Педагогикалық менеджмент
Презентация қосу
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ

Орындаған: Оспанова.А
П-225 топ
МЕНЕДЖМЕНТ (А ҒЫЛШ. МANAGE – БАС ҚАРУ, МЕ ҢГЕРУ,
Ұ ЙЫМДАСТЫРУ, ) – ҰЙЫМДА НЕМЕСЕ К ӘСІПОРЫНДА Ж ҰМЫС
ІСТЕЙТІН АДАМДАРДЫ Ң Е ҢБЕГІН БАС ҚАРА ОТЫРЫП, АЛ ҒА
Қ ОЙ ҒАН МА Қ САТ ҚА ЖЕТУДІ ҰЙЫМДАСТЫРА БІЛУ, ӘЛЕУМЕТТІК,
ОНЫ Ң ІШІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСТЕРІН БАС ҚАРУ ПРИНЦИПТЕРІ, ӘДІСТЕРІ,
ҚҰРАЛДАРЫ МЕН НЫСАНДАРЫНЫ Ң ЖИЫНТЫ ҒЫ .
МЕНЕДЖМЕНТ КЕЙДЕ МЕНЕДЖМЕНТ ҒЫЛЫМЫ (MANAGEMENT SCIENCE)
ДЕП ТЕ АТАЛАДЫ, Я ҒНИ ОЛ АДАМЗАТТЫ Ң БАС ҚАРУ ІСІНІ Ң
ЗА Ң ДЫЛЫ Қ ТАРЫ МЕН Ө НІМДІ ӘДІСТЕРІН ЗЕРТТЕЙТІН П ӘН САЛАСЫ
ЕСЕПТЕЛЕДІ. ОЛ БЕЛГІЛІ БІР ҚҰ РАЛДАР МЕН ӘДІСТАНМАЛАР АР ҚЫЛЫ
БАС Қ АРУДЫ Ө НІМДІ ЕТЕДІ, ӘСІРЕСЕ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ
(OPERATIONS RESEARCH) Ж ӘНЕ СТАТИСТИКА СЕКІЛДІЛЕР АР ҚЫЛЫ
БАС Қ АРУ Ғ А САПАЛЫ Қ Ж ӘНЕ САНДЫ Қ АНАЛИЗ ЖАСАЙДЫ.
• “Менеджмент” ұғымының мәні мен мазм ұны
“басқару” түсінігіне ұқсас. Сонымен қатар
менеджмент жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру,
бақылау, ынталандыру сия қты қызметтерді де
атқарады. Ғылыми менеджментті ң негізін салушы
белгілі ағылшын ғалымы Фредрик Уинстоу Тэйлор (1856
– 1915) есептеледі. Оның е ңбекті ұйымдастыру ж әне
өндірісті басқару жүйесі ал ғаш рет А ҚШ-та 19 ғасыр
мен 20 ғасыр тоғысында ке ң пайдаланыла бастады.
Қазіргі замандағы менеджмент, негізінен, барлы қ
экономикалық мектептерді ң тәжірибелері мен
бағыттарының жетістіктерін қорытындылау
арқылы дамуда. Менеджмент ма қсат қою ға,
жоспарлауға және саясатты қалыптастыру ға
міндетті.
МЕНЕДЖМЕНТТІ Ң ПАЙДА БОЛУЫ КОРПОРАТИВТІК К ӘСІПКЕРЛІКТІ Ң
ДАМУЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ. ОСЫ БОЛМЫСТА, ФИРМАНЫ Ң М ҮЛІКТЕРІН
БАС Қ АРУ Қ ЫЗМЕТІ МЕНШІК ИЕСІНІ Ң ӨКІЛІНЕ — МЕНЕДЖЕРЛЕРГЕ К ӨШЕДІ.
