылықтық мәнін күшейту;
қоғамға қызмет етуге бағытталған оқудан тыс және мектептен тыс
тәрбие рөлін арттыру;
- мектеп пен отбасының әлеуметтiк серiктестiгiн, мұғалiмдердiң ата-аналар,
қамқоршылар, тәрбиешiлермен тығыз ынтымақтастығын дамыту арқылы
жеке тұлғмның рухани-адамгершiлiк қалыптастыру үшiн жағымды
алғышарттар жасауды құру жолдарымен жүзеге асыруылуы мүмкiн.
Нақты практикада белгiленген мақсаттар мен рухани-адамгершiлiк бiлiмнi ң
басым бағыттары оқушылардың өзiн-өзi танудағы белгiлi бiр оқу
жетiстiктерiне қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi.
Өзiн-өзi тануға оқыту бiлiм алушылардың
мынадай сегiз деңгей бойынша күтiлетiн
нәтижелерге қол жеткiзуiн болжайды:

•1-деңгей (ересектер тобы)
2-деңгей (мектепалды тобы)
Мектепке
дейінгі білім

•3-деңгей (1-2 сыныптар)
4-деңгей (3-4 сыныптар)
Жалпы орта 5 деңгей (5-6 сыныптар)
6 деңгей (7-8 сыныптар)
білім 7 деңгей (9-10 сыныптар)
8 деңгей (11-12 сыныптар)
Өзiн-өзi тануды оқыту процесiнде бiрқатар
әдiстемелiк тәсiлдер қолданады:

- “Шаттық шеңберi”, “Тыныштық сәтi”, “Өзiммен -өзiм”,
“Оқу”, “Сабақтың дәйексөзi”, “Мұғалiмнiң әңгiмелеуi”,
“Оқушының әңгiмелеуi”, “Әңгiмелесу”, “Ойын”, “Жаттығу”,
“Шағармашылық жұмыс”, “Жағдаяттар кезiнде ойлану”,
“Бейнематериалдар көру”, “Ән шырқайық, достар!”, “Сергiту
сәтi”, “Сахналау”, “Қорытындылау”, “Жүректен жүрекке”
шеңберi, “Үй тапсырмасы”.
Өзiн-өзi тану бойынша оқу процесiн ұйымдастыруды ң ма ңызды
шарты балалардың жас және психологиялық-физиологиялы қ
ерекшiлiктерiне сәйкес эмоциялық жайлылықты қамтамасыз
ететiн денсаулық сақтау ортасын құру болып табылады.
Сабақта әрекет түрлерiнiң алмастырылуы о қуға жағымды
мотивтердi қамтамасыз етедi.
• Өзiн-өзi тану сабақтары арнайы үнтаспалар бейнетаспалар, көрнекiлiктер және
дидактикалық материалдармен жабдықталған кабинеттерде 10-15 адамнан
тұратын шағын топтарда өткiзiледi.
Бiлiмнiң әрбiр деңгейi үшiн типтiк бағдарлама, оқулық, оқу-әдiстемелiк құрал,
хрестоматия, өзiн-өзi тану бойынша дәптер, көрнекi –иллюстрациялық,
дидактикалық және үнтаспа, бейнетаспа материалдарынан құралатын оқу-
әдiстемелiк кешен пайдаланылады.
Өзiн-өзi тану процесiнде мұғалiмнiң рөлi айрықша, өйткенi ол қазiргi оқыту мен
тәрбиелеу әдiстерiн, психологиялық бiлiмдерiн, балалардың жас ерекшелiктерiн
ескере отырып, педагогикалық процестi дербес құра алу бiлiгiн жетiк меңгерген
болуы тиiс. Өзiн-өзi тану мұғалiмi сабақта жеке тұлғаның шығармашылық
әлеуетiн, оның қабiлеттерi мен мүмкiндiктерiн ашуға көмектесетiн оқытудың
әртүрлi, дәстүрлi емес түрлерiн, интерактивтi нысандары мен әдiстерiн қолданады.
Өзiн-өзi тану мұғалiмiнiң құндылыққа бағдарланған бағыттылық әрекетi
оқушылардың бiлiм алуына, даналықты, адамзаттың мәдени жетiстiктерiн
ұғынуына, өзара түсiнiстiктi және қоғамның барлық мүшелерiмен жағымды
қарым-қатынас жасауды үйренуiне мүмкiндiк бередi.
Мұғалiм әрбiр оқушының ерекшелiгiн ескере отырып, балалардың қоршаған ортада
өзiнiң жеке тұлғалық “Менiн” жете түсiну процесiне көмектеседi. Ол дайын
бiлiмдердi жеткiзушi емес, балаларды өмiрлiк маңызды iскерлiктер мен дағдыларды
игеруге жетелейтiн өзiн-өзi тану процесiнiң жетекшiсi. Ол балалармен бiрге пiкiр
таластырады және ойланады, жаңалықтар ашады, таңданады және күмәнданады,
бiрлескен шығармашылықта қызығушылықпен өмiрдiң ақиқатына көз жеткiзедi,
сыныпта жағымды жағдай туғызады. Осының барлығы оқушылардың
компетенцияларын дамытуға, күтiлетiн нәтижелерге қол жеткiзу үшiн жағдай
тудыруға ықпал етедi.
“Шаттық шеңбері”
“Жүректен жүрекке”
Оқушылар бір –біріне жүрек жылуын сыйлап, әр оқушы
бір –біріне мейірімді, қайырымды махаббатқа жылы
сезімге толы екенін жақсылықтың бәрі жүректен
шығатынын жеткізеді.
СОКРАТ: «ӨЗГЕНІ ТАНУ ҮШІН ӨЗІҢДІ-
ӨЗІҢ ТАНЫ»
Сара Алпысқызы :
 «Әр баланың қабілетін ашуы, өзіне жол
табуы, өзінің күш-жігеріне сенуі өзінің
өмірдегі орнын анықтау үшін өте
маңызды! Әлемде махаббат пен
мейірімділік аурасын жасай отырып,
қарапайымдылық пен махаббат жүректен
жүрекке жетуі тиіс»

Ұқсас жұмыстар
ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУДЫҢ ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
ПЕДАГОГТЫҢ ӨЗІН - ӨЗІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН КӘСІБИ ДАМУЫ
Кәсіби маманның ерік қасиеттерінің дамуы
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруының шарты жайлы ақпарат
«Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы»
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайында
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін- өзі жүзеге асыруының шарты туралы ақпарат
Оқу үдерісін Саралап оқыту тәсілдерін қолдану ұйымдастырудағы педагогикалық әдіс - тәсілдер
Бастауыш мектептегі музыка сабағының типтік бағдарламасы мен әдістемелік кешені
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру шарты
Пәндер