Өз ісіңізді ұйымдастыру үшін қызмет түрін таңдап, SWOT талдау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ

С ӨЖ
Тақырыбы: Өз ісіңізді ұйымдастыру үшін қызмет
түрін таңдап, SWOT талдау

Орындағған:Каримова.Н
Орында ан:Каримова.Н

Тексерген:Есенбекова.З.Ж
Тексерген:Есенбекова.З.Ж

Топ:
Топ: Бл-409
Бл-409
Жобаның тұжырымдамасы

Өнімнің (қызметтердің)
сипаттамасы

Өндірістер бағдарламасы

Маркетингтік жоспар

Жобаның SWOT-талдауы

Техникалық жоспарлау

Ұйымдастыру, басқару және құрам

Әлеуметтік-экономикалық және
экологиялық әсер
Мотель
Казнур
РЕЗЮМЕ
Жобаның тұжырымдамасы Қазақстан Республикасы Шы ғыс Қаза қстан
облысы Үржар ауданы,Алакөл аймағында мотель ашуды
қарастырады.Кәсіпорын қызметінің мақсаты оған қатысушыны ң
материалдық әл-ауқатын жақсарту үшін табыс табу болып
табылады.Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы қызметтерін
тұтыншылар – жол бойымен өтетін саяхатшылар, сондай-а қ Алак өл
аймағына демалуға келетін туристер болып табылады. Қона қ үй ретінде 3-
қабатты ғимарат салу, сондай-ақ қона қ үй бөлмелері мен кафе үшін
жабдықтар сатып алу жоспарлануда.
Жоба экономикалық көзқарас жағынан мыналарға ықпал ететін болады:
- жаңа жұмыс орнын құру, бұл т ұра қты табыс табу ға м үмкіндік береді;
- туристерді қоса алғанда қонақ үй қызметтерін к өрсету үшін жа ңа
мотель құру Үржар ауданының бюджетіне салықтар мен бас қа да
аударымдардың түсуі.
Әлеуметтік әсерлердің арасынан:
- халықтың қонақ үй қызметтеріне деген сұранысын қана ғаттандыруды;
- туристер мен саяхатшыларды бір мекеннен екіншісіне қатынайтын алыс
сапарларда талаптарын қанағаттандыру үшін демалыс, тама қтану ж әне
басқа сервистік қызметтерді ұйымдастыруда жағдайлар жасауды б өліп
көрсетуге болады.
КІРІСПЕ
Бүгінде ізеттілік индустриясы - бұл өңірдің немесе туристік
орталықтың шаруашылығының қуатты жүйесі және туризм
экономикасының маңызды бөлігі.
Қонақ үй бизнесі туризм және ойын-сауық индустриясы депаталатын
ауқымды сегменттің құрамдас бөлігі болып табылады.
Қонақ үй кәсіпорнының негізгі функциясы тұр ғындар ға уа қытша
тұратын үй ұсыну болып табылады.
Қонақ үй индустриясы кәсіпорындарының нары ғын қо ғамды қ-
экономикалық құбылыс ретінде айқындауға болады, ол қона қ үй өнімін
белгілі бір уақытта, белгілі бір жерде сату-сатып алуды қамтамасыз
ететін сұраныстар мен ұсыныстарды біріктіреді.
Қонақ үй қызметтері нарығы қонақ үй кәсіпорындары мен қона қ үй
қызметтерін сатып алушылар ретіндегі субъектілерді ң болуымен
сипатталады.
Қазақстанда қонақ үй шаруашылығын дамыту үшін барлы қ
мүмкіндіктер бар.
Республиканың бай тарихы, сирек кездесетін тарихи ескерткіштері,
өзіндік мәдениеті, саяси тұрақтылық, барынша ашы қты қ ж әне оны ң
ынтымақтастыққа дайындығы – осының бәрі туристік сия қты қона қ
үй саласының да жедел дамуына ықпал етеді.
ЖОБАНЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
Қазақстан Республикасы
Шығыс Қазақстан облысы
Үржар ауданында
орналасқан Алакөл
аймағында мотель ашуды
қарастырады.

Кәсіпорын қызметінің
Қонақ үй қызметімен мақсаты оған
қатар тамақтану қатысушының
қызметтері де (кафе) материалдық әл-ауқатын
көрсетіледі. жақсарту үшін табыс
табу болып табылады.

Жоспарланған
кәсіпорынның нысаналы
- қонақ үйдің қызметтері тобы қызметтерін
табысы жоғары тұтыншылар – жол
клиенттерге ғана емес, бойымен өтетін
орташа табысы бар саяхатшылар, сондай-ақ
тұтынушыларға да Алакөл аймағына
бағдарланған. демалуға келетін
туристер болып
табылады.

Компанияның
басымдықтары: - қонақ үй
- қонақ үй кешенінің
бизнесі жұмысындағы
оңтайлы орналасқан жері;
тәжірибесі мол білікті
құрам;
ӨНІМНІҢ (ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ)
СИПАТТАМАСЫ

міндетті қызметтер
жиынын көрсету
(номерлерді, санитарлық
ойын сауықтар тораптарды жинау,
уйымдастыру төсек-орынды күн
сайын жаңарту,
номерлерде қызмет
көрсету);

қосымша қызметтердің
номерлік қорлардың
белгілі түр-түрлерінің
болуы
болуы

Қонақ үйдің негізгі
белгілері мыналар
Барлық қонақ үйлерде алты негізгі қызмет топтары
қарастырылған:

орналастыр
у

бос
уақыт

тамақта тұрмыстық
қызметтер
ну көрсету

мә
м әдени
дени
ссұрақ
ұра қтарды,
тарды, шығарып
спорттық
спортты қ,, салуын
денсаулық
денсаулы жә
қж әнене безендіру,
фитнес
фитнес
қ
қызметтерін
ызметтерін жолға
қанағ
қана ғаттандыр
аттандыр шығарып салу
уу
Қандай қонақ үйдің болмасын қажетті шарты екі негізгі қызметіні ң
болуы: орналастыру және тамақтандыру.
Орналастыру қызметін ұстау біріншіден, пайдалану үшін арнайы орын-
жайлар ұсынылады (қонақ үй номерлері), екіншіден қона қ үйді ң құрамы
тікелей көрсететін қызметтері ұсыну болыпп табылды: қона қтарды
қабылдайтын және ресімдейтін портье, қонақ үй номерлерін жинаушылар
және т.б.
Қонақтарға қызметтер көрсету әр түрлі процестерден тұрады:
өндірістік (ас үйде тамақ дайындау), сауда (пайдалану үшін дайын тама қ,
алкогольді және алкогольсіз ішімдіктерді сату), сервистік (мейрамханада,
барда, кафеде, қонақ үй номелерінде официанттардың қызмет к өрсетулері).
Қосымша және басқа қызметтерге бассейн, спорт, конференц-залдар,
сөйлесіп отыру залдары, автомобильді жалға алу, химиялы қ тазалау, жуу,
шаштараз, массаж кабинеті, және басқалары кіреді.
Қазіргі уақытта қосымша қызметтер қонақ үй кәсіпорнының нарықтық
тартымдылығын қалыптастыруда ерекше маңызға ие болуда.
Тәуелсіз кәсіпорын болсын немесе ішінара қона қ үй корпорациясы болсын
барлық отельдердің негізгі міндеті қоғамның белгілі бір қажеттілігіне
қызмет етуді, сонымен қатар оның иесіне пайда түсіруді білдіреді.
Мотель – отельдің бір түрі, шағын қонақ үй. Мотель жол бойы қона қ
үйін білдіреді.
Ғимарат тек номерлерден ғана тұрады. Мотельдің айырмашылы ғы –
номерлердің есіктері парковка жағына шығады. Номерлерді ң жа ғдайы
қарапайым, бір түнеп шығып, сапарды одан әрі жалғастыруға арнал ған.
Мотельде ақы төлеу жеке әкімшілік корпусында орналасатын тіркеу
тұғырында жүзеге асырылады.
Көптеген адамдар үшін, әсіресе өз автомобильдерімен үнемі ж үріп-
тұратын, мотельдерде тіркеу рәсімінің ұзақ уақытты алмайтынды ғы
ыңғайлы болып келеді, машинаң да көзіңнің алдында тұрады; даладан бірден
номерге кіру де мүгедектер үшін өте қолайлы. Мотельдің кемшілігі
қауіпісіздік деңгейінің төмен болуы, сондай-ақ қызмет көрсету түріні ң
аздығы болып табылады.
ӨНДІРІСТЕР БАҒДАРЛАМАСЫ
1-кесте – Жылдар бойынша жоспарланатын өндірістік
бағдарлама

Көрсеткіш 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024

Стандарт номерлерінің саны 25

Толтырылуы 85%

Люкс номерлерінің саны 10

Толтырылуы 60%

Кафеге келушілер саны 50 55 60 63 68 70
105 105 106 107 107
Сату, мың 100 000
200 300 200 558 798
Сату бағдарламасы жүргізілген маркетингтік зерттеулер (ұсынылатын стоматологиялы қ
қызметтер ретінде тұтынушылардың басымдық берулерін айқындау мақсатында) нәтижелеріні ң
негізінде, сондай-ақ жарнамалық акциялар мен өнімді жеткізуге келісімшарттар жасасу жолымен
жүзеге асырылатын болады.
Бағаны қалыптастырған кезде тұтынушылардың орташа табыстары ар қылы ай қындалатын
сатып алу қабілеттіліктері ескерілді.
Бағаны қалыптастыру нарықтық бағалар мен өнімнің өзіндік құнына негізделген.
2-кесте – Қонақ үй қызметтерінің жоспарлы бағасы

