Майлылығы жоғары кілегейден жасалатын сары майды өндіруге арналған П8-ОЛУ ағынды желісі
Презентация қосу
Майлылығы жоғары кілегейден
жасалатын сары майды өндіруге арналған
П8-ОЛУ ағынды желісі

Кілегей (Сливки) — сүтті сепаратордан өткізгенде алынатын, 
майлылығы жоғары сүт тағамы; тағамдық мәні де жоғары: 
құрамында А,Д,Е витаминдері мол.  Кілегей 1 және 2-сортты 
сүттен алынады. Сепараторға түскен сүт ортадан тепкіш 
күштердің әсерінен кілегей мен көк сүтке ажыратылады. Көк 
сүттің майлылығы 0,05%-дан аспауы керек. Сүттің сепараторда 
жақсы бөлінуіне сүттің температурасы (35-40° С болғаны 
дұрыс), тазалығы, барабандағы тәрелкелер саны, барабанны ң 
айналу жиілігі, сүттің қышқылдылығы факторларының өсері 
болады. Сепаратордан шыққан Кілегей қышқылдық 
көрсеткіштері бойынша бірінші және екінші сортқа бөлінеді.
П8 – ОЛУ
Майлылығы жоғары кiлегейден жасалатын сары майды
өндiруге арналған П8-ОЛУ ағынды желiсi

Бұл желi ВНИИМС-пен бiрге МосЗМО шыққан ОЛП 
желiсiнiң модернизациясы болып табылады. Ол 
майлылығы 30—40% кілегейден әр түрлі майларды 
өндіру үшін арналған: тәтімай, таңдамалы, шаруа, 
бутербротқа арналған және т. б.. Желіні май өндіретін 
кәсіпорындарда 1000 – 1500т көлемде дайын өнім 
өндіруде қолданады. Желінің негізгі технологиялық 
жабдығы (Т1-ОУК немесе ПТ-2 құбырлы пастерлегіштер, 
ОСД-500 майлылығы жоғары кілегейлерге арналған 
сеператор, ВН-600 мөлшерлегіш ваннасы және Т1-ОМ-2Т 
цилиндрлі май-тәріздегіш) өнеркәсіптерде  шығарылады.
Желінің құрамына кіретіндер: сиымдылы ғы 250 л қайма ққа 
арналған қалтқылы деңгей реттегіші бар РЗ-ОНС багі, кілегейге 
арналған Г2-ОПБ маркілі 361Ц2,8-20 ортадантепкіш электросор ғы, 
Т1-ОУК (ПТ-2) құбырлы пастерлегіш, кілегейді ң иісін кетіруге 
арналған ОДУ-3 иіс кетіру (дезодоратор) қондыр ғысы,  КВН-4 
вакуум-сорғысы, қалтқылы деңгей реттегіші бар РЗ-ОНЯ бак-
толтырғыш, майлылығы жоғары кілегейге арналған екі 
сепараторлар, май суына арналған  Р3-ОБЯ багі, май суына 
арналған Г2-ОПА маркілі 361 Ц1,8-12 ортадантепкіш электорсор ғы, 
мөлшерлейтін үш ВН-600 ванналары, майлылы ғы жоғары кілегейге 
арналған НРДМ сорғы-дозатор, Т1-ОМ-2Т үшцилиндрлі 
майтәріздегіш, РН-50Ш13М-1 таразылары (2 дана), таразылар ға 
арналған үстел, ауаны сығуға арналған СО-7А (0-38Б) 
компрессоры, аспаптарды қосатын және бақылау -  өлшегіштерді 
басқару пульті, майлылығы жоғары кілегейді тасмалдау ға арнал ған 
науалардың толық жинағы (комплект), сүт құбырларының толық 
жинағы, арматуралар және ТЭ050-71120 электрлі таль.
Желінің жабдықтарын өндірістік-
технологиялық процестердің жолы бойымен 
жабдықтайды және орналастырады, мұнда 
майцех заводының ауданнының шамаларын 
және орналастыруы, басқа бөлмелерімен 
байланысы және табиғи жарығы, сонымн қатар  
жабдықты қамтамасыз ету ыңғайлылығы, 
майды өлшемдеу (фасовка), буып түю және 
тасмалдануы есепке алынуы тиіс.
Жабдықтардың құрастыру сұлбасының ұсынылуына сәйкес 
желінің жұмысы келесідей жүзеге асады (1 сурет). 
Сыйымдылықты резервуарларда сорталып толтырыл ған бастап қы 
майлылығы 30-40% температурасы 10-12 °С кілегейді ң сапасын 
тексеріп болғанан кейін  сор ғымен сорып диаметрі 35 мм 
құбырмен немесе өздігінен берілетін диаметрі 50 мм  құбырмен 
қабылдайтын багіне беріледі (жергілікті завод жобаларыны ң 
бөлмелеріне және қабылданған жабдықтың құрастырма сұлбасы 
бойынша), осыдан ортадан тепкіш сор ғымен 3  құбырлы 
пастерлегішке 4 сорылады, екі секциядан  өткенен  кейін 85—
96°С температураға дейін ысытылып сорағыдан болған
арынмен тікелей құбыр бойымен жинақтайтын багіне 8
немесе бірінші иісін және ашшы дәмін кетіру үшін
вакуум-иіскетіргіш қондырғысына 5 (егер қажет
жағдайда) беріліп содан кейін сорғымен 17
жинақтайтын багіне 8 жіберіледі.
12—15°С температурадағы дайын май арнайы кран арқылы таразыда  орнатылған 
жәшіктерге түседі.
Сары май өндiрiсiнiң цехы.
Әртүрлi әдiстермен өңделетiн  сары май 
өндiруде үздiксiз-ағынды желiлер және 
жабдықтардың жеке толық жинағы 
(комплект) қолданады.
• Өнiмдiлiгi 700 кг/сағ П8-ОЛУ желiсi.
• Бұл желi ВНИИМС-пен бiрге МосЗМО шы ққан ОЛП 
желiсiнiң модернизациясы болып табылады. Ол 
майлылығы 30—40% кілегейден әр түрлі майларды 
өндіру үшін арналған: тәтімай, таңдамалы, шаруа, 
бутербротқа арналған және т. б.. Желіні май 
өндіретін кәсіпорындарда 1000 – 1500т к өлемде 
дайын өнім өндіруде қолданады. Желінің негізгі 
технологиялық жабдығы (Т1-ОУК немесе ПТ-2 
құбырлы пастерлегіштер, ОСД-500 майлылы ғы 
жоғары кілегейлерге арналған сеператор, ВН-600 
мөлшерлегіш ваннасы және Т1-ОМ-2Т цилиндрлі 
май-тәріздегіш) өнеркәсіптерде  шығарылады.
П8-ОЛУ желісінің техникалық сипаттамасы.
Шаруашылық тәтті май өндіру кезіндегі 700
өнімділігі, кг/сағ

