«Smile Dent» Стоматологиялық орталығы
Презентация қосу
Бизнес-жоспар
Орындаған:Егізғали Еңлік
Топ:ХН-401
Тексерген:Есенбекова З.Ж.
«Smile Dent»
Стоматологиялық орталығы
Резюме
Қазақстан Республикасының Шығыс Қазақстан облысында Семей
қаласы

Мыналар стоматология кабинеті қызметтерінің негізгі түрлері:
- Ортопедиялық стоматологиялық қызметтер;
- Терапевтикалық стоматологиялық қызметтер;
- Хирургиялық стоматологиялық қызметтер және имплантология;
- Стоматологиялық бұйымдарды (тістің қабы, протездер);
- Тістің техникалық жұмыстары.
Қызметтерді негізгі тұтынушылар халық және олардың бұйымдары
жеткізілетін басқа клиникалар болады.
Шы
Жоба ғысытар,
бойынша жалпы мы ң тг. қ шығындар мыналарды қамтиды:
инвестициялы 2 012
Негізгі капиталға инвестициялар 55 270

Негізгі капитал 4 200

Барлығы 59 470
Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз
қаражаты есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге
асыру жоспарлануда.

Қаржыландыру көзі, мың тг . Сомасы Кезеңі Үлесі

Өз қаражаты 23 210 04.2012 39%

05-
Қарыз қаражаты 36 260 61%
06.2012

Барлығы 59 470 100%
Кредиттеудің келесі шарттары қабылданды:
Кредит валютасы Теңге
Пайыздық ставка, жылдық 12%
Өтеу мерзімі, жыл 6,0
Пайыздар мен негізгі борышты төлеу ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 6
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 6
Негізгі борышты өтеу түрі тең үлестермен
Жобаның 5 жылына арналған кәсіпорын қызметі
тиімділігінің көрсеткіштері:

Жылдық пайда (7 жыл), мың тг. 10 061

Активтердің рентабельділігі 18%
14% дисконттау ставкасы кезінде
инвестицияланған капиталдың дисконтталған
таза кірісі 7 жылда 4 753 мың теңгені құрады.

