Айқышгүлді егістік, жемдік, дақылдарының зиянкестері
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

С ӨЖ
Тақырыбы:Айқышгүлді екгістік, жемдік , дақылдарының зиянкестері
Орындаған:Елубек Қарлығаш
Тобы :АГ-413
Тексерген:Мухаметжанова Орынгул Токтабековна

Семей – 2015ж.
жоспар

Кіріспе
Айқышгүлді дақылдар
Негізгі бөлім
А) Айқышгүлді екгістік, жемдік , дақылдарының зиянкестері
Ә) Күресу шаралары
Қорытынды бөлім
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Айқышгүлді дақылдарда - рапста, қышада, қырыққабат
түрлерінде, мал азықтық шалқанда, шомырда, шалғамда
фитофаггардың көптеген түрлері байқалады. Бұл дақылдар
зақымдануға осалдау болады. Фитофагтардың келтіретін
шығындарынан қорғамаса, белсенді шаралар қолданбаса,
олардан тусім алу мүмкін емес.
Капустаның ақ көбелегі

Капустаның ақ көбелегі - капустаны, шомырды, шалғамды, тарнаны, рапс пен бас қа крестг үлді да қылдарды
зақымдайды.
Көбелегі қанатын жайғанда 50-60 мм дейін жетеді, қанатгары а қ, алды ңғы қанаттарында жо ғар ғы
бұрыштары қара, артқы қанатгарында - ішкіжактарын бойлай қара ж ұғындылар бар. Аталыкггар ға қара ғанда
аналықтарында алдыңғы қанаттарының устіңгі бетінде екі д өңгелек дактар болады. Жо ғары жаста ғы
жұлдызқұрттың ұзындығы 40-45мм жетеді, құрттың үсті сұрғылт-жасыл, асты сары, қылшы қтармен, т үкпен
қапталған; денесінің үстінде көлденең қатарларға топтасқан қара да қгар мен н үктелерден т ұратын сурет
бар; екі жағы мен артында үш көлденең сары жолактар өтеді.
Қырыққабаттың ақ көбелегі қуыршақ сатысында талдарда, шарба қтарда, құрылыс қабыр ғаларында немесе
арамшөптерде қыстайды. Ол субстратқа жібек белдікшесімен бекітіледі. Сэуірді ң ая ғында — мамырды ң
басында көбелектердің ұшуы байқалады.
Аналықгары лимон-сары түсті бөтелке тэрізді ж ұмырт қаларын қыры ққабат жапыра қгарыны ң т өменгі
жағына 15-200 данадан салады. 8-12 күннен соң жұлдызқұрттар пайда болады. Төменгі жаста ғы
жұлдызқұрттар жапырақгардың жоғарғы қабығына тиіспей, төменгі ж ұмса ғын жейді, ересек жаста ғы
жұлдызқұрттар жапырақгарды жуан тарамыстарын ғана қалдырып тегіс жеп қояды. Құрттар 15-30 к үн бойы
қоректеніп, одан кейін қуыршақганады. Қолайлы жа ғдайларда 10-20 к үннен кейін жа ңа ұрпа қ к өбелектері
пайда болады. Жаз бойы қырыққабат ақ көбелегінің 2-4 ұрпа ғы дамиды.
КАПУСТА АҚ КӨБЕЛЕГІНІҢ ДАМУ
САТЫСЫ ЖӘНЕ ЖАПЫРАҚҚА ЗИЯН
КЕЛТІРУІ
Күресу шаралары

Куресу шаралары: Арамшөптермен күрес жүргізу қажет, кішігірім
учаскелерде жұлдызқұрттарды қолмен жинау керек. Жұмыртқа салу
кезінде үш рет трихограммалар жібереді (Іга жерге 45 мың дарақган).
Жапырақ дегелек кезеңінде әрқайсысы 5 өсімдік құрайтын 20 сынама
тексеріледі. 5% астам өсімдіктерде жұмыртқа табылған жағдайда немесе
қауданның түйнеісгелуі кезеңінде кем дегенде 5-10% егіс танабында 1
өсімдікке шаққанда 5-10 жұлдызқұрттан келсе, не болмаса жапырақ үсті
25% зақымданғанда инсектицидтерді қолдану қажеттілігі туындайды.
Қырыққабат ақ көбелегінің эрбір ұрпағының кіші жастағы
жұлдызқұрггарына қарсы инсектицидтермен өңдеуді ЭЗШ саны асқанда
«Тізім...» регламенті бойынша жүргізеді.
Капуста қоңыр көбелегі

Капуста қоңыр көбелегі — Вагаіһга Ьгаззісае Ь. (Ьерісіоріега отряды, Косіиісіае түқымдасы/. Жүлдызқүрттар
көп қоректі, олар қызылшаны, асбүршақгы, салатты, пиязды, темскіні зақымдай алады, бірақ көбінесе капустаны
артық көреді.
Көбелек қанатын жайғанда 40-50мм, көбелектің алдынғы қанаттары қара-қоңыр. ішкі жағына қарай екі
толқынды көлденең жолақгары бар; қанатының ортасында екі қара жиектелген дақгар орын алған, олардың
сыртқы жағындағысы ақшыл бүршік тәрізді, ал ішкісі — қара дөңгеленген болып келеді. Ересек
жүлдызқұртгың үзындығы 35-45мм, екі жағында сүрғьшт-жасыл, сарғыш-қоңыр, кейде қара түсті жуан кіршең-
сары жолақгары жэне арқасында үш ақшыл көлденең жолақгары болады.
Қуыршақ топырақга 5-10см терендікте қыстайды. Көбелектердің үшып
шығуы сәуір-мамыр айларынан бастап тамыздын соңына дсйін байқалады; көбелектер ымырт түскенде, әсіресе
кешкі 10-нан түнгі 12-ге дейінгі кезеңде белсенді түрде үшады. Аталыктары жапырақтың төменгі жағына бір
ұяда 10- 40 данаға дейін сұр жартылай шар тэрізді жұмыртқа салады. Құрттар 5-12 күннен кейін пайда болады.
Жұлдызқұрттар бастапқыда бірге өмір сүріп, үшінші жастан бастап жапырақтың астыңғы жағындағы
жұмсақпен қоректенеді, олар өсімдікке өрмелеп шығып, жапырақтарға қисық формадагы тесіктер жасайды.
Ересек жұлдызқұрттар капуста қауданында өз нәжістерін қалдыратын терен жолдар тесіп шығады.
Жұлдызқұрттар 25-50 күнде дамиды да, топыраққа еніп, сонда қуыршақтанады. Қуыршақтану кезені 12- 30
күнге созылады жэне шілденің аяғында - тамыздың басында екінші ұрпак көбелектерін кездестіруге болады. 1-2
ұрпақ дамиды.
Капуста қоңыр
көбелегінің даму
сатысы
Күресу шаралары

Куресу шаралары. Қыстап жатқан қуыршақтарды жою
үшін терен сүдігер жырту қажет. ЭЗШ саны 1-3
жұлдызқұрт/өсімдікте 5% егіс танабында табылса немесе
5-8 жұлдызқұрт/м2. Мөлшерден көп болған жағдайда
зиянкеске қарсы жою шаралары қажет. Өңдеуді «Тізімге...»
сәйкес препаратгармен жүзеге асырады.
Шомырдың ақ көбелегі