Температура, °С
Бастапқы кілегейдің 10

Кілегейді пастерлеу 85-96

Майтәріздегіштен шығатын май 12-15

Электроқозғалтқыштың қуаты, кВт 41,8

Шығын
Пастерлеуге кететін бу, кг/сағ 300 дейін

Майлылығы  жоғары  кілегейді  тоңазтуға  37,2
қажетті суық, кВт

Орын алатын ауданы, м2 40

Ауқымды өлшемдері, м 8,5 4,5 3

Салмағы, кг 8000
Желінің құрамына кіретіндер: сиымдылығы 250 л қаймаққа 
арналған қалтқылы деңгей реттегіші бар РЗ-ОНС багі, кілегейге 
арналған Г2-ОПБ маркілі 361Ц2,8-20 ортадантепкіш 
электросорғы, Т1-ОУК (ПТ-2) құбырлы пастерлегіш, кілегейді ң 
иісін кетіруге арналған ОДУ-3 иіс кетіру (дезодоратор) 
қондырғысы,  КВН-4 вакуум-сорғысы, қалтқылы де ңгей 
реттегіші бар РЗ-ОНЯ бак-толтырғыш, майлылы ғы жо ғары 
кілегейге арналған екі сепараторлар, май суына арнал ған  Р3-
ОБЯ багі, май суына арналған Г2-ОПА маркілі 361 Ц1,8-12 
ортадантепкіш электорсорғы, мөлшерлейтін үш ВН-600 
ванналары, майлылығы жоғары кілегейге арналған НРДМ 
сорғы-дозатор, Т1-ОМ-2Т үшцилиндрлі майтәріздегіш, РН-
50Ш13М-1 таразылары (2 дана), таразыларға арнал ған  үстел, 
ауаны сығуға арналған СО-7А (0-38Б) компрессоры, аспаптарды 
қосатын және бақылау - өлшегіштерді басқару пульті, 
майлылығы жоғары кілегейді тасмалдау ға арналған науаларды ң 
толық жинағы (комплект), сүт құбырларының толық жинағы, 
арматуралар және ТЭ050-71120 электрлі таль.
Ванналар кезек бойынша жұмыс істейді.
Ванналардың (мысалы, бірінші) толғанша,
екіншісінде (анализдері бойынша қажет
жағдайда) майлылығы жоғары кілегей
талабына дейін ылғалдың мөлшерін
біріңғайлау жүзеге асырылады, ал
үшіншісінен біріңғайланған кілегей
ротоционды сорғы-дозатормен үшцилиндрлі
майтәріздегішке беріледі. Майтәріздегіштің
цилиндрлеріндегі майлылығы жоғары
кілегей салқындатылып қарқынды
механикалық өңделінеді, осыдан қажетті
сары майдың құрлымы мен консистенциясы
алынады.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Ағынды желілердің жіктелуі. Тамақ өндірісі автоматтарының атқару механизмдерінің жіктелуі
Сары май
Сүт консервілері
Сары май түйіршіктерін жуу
Сұйықтардың қасиеттері
Азық-түлік өнімдерінің (ет, сүт, бал және т.б.) Жалғандылығын анықтау
Сары майдың органолептикалық көрсеткіштері
МАЙ ӨНДІРІСІ
САРЫ МАЙ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
САРЫ МАЙ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Пәндер