Ақша айналымын басқару
Презентация қосу
АҚША АЙНАЛЫМЫН
БАСҚАРУ

Орындаған: Мақышева Аяулым ФН-407 тобы
Ұлттық банк — занды төлем
құралын, яғни банкноталарды
шығаруға эмиссиондық құқы бар
жалғыз мемлекеттік орган.
Олар Ұлттық банкінің
эмиссиялауында шығарылады және
банктерге сатып, қолма-қолсыз
эквивалент алу формасында болады.
Қазақстан Республикасының ресми
ақша бірлігі — теңге болып
табылады.
Ұлттық банк банкноталар мен
монеталардың қажетгі мөлшерін
анықтайды, олардың жасалуын
қамтамасыз етеді, сақталу, жою және
қолма-қол ақшаның инкассациялау
тәртібін орнатады.
Қ азақ
Қаза қстан
стан Республикасында
Республикасында шығ
шы арылғ
ғарыл ған
ан
банкноталар
банкноталар мен монеталардың
мен монеталарды номиналдық
ң номиналды қ
құ
құрылымы, айшық
рылымы, айшы талғ
қтал ған
ан пішіні
пішіні болуы
болуы керек.
керек.
Банкноталар
Банкноталар мен
мен монеталардың
монеталарды ң ккө
өрсетілген
рсетілген
сипаттамалары баспасө
сипаттамалары баспас өзде
зде жариялануы
жариялануы тиіс.
тиіс.

Валютаны өзгертуге тек қана
Қазақстан Республикасының
Парламентінің құқы бар.

Ұлттық валютаның қызмет ету шарттарын,
мерзімін, тәртібін анықтау құқығы Қазақстан
Республикасының Президентіне жүктеледі.
ҰЛТТЫҚ БАНКТІҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ:
Ақша несиені реттеу;
Ақша-несие саясатын жүргізу;
Коммерциялық банктердің, несие мекемелерінің
қызметін бақылау;
Коммерциялық банктерді қайта қаржыландыру;
Басқа да несие мен кассалық резервтерді
сақтау және жинақтау;
Ақша мен бағалы қағаздарды эмиссиялау;
Ұлттық валюта тұрақтылығын қамтамасыз ету;
Экономиканы төлем құралдарымен үздіксіз
қамтамасыз ету.
Ақша көлемін реттеуге Ұлттық банк мынадай негізгі
құралдарды қолданады:

Есептік пайызды өзгерту;
Банктің міндеттерін, резервтерін,
нормаларын өзгерту;
Ақша нарығында операциялар
орындау.
ҚАЗАҚСТАН РЕСБУПЛИКАСЫНЫҢ ҰТТЫҚ БАНКІНІҢ
БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМЫ

Басқарма
9 адам
Президентт
ің өкілі

Төрағасы

Парламентт
ің өкілі
Орынбасар
Орынбасар
ҚР Қаржы
Орынбасар
Орынбасар министірлі
Орынбасар
Орынбасар гінің өкілі
ҚР Қаржы
Орынбасар
Орынбасар минимтірлігі
нің өкілі
Ұлттық банк Қазақстан Республикасының валютасын шет ел
мемлекеттерінің ақша бірліктеріне айырбастау ба ғамын
анықтау тәртібін белгілейді.
Қолма-қол ақшаның айналымы, олардың банкінің кассасына
үздіксіз оралып отыру жолымен жүзеге асады.
Қазақстан Республикасында ақща банкноталарын өндіру және
коммерциялық банктерге инкассациялауға лицензия беру
бойынша өз кұштерін енгізумен байланысты, қолма-қол
ақшаның жағдайы 1996 жылға дейінгі кезеңмен
салыстырғанда өзгерді.
Екінші деңгейдегі банктер корреспонденттік шоттағы
қаражаттарының қалдығы шегінде қолма-қол ақша түрінде
қолдау алады, соңымен қатар, операциялық кассадағы қолма-
қол ақша қалдығына шек қойылмайды.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Банктер жүйесі
Қаржы ресурстарын басқару туралы ақпарат
Орталық банк
Ақша және ақша айналымын реттеу,ақша несиелік саясатты реттеу
Ақша жүйесінің элементтері
Қазақстан Республикасының банк жүйесі
Қазақстандағы банктік жүйенің дамуы
Ақша жүйесі
АҚША ІЛІМІНІҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ
Коммериялық банктердің негізгі қаржылық операциялары
Пәндер