Саңырауқұлақтардың көбеюі, морфоло­ гиясы, қоректенуі
Презентация қосу
СРО
Тақырыбы: Саңырауқұлақтардың көбеюі,
морфоло-гиясы, қоректенуі.

Орындаған: Ақан Е.С.
БТ-407
Тексерген: Мирашева
Г.О.
Жоспары:
Жоспар:
1.Көбеюі
2.Морфологиясы
3.Қоректенуі
Саңырауқұлақтар да
вегетативтік, жыныссыз және
жынысты жолдармен көбейеді.
Бұлардың көбею органдарының
құрылысы алуан т үрлі, осыған
негіздей отырып, оларды
классификациялайды.
Саңырауқұлақтар мицелийлерінің
жеке бөліктерге және
жасушаларға бөлінуі арқылы
вегетативтік жолмен көбейеді.
Ашытқы саңырауқұлақтары
жасушаның бүршіктенуі, ал басқа
саңырауқұлақтар артроспоралар
(оидия) және хламидоспоралар
арқылы да вегетативтік к өбейеді.
Артроспора арқылы көбейгенде
мицелийлер жұқа қабығы бар
жасушаларға ыдыраса,
хламидоспора арқылы көбейгенде,
қалың қоңыр түсті қабығы бар
жасушаларға ыдырайды. Қарак үйе
саңырауқұлағының белгілі даму
сатысында хламидоспора шартты
түрде болып отырады. Бұлар –
қолайсыз жағдайларға жақсы
бейімделген, қор заттармен
қамтамасыз етілген споралар.
Саңырауқұлақтардың өсуі
Саңырауқұлақтар – төменгі сатыдағы
өсімдіктердің ішіндегі ең көп тарағаны,
олардың 100000-дай түрі кездеседі.
Басқа өсімдіктер типтерінен басты
айырмашылықтары пластидтері,
хлорофиліболмайды. Бұлар дайын
органикалық заттармен қоректенуге
бейімделгенгетеретрофты өсімдіктер.
Түрлері бойынша Жейтін
саңырауқұлақтар және Жеуге жарамсыз
саңырауқұлақтар болып бөлінеді.
Олардың вегетативтік денесі тарамдалып
матасқан гифалардан (жіңішке
жіпшелерден) тұрады. Бұлар бір-бірімен
матасып грибница немесе мицеллий деп
аталатын саңырауқұлақтың денесін
құрайды.
Саңырауқұлақтардың жоғары сатыдағы
өсімдіктердегідей нағыз талшықтар болмайды.
Алайда жалған талшықтар жиі кездеседі, олар өз ара
матасып жататын, бірақ плазмодесмамен
жалғаспайтын гифалардан құралады. Жалған ұлпа
гифалардың құрылысы әр түрлі болады және түрліше
орайласып келеді, демек олардың физиологиялық
маңызы да өзгеше. Оларды кейде жалған түзуші,
жабындық, механикалық, өткізгіш тканьдер деп
бөледі. Кейбір саңырауқұлақтардың ризоморфтар деп
аталатын. Мицелийлердің матасуынан құралған,
жуандығы бірнеше миллиметрге жетіп, ұзындығы
бірнеше метрге дейін баратын суды өткізу қызметін
атқаратын ұзын қоңыр түсті жуан жіптері болады.
Мицелийлердің сыртқы – экзогенді және ішкі
эндогенді болып екіге бөлінеді.
•Экзогенді мицелийлер субстраттың үстінде.
•Эндогенді мицелийлер субстраттың ішінде, өсімдік
қалдықтарының арасында, тірі өсімдіктер денесінің
ішінде жатады.
Кейбір
саңырауқұлақтарда
әр түрлі улы
заттардың
жиналуы да жиі
кездеседі.
Саңырауқұлақтард
ың түсі – жасуша
қабығында,
протоплазмада,
вакуоляда болатын
пигменттерге
байланысты.
Пигменттер әр
түрлі химиялық
процесстер
нәтижесінде
түзіледі.
Саңырауқұлақтар хлорофилі болмағандықтан сапрофитті, не паразитті жолмен тіршілік
етеді. Сапрофитті саңырауқұлақтар өлі субстраттар мен органикалық қалдықтарға
шоғырланады. Паразитті саңырауқұлақтар кейбір пішімдері де табиғатта кең таралған.
Олар көбінесе шірінтінділерде көп кездеседі және тірі ағзалардың өмірімен байланыста
болып, ол қашан иесі тіршілігін жойып, қурап біткенге дейін онымен бірге тіршілік ете береді.
Саңырауқұлақтар тайгада,
тундрада, далалы жерлерде, тау
ормандарында, шалғындықта,
батпақта, қоймаларда,
құрылыстарда кездеседі. Сөйтіп
табиғатта зат айналымына
қатысады. Бактериялар мен
топырақта болатын басқа да
майда саңырауқұлақтар
бірлесіп, өсімдіктер мен
жануарлардың, саңырауқұлақ
қалдықтарын (өсімдіктің
құраған бөліктері,
жануарлардың, майда
бунақденелілердің өлекселері)
ыдыратып, шірітеді. Сөйтіп
топырақты ағзалық заттармен
байытып, құнарлылығын
арттырады.
Қоректенуі
Гифаралдың жуандығы 1-ден 10 Төменгі түрдің
кейде 20 микронға дейін барады. саңырауқұлақтарына хитридиевт
Олардың көбісінің мицелийлері ар, оомицеттер,
субстраттың ішінде жатады. зигомицеттер кластары жатады,
Субстраттың бетінде жемісті ал жоғарғы түрдің
денелері немесе спора тасушы саңырауқұлақтарының
органдары орналасады. Олардың құрамына аскомицеттер, бази-
пішіндері шар тәрізді, таға, қабық диомицеттер, дейтеро-мицеттер,
сияқты, қалпақты түбірге ұқсас жетілмеген
және басқаша түрлі болып келеді. саңырауқұлақтар кіреді.
Гифалар төбе жасушалары арқылы Саңырауқұлақтардың хлорофилі
ұзарып өседі және моноподиальды болмағандықтан, олар өздерінің
бұтақтанады. Бүйірлік мицелийлер қоректену
негізгі мицелийлерге ұқсайды. Тек  іне керекті көміртегін тек қана
паразитсаңырауқұлақтардың көбісі дайын органикалық қоспалардан
иесінің жасушасының ішіне еніп ала алады, демек олар –
жататын бүйірлік мицелийлері әрі гетеротрофтар. Ашытқылар мен
қарай өспей, жасуша ішінде шар, қарапайым төменгілерден басқа
алмұрт, немесе тарамдалған саңырауқұлақтардың жіңішке
гаусторияға айналады, сөйтіп бұтақталған гифтерден тұратын
иесінің жасушасындағы қоректік вегетативті денесі (мицелийлері)
заттарды сорып, тіршілік етеді. болады
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Саңырауқұлақтардың көбеюі, морфологиясы, қоректенуі туралы ақпарат
Саңырауқұлақтардың көбеюі, морфологиясы, қоректенуі
Саңырауқұлақтарың морфологиясы
САҢЫРАУҚҰЛАҚТАР
Саңырауқұлақтар гетеротрофты организмдер
Фитофтораның өмірлік циклы
Саңырауқұлақтардың биогеоценоздағы маңызы
Саңырауқұлақтар әлемі
Жапырақ пішінді қына
Тыныс алу жолдарының микрофлорасы
Пәндер