Крестгүлді дақылдарды, әсіресе қырыққабатты қатты за қымдайды . Көбслегі каустаныц көбелегіне
үқсас, бірақ одан кішірек — канагын жайғанда 40-50мм жетеді. Көбелектін қанатгары сар ғыш, аналы қ
көбелектін алдыңғы қанаттарынын үстіңгі жағында екі қара да қ бар, ал аталы қ кебелекте — бір ғана
дақ болады. Артқы қанаттарының алдыңғы жагында қара дақ орын алған. Шомырдын а қ к өбелегінін
ересек жүлдызқүртының үзындығы 20-28мм. Ол барқыт-жасыл аркасын бойлай сары жола ғы бар,
денесін қалың қысқа түк басқан.
Шомырдың ақ көбелегі қуыршақ кезінде өсімдік қалдықтарында, арамш өптерде, а ғаш ді ңгектерінде,
шарбақтарда, үй қабырғаларында кыстайды. Көбелектер қыры ққабат а қ к өбелегіне қараганда ертерек
пайда болады. Аналықгары ақшыл-сары бөтслкс тэрізді жұмырт қаларын крестг үлді өсімдіктерді ң
жапырақтарына бір-бірден салады. Бірінші үрпа қ арамшөптерде дамиды, ал зняіпсестін кейінгі үрпа ғы
- крсстгүлді дақылдарда дамиды. Ұрықгық даму 7-11 күнге созылады. Жұлдыз қүртгар жапыра қгарды
жеп, қырыққабат қауданының ішіне кішігірім тесікшелер жасап, оларды шірітіп жібереді.
Жүлдызқүрттар үш апта шамасында дамиды, одан кейін қуыршақганады. 8-15 к үннен со ң жа ңа үрпа қ
көбелектері пайда болады. Бір жыл ішінде 3-4 ұрпаққа дейін дамиды.
Шомырдың ақ көбелегінің
жұлдызқұрттарының жапыраққа
зиян келтіруі
Күресу шаралары

Күресу шаралары. ЭЗШ саны 3-5 жүлдызқүрт/
өс і мдік немесе жапырақтардың зақымдану
дәрежесі 25%-ды күрайды. Капуста ақ
көбелегіне қарсы қолданылатын шаралар
үсынылады.
Капуста күйесі
Капуста күйесі - жұлдызқұрттар крестгүлді дақылдарды: қауданды және гүлді капустаны, мал
азықтық шалқанды, шомырды, рапсты, қышаны зақымдайды.
Капуста күйесі қуыршақ кезінде ақ ұзынша жұмсақ пілләда түрлі арамш өптер мен өсімдік
қалдықтарында қыстайды. Көбелектер сәуірдің аяғында - мамырдың басында ұшып шы ғады.
Көбелектер сопақша ақшыл-
Көбелек қанатын жайғанда 14-17мм жетеді. Алдыңғы кіші сұрғылт- қоңыр немесе қара- қо ңыр
қанаттарының ішкі жағында ақ толқынды жолағы бар; артқы қанаттары сұр ұзын шашақты.
Ересек жұлдызқұртгар жасыл түсті, ұзындығы 9-12мм, оларды ң денесі ая қ жа ғына қарай кішірейіп
келген жэне сирек ұзынша қылшықтар басқан. сары жұмыртқаларын жапыра қгы ң т өменгі
бетіндегі тарамыстарды бойлай бір-бірден немесе 4 данадан салады. 3-7 к үннен кейін
жұлдызқұрттар пайда болады, олар әуелі жапырақ жұмсағымен қоректенеді, 2-3 к үннен кейін
жапырақ бетіне шығып, «кішкене терезе» қылып жеп қояды. Жоғары жастағы жұлдызқұрттар
жапырақтарда тесіктер жасайды. Қатты зақымданған өсімдіктерде қаудандар дамымай қалады.
Жұлдызқұрттар 12-15 күнде дамып,куыршактанады. 1-2 аптадан сон жа ңа ұрпа қ к өбслектсрі ұшып
шыгады. Жаз бойы каракүйе үштен сегіз ұрпаққа дейін бере алады.
Капуста күйесінің даму сатысы
және жапырақты зақымдауы
КҮРЕСУ
ШАРАЛАРЫ
Қуресу шаралары. Қыстау сатысын жою үшін тонырақгы күзде терең
копсыту. Арамшөптермен күресу, шірне беретін өсімдіктермен көкөніс
дақылдарын жақын отырғызу. Жапырақ дегелек немесе қауданнын түйінделуі
кезінде әрқайсысы 5 өсімдік қүрайтын 20 сынама тексеріледі жэне кем дегенде
10% егіс танабында әр өсімдіктс 2-5 жұлдызқұрт табылса «Тізімге...» с әйкес
инсектицидтермен бүрку жүргізеді.
Көктемгі капуста шыбыны

КӨКТЕМГІ КАПУСТА ШЫБЫНЫ –Капуста, тарна, шомыр, шалғам мен басқа екпелер мен т ұқымды қгарды
зақымдайды. Кектемгі капуста

шыбынының үзындығы 6-6,5мм. Денесі сұр түсті, арқасында үш жіңішке жолағы бар, құрса ғыны ң жо ғар ғы
жағында қара жолақ өтеді. Қанатгары түссіз, қара тарамысты. Құрты а қ т үсті, үзынды ғы 6-8мм. Арт қы жа ғында
14 төмпешіктері бар, олардың төменгі төртеуі ете ірі және барлы қ денесінде екі- екіден орналас қан.
Қуыршақ кезінде топырақга 10-20см тереңдікте жал ған піллэларда қыстайды. Шыбындарды ң ұшып шы ғуы
қайың мен беде, қышанын гүлдеу кезеңімен сәйкес келеді және б ұл с әуір айьшда болатын құбьшыс. 7-10 к үннен
кейін аналықгары ақ ұзынша жұмыртқаларын топыра ққа, эсіресе топыра қ пен өсімдік саба ғыны ң арасында ғы
тесікке, кейде топырақ бетінс. сирек жағдайда крестг үлді да қылдарды ң т өменгі жапыра қтарыны ң ішіке салады.
Жұмыртқадан шыққан құрттар көшеттердің тамырларын, сабақтарыны ң негізі мен тамыржемістерін жеп қояды,
бұдан кейін бұрапаң жолдар жасайды. Құрттар 20-30 күн қоректенеді, б ұдан кейін қуырша қганады да, 15-
20 күннен соң жана ұрпактың ересек шыбындары пайда болады. Құрггар шырышты бактериоз ға ұшыратады,
осының салдарынан кейде капуста тұкымдыкгары түгелдей жерге т үсіп қалады. Капуста ШЫБЫНЫНЫҢ
крестгүлді дақылдарда қоректенуі нэтижесінде өсімдікті ң өсуі баяулайды, жапыра қтары солып, к өкшіл- қыз ғылт
түске боялады, қатгы зақымданган өсімдіктер қурап қалады. Екінші ұрпа қ шыбыныны ң ұшып шы ғу һш
мамырдың үшінші онкүндігінде - маусымның басында байқауға болады. Екінші ұрпа қ құрттары шілде мен тамыз
айларында зиян келтіреді, одан кейін топыра қга қуырша қганып, сонда қыстап шы ғады. 2-3 ұрпа қ береді.
Көктемгі капуста
шыбынының дамуы
.
КҮРЕСУ ШАРАЛАРЫ

Куресу шаралары. Капуста шыбынының жұмыртқаларыи жою үшін жерді өсімдіктің тамыр мойнынан 15см
алысырақ қазып тастайды да, оның орнына қатар аралықгарындағы жаңа топырақтан салады. Түптеу қосымша
тамырлардың пайда болуына және өсімдіктің төзімділігінің артуына негіз болады. Төзімді және сау к өшеттерді
отырғызу. Капуста мен басқа айқышгүлді дақылдарды жинап алғаннан кейін учаскеден қабықшаларды алып тастау
және топырақгы қайта қазу. Көшеттерді отырғызып болған соң 4-5 күні сабақтың тамырлы б өлігі мен өсімдік
айналасындағы топырақгы тексереді. 10% өсімдікте 1 өсімдікке шаққанда 5-10 жұмыртқа немесе 5-6 құрт табылса,
«Тізімге...» сәйкес препараттарды іріктеп алып, зиянкестерге қарсы химиялық өндеу жүргізеді.
Капуста бітесі
Капуста бітесі - капустаны, тарнаны, рапс пен басқа да айкышгулді өсімдіктерді за қымдайды.
Сұрғылт-ақ балауызды өңезбен қапталған жэндіктің ұзындығы 1,5-2,0мм куракды, Бітелер
колониялармен өмір сүреді. Жұмыртқалар өсімдік қалмьпсгарында (мысалы, қабы қшада) немесе
айқышгүлді арамшөптерде

