Геодезиялық және картографиялық ГАЖ
Презентация қосу
Геодезиялық және
картографиялық ГАЖ
Орындады: Мунсызбаев Б.С. (ШК-308)
ГЕОДЕЗИЯ

Геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) және технологиялар б үгінгі к үні
ұлттық мүдделерді қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік-
экономикалық, саяси және экологиялық дамуда, өндірістік ж әне
еңбек әлеуеті салаларында ерекше орынға ие. Олар к өптеген
дамыған шетел мемлекеттерінде кеңістіктік (географиялы қ)
мәліметтерді жинау, сақтау, талдау ж әне графикалы қ бейнелеу
үшін қолданылады. Геоақпараттық жобаларды (GIS project) іске
асыру бірнеше кезеңдерден құрылады.
Топографиялық-геодезиялық жұмыстарда ГАЖ жердің
бедері туралы нақты және сенімді мәліметтер алу үшін,
сонымен қатар жолдар, су қоймалары, орман алабтары,
ғимараттар мен құрылыстар сияқты нақты нысандарды
сипаттау үшін, және құрылыс аумағында бедер күйінің
өзгеруін белгілеп қою үшін қолданылады. Мақалада ГАЖ
ұғымына талдау жасалады, оның пайда болуы мен даму
тарихы, классификациясы, геодезияда геоақпараттық
технологиялар қолданылудың үлгілері
келтіріледі.Қазақстанда ГАЖ кең қолдану мақсатында
мемлекет тарапынан сәйкес қолдау жасалып, бірқатар
шаралар қолдану қажет.
Бүгінгі күні геоақпараттық жүйелер және
технологиялар ұлттық мүдделерді
қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік-
экономикалық, саяси және экологиялық
дамуда табиғи, өндірістік және еңбек
әлеуеті салаларында ерекше орынға ие.
Бұл мақаланың басты мақсаты
геоақпараттық жүйелері жайында
түсініктерді, оның геодезиядағы
қолданылуды және олардың қолданудағы
мәселелерді қарастыру.
ГАЖ ұғымы мәліметтер қорларын
басқару жүйелерінің (МҚБЖ), растрлік
және векторлық графиктер
редакторларының және сараптамалық
құралдар мүмкіндіктерін қамтиды.
Картографияда, геологияда, метеорологияда,
жерге орналастыру саласында, экологияда,
жергілікті басқаруда, көлік саласында,
экономикада, қорғаныста және т.б.
салаларда ГАЖ қолданылады .
Модульда қызметтер жиынтығы көмегімен
жүйеге келтірілген кешенді жұмыстарды
автоматтандыруға мүмкіндік туады. Осындай
модульдің қызметтерін бірнеше топтарға
бөлуге болады:
Тірек негіздемесінің қалыптасуы

• оның ұлғаюы мен теңесу

Топографиялық мәліметтерді өңдеуі

Өлшемдерді автоматтандыру (бұрыштық және сызықтық)

• аудан мен көлемнің есептелуі

Геометриялық есептердің позитивті шешілуі

Карталар мен жобаларда ақпараттың толықтырылуы

Арнайы регламенттік және қосымша есептік құжаттаманың
қалаптасуы мен жүргізілуі
КАРТОГРАФИЯ

Қазіргі картография – ежелгі немесе осыдан 30 жыл бұрынғы қолданылу
мақсатын түбегейлі өзгертті. Ежелгі Египетте, антикалы қ Грекияда ж әне Рим
тәрізді басқа да өркениет ошақтарында карталар бойынша ара қашы қты қтар
мен аудан табудың қарапайым тәсілдері қолданыла бастады. Ал ғаш қы
адамдар өздерінің жүріп өткен жолында мол азық қорлары бар аумақтарды
байқаса, келесі жолы осы орынды адаспай табу ма қсатында а ғаштарды ң
қабықтарына әр түрлі таңбалармен шартты белгілер тастап отыр ған.
ГАЖ дегеніміз – табиғи және әлеуметтік-экономикалы қ геож үйелерді, оларды ң
құрылымын, байланысын, динамикасын, ке ңістік пен уа қытта ғы тіршілік етуін,
географиялық білімдер мен мәліметтер банкісі негізінде компьютерлік белгілеуді ң
көмегін зерттейтін ғылым.
ГАЖ-дың мағынасы болып географиялық ортада ғы ке ңістік-уа қытта ғы а қпараттар
ағыны табылады. ГАЖ-дың зерттеу әдісі ретінде ке ңістік-уа қытта ғы а қпаратты қ
үлгілеуді айтады. Қазіргі уақытта ғылымдар ж үйесінде ГАЖ өзіне лайы қты орнын алуда.
Оны географиялық зерттеулерді ақпараттандыруды ң ма қсаты мен міндеттерінен к өруге
болады.
ГАЖ-дың маңызды міндеттерінің бірі – н ұс қаларыны ң географиялы қ а қпараттарды ң
синтезі мен талдауының көптеген орындалуына к өмектесетін алгоритмдер мен
бағдарламалық құралдарды құрудағы, географиялық зерттеулерді ң автоматтандырылуы.
ГАЖ мынадай маңызды
мәселелерді шешеді:
Жоғары сапалы картографиялық өнімдерді құру

Мәліметтер базасында ақпараттарды графикалық
нысандармен байланыстыру

Кеңістіктегі мәліметтерге талдау жасау, орналас қан
жерін үлгілеу

Мәліметтердің карталық, графиктік, диаграммалық
сызба түрінде берілуі

Басқару мен шұғыл шешімдерге қолғабыс беру

Мәліметтердің түрлі ақпараттық жүйелермен қарым-
қатынас

Ұқсас жұмыстар
ГАЖ - бен жұмысты ұйымдастыру
ГАЖ бағдарламалары
Графикалық деректер қорын басқару жүйесі
ГАЖ Әскери салада пайдалану
Сандық карта
GPS – өлшеулерді пайдалану арқылы ірі масштабты түсірістердің түсіру негіздерін құру
Географиялық ақпараттық жүйе
Кеңістіктік талдау арқылы есептерді шешу
Бидай цехын ашу. Жаңақорған ауданын бидаймен қамтамасыз ету
Құрылыс алаңындағы геодезиялық жұмыстар
Пәндер