RIsC/CISC микропроцессоры


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

RIsC/CISC микропроцессоры

Орындаған:
Қуаныш Айдана ИС-207
Тексерген:
Жаксыгулова Д.Д
•Процессор программистпен ойластырылған
және бағдарламалық кодтың модулі ретінде Микроархитектура мағынасында
ресімделген бағдарламаны орындайтын құрал
болып табылады. Процессор не істейтінін осы бағдарламалық модельдің ішкі
түсіну үшін ІВМ РС-біріккен компьютер таратылуы түсіндіріледі.
жүйелік компоненттер аясын қарастырамыз.
Бұл компьютерлік архитектурамен
процессорларды қолдану аясы шектеледі. ІВМ • Орталық процессор зердеден командаларды
РС-біріккен компьютер фон-нейман орындайды және басқару блогында «адрес
архитектурасы деп аталатынды таратуды счетчигімен» кезекті командалар беріледі. Бұл
ұсынады. Машина басқару блогынан, принцип басқарудың берілуі деп аталады.
арифметикалық-логикалық құралдан, (АЛУ), Бағдарлама жұмыс істейтін негіздер алдағы
зердеден және енгізу/қортынды құралдан уақытта қолдану мақсатында мағыналар
тұрады. Орындалатын әрекеттер орталық сақталатын өзгертілген/аталған зерде
аясында енгізе алады. Фон-нейманды
процессордың негізі болып табылатын басқару архитектура –құрудың ерекше варианты,
блогымен және АЛУ анықталады сонымен қатар көрсетілген принциптерге
сәйкес келмейтін басқалары да бар. Қазіргі
Қазір процессорлардың екі әмбебап заманғы компьютерлер осы принциптерге
негізделген. Архитектуралық процессор
категорияға бөлінетін RISC CISC мағынасында оның бағдарламалық моделі,
RISC Reduced Instruction Set яғни бағдарламалық-көрінгіш құралдары
әмбебап Computer көптеген түсіндіріледі.
архитектуралары әрекет етеді.
1959 жылы «Texas Instruments» фирмасының
инженерлерi бiр жартылай өткiзгiшті кристаллдың
ішіне бiрнеше транзисторларды орналастырудың және
оларды өзара қосудың әдісін өңдеп - бiрiншi
интегралдық микросұлба (ИМС) жасады. Жеке
транзистор, резисторлардан тағы сол сияқты
құрылғылар мен интегралдық микросұлба
функциясын салыстырғанда, оның көлемі едәуір кіші
және сенімділігі жоғары болып келеді. Шығарылатын
микросұлбалардың саны артып, құрылымы кеңейе
түсті. Бұл жағдай тұтынушылар үшiн қиындықтар
туғызды.
Едеуір үлкен кемшілік ИМС мамандандырылуының
аз болуы, соның нәтижесінде шығару көлемі үлкен
бола алмады, яғни, бір микросұлбаның құны жоғары
болып қала берді. Жағдайды жақсарту үшін
мамандануы зауыттың ішкі құрылымы арқылы
анықталатын, тұтынушының сұранысын қамтамасыз
ететін әмбебап логикалық ИМС-ны жасап шығару
көзделді.
Сайып келгенде, алғашқы микропроцессорлар
ЭЕМ-ді миниатюризациялау үшін пайда болған жоқ, ол
құны арзан логикалық микросұлба жасап, оған
қолданушыны оңай бейiмдендiру мақсатын көздеді.
Микропроцессордың
функционалды міндеті.

Әмбебап, яғни негізгі
Сопpоцессоpлар
микропроцессорлар.
Командалар жүйесінің
Олар аппаратты тек
құрамын анықтайтын
арифметикалық
сәулеттік
операцияларды және тек
ерекшеліктерімен сәйкес
бүтін сандармен орындауы
мыналарды ерекшелейді
мүмкін.
Процессорлардың соңғы үлгiлерiнiң ерекше белгiсi – қазiргi
ЭЕМ-дердің көп есептi деңгейінде жұмыс жасауы.
RISC архитектуралы МП дамып келеді. (Командалардың
минимал санынан құралған бар процессорлар). Мұндай МП әрі
өте жылдам, әрі бір машиналық тактідегі командалардың кез
келгенін орындай алады, (көбінесе қарапайым әрекетті
орындауға 4-5 такті қажет болады). RISC - әдісінің
жетістіктері CISC – процессорларын құрастыруға әсерін
тигізуде.
•Коммуникациялық процессордің жеке жадысы болады және Коммуникациялық процессорлар –
қатаң мамандандырылған
ол басқа процессорлық түйіндермен байланысу үшін жоғары интегралды микросхемалар мен
жалпы міндетті иілгіш процессорлар
жылдамдықты сыртқы арналармен жабдықталған. Бұл арасындағы микрочиптер
есептеу процессорын процессорлық түйіндер арасындағы
хабарлама алмасумен байланысты жүктемеден едәуір
босатады.
• Коммуникациялық процессорлар қарапайым процессорлар Коммуникациялық
процессорлар – қатаң
сияқты программаланады, бірақ олар желілік есептерді мамандандырылған
интегралды микросхемалар
ескерумен құрылған және желілік жұмыс үшін мен жалпы міндетті иілгіш
оптимизацияланған. Олардың негізінде процессорлар процессорлар арасындағы
микрочиптер
мен құрылғыларды шығарушылар спецификалық
қосымшаларға программалық қамтамасыздандыру
жазады.
RISC – ядролы
коммуникациялық
процессор бірнеше
тәуелсіз каналдар
арқылы деректер
алмасуды басқаруға,
барлық дерлік алмасу
протоколдарын қолдауға,
уақыттық бөлінген
тізбекті деректер
ағымын тиімді таратуға
және өңдеуге мүмкіндік
береді.

Процессор кристалында 2-ден 16 Кбайтқа
дейінгі өзіндік жедел жады, сыртқы жедел
жадқа ие байланыс тораптары
бартранспьютерлер туралы айтпай кету
мүмкін емес. Мұндай ИМС-дың теориялық
мүмкіндіктері паралель есептеулер
алгоритмін жүзеге асыратындай, бірақ
олардың шын мәнінде практикалық
қолданыс табуы белгілі бір уақытты қажет
етеді
Микропроцессор жылдамдығы.

Микpопpоцессоp жылдамдығы – бұл уақыт бірлігінде
(операция/секунд) микропроцессормен орындалатын
элементарлы операциялар саны.

Процессор разрядтылығы.

Процессор разрядтылығы – екілік код разрядының
максималды саны, олар бір уақытта өңделіп немесе
жіберілуі мүмкін.
CISC ерекшеліктер
Регистрлар санының аздығы (8-16)

Командалар форматының екі
адрестілігі

Адрестеу тәсілдерінің улкен
көлемдігі және командалар
форматы
Регистрлер түрін шығарудағы
командалар барлығы
л ар
р о ц ессор йындау
П ға
е ба п та рінің • Нәтижесінде
әмб гистрле олады аппараттық тарату
ре б
н а қ тауы рдың мұндай архитектурамен
жи не ола олуы шығындармен осы
жә ы үлкен б инструкцияларды
ар
санд орындауға жол береді

Команда
жүйелері
жайлылығы
мен
ерекшеленеді

Инструкция
кодының нақты
құрылымы бар
• Анықталған артық
жерін береді және
регистрлерді
сәйкестендіреді.
х86 процессорлары
CICS-Complete Instruction дүниежүзінде ең күрделі Инструкцияларды орындау
Set Computer команда жүйесіне ие үшін қажет такталар саны
инструкцияға толық көбейеді. х86
• Регистрлердің процессорларының
х86 отбасына жататын құрамы және дүниежүзіндегі ең қиын
процессорлар тағайындаулары команда жүйесі бар
• Инструкцияларды орындау біртекті емес, • х86 отбасы процессорларында
үшін қажет команданы кең 486 бастап CICS процессор
такталардың саны өсіп RISC ядро бар құрама
көлемде жинау архитектура қолданылады.
келеді
инструкцияларды
кодтандыруды
күрделендіреді.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
RISC және CISC архитектурасы
Серверлі орталық процессордың сәулеті мен өнімділігі
МИКРОПРОЦЕССОР ТУРАЛЫ ТҮСІНІК
МИПС
Мультимедиалық технология
Дербес электронды есептеу машинасының архитектурасы
ЭЕМ­ң қызметі, құрамы және жіктелуі
Есептеу техникасының даму тарихы жайлы
GFLOPS (ГФЛОПС)
ОВЕН БЛК - БАҒДАРЛАМАЛАНАТЫН ЛОГИКАЛЫҚ КОНТРОЛЛЕР
Пәндер