AD-AS үлгісі
Презентация қосу
AD- A S ү л г іс і

Орындаған: Мақышева Аяулым
ФН-407
Жиынтық сұраныс
Макроэкономика жағынан ұлттық экономика бір жиынты қ
тұтынушыдан және жеке өндірістік т ұтыну үшін қажетті бір ғана
өнім өндіретін бір жиынтық фирмадан тұратын бүтін нарық түрінде
болады. Бұл өнім бір жиынтық бағамен сатылуы керек.
Осы нарықтың талдауын жиынтық сұраныстан АD бастаймыз.
Жиынтық сұраныс қалыптасқан бағалар де ңгейі кезінде тауарлар
мен қызметтердің белгілі бір көлемін сатып алу ға халы қты ң,
фирмалардың , мемлекеттің және шетелді ң қалауы мен м үмкіндігін
сипаттайды.
Жиынтық сұраныс қисығы дегеніміз – сатып алушыны ң с ұранысы
өндірілген өнім саны мен бағаның жалпы де ңгейіні ң арасында ғы
тәуелділік.
Басқа сөзбен айтқанда, жиынтық сұраныс қисы ғы әрбір берілген
баға деңгейінде сатып алатын тауарлар мен к өрсетілген қызметтер
санын көрсетеді.
Жиынтық сұраныс графигінде абсцисс өсі бойынша номиналды
емес, базистік жылдың бағасында ғы нары қта сатып алушы ға
ұсынылған нақты өнім алынады.
Ж и ы н т ы қ с ұ р а н ы с нарықтық сұранысқа қарағанда
күрделірек категория болып табылады және қоғам ауқымында
негізгі т ө р т құ р а м д а с бөліктерден тұрады:

тауарлар мен қызметтерге тұтынушы сұранысы С ;

фирмалардың инвестициялық сұранысы І;

таза экспорт Хп, яғни экспорт пен импорттың
арасындағы айырмасы;

мемлекеттік сатып алулар G ( оған әскерге, қару-
жараққа, тегін медициналық қызметкөрсетуге және
білім беруге,.жұмсалатын республикалық және
жергілікті шығындар жатады);
АD қисығы үй шаруашылықтар, фирмалар, өкімет шетел
шығыстарының жиынтық деңгейінің бағалар деңгейі өзгерісіне
тәуелділігін көрсетеді. Бағалар деңгейі төмендеген кезде
тұтынушылар сатып алалатын нақты ЖІӨ көлемі өседі.
АD қисығының кері иілуі экономикадағы үш маңызды
эффектерімен түсіндіріледі:
а) пайыздық мөлшерлемелердің эффектісімен;
б) нақты байлық эффектісімен;
в) импорттық сатып алулардың эффектісімен;
Жиынтық ұсыныс
Бүтін бір нарықтың басқа элементі
жиынтық ұсыныс болып табылады.
Жиынтық ұсыныс – белгілі бағалар
деңгейі кезінде экономикалық жүйеде
барлық өндірушілердің нақты өндірілген
өнім көлемі.
Микроэкономикада ұсыныс S қисығы оң
иілген, ол бағалар өскенде өндірушілер
осы тауар өндірісін ұлғайтатынын
білдіреді. Макроэкономикада жиынтық
ұсыныс АS қисығының формасы сәл
басқаша болады.
АS қисығының осындай конфигурациясы қалай
түсіндіріледі? Бүкіл экономика масштабында үш т үрлі
жағдай қалыптасуы мүмкін: толық емес жұмысбастылық;
толық жұмысбастылыққа жақын; толық жұмысбастылық.
АS қисығында үш кесіндіні бөлуге болады:
а) көлденең немесе кейнсияндық;
б) аралық;
в) тік немесе классикалық;
AD-AS үлгісіндегі макроэкономикалық
тепе-теңдік
Макроэкономикалық тепе-теңдік өндіріс
көлемі мен тұтынушылық сұраныс көлемінің
теңдігінің орын алудағы экономикалық
P жүйенің жағдайы.
AS Макроэкономикалық тепе-
теңдік жиынтық сұраныс
және жиынтық ұсынысқа
сәйкес келуін білдіреді.
AD3
Яғни жиынтық
AD2
сұранысқа сәйкес келген
AD1
жиынтық ұсынысты
тиімді сұраныс немесе
Y
тиімді ұсыныс деп
атаймыз.
AS қисығының Кейнстік бөлігіндегі тепе-теңдік
Бағаның тұрақты жағдайында нақты ЖҰӨ
көлемінің тепе-теңдік қозғалысы болады.

AS қисығының аралық бөлігіндегі тепе-теңдік
Баға деңгейінің өзгеруі тауарлардың артық өндірісі
немесе жеткіліксіз өндірісімен болады.

AS қисығының классикалық бөлігіндегі тепе-
теңдік
Мұнда өндірістік мүмкіндіктерді максималды
пайдалану мен қорлардың жоқтығынан жиынтық
ұсыныстың өсуі мүмкін емес. Ал басқа деңгейі
өседі.
Макроэкономикада жиынтық сұраныс
және жиынтық ұсыныстың өзара
байланысын AD және AS үлгісі деп
аталады.
Р AS

E

AD

У
Назарларыңызға
Рахмет!!!!

Ұқсас жұмыстар
IS­LM үлгісі туралы ақпарат
Макроэкономикалық үлгілердің экономикалық мәні мен динамикасы
Үлгінің ішкі айнымалылары
Макроэкономикалық тепе - теңдік және оның үлгілері
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныстың мәні
Пифагор теоремаcы
Макроэкономикалық үлгілердің экономикалық мәні
БАҒЫТТАУШЫ ТАРАТҚЫШТАР
Геометрия есептері
Тіктөртбұрыштың диагональдары тең
Пәндер