Тәрбие әдістері туралы түсінік


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Жаратылыстану – математика факультеті.

СӨЖ № 3
ТӘРБИЕ ӘДІСТЕРІ
Орындаған :Жұмахан А .
Т – 413топ
е н ім і з -
ә д і сі д ег
Тәрбие т ұ л ғ а л ық
л а р д ы ң р у ға
оқ уш ы п т а с т ы
і н қ а л ы м ен
т т е р і л е р
қасие ғ а н т ә р б и е ш
а
т т а л ің ө з а р
бағы е ну ш іл е р д
қ
ә рб и ел о г и к а л ы
т ы п ед а г
й л а ны ст д е р і.
ба с тә с і л
ж ұ м ы
Тәрбие әдістері – тәрбие процесінің
өте күрделі компоненті. Себебі, тәрбие
әдістері қазіргі қоғамның түбегейлі
өзгеру жағдайындағы сан – салалы өмір
талаптарына байланысты болуы тиіс.
Сонымен қатар тәрбие әдістері жан –
жақты тәрбиенің мақсатына,
принциптеріне, тәрбие жұмысының
мазмұнына сай анықталады.
Соның ішінде тәрбие әдісінің мәні
үнемі тәрбиенің мақсатынан туындап
отырады.
Тәрбие әдістері төрт топқа
ажыратылады:

2. Іс-әрекет және
1. Адамгершілік 3. Тәртіпке, іс-
қоғамдық тәртіп
сананы әрекетке
тәжірибесін
қалыптастыраты ынталандыратын
қалыптастыратын
н әдістер. әдістер
әдістер.

4. Мінез-құлық пен іс-әрекетке бақылау жасау, өзін-өзі
бақылау, ұйымдастыру және өзіне-өзі баға беруді,
ұйымдастыруды жүзеге асыру әдістері.
1. Жеке адамның санасын қалыптастыру
әдістері.
Әдіс түрі Сипаттамасы
Этикалық Этикалық, эстетикалық мәселелерді оқушыға талдату. Мұғалім
әңгіме оқушылармен әңгімелескенде, олардың ойын тыңдап, онымен
санасады, ынтымақтаса жұмыс істеп, адамны ң мінез- құл қына, ж үріс-
тұрысына қойылатын талаптарды бұзған оқушылардың іс-
қылықтарын талдайды.
Пікірталас Пікір білдіру, баға беру оқушының дүниеге сенімін арттырып, онда ғы
қателіктер мен кейбір адамдардың жалған көзқарастарымен к үресуге
үйретеді.Пікірталас оқушылардан ақыл-ой қызметін, сезім
белсенділігін талап етеді.
Сендіру Оқушының тек қана санасына, сезіміна ы қпал жасау ғана емес, әрі
оның мінез – құлқына, әрі әрекетіне де ықпал жасауды көздейді.
Сендіру әдісінің негізгі қызметі, ерекшелігі – ол ар қылы жеке басты ң
сенімі қалыптасады
Көз Тәрбиешінің өз тәртібі, жұмыс тәсілдері арқылы ж үзеге асатын,
жеткізу балалар көзқарасына ықпал етудің педагогикалық тәсілі.
Қоғамдық Балаларға тәрбиешінің қоятын талабы ең алдымен ұжымны ң талабы
пікір екендігін түсіндіру керек. Ұжымның талабы - жалпы қо ғамды ң
пікірдің көрінісі. Қоғамдың пікір ұжымдағы іс-әрекетті ұйымдастыру
және мінез-құлықты қалыптастырудың негізгі әдісіні ң бірі.
2. Іс-әрекет және қоғамдық тәртіп тәжірибесін
қалыптастыратын әдістер.
Әдіс түрі Сипаттамасы
Жаттығу Мінез-құлықтың нормалары мен ережелеріне сай т әрбиешіні ң
әдісі әр түрлі іс-әрекетті ұйымдастыруы.Жаттығу әдісінің
педагогикалық-психологиялық ерекшелігі - жатты ғулар мен
әрекеттердің баланың ішкі қасиетіне айналуы. Тапсырма
бергенде баланың ішкі мүмкіндігін, күшін, бағытын жан-жа қты
терең зерттеп, қоғамдық бел-сенділігін бас қару жалпы
адамзаттық адамгершілік қасиетінің дамуына ж әне оны ң д ұрыс
іс-қимылы мен мінез-құлық дағдысын қалыптастыру ға
мүмкіндік береді.

Ойын әдісі Бала әрекетін дамытудың негізгі құралы. Ойын баланың мінез-
құлқын қалыптастырып, ой-өрісін өсіріп, ортаға бейімдеп, өзін
еркін сезуге үйретеді. Ойын - балалардың бір-біріне деген
қайырымдылық, мейірімділік, жанашырлық, достық, жолдