Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу. Бокс – Уилсон әдісі жайлы ақпарат
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Тақырыбы:
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз
культивирлеу Бокс – Уилсон әдісі
Орындаған: Остаева Г.А.
Тексерген: Қабденова А.Т.
Топ: БТ-307
Жоспар:
1) Өнімді концентрлеу
2) Концентрлеу және бөлу әдістерінің сипаттамасы
2.1. Тұндыру – бөлу әдісі.
2.2. Қоса тұну – концентрлеу әдісі.
2.3. Экстракция (шаймалау).
2.4. Хромотография.
Конценрирлеу және бөлу әдістерінің сипаттамасы.
Қазіргі аналиткалық аспаптардың элементтер ізін аны қтауда ғы
үлкен мүмкіндіктеріне қарамастан анықталатын микроэлементтерді ң
концентрациясы берілген аналитикалы қ әдісті ң салыстырмалы табу
шегінен аз болғанда, алдын-ала концентрлеуді қолданады. Ол –
матрицаны бөгет жасайтын қоспаларды жоюға жағдай ту ғызады,
үлкен өлшендіні талдау үшін пайдалану ға м үмкін жасайды, қама қты
татпа алуды жеңілдетеді. Концентрлеу нәтижесінде
микроэлементтердің табу шегін бірнеше ретке елеулі кемітуге
болады.
Концентрлеудің белгілі көптеген әдістерінің ішінен ең к өп
дамығандары және кең тарағандары экстракциялы қ,
хромотографиялық, сорбциялық пен кейбір электрохимиялы қ
әдістер.
Концентрлеу компоненттерді бөлумен және оларды әр түрлі
фазаларға таратумен байланысты, сонды қтан концентрлеу әдісін
бөлу әдісі ретінде пайдалану ға болады.
Бөлу әдістерін екі топқа ажыратамыз:

• Бірінші топқа кристалдау, қайнату (суалту), дистилдеу, экстракциялау,
сорбция, хромотография жатады
• Бөлудің физико-химиялық әдістерінде екі фаза болады, оларды ң
Физико- арасында анализденетін қоспа компоненттері қайта б өлініп тұрады.
Кейбір әдістерде алмасу тең бөлу үшін екі фазаны араластырады.

химиялық
Мұнда бөлу мөлшерлік түрде қажет, яғни бір компонент бір фазада, ал
екінші екінші фазада болуы керек. Кристалдану және суалту әдістеріне
анықталатын компонент қатты фазада болғаны дұрыс, себебі
суалтқанда көбінесе буды жинап алу қиын, ал кристалдануды қоспадан
таза заттарды алу үшін қолданылады.

• Екінші топқа – тұндыру, редокситұндыру, ұшқыш
қосылыстардың түзілуі жатады.
• Химиялық тәсілмен бөлгенде бір жүйеге екінші компонентті
қосады. Химиялық реакция нәтижесінде екінші фаза түзіледі.
Химиялық • Концентрлеу әдісін таңдағанда, анализденетін зат табиғаты
мен химиялық құрамын, барлық операциялардың ұзақтығын,
құрал-жабдықтардың түгелдігін және әрі қарай өлшеу
әдістерін жетекшілікке алады.
Тұндыру – бөлу әдісі.
Әр түрлі элементтерді бөлу және
бөліп шығару әдістеріндегі ең ескі
тәсілдердің бірі тұндыру. Оның
көмегімен периодтық жүйенің көптеген
элементтері ашылды. Тұндыру әдістері
сапалық анализдің негізгі әдістері болып
табылады.
Тұндыру процесінде нашар еритін
қосылыстың тұнбасы – қатты фаза
түзіледі. Анықталатын компоненті
ерігіштік көбейтіндісінің ережесіне сай
фазалар аралығында бөлінеді. Тұндырып
болғаннан кейінгі ерітіндідегі
компоненттің рұқсат етілетін мөлшері
0,1%-дан аспауы керек, ал тұнбаға
бөлінетін элементтің 0,1%-нан артығы
өтпеуі керек.
Екі компонентті тұндыру әдісімен бөлу үшін екі
тәсіл бар:

ерітіндіден
тұнбаға
анализденетін егер екі элемент қатты
компонентті бөліп фазада болса, онда
шығарады біреуін ерітіп,
ерітіндіге өткізеді.
Егер кедергі жасайтын компонент бірнеше болса
төмендегі тәсілдердің біреуін таңдап алады:
- селективті тұндырғыш көмегімен, анықталатын
компонентті бөліп алады, кедергі жасаушы
компоненттер ерітіндіде қалады;

- топтық тұндырғыш таңдап алады, ол барлық кедергі
жасаушы компоненттерді бөліп алуға мүмкіндік
жасайды, анықталатын мен ерітіндіде қалады.

- барлық элементтер бірге тұндырылады, одан соң
анықталатын компонентті ерітіндіге өткізеді, кедергі
жасаушылар тұнбада қалады.
Қоса тұну – концентрлеу әдісі.
Берілген жағдайда өз бетінше тұнбаға түсе алмайтын б өгда
иондарды тұнбаның (коллектор) қалуын қоса тұну дейміз. Қоса
тұну кезінде микрокомпоненттің ерітінді мен түзілетін т ұнба
арасында бөлінуі пайда болады, мұнда бір мезгілде микро- ж әне
макроэлементтердің тұнбаның қатты фазасына өтуі жүзеге асады.
Заттың макрокомпоненттерімен микрокомпоненттер қоса тұнатын
механизмдер белгілі: адсорбция, аралас немесе изоморфты аралас
кристалдардың түзілуі, аралас тұну (окклюзия) механикалы қ ұстап
қалу.
Қоса тұну кезінде түзілетін тұнбаға фазалар санын ескеру керек.
Қоса тұнуды тек бір компонент тек бір компонент бол ғанда
өткізеді, ал тәжірибеде көп компонентті тұндырулар кездеседі. Егер
қоса тұну кезінде «ерітінді – тұнба» тепе-теңдігінде тек қана
коллектор қатысатын болса, қоса тұну туралы тек бір ғана қатты
фаза қатысады. Оның бетінде қоса тұнудың физико-химиялы қ
және микрокомпонетті қайта бөлу процесі жүзеге асады.
Экстракция (шаймалау).
Экстракция негізінде екі фаза арасында компонентті б өлу
принципі жатыр. Экстракция процесі таңдамалы түрде с ұйық
немесе қатты заттар қоспасының бір немесе бірнеше
компоненттерін органикалық еріткіштер көмегімен б өліп
шығаруға мүмкіндік туғызады. Тәжірибеде с ұйықтық
экстракциясы, яғни екі араласпайтын сұйықтықтарда
компоненттердің бөлініп таралуы жиі пайдаланылады.
Сулы және органикалық еріткіштерде компоненттердің
ерігіштігі әр түрлі болуына байланысты бөлу және концентрлеу
жүзеге асады. Мысалы, суда ерімейтін комплексті қосылыстар
органикалық еріткіштерде жақсы ериді.
Органикалық еріткіштер ретінде экстракция процесінде
хлороформ, бензол, диэтил эфирі, жоғары спирттер, к өмірсулар,
толуол т.б. қолданылады. Бұл еріткіштерде бейорганикалы қ
тұздар (роданидтер, иодидтер, нитраттар), комплексті т ұздар
(оксихиналиттар, дитиокарбоминаттар, комплексонаттар),
фосфор, молибден, вольфрам, кремний т.б.
гетерополиқосылыстары жақсы ериді.
Хромотография.

Әр түрлі молекулалар мен иондарды аналитикалық анықтау ма қсатында концентрлеу
және бөлу үшін хромотографиялық әдіс үлкен қолдау тапты.
Хромотографияның негізін салушы М.С. Цвет. «Аралас ерітінді адсорбент ба ғана
арқылы сүзгенде, пигменттер жеке әр түрлі боялған зона түрінде қабат қа
бөлінетіндігін» бірінші болып көрсетті. Спектрдегі жары қ с әулелері сия қты к үрделі
пигменттің әр түрлі компоненттері адсорбент ба ғанасында за ңды т үрде бірінен со ң
бірі таралып бөлінеді де сапалық және м өлшерліканализ жасауға м үмкіндік туады.
Мұндай түрлі-түсті препаратты «хромотограмма», о ған с әйкес анализ әдісін
«хромотография» деп аталады.
Хромотография әдіс биология, медицина, химиялық,
мұнай химиялық, мұнай өңдейтін, газ, фармацевтика,
өнеркәсібінде, халық шаруашылығының басқа
салаларында ғылыми зерттеу және тәжірибелік
жұмыстарда қолданылады. Қазіргі таңда ең көп
тарағаны: адсорбциялық, ион алмастырғыш, тұндыру,
таралу, тту-тсу хромоторгафия болып отыр.

Ұқсас жұмыстар
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі. Вставка диаграммы
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс­Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу және Бокс-Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу туралы ақпарат
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі жайлы
Бокс-Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу БоксУилсон әдісі
Үздіксіз культивирлеу
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу
Бокс-Уилсон әдісі туралы
Пәндер