Кірістер баптары 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Қонақ үй мәні 6 679 6 679 6 679 6 679 6 679 6 679

1 номердің құны, теңге 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Люкс 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

1 номердің құны, теңге 25 300 25 300 25 300 25 300 25 300 25 300 25 300

Кафе мәні 1 149 1 207 1 267 1 330 1 397 1 467

Орташа түбіртек, теңге 500 500 500 500 500 500 500
Бағаны қалыптастырған кезде инфляция назарға алын ған жо қ, өйткені инфляция ға байланысты
бағаның көтерілуі кәсіпорынның сату бағасына қатарлас әсер ететін болады
НАРЫҚТЫ ДАМЫТУДЫҢ БОЛЖАМДЫ БАҒАСЫ,
КҮТІЛЕТІН ӨЗГЕРІСТЕР
Қазақстанда қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарын дамытудың негізгі
үрдістері:

нарықта халықаралық қонақ үй желісінің пайда
болуы;
шағын кәсіпорындар мен баламалы қонақ үй
нысандары желісін белсенді дамыту (сөткелік
пәтерлер);
алдағы 2-3 жылда туристерлегін ұлғайту және қонақ
үй жұмыстарының көрсеткіштерін жақсарту;

4* мен тәуліктік пәтерлер қызметтеріне белсенді
сұраныс;

қонақжайлылық индустриясына жаңа компьютерлік
технологияларды енгізу
МАРКЕТИНГ
СТРАТЕГИЯСЫ

Қонақ үй маркетингінің ерекшелігі қонақ үй
өнімінің, оның уақыт және кеңістік аралығында
тұрақтау ерекшелігіне байланысты болады. Қысқа
уақыт ішінде номерлер санын барынша ауыстыру,
оларды сату үшін сақтау және оларды
тұтынушыларға ұсыну мүмкін емес.Қонақ үй
қызметтеріне деген сұраныс тұрақты емес, ол
уақыт мерзіміне байланысты болады, маусымдық
ауытқулар болып тұрады. Қонақ үй өндірісі өнімі
барынша аз ауыспалы шығындарға қарамастан
жоғары материалдық шығындарды талап етеді.
Тұрақты болып тұратын шығындар қызмет
көрсетілетін клиенттер (қонақтар) санына
тәуелсіз ал ауыспалы шығындар тәуелді болады.Бұл
бір маусымда қосымша үлкен құрамды тартуды
талап етеді, бұл көпшілік жағдайда қонақ үй
патриоты бола алмайды. Ол қалыпты деңгейде
уақтылы және сапалы қызмет көрсетуге мүдделі
емес. Бұдан басқа, тұрақты шығындарға
қаражаттың жетіспеу қонақ үй өнімінің сапасын
төмендетеді.
2. Сұранысты
1. Қызметтер
қалыптастыру, имиджді
бәсекелестігінің
қалыптастыру және
тұрақты мониторингі
тұрақты клиенттерді
және оларды жетілдіру
бекіту бойынша шаралар
жұмысы.
кешенін пайдалану.
ҰСЫНЫЛАДЫ:
МЫНАДАЙ ПРИНЦИПТЕРДІ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП Ж ҮЗЕГЕ АСЫРУ
КӘСІПОРЫНДА ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ
ЖАРНАМА НАУҚАНЫ ӘР ТҮРЛІ БАҒЫТТАРДА
ҚАЛЫПТАСАДЫ:

интернетте
сайт
орналастыру
Сыртқы орта Мүмкіндіктер Қонақ үйдің
жұмыс жасауын
кеңейту.
Қызмет түрлерін
ұлғайту

Қатерлер Бәсекелестердің
көбеюі
Ауа райы
қолайсыздығы(цу
нами,жер
сілкінісі)

Ішкі орта Басымдықтар Жоғары
технологиялы
және заманауи
жабдықтарды
пайдалану.
Кемшіліктер Қонақ үйдің
жаңаруы (жаңа
жоба).
Туристер мен
саяхатшыларға
тәуелділік.
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ
1.Техникалық процесс
Қонақ үй қызметтерінің ерекшелігі қона қтар ға қызмет к өрсету
ерекшеліктерімен және технологиясымен ай қындалады.
Қонақ үй қызметін көрсетудің технологиялық процесі мыналарды қамтиды:

мәдени
сұранымдарды
қонақтың
тамақтану қанағаттанды
қонақ үйге құжаттарын номерде кетуін
кезінде ру, спорт,
кіреберісте тіркеу, қызмет ресімдеу,
қызмет сауықтыру
қарсы алу; ресімдеу және көрсету; шығарып салу
көрсету; және фитнес
орналастыру;
қызметін
көрсету;
ҒИМАРАТТАР МЕН
ҚҰРЫЛЫСТАР
Жалпы алаңы 700 шаршы метр қона қ үйге арнал ған орын-
жайды салу.
№ Атауы саны
Кафе үшін
Мақтадан жасалған жібек дастархандар 25
Жасанды гүлдер-дизайнер тапсырысы бойынша 2
Дәретхана үшін жиын 2
Бөлмені жарықтандыру үшін люстра(көлеміне байланысты)
Кілемдер
Сүзінді
Электрлік газ плитасы
Асхана жиыны

1 Пеш 1
2 Пісіру-нан пісіру шкафы 1
3 Тоңазытқыш 5
4 Столдар 20
5 Орындықтар 80
6 Кондиционерлер 4
7 Бар тұғыры 1
8 Техникалық заттар, фарфорлы, хрусталь ыдыс-аяқ 1
Қонақ үй номерлері, холл үшін

9 Кровать 24
10 Тумбочкалар 48
11 Жұмсақ жиһаз (люкс номерлер үшін) 6
12 Диван 18
13 Кресло 24
14 Кондиционерлар 24
15 Орындықтар 48
16 Журнал столы 24
17 Тоңазытқыш 24
18 Шамдар 144
19 Кіреберіс 24
20 Кір жуу машинасы 2
21 Телефондар (әр номерге) Жабдықтың жалпы құны 35 000 мың теңгені 14-25
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
Жобада қонақ үйге арналған 3 қабатты орын-жай салу
қарастырылған, онда қажетті коммуникациялы қ
құрылымдар да болады (электр-, жылу- және сумен
жабдықтау, телефон байланысы).
ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚҰРЫЛЫМЫ

Директор

Бас
Басқарушы
бухгалтер

Әкімші Бармен Электрик

Қонақ үй Аула
Аспаз Официант Жүргізуші Күзетші
қызметшісі жинушы

Кір жуушы
ЕҢБЕКАҚЫ ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ ЕСЕБІ, МЫҢ ТГ
№ Лауазымы Саны Жалақы Есептеуге Еңбекақы т өлеу қоры
Әкімшілік-басқару құрамы
1 Директор 1 150 150 165
2 Басқарушы 1 130 130 143
3 Әкімші 2 75 150 165
4 Бас бухгалтер 1 75 75 82
Жиыны 5 430 505 555

Өндірістік құрам
1 Қонақ үй қызметшісі 3 70 210 231
2 Бармен 1 70 70 77
3 Аспаз 2 70 140 154
4 Официант 4 50 200 220
Жиыны 10 260 620 682
Қызмет көрсетуші құрам
1 Кір жуушы 3 65 130 143
2 Үй жинаушы 3 50 150 165
Жиыны 6 115 280 308
Қосалқы құрам
1 Күзетші 3 40 120 132
2 Жүргізуші 2 60 120 132
3 Электрик 2 50 100 110
4 Аула жинаушы - бағбан 2 40 80 88
Жиыны 9 190 420 462
Құрам бойынша барлығы 30 995 1 825 2007
Еңбекақы төлеу шығыстарының сомасы айына 2007 мы ң те ңгені
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕР
жұмысшылардың
тұрақты табыс
алуға мүмкіндік
беретін жаңа
жұмыс орнын ашу;

туристер мен
саяхатшылардың
талаптарын қонақ үй қызметін
қанағаттандыру үшін
демалыс, тамақтану көрсететін жаңа
және басқа қызметтерді кәсіпорын ашу;
ұйымдастыруда
жағдайлар жасау
Әлеуметтік-
экономикалық мәні

халықтың қонақ үй Үржар ауданының
қызметтеріне деген бюджетіне салықтар
мен басқа да
сұранысын аударымдардың түсуі
қанағаттандыруды міндеттерін шешу
; қарастырылған.
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА
ӘСЕР

Жобаның идеясы мотельді ашу кезінде (жол
бойындағы қонақ үй) қоршаған ортаға
қандай да бір түбірлі өзгеріс жасамайды.
Қатты және сүйық тұрмыстық
қалдықтарды үнемі және уақтылы
шығарып тұрған кезде қоршаған орта
ластанбайды.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерлік теория негіздері
Сапа менеджменті жүйесі
Бірінші әдіс стратегиялық жоспарлау тәсілдерімен тығыз байланыста
Кәсіпорын стратегиясы
Шығыс ас үйі мейрамханасын ашу
Менеджменттің жоспарлау қызметі
Кәсіпорынның маркетингтік қызметі
Туристік бизнес және нарық
Бизнесті сипаттау
Rolex компаниясының пайда болу тарихы
Пәндер