Қазақстандағы қысқа мерзімді несие мәселелрі және оны дамыту перспективалары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстандағы қысқа
мерзімді несие
мәселелрі және оны
дамыту
ФН-305 топ
перспективалары
Әнуарбекова
Аяулы
Қысқа мерзімді несие
қарыз алушының
ағымдағы және
маусымдық ТМҚ
қорларын
қалыптастыруына,
еңбекақы төлеуіне және
өзге де шығындарын
өтеуіне байланысты
уақытша
қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін бір
жылға дейінгі мерзімге
беріледі.
Негізінен қысқа мерзімді несиелендіру
жүйесі:
Топ-турлар,
Ұзақ
Автомашина
Мерекелрді
Үйде
Жеке мерзімді
бөлшек
білім алу
тойлау
туризм
сатып
жұмыстарын
қолданылатын
мен алу
емделу
сияқтыжүргізу
өздерінің
төлемі
тұтыну тауарларын
тұтынушылық
иемдену
мақсаттарын
(жиһаз,
тұрмыстық техника)
қолдану
Қазақстандағ
50%
ы
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5% Экономикалық
0% сауда секторына
бағытталған
несиелер
Ө неркәәсіптік
Өнерк салағғаа қ
сіптік сала арағғанда,
қара анда, сауда операцияларының
сауда операцияларыны ң
айналымдылығғы
айналымдылы ы әәлде
лдеққайда
айда жожоғғары екендігін ккөөрсетеді.
ары екендігін рсетеді. Одан басқ
Одан бас қаа
несиені қ
несиені олданғғаны
қолдан аны үүшін
шін ттөөленетін
ленетін пайыз
пайыз мо моөөлшері тауар өөндірушілер
лшері тауар ндірушілер
үүшін
шін ккүүке
ке келмейтін
келмейтін ж жүүкк болып табылады. Ө
болып табылады. те үүлкен
Өте лкен банктік
банктік пайыз
пайыз
өөндіріс саласындағғы
ндіріс саласында ы өөнімні
німнің не өөзіндік
ң не зіндік құ нына қ
құнына осуғға,
қосу а, не
не пайда табуғғаа
пайда табу
ммүүмкіндік
мкіндік бермейді. Сондыққтан
бермейді. Сонды тан ммұұндай
ндай несие
несие пайызын
пайызын негізінен
негізінен тек
тек
сауда
сауда немесе
немесе делдал фирмалар ғғана
делдал фирмалар ана ттөөлей алады. Ә
лей алады. Әрине, нарыққты
рине, нары тыңң
ттұұра
раққтануы инфляция ққар
тануы инфляция арққыныны
ынының ң ттөөмендетілуі
мендетілуі ж жәәне тең
не те генің
ңгені ң
нгығғаюы
нгы аюы ккөөззққарасынан
арасынан өөндіріс
ндіріс саласына несиелік ққаражаттарды
саласына несиелік аражаттарды салу
салу
тиімдірек
тиімдірек болып
болып табылады.
табылады.
Қазақстандағы қысқа мерзімді
несие проблемалары
Клиент менеджментінің талданбауы
Клиент
менеджментінің
талданбауы

Клиенттің банкроттығы нәтижесінде несиенің
қайтарылмаушылығы өз қатарында нашар
менеджменттің салдары болып табылады.
Мысалы, Францияда аталған қызметпен айналысушы
Тәуекелділік қызмет орталығы қаланған. Қарыз алушы
туралы ақпарат жинағысы келген кез келген банк, осы
қызмет көмегіне жүгінуге құқылы. Несие жүйесін
жетілдіру үшін осы жүйені елімізге енгізу пайдалы бола
еді. Бұл жағдайда өз клиенттері туралы мағлұматтар
алғысы келетін коммерциялық банктер арнайы
телекоммуникациялық желі арқылы бірнеше секундтар
ішінде қарыз алушының қаржылық жағдайының
қандай екендігін біле алады. Жалпы қарыз алушылар
туралы ақпарат жинау жүйесі елімізде
болжамдалған.
Көптеген
несиелік
келісімшартта Отандық банк тәжірибесінде несиелік
р заңды дұрыс шарттардың экономикалық жетілдірілмеуі
құрастырылма сияқты жетіспеушілікке көңіл аудармау мүмкін
ған емес. Осылайда, несиелік шарттар негізгі
қарызбен, неиелік пайыз төлемдерінің
негізінің өтуіне байланысты шараларды
қарастырмайды, ал құқықтық қатынастар
берілген несиенің қайтарылуын қамтамасыз
етпейді. Тіпті сотқа жүгінен күйде де шартты
орындау оңайға түспейді, өйткені келісімшарт
жасасқан қарыз алушыны іздеу мүмкін емес
немесе негізгі қарызды және тиесілі пайызды
төлейтін нақты қаражат көзінің жоқтығы
болып табылады. Көптеген несиелік
келісімшарттар заңды дұрыс
құрастырылмаған, қай кезде оған уәкілетті
емес тұлғалар қол қояды. Бастыста несиелік
келісімшар екі жақтың міндеттемелерін
реттейтін ең маңызды құжат болып
табылады. Осыған орай, несиелік
келісімшартта сауатты көрсету, терең
зерттеу қажет.
Республикамы
зда
қолданылатын
кепілдік
механизмінің
жетілдірілмеуі
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Банктік тұтыну несилері
КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕГІ
Ұйымның айналым активтерін басқару
АРНАЙЫ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫ – НЕСИЕЛІК МЕКЕМЕЛЕРІ
Ипотекалық несие
Халықаралық қысқа мерзімді ішкі қаржыландыру
Қазақстан Республикасындағы банктік жүйенің қалыптасуы мен дамуы
НЕСИЕ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
Несие нарығы
Коммерциялық банк
Пәндер