Статистикалық мә ліметтерді жинақ тау, топтау жә не кесте құ ру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
татистикалық мәліметтерді жинақт
топтау және кесте құру

Орындаған: Муфтиев Бекарыс
ГУ-409
1) Барлық мәліметтерді бір орталыққа жинап,
қорытынды жасау.
2) Алғашқы мәліметтер төменгі сатыдағы
мекемеде жиналып, қорытынды жоғарға
мекемеге тапсырылады.

Статистика
лық
Жай Күрделі
мәліметтер
жинақтау жинақтау
ді
жинақтау
Статистикалық жинақтау дегеніміз бақылау
нәтижесінде жинақталған
алғашқы мәліметтерді ғылыми жүйеде өңдеу және
жиынтық бірліктері
белгілері бойынша топтау, қортынды көрсеткіштерін
есептеу.

Қолмен
жинақта
у

Машинаме
н жинақтау
Статистикалық мәліметтерді топтау
дегеніміз қоғамдық процестер мен
құылыстарды белгілеріне,
ұқсастықтарына,түрлеріне, үлгілеріне
қарай бір-бірінен ажыратуға болатын
топтар мен ішкі топтарға бөлу.

Құрылымд
Біртиптік Талдаулық
ық
Тұрақты шама келесі формуламен
анықталады: d = Xmax – Xmin/n
d – деңгей аралығының
тұрақты шамасы
n - топтың саны
Xmax,Xmin – топтау Әрбір топтың ең жоғарғы
белгісінің ең үлкен және ең және ең төменгі шегінің
кіші сандық мән шамасы арасындағы сандық өзгеріс
топтаудың деңгей аралық
тұрақты шамасы деп
Қайта топтау дегеніміз аталады.
алғашқы топтастырылған
топтық көррсеткіштерді
Әр жерде жиналып,әр түрлі
жаңа топтарға өзгерту
өңделген толық көрсеткіштерді бір-
әдісі.
бірімен салыстыру үшін бір жүйеге
келтіру қажет болғанда проценттік
үлесі бойынша қайта топтастыру
Бастапқы топтастырылған ұсақ
топтардың деңгей аралығын
қосып, оларды көбейту арқылы
ірі топтарға айналдыру
Топтау түрлері

Мәліметтердә Топтау
жүйелеу Қолданылатын
белгілерінің ақпаратқа
міндетіне санына
байланысты байланысты
байланысты

Типологиялы
қ Алғашқы
Құрылымдық топтау
Талдамалы Қайта топтау

Жай
Күрделі
Назарларынызға рахме

Ұқсас жұмыстар
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ДАМЫТУ КЕЗЕҢДЕРІ, АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ БӨЛУ БЕЛГІЛЕРІ
Статистика ұғымы
Енгізу шығару порттары input/output
СТАТИсКАЛЫҚ мәліметтерді топтау, жинақтау
Дербесэлектрондыесептеутехникасыныңархитектурасы
Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру
Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру туралы ақпарат
БИОЛОГИЯ ПӘНІНДЕ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ
Статистикалық кестелер
Статистикалық мәліметтерді жинақтау,топтау және түрлері
Пәндер