Азаматтық,
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы білім және
ғылым министрлігі Семей қаласының
Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университеті

Сөж
Тақырыбы: Азаматтық,
қазақстандық елжандылық,
этносаралық келісім тұралы
ұғым.
Орындаған: Тогызбаева Мариям
Тобы: Е-415
Тексерген: Жакпарова Г. А.
Елжандылық — тарихи тамыры терең әлеуметтік,
саяси, психологиялық құбылыс. Ол ұлттардың
арасындағы демократиялық
дүниетанымға,адамгершілікке, бөтенді
жатырқамайтын қазақы ұлттық менталитет пен
дәстүрге негізделген. Қазақ жерін барлық ұлттардың
шынайы Отанына айналдыру, тілін, дінін
дамытып, өркениет жолына салатын идеология мен
саясат.
Патриотизм – отбасына, туып-өскен ортасына, топырағы мен
табиғатына, еліне деген құрметтен бастау алады. Өз ұлтын, жерін
сүйіп, оның мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын адам ғана шынайы
патриот бола алады. Оны зорлықпен, нұсқаумен жүргізу мүмкін
емес. Ел Президенті Н.Назарбаевтың: «Әрбір адам біздің
мемлекетімізге, оның бай да даңқты тарихына, оның болашағына
өзінің қатысты екенін мақтанышпен сезіне алатындай іс-қимыл
жүйесін талдап жасауы қажет. Елдің проблемалары да, келешегі де
барлық адамға жақын әрі түсінікті болуы тиіс. Әрбір адам бала
кезінен Қазақстан – менің Отаным, оның мен үшін жауапты екені
сияқты мен де ол үшін жауаптымын деген қарапайым ойды бойына
сіңіріп өсетіндей істеген жөн», – деуі патриотизмге баулудың
жарқын үлгісі іспетті. Қазақстандық патриотизмнің анықтамасы
да осынау парасатты ойдан бастау алатындай.
Мемлекеттік
және ұлттық
құндылықтар. 
Ұлттық
құндылықта
р

Белгілі бір ұлтқа, ұлт азаматына
адами қадір-қасиет, яғни өз
ұлтының ғасырлар бойы
жинақтаған ұлттық рухани және
материалдық құндылықтары.
Жеке тұлғаны ұлттық құндылықтар арқылы
тәрбиелей оқытуда алдымызға қолжетімді
мақсаттар қою дұрыс:
-   Өз ұлтын, оның әдебиеті мен мәдениетін
мақтаныш тұтатын Қазақстанның ұлтжанды
азаматын тәрбиелеу.

-  Жалпы  адамзаттық негіздер мен
құндылықтарды құрайтын саналы көзқарастары
мен қағида ұстанымдарын білуге жетелеу.
- Қазақстан Республикасының азаматын
тәрбиелеудің үлгісіне сәйкес
этнопедагогика,этнопсихология, этномәдениет
негізінде сабақ үрдісін ұйымдастыру.
-  Оқушыларды табысты оқыту  іс-әрекетіне
бағыттау, олардың шығармашылығы мен
үздіксіз білім алу дағдысын жетілдіру,қолдау
көрсету.

Білгеннен кейін нені
үйренетініңіз,
шынымен маңызды.
Ұлттық құндылықтың ең маңызды тұсы
адамды ойлануға үйрету  
 
Тұлға бойында адамдарға, қоршаған
ортаға
деген қайырымдылыққа баулып, әділеттілік,
жанашырлық сезімдердін туғызып
тәрбиелеуде
ауыз әдебиеті үлгілерінің мәні зор.
Отаншылдық
идеясы 
Патриотизм – тарихи,  әлеуметтік
ұғым. Ол грек тілінен
аударғанда  Отан, ел деген мағынаны
береді. Бұл термин астарында Отанға,
туған жерге, халыққа деген үлкен
сүйіспеншілік жатыр. Ол дегеніміз –
туған жерді қорғауға, сақтауға,
нығайтуға бағытталған сезім
Патриоттық идея, отаншылдық сезім
бірте-бірте, адамның саналы өмірімен
бірге қалыптасатын саяси-әлеуметтік
құбылыс болғандықтан оны келер
ұрпақтың бойына жастайынан сіңіру
керек.
Жалпы, адамзат отансүйгіш, еңбекқор, мейірімді ұрпа қ т әрбиелеуді ма қсат етеді.
Бұл қасиеттер ұрпақ бойына күнделікті тәрбие ар қылы сі ңеді. Отанымызды
мекен еткен ұлттар мен ұлыстардың бір шаңырақ астында тату-т әтті өмір с үру
үшін еліміздегі әр азаматтың бойында орта қ ма қсаттар ға деген ұмтылыс, барлы қ
халықтарға деген құрмет болуы тиіс. Сол себептен де Елбасы Н ұрс ұлтан
Назарбаев өзінің халыққа арнаған Жолдауында азаматтарды ң отаншылды қ сезімі
мен өз еліне деген сүйіспеншілігін дамытуды ұлттық қауіпсіздікті са қтауды ң
негізгі элементтерінің бірі ретінде таниды.
Бүгінгі таңда Қазақстандық отаншылды қтың негізін халы қты ң береке-

бірлігінде, елдігі мен ерлігінде, мемлекетімізді ң беріктігі мен ұлан-байта қ жеріні ң
тұтастығында деп айта аламыз. Қазіргі кезде мемлекет тарапынан ұрпа қ
тәрбиелеу мәселесі, жастар бойына еліні ң на ғыз отанс үйгіш сезімін
қалыптастыру секілді қасиеттер басым ба ғыттарды ң біріне айналды. Қаза қ
халқы ерте заманнан бастап ел, Отан, халық деген с өздерді ң ма ғынасына жете
мән берген. Сондықтан да тілімізде «Туған жер – алтын бесік», «Ту ған жерге –
туың тік», «Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас» секілді на қыл
сөздер көптеп кездеседі.
Ұстаздар қауымы алдындағы б үгінгі күннің өзекті де ма ңызды ісі - білім

бәсекесіне қабілетті жастарды дайындаумен қатар елімізді ң на ғыз отанс үйгіш
ұландарын тәрбиелеп шығару болып табылады. Отаншылды қ сезім с әби бойына
ең алдымен отбасына, әке-шешесіне деген жылы сезімнен бастау алады. С әби
есейе келе, Отан, ұлт, халық, мемлекет, ел, жерге деген с үйіспеншілікті ұғына
бастайды, оның тұлға ретінде қалыптасу барысында қаза қ еліне деген
сүйіспеншілік тереңдей түседі. Ол сезімні ң дамуына ы қпал ететін білім беру
мекемелері. 
Этносаралық
келісім.
Этносаралық қатынастың қазақстандық
моделі діндердің насихаттайтын
адамгершілік құндылықтарына
негізделген қағидаларымен тоғысып
жатыр. Кез келген діннің насихаты –
адамзат қоғамындағы береке-бірлікке,
жеке адамға құрметпен қарауға сайып
келетіні белгілі.
Этносаралық келісімнің қазақстандық
моделінде мемлекеттік тіл көпұлтты қоғам
бірлігінің көрсеткішінде рухани әрі
психологиялық тұрғыда маңызды рөл
атқарады. Мемлекеттік тілді меңгеру
арқылы Қазақ жерінде өмір сүретін барлық
этностар өзін тұтас Қазақстан қо- ғамының
құрамдас бір бөлігі болуға рухани тұрғыда
дайын екендіктерін, болашағы Қазақстан
халқымен етене байланысты екенін
көрсетеді. Сол себепті де, болашағын
Қазақстан халқымен тығыз
байланыстыруға деген ұмтылыстың
шынайы рухани дайындығын анықтайтын
басқадай нақты әрі айқын көрсеткіштің
болуы мүмкін емес
Назарларыңызға рахмет

Ұқсас жұмыстар
Азаматтық құқық жайлы
Азаматтық құқық қатынастарының ұғымы
Азаматтық сот ісін жүргізудің қағидаттары ұғымы бойынша азаматтық процестік құқық саласының ғалымдарының пікірлері
Азаматтық қоғамның қалыптасының теориялық кезеңдері
Азаматтық қорғанысының азаматтық ұйымдары
Азаматтық құқықтық қатынастар
Азаматтық құқық қатынастарының түрлері
Азаматтық құқық туралы
Азаматтық құқықтың қағидалары
Құқықтық мемлекет
Пәндер