Ішкі кірістілік нормасы (IRR) 17%

Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге 4 753

Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл 4,4

Жобаның өзін-өзі ақтауы
5,9
(дисконтталған), жыл
1. Жобаның тұжырымдамасы

Жобаның тұжырымдамасы Шығыс Қазақстан облысында
стоматологиялық қызметтер кабинетін ашуды қарастырады.
Мыналар стоматология кабинеті қызметтерінің негізгі түрлері:
- Ортопедиялық стоматологиялық қызметтер;
- Терапевтикалық стоматологиялық қызметтер;
- Хирургиялық стоматологиялық қызметтер және имплантология;
- Стоматологиялық бұйымдарды (тістің қабы, протездер);
- Тістің техникалық жұмыстары.
Қызметтерді негізгі тұтынушылар халық және олардың бұйымдары
жеткізілетін басқа клиникалар болады.Кабинет аумағы 70 шаршы метр
сатып алынған ғимаратта орналасқан.Осы бизнес-жоспарда
жоспарланған кәсіпорынның айналымын ескере келе қызметті
жауапкершілігі шектеулі серіктестік шеңберінде жүзеге асыру
ұсынылады..Осы бизнес-жоспар басшылыққа алатын соңғы нұсқа емес,
тек осындай бизнес-идеяны дамытудың әлеуетті мүмкіндігі ғана.
Сондықтан да жобаны іске асырған кезде сату бағдарламасы сияқты
көрсетілетін қызметтердің де өзгеруі мүмкін. Жоспарланған
қызметтердің бәсекелестік басымдығын, сондай-ақ сатып алынатын
жабдықтың ерекшелігін барынша ашып көрсету қажет болады..
Кіріспе
Ақылы медициналық қызметтер көрсетушілер арасында ғы жо ғары
бәсекелестік тұтастай алғанда нарықта әр түрлі экономикалы қ
процестерді оңтайландыруға мүмкіндік береді және атап айт қанда,сапасыз
қызметтер көрсететін компанияларды ығыстырып шы ғарады.Қаржылы қ
дағдарыстың салдарынан кейбір ойыншылар нары қтан кетуге м әжб үр
болады, қалғандары жұмысын жалғастыруы үшін бар күш-жігерін
жұмсайды. Нәтижесінде нарықта бәсекелестіктің біраз азай ғаны
байқалады.Ақылы медициналық қызмет көрсету нары ғында
стоматологиялық қызметтер көш басында келеді: медицинаны ң бұл саласы
үнемі рентабельді деп есептеледі, б ұдан бас қа а қылы поликлиникалар б ұл
салада кеңес одағы кезінен жұмыс істеуде. Б үгінде а қылы
стоматологиялық клиникалар негізінен мемлекеттікті ы ғыстырып
шығарды. Халықтың стоматологиялық қызметке сұранысы барлы қ ба ға
сегменттерінде – ең төменнен суперэлиталы ққа дейін
қанағаттандырылған.Стоматология медицинаның ең бір серпінді дамып
келе жатқан саласы. Заманауи материалдар, жаңа технологиялар – б ұл
ауруды сәтті емдеудің негізгі факторларының бірі. Өзіне жа ңа
технологиялар мен заманауи ғылым жетістіктерін сатып ал ған және
қолданып келе жатқан клиникалар бәсекелестік басымды ққа ие
болуда.Бұл олардың серпінді дамуына және дамуы төмен б әсекелестермен
салыстырған пациенттерді көптеп тартуына м үмкіндік береді.
2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы

Ортопедиялық емдеуге тістің қатты тіндерін тамырына жапсыру, алдын ала,
соңғы, қолданыстағы және қосарланған оттискілерді алу;жа қ с үйекті ң
орталық арақатынасын айқындау, протездердің қаптары мен тіректерін
орнықтыру; тістің түсі мен сыртқы қабын айқындау,алынбайтын конструкция
салу, алынатын протездердің конструкцияларын тексеру және оларды орнату
кіреді.Терапевтік стоматология тістерді консервативті емдеумен айналысады.
Осы терапевтикалық стоматологиямен айналысатын д әрігерлер тісті ң
саулығын сенімді қорғай алады. Терапевтік стоматологияны ң негізгі міндеті
тістің шіруін, жұлынған тісті емдеу болып табылады. Кейбір клиникаларда
стоматолог-терапевтер қызыл иектің ауруын емдейді және тістерді
жаңартады.Хирургиялық стоматология мынадай емдеу әдістерін қолданады:
тісті сақтау операциясы, сүйек тінін орнату, тістерді дайындау ж әне
имплантация, сондай-ақ пародонтологиядағы т үрлі операциялар.Тістерді ң
имплантациясы – жасанды «түбір» орнату әдісі, ол жоғар ғы немесе т өменгі жа қ
сүйек үшін титаннан дайындалады. Имплантаттар не тісті ң қабы бекітілетін
(түскен тісті толық ауыстыратын) немесе алынатын не алынбайтын тіс
протездеріне арналған тірек ретінде қолданылады. Конструкциялы қ жа ғынан
имплантат екі бөліктен тұрады – жақ сүйекке хирургиялы қ жолмен
орнатылатын титан конструкциядан тұратын имплантатты ң өзі, сол
материалдан (титан) жасалған, орныққаннан кейін имплантатпен қосылып
кететін абатмент. Кабинет ұсынатын қызметтерді ң тізбесі 1-кестеде берілген..
Кабинет ұсынатын қызметтердің тізбесі 1-кестеде берілген..1-кесте – Кабинет
ұсынатын қызметтердің тізбесі
Атауы
Стоматология - ортопедия креслосы
Металл керамика
Бюгель протездер
Тұтас құйылған тіс қабы
Пластик тіс қабы
Алып-салынатын протездер
Штамптап жасалған тіс қабы
Стоматология - терапевт креслосы
Пломба
Стоматология - хирургия және имплантология
Тістің күрделі жұлынуы
Имплантация
Құю қондырғысы
Қалпақшасын құю (металл керамика. тіректерін, протездер дайындау үшін
Қалпақшасын қара металдан құю (тіректі протездер аралықтары үшін)
Бюгель протезінің қаңқасын құю
Тістің техникалық жұмыстары
Металл керамика түбірлерін дайындау
Бюгель протездерін дайындау
Тұтас құйылған тіс қаптарын дайындау
Пластмасса тіс қаптарын дайындау
3. Өндірістер бағдарламасы
2- кестеде өндірістің жылдар бойынша жоспарланған бағдарламасы
берілген.2-кесте - Өндірістің жылдар бойынша жоспарлан ған бағдарламасы

Көрсеткіш 2 015 2 016 2 017 2 018

Қуаты, % 75% 80% 90% 100%

Сатудан т үскен табыс, мың тг. 49 158 52 435 58 990 65 544

Сату бағдарламасы жүргізілген маркетингтік зерттеулер
(ұсынылатын стоматологиялық қызметтер ретінде
тұтынушылардың басымдық берулерін айқындау мақсатында)
нәтижелерінің негізінде, сондай-ақ жарнамалық акциялар мен
өнімді жеткізуге келісімшарттар жасасу жолымен жүзеге асырылатын
боладыБағаны қалыптастырған кезде тұтынушылардың орташа
табыстары арқылы айқындалатын сатып алу қабілеттіліктері
ескерілді.Бағаны қалыптастыру нарықтық бағалар мен өнімнің
өзіндік құнына негізделген.
 
Атауы Өлш. бір. Саны /1 айда Бағасы, тг.

Стоматология - ортопедия креслосы
Металлокерамика дана 50 10 714
Бюгель протездер дана 2 178 571
Тұтас құйылған қоронкалар дана 10 6 250
Пластик коронкалар дана 10 3 571
Алып-салынатын протездер дана 10 10 714
Штамптап жасалған коронкалар дана 100 2 679

Стоматология - терапевт креслосы
Пломба дана 150 5 357

Стоматология - хирургия және имплантология
Тістің күрделі жұлынуы дана 90 2 232
Имплантация дана 20 89 286

Құю қондырғысы
Қалпақшасын құю (металлокерамика. тіректерін, протездер дайындау
дана
үшін 330 625
Қалпақшасын қара металдан құю (тіректі протездер аралықтары үшін) дана 330 179
Бюгель протезінің қаңқасын құю дана 10 3 571

Тістің техникалық жұмыстары
Металлокерамика түбірлерін дайындау дана 40 4 464
Бюгель протездерін дайындау дана 2 89 286
Тұтас құйылған тіс қаптарын дайындау дана 10 3 571
Пластмасса тіс қаптарын дайындау дана 10 2 679
Атауы
Стоматологиялық кабинеттің бәсекелестік
басымдығын мыналар құрайды:
жоғары білікті кадрлар және клиникада заманауи,
өзін жақсы жағынан көрсеткен технологиялар мен
материалдар;
- кешенді сапалы емдеу және пациенттерге
ілтипатпен қарау;
- клиниканың ыңғайлы орналасуы;
- клиниканың сауатты менеджменті.
Сату бағдарламасын есептеген кезде инфляция
назарға алынған жоқ, инфляцияға
байланысты бағаның көтерілуі кәсіпорынның сату
бағасымен қатарлас жүретін болады
 