МЕНЕДЖЕР ДЕП АКЦИОНЕРЛЕРДІ Ң ПАЙДА АЛУЫН МА ҚСАТ ЕТЕТІН, А ҚЫ
АЛЫП ФИРМА ҚЫЗМЕТКЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРАТЫН ЖАЛДАМА
Ж Ұ МЫСШЫЛАР АТАЛАДЫ.
• Ал, басқару дегеніміз бас қарылушы ға өнімді, пайдалы ж ұмыс
істету әрекеті. Қазіргі заман бас қару істері кейбір бас қару
мәселелеріне талдау жасаудай тар ше ңберден шы ғып,
жаратылыстану және гуманитарлы қ п әндердегі пайдалы
білімдер мен әмбебап әдістерді пайдаланып, операцияны бас қару,
адам күші байлы ғын бас қару, қауіп- қатерді бас қару, ай қын емес
жағдайда шешім қабылду, ш ұғыл жа ғдайда та ңдау
жасауқұрделі құ рылымның өзгерісін тізгіндеу, қалыптасу
(emergence), өзін көрсете алу, орта ға үйлескіштік, өздігінен
ұйымдасу, ұқсастықтардың біріктіруі секілді ау қымды
мәселелерді жаппай қамти бастады. Әр қандай ұйымды ж үйе
ретінде қарастыруға болады, ал бас қару сол ж үйе үшін ма ңызды
феномен ретінде жоспарлау, жетелеу, тіпті де жа қсысын өндіру
секілділерге талпына бастады. Сондай-а қ әлденені бас қарудан
бұрын оның өз-өзін бас қаруы, бас қару ға әзірлігі, бас қаруыны ң
жүйелілігі мен табыстылы ғы, әсіресе жа ңа де ңгейге үздіксіз
көтеріліп, жетіліп отыру секілділер де менеджментке жа ңа
мазмұндар қосты.
Ө НДІРІСТІ Ң ТИІМДІЛІГІН ЖО ҒАРЫЛАТУ ҒА М ҮМКІНДІК ТУДЫР ҒАН
ЕҢ БЕКТІ РАЦИОНАЛДАУ МЕН ОНЬІ Ң ҚАР ҚЫНДЫЛ ҒЫН АРТТЫРУ
ШАРТТАРЫН АШ ҚАН ТЕЙЛОР БОЛДЫ. Б ҰНЫ Ң ПІКІРІ БОЙЫНША, ОСЫ
МАҚ САТҚ А ЖЕТУ ҮШІН БАС ҚАРУ САЛАСЫНДА Т ӨРТ ҚЫЗМЕТ
ОРЫНДАЛУЫ КЕРЕК: МА ҚСАТТЫ ТА ҢДАП БЕЛГІЛЕУ, МА ҚСАТ ҚА ЖЕТУ
ҚҰРАЛДАРДЫ ТАНДАУ, ҚҰРАЛДАРДЫ ДАЙЫНДАУ, Н ӘТИЖЕЛЕРДІ
БАҚ ЫЛАУ. А.ФАЙОЛЬ БОЙЫНША, МЕНЕДЖЕРДІ Ң МІНДЕТІ: БОЛЖАУ,
Ұ ЙЫМДАСТЫРУ, ЖАРЛЫ Қ ЕТУ (Ж ҮРГІЗУ), КЕЛІСТІРУ, БА ҚЫЛАУ.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Педагогикалық менеджмент ұғымы
Басқа сөзбен айтқанда, менеджмент - ғылым мен адамдарды және әлеуметтік процестерді басқару өнерін біріктіру
Педагогикалық менеджмент пәніндегі негізгі ұғымдар
Жоғары білім беру жүйесіндегі психология
Педагогикалық менеджменттің құрылымдары
Педагогикалық үдеріс жүйенің барлық құрамдас бөліктерін біріктіруші басты жүйе ретінде
ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМ САПАСЫНЫҢ МЕНЕДЖМЕНТІ
Педагогикалық менеджменттің принциптері
Педагогикалық менеджменттің функциялары
Білім процесінің жоспарлануы
Пәндер