Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндірісі
мен қолдануының дамуы. Италлия, Англия, Россияда
гидравликалық байланыстырушы материалдардың дамуы мен
қолдануы. Байланыстырушы заттардың заманауи күйі және
болашақта дамуы. Глинозем өндірісінің жылу балансын есептеу.

Орындаған: Орынгалиева М.М.
ХН- 221
Тексерген:Лебаева Ж.Т
Әк өндіру адамзатқа өте ертеден белгілі. Көне Мысырда
шамамен 5000 жыл бұрын әкті құрылыста пайдаланған.
Пештер туралы алғашқы түсініктер Катонда табылған
(б.д.д. 184 ж.). Б.д.д. 75 жылы Плиний әк өндіруді, оны
сөндіру мен қолдануды сипаттаған.
Құрылысының басталуын 1040 жылға жатқызатын
шахталық пештер Киев пен Суздаль аумағындағы қазба
жұмыстарында табылған.
Пештердің ішкі диаметрі 2,6–3 м, шахта сазбалшық
ертіндіде плинфпен салынған. Ярославл Мудрый
жүзеге асырған үлкен құрылыс әктің ірі өндірісін
ұйымдастыруды талап етеді, бұл туралы София
собрына (Киев қаласы) жақын жерден табылған
төрт пеш куәлік береді.
Көне Римде құрылыс техникасының қажеттіліктері
қалау және сылау ертінділерінде қолдану үшін әктің
кең қолданысын тудырды. Бұған әктің маңызды
қасиетін ашу әсер етті, ол – күйдірілмеген сазды
кірпіш немесе жанартаулы атқылаулар өнімдерінің
(туф, пемза, күл) ұсақ ұнтақталған
қосымшаларымен қоспада ауа – су шарттарында
ғана емес, суда да қатаю қабілеттері.
Байланыстырушының су төзімділігін қамтитын
қоспалар гидравиликалық деген атауға ие болды.
Әкті байланыстырушыны дайындайтын Ресейдегі
алғашқы зауыт XVII ғасырдың соңында Мәскеуде
салынды

XVIII ғасырдың басында жаңа құнды
байланыстырушы – гидравликалық әк алынды.

Байқалғандай сазды қоспаларға ие әктастар күйдіру
мен ұсақ ұнтақтаудан кейін баяу сөндіріліп, суда
қатаю қабылетін иеленеді

Гидравликалық әкті ғимараттардың, жерасты және
гидротехникалық құрылыстардың іргетастарын қалау
үшін қолдана бастады.

Үздіксіз әрекетті шахталық пеш жұмысын
сипаттау 1802 жылға жатады.
ӘӘккөөндірісі дамуыныңңекінші
ндірісідамуыны кезеңңі іккүүйдіру
екіншікезе йдіруүүшін
шінүүздіксіз
здіксіз
әәрекеттегі
рекеттегіккөөпкамералы (саққиналы)
пкамералы(са иналы)жжәәне шахталыққ
нешахталы
НДІРІСІ беймеханизацияланғған
беймеханизациялан пештердіққолданумен
анпештерді олдануменсипатталады.
сипатталады.

ББұұллкезде пештердіәәктаспен
кездепештерді ктаспенүүздіксіз
здіксізққамту
амтуүүшін
шін
ӨНДІРІСІ
маханизацияланғған
маханизациялан анкарьерлік шаруашылыққ
карьерлікшаруашылы
ұұйымдастырылады.
йымдастырылады.
КІ Ө

Шахталыққбеймеханизациялан
Шахталы беймеханизацияланғған анпеш
пештік орналасққан
тікорналас ан
ӘКІ

цилиндрлікшахта
цилиндрлік шахтаболып
болыптабылады.
табылады.100 100––200 ммөөлшемді
200мм лшемді
ккүүйдірілетін
йдірілетінматериал кесекққатты
материалкесек аттыотын
отын(кокс,
(кокс,антрацит)
антрацит)
Ә

ққабаттарымен
абаттарыменаралас
аралас(«аралас себу»)ққабаттарымен
(«аралассебу») абаттарымен
жоғғарыдан
жо шахтағғаажжүүктеледі
арыданшахта ктеледі. .

Саққиналы
Са пештердежжәәне
иналыпештерде беймеханизацияланғған
небеймеханизациялан шахталыққ
аншахталы
пештердекететін
пештерде газдардыңңжжәәне
кететінгаздарды суыйтынәәкті
несуыйтын ктіңңжылуы
жылуы
ққолданылады,
олданылады,осыосығған
анбайланысты
байланыстыолар кезеңңдідібіркамералы
оларкезе біркамералы
жжәәне
неедендегі пештерденммәәнді
едендегіпештерден ндіүүнемді
немдіәәрекет
рекететеді.
етеді.
АҚШ, Жапонияда ірі кәсіпорындармен шығарылатын әк
әртүрлі мақсаттарға қолданылады:

30–40%
металлургия 28–30%
да химияда

8–10% ағынды
суларды
тазалауға
4–7%
құрылыста
КСРОққара
КСРО металлургиясындаәәккөөндірісіндегі
араметаллургиясында ндірісіндегіжалпы
жалпы

ары
ккөөлемні
лемніңң27%
27%жылына
жылына

жоғғары
гейіееңңжо
мыңңорташа
140мы
140 жылдыққққуатты
орташажылды уаттыккәәсіпорындарда
сіпорындарда
деңңгейі
шығғарылады.
шы арылады.
технологиялыққде
болатын
ндірісініңңтехнологиялы
болатын
Әккөөндірісіні

ҚШ
ААҚ Шжылына
жылына400 мыңңтоннадан
400мы астамөөнімді
тоннаданастам німді
Ә

өөнімді
німдіжеті зауыттардаәәккөөндірісіндегі
жетізауыттарда ндірісіндегіббүүкіл
кілккөөлемні
лемніңң
шамамен23%
шамамен 23%шышығғарылады.
арылады.
Жоғары сапалы және өзіндік құны
төмен әк өндірісі үшін құрылыс
материалдарының өнеркәсібінде
жылына 200–800 мың тонна әк
қуатымен әк зауыттары және
комбинаттары қайта салынып, жұмыс
жасап тұрғандары реконструкция
жүргізетін болады. Бұл қәсіпорындар
жоғарыөндірушілікті айналатын
және шахталық пештермен
жабдықталып, әктен басқа,
құрылысқа арналған толтырушыны
және т.б. өнімді шығаратын болады.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндіруі мен қолдануының дамуы
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы. Италлия, Англия, Россияда гидравликалық байланыстырушы материалдардың дамуы мен қолдануы. Байланыстырушы заттардың заманауи күйі және болашақта дамуы
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы. Италлия, Англия, Россияда гидравликалық байланыстырушы материалдардың дамуы мен қолдануы. Байланыстырушы заттардың заманауи күйі және болашақта дамуы. Глинозем өндірісінің жылу балансын есептеу
Керамикалық композициялы материалды алу технологиясы
Жаңа байланыстырушы заттардың түрі. СНГ мен Қазақстанда әктас, гипс, цемент, шыны, керемика өндірісі. Заманауи құрылыс саласындағы Қазақстан зауыттарының орны мен ролі. Коагулянт өндірісінің материалды ағынын есептеу
Психологияның дамуы
ЕжелгіШығыстағы психологиялық ойлар
Жаңа байланыстырушы заттардың түрі. СНГ мен Қазақстанда әктас, гипс, цемент, шыны, керемика өндірісі
Ғылымныӊ пайда болуының негізгі кезеңдері
Жібек жолымен араб
Пәндер