қанатсыз негіз салушы ұрғашыға айналады. Жаздың ортасында, қанатты негіз салушы ұр ғашылар
пайда болғанда, біте азық-түліктік айқышгүлді дақылдарға ауысады. Капуста жапыра қгарыны ң
зақымданған жерлері ауырып, қауашакганады. Өсімдіктерді биттер шамадан тыс басып кеткенде,
нашар қаудан түзіледі немесе ол мүлдем қалыптаспай қояды. Ту қымды қгарда ғы за қымдан ған
жапырақгар ширатыльш, кеуіп, түсіп қалады, түйіндер дамымайды. Сонымен қатар, біте өзіні ң
кілегей нәжістерімен қаудандардын бетін ластайды. Бір жыл ішінде біте 15 ұрпа ққа дейін береді
(бір үрпақ жағдайға байланысты 4-12 күнде дамиды). 3 немесе 4 үрпа қга бас қа ай қышг үлді
өсімдіктерге үшып кететін қанатты негіз салушы үр ғашылар пайда болады. Осы жерде олар
бірнеше үрпақ беріп, едәуір жиынтық-колониялар құрады. Қыркүйек айында жынысты аналы қгар
пайда болады. Олардан аталық бітелерге айналып, үрықганған аналы қгары дерн әсілдер туады.
Ұрықганған аналықтары арамшөптерге, қабықшаларға және қырыққабатты ң ширатылмай
қалған жапырақгарына бар болғаны 2 немесе 4 жүмыртқа салады.
Кауста бітесінің өсімдікке
зиян келтіруі
Күресу шаралары

Қуресу шаралары: Айқьшігүлді арамшөптерді, қабықшалар мен
басқа жинаудан қапған қалдықгарды жою. Топырақгы терең
сүдігер әдісімен өндеу. Энтомофагтарды тарту үшін крестгүлді
дақылдардың түқымдықгарының айналасына шатыртәрізді
дақылдарды (сәбіз, аскөк және т.б.) отырғызу қажет. Егістерді
тексеруді қаудандар түйінделе бастаған кезенде, әрқайсысы 5
өсімдік қүрайтын 20 сынама қарастырып, жүргізеді.
Экономикалық зияндылық шегі - 5-10% өсімдікте ұсақ бітелер
колониясының табылуы. Бітелерге қарсы екпелер мен егістерді
өңдеуді зиянкестер саны ЭЗШ жоғары болғанда «Тізімге...»
сәйкес жүргізеді.
Қыша қандаласы жуан денесімен сипатталады; оның қалқаншасынын арт қы
бөлігі қабырғасыз немесе қабырғасы аса біліне қоймайды; құрса ғыны ң
жоғарғы жағы қара түсті; ұзындығы 7-8,5мм.
Капуста немесе боялган қандала тым тегіс, қал қаншасында ғы ұзына бойына
орналасқан қабырғалары анық байқалады; құрсағынын төменгі жа ғында тыныс
алу мүшесін жағалай екі қатар дақтар орналас қан, ал ортасында ғы да қтар мен
жолақгар араласып кеткен немесе жолақтар мүлде болмайды; құрса ғынын
жоғарғы жағы қызыл, тек оның сонғы сегменттері ғана қара т үсті болып келеді;
ұзындығы 9-10мм.
Орта азиялық қандаласының капуста қандаладан айырмашылы ғы - оның
құрсағының төменгі жағында шсттері анық смес қызыл да қтарға б өлінген екі
қатар қара дақтар, ал ортасында бір-біріне косылмайтын екі қатар қара да қтары
болады.
Дернәсілдері қанатсыз немесе қанаттарының белгілері білінеді, 4 буынды
мұртшалары бар, олардың құрсақгарының жоғарғы беті акшыл шеттерінде
көлденсң қара дақтары бар.
Ересек қандалалар түскен жапырақтардың астында, орман шетінде,
көшетжайлар мен бақтарда ағаштардың түбінде, жыралардын шеттерінде жэне
басқа жерлерде қыстайды. Ерте көктемде олар кыстаган орындарынан шы ғып,
бастапқыда арамшөптерде, кейін крестгүлді дакылдарда қоректенеді.
Аналықтары жұмыртқаларын (бөшкетәрізді, дөңес қақпа қшасыме ң;
жұмыргқалардың жоғарғы және төменгі жақгары қара құрсаумен жиекгелген)
жапырақтардың төменгі жағына салады; әрбір қоймада екі қатарга
орналастырылған 12 дана жұмыртқа болады.
Айқышгүлді бүргелер (Соіеоріега отряды, СһгулотеМае туқымдасы).