4. Маркетингтік жоспар
Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
Денсаулық сақтауға нарықтық қатынастардың
енгізілуіне байланысты медициналы қ көмекті ң сапасы
өзекті бола түсуде. Қандай да болмасын .медициналы қ
қызмет жеткілікті деңгейде орындалмаса нары қтан өз
орнын таба алады. Медициналық қызметтер
нарығының тауарлар нарығынан айырмашылығы
бар. Қызмет клиентке қызмет көрсету кезінде
жасалады, яғни оған дейі,н ол болмайды ж әне оны
сатып алғанға және тұтынғанға дейін салыстыру ға
болмайды.
Осыған байланысты кәсіпорынның өз қызметінде
пайдалана алатын қазақстандық стоматология өндірісі
үшін препараттар мен шығыс материалдары пайда
болуы мүмкін..
5.Маркетинг стратегиясы
Кәсіпорынды дамытудың негізгі тәсілі ретінде мүдделі нысаналы
топтарға арналған тікелей жарнаманы пайдалану жоспарлануда.
Бұл үшін:
- жаңа стоматологиялық кабинеттің өнімдері мен қызметтеріне
арналған семинарлар өткізілетін;
- жаңа стоматологиялық кабинет туралы жарнамалық
материалдар таратылатын;
- жергілікті маңызы бар арнайы медициналық басылымдарда жа ңа
стоматологиялық кабинетіне қызмет көрсетуге арнал ған
жарнамалық-ақпараттық материалдар дайындалатын болады.
Ғимараттар мен құрылыстар
Болжамды стоматология кабинетін сатып алын ған ж әне ж өнделген
аумағы 150 шаршы метр орын-жайда орналастыру жоспарлануда.
Орын-жай өртке қарсы қауіпсіздік жүйесімен жабдықталған,
сондай-ақ барлық қажетті коммуникациялармен қамтамасыз
етілген.
Жабдық және инвентарь (техника)
Жабдықтар және оларды сатып алу шығындары төмендегі кесте де
берілген.
6. Ұйымдастыру, басқару және құрам
Кәсіпорынға директор жалпы басшылық жасайды.
Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы төменде көрсетілген
түрлерден тұрады
Ұйымдастыру құрылымы
Басқарушы

Бас
бухг Жабды Аула
қтауш Еден Күзет
алте жинау
Тіс ы жуушы ші
р Стоматологта шы
р: терапевт, техникасы Сату
Бухг жұмыстар бойынша
алте хирург,
ортопед ы менеджер
р- шеберлері Жүргізу
касс ші
ир

Құрамды басқарудың келтірілген құрылымын жүйелікке
жатқызуға болады. Ол директордың кәсіпорын жұмысын жедел
басқаруына және жағдайдан хабардар болуына мүмкіндік береді.
Еңбекақы төлеу шығыстарының
сомасы айына 653 мың теңгені құрайды.
Бұдан басқа өндірістік қызметкерлер
(дәрігерлер, шеберлер) үшін кәсіпорын
қызметінің 25% есебінен кесімді
еңбекақы қарастырылған. Осылайша,
өндірістік құрамға еңбекақы төлеу
шығыстары орташа айына 1 036 мың
теңгені, барлық құрамға еңбекақы
төлеу шығыстары – 1 689 мың теңгені
құрайды.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Медицинадағы компьютер
Стоматологиялық қызметтер кабинетін ашу - бизнес жоспар
Пародонт тіндерін бағытты жүйеде қайта құрылуын қалыптастыру әдісі
Негізгі стоматологиялық аурулардың біріншілік профилактика әдісі
Стоматологиялық кабинеттің ұйымдастыру ерекшеліктері
Сауықтыру қаласы, ауылы
Стоматологиялық қызметтер кабинетін ашу
Жүкті әйелдерге арналған стоматологиялық ауруларға профилактикалық бағдарлама
Стоматологиялық құрылғы мен құралдарды күту
Тіс қағы немесе тіс Тазалық жағдайы тасының көрсекіштері
Пәндер