Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістермен техникалық аппаратуралар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ТАҒАМДЫҚ ӨНІМДЕРДЕГІ ТОКСИНДІК ЗАТТЫ
АНЫҚТАУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЗАМАНАУИ
ӘДІСТЕРМЕН ТЕХНИКАЛЫ Қ АППАРАТУРАЛАР

Тексерген: Билялов Е.Е.
Орындаған:Куленов А.Б.
Тобы:ВС-203
ТОКСИКОЛОГИЯЛЫ Қ ТАЛДАУДЫ Ң НЕГІЗГІ
ТЕКСЕРУ ӘДІСТЕРІ

1. Биологиялық әдіс
2. Биохимиялық әдіс
3. Химиялық әдіс
4. Физико-химиялық әдіс
БИОЛОГИЯЛЫ Қ ӘДІС

Патологиялық материал және азы қ
құрамындағы улардың шыбындар ға,
шіркейлерге әсеріне негізделген.
Зертханалық жануарлардың (ақ тышқан,
қоян, теңіз шошқасы) тері астына ж әне
құрсақ қуысына азықтан алынған уытты
заттың судағы немесе спирттегі экстрактісін
егі арқылы, удың әсерін, клиникалы қ
белгілерін және өлімге ұшырататын
мөлшерін анықтайды.
БИОХИМИЯЛЫ Қ ӘДІС

Қоянның гемолизденген эритроциттеріне
ацетилхолинэстераза ж әне Na, K, АТФ-аза ферментін
қолдануға негізделген.ФОҚ-тар мен
карбаматтардың бар жоғын аны қта ғанда,
сынаманың судағы экстрактісімен эритроциттерге
әсер етіп, 2 сағаттық жанасудан кейін , к өрсетілген
ферменттерді белсенділігін аны қтайды . Фермент
белсенділігін 30-дық әлсіреуі, тексерілген
патматериалға ФОҚ-тар мен карбаматтарды ң бар
екендігін дәлелдейді.
ХИМИЯЛЫҚ ӘДІС

Колориметрлік, титрометрлік ж әне ш өгінді ш өгу
реакциясы принциптеріне негізделшен. Колориметрия –
улы заттардың әртүрлі реактивтермен әрекеттесіп, т үрлі-
түсті кешендер т үзілуіне негізделген, боялу д әрежесіне
қарай , тексерілген азы қ құрамынан уытты заттар
концентрациясын аны қтайды. Құстар мен шош қалар ға
арналған құрама жемнен NaCl аны қтауда титрометрия
таптырмайтын әдіс. Ал алколойдтарды аны қтауда ш өгінді
шөгу реакциясын қолдану үлкен н әтиже береді. Су
құрамныдағы алколойдтар: танин, сынап хлориді, фосфор.
Вольфрам , фосфор-молибден немесе пикрин
қышқылдарымен әрекеттесіп , суда ерімейтін ш өгінді
түзеді.
Колориметр
Титрометр
Шөгінді шөгу
ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫ Қ ӘДІС

Бұл әдісті іс-тәжірибе ж үзінде қолдану өте тиімді, ж ұқа
қабатты және газдық хроматография, спектрометрия
әдістерінен тұрады. Ж ұқа қабатты әдіс-хроматографиялы қ
пластинкада жылжымалы ерітінділерді ң бір н үктеден екінші
нүктеге дейінгі жылжу ара қатынасына негізделген.
Сапалық анықтауды сынама әсерінен т үзілген да қ
мөлшерін үлгілік ерітіндімен салыстыру барысында
жүргізеді. Газдық хроматография әдісі-хлорорганикалы қ
және фосфорорганикалы қ қосылыстарды аны қтауда
кеңінен қолданылатын токсикологиялы қ талдауды ң қазіргі
замандық физико-химиялы қ әдісі.
Жұқа қабатты хроматограф
Сұйық газды хроматограф
Спектрометр
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1.Дүйсембаев С. Т. Ветеринариялы қ – санитариялы қ сараптау: О қулы қ. –
Семей, 2013.
2.Е.М. Қорабаев, «Токсикология» , Алматы ,2011
3.В.Г.Артамонова., Н.Н.Шаталов. «Профессиональные болезни» - Москва, 1996.
4.Интернет желісі

Ұқсас жұмыстар
Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістер, техникалық аппаратуралар
Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістер мен техникалық аппаратуралар
Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістермен техниклық аппаратуралар
Абиоз принципі
РЕФРАКТОМЕТРИЯ ӘДІСТЕРІН ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНДЕГІ ЕРІТІНДІ ТҮРІНДЕГІ ЗАТТАРДЫҢ ҮЛЕСІН АНЫҚТАУ ҮШІН ҚОЛДАНУ
САПАСЫН ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІН ИГЕРУ
Тағамдық өнімдердегі витаминдерді сақтау жолдары
Толықтырғышсыз қоюлатылған сүт көнсервілері
Ақпараттық ресурстар
Адам өмірінде кездесетін химиялық элементтер
Пәндер