Бүргелер айқышгүлді дақылдардың барлық түрлерін зақымдайды. Бүргенің бірнеше түрлері бар (толқынды, оймалы, ақшыл аяқты,
көк, қара жэне басқа түрлері). Бүл зиянкестің секіретін артқы аяқтары бар, қара түсті, бір түсті немесе қанатьшы ң үстін бойлай сары
жолақтары бар; мүртшалары жіп гэрізді, ұзындығы 2-3 мм.
Толқынды - қоңыздар қара; әрбір жапырақ үстінде сыртындағы тесігі терең емес сары үлкен жолағы болады, денесінің үзындығы 2-
2,8 мм.
Оймалы - қоңыздар қара; эрбір жапырақ үстінде сыртындағы тесігі жартылай шеңберлі сары үлкен жолағы болады; денесінің
ұзындығы 1,8-2,5 мм.
Ақшыл аяқты -қоңыздар қара; басы мен алдыңғы арқасы жасыл металл түстес; сыртындағы тесігі терең емес сары кішірек жола ғы
болады; алғашқы үш мұртша буындары сары; сирағы мен аяқтары қызғылт-сары; денесінің ұзындығы 2,5-3,5мм.
Көк бүрге (Рһуііоігеіа пі£гірез .)қоңыздары бірыңғай түсті, жасыл-көк, жібектей құлпырған; мұртшалары қара; денесінің ұзындығы
2,2-2,8мм.
Қара бүрге - қоңыздар бірыңғай түсті, қара металл,
құлпырған жасыл; негізгі мұртша буындары қызғылт;
денесінің ұзындығы 2,0-2,8мм. Дернәсілдері ұзынша,
ақшыл-сары, басы қара және үш жұп кеуде аяқтары бар.
Қоңыздар өсімдік қалдықгарының, түсіп қалған
жапырақгардың астында, топырақтың жоғарғы қабатында
қыстайды. Ерте көктемде олар топырақ бетіне шығып,
өсімдікті кішірек жаралар, кейде тұқым жарна ғы мен кэдімгі
жапырақтарда кішірек тесіктер жасап зақымдайды. Жас
өскіндерді айқышгүдці бүргелер топырақ бетінде тұқым
жарнақтары пайда болғанға дейін жеп қояды. Ақшыл аякты
бүргенің ұрғашысы жұмыртқаларын

жапырақтарға, басқа бүргелер — топыраққа салады.
Айқышгүлді бүргелердін дернэсілдері тамырда өмір с үреді
де, онша зиян келтіре қоймайды. Басқаларынан өзге, а қшыл
аяқгы бүрге жапырақгарда кішірек қисық формалы миналар
істейді. Дернэсілдердің дамуы 15-30 күнге созылады. Олар
топырақта қуыршақтанады. 8-12 күннен кейін жана үрпақ
қоңыздары пайда болады. Бір үрпақ дамиды.
КҮРЕСУ
ШАРАЛАРЫ
Күресу шаралары. Бүргелермен ерте егістер мен екпелер
қатты зақымданады. Зиянкестерге қарсы химиялық өңдеу
жүргізу қажет. ЭЗШ саны 2-3 қоныз/өсімдік (тамыржемістер
өскіні), 20-30 қоңыздар/м2 (қыша өскіні). Көкөніс дақылдары
үшін себелеп жиі суару тиімді, өйткені қүргақшылы қ пен
ыстықта бүргелердің зияндылыгы жоғары.
Капустамен қатар қызанақгы, сарымсақты, пиязды
отыргызган дүрыс. Көшетгерді отырғызғаннан 4-5 күннен
кейін әрқайсысы 5 өсімдік қүрайтын 20 сынамада тексеру
жүргізеді. ЭЗШ саны 10% егіс танабында 1 өсімдікке
шаққанда 3-5 қоныз табылуы. Крестгүлді дақылдарды өңдеу
үшін препаратгарды «Тізімге...» сәйкес іріктейді.
Рапс
гүлжемірі
Рапс гүлжемірі —Қоңыздары қара көк немесе жасыл
құлпырған түсті, үзындығы 1,5-2,7мм.
Дернәсілі ақшыл-сүр, үсақ қара сүйелдері бар.
Қоңыздар екпе ормандарда, өсімдік қалдықгарының
астында қыстайды. Жүмыртқаларын шанақгар ішіне
тобымен салады. Қоңыздар мен құрттар зақым келтіреді.
Ересек жэндік тозаңмен, гүлдің аталық мүшесімен,
өсімдік аналыгымен қоректенеді. Құрттары тозаңмен
қоректенеді. Шанақтар солып, түсіп қалады.

Күресу шаралары. Гүлжемірінің ЭЗШ саны
шанақганудың бастапқы кезінде 6-8
қоңыз/өсімдікте қүрайды.
Шанақтану кезінде егістерді
ийсектицидтермен өңдеуді «Тізім...»
регламенті бойынша жүргізеді. Гүлдеу
сатысында өңдеу жүмыстарын
буынаяқгылардың көптеген пайдапы
фаунасына кері эсер етуіне байланысты
жүргізуге болмайды.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
I Агибаев А.Ж., Ыскак С., Карбозова Р.Д. Зиянды нематодалар, кенелер жэне кеміргіштер. Алматы, «Агроуниверситет»,
2005,144 б.
Ажбенов В.К., Исенжулов Б.А., Койшибаев М.К. и др. Рекомендации по защите зерновых культур от вредителей, болезней и
сорняков в Целиноградской области. Целиноград. 1991, 57с.
Бактериальные болезни растений. Под ред. В.И. Израильского., «Колос», 1979.
Беляев И.М. Вредители зерновых культур. М., «Колос», 1974, 284с.
Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений. М., «Колос», 1986, 246с.
Володичев М.А. Защита зерновых культур от вредителей. М., «Росагропромиздат», 1990.
Власов Ю.И. Вирусные и микоплазменные болезни растений. М., «Колос», 1992.
Деменьтьева М.И. Фитопатология. М. «Агропромиздат», 1985.
Защита зерновых культур от вредителей, болезней и сорных растений. Под общей редакцией Т.Н. Нурмуратова. Алма-Ата,
«Кайнар», 1986.
Защита растений от болезней. Под ред. В.А. Шкаликова. М., « Колос»,
2001.
Защита растений от вредителей. Под ред. В.В. Исаичева. М., «Колос», 2003,472с.
Методические указания по мониторингу численности вредителей, сорных растений и развития болезней сельскохозяйственных
культур. Астана, «Фолиант», 2004, 272с.
Нурмуратов Т.Н., Ажбенов В.К., Камбулин В.Е. и др. Саранчовые вредители сельскохозяйственных растений Казахстана и
рекомендации по ограничению их численности. Алматы, «Азіа РиЫівһіп§», 2000, 56с.
Осмоловский Г.Е., Бондаренко Н.В. Энтомология Л., «Колос»,1980.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Айқышгүлді егістік, жемдік, көкөніс дақылдарының зиянкестері
Көкөніс дақылдары
Қант қызылшасы дақылының зиянкестері
Бұршақ бітесі
Дәнді-дақылдар және олардан алынатын өнімдер
Астық тұқымдастары
Жартылай қаттықанаттылар немесе қандалалар отряды — Hemiptera
Қарбыздың аурулары мен зиянкестері
Ауа ылғалдылығы
Өсімдік қорғау
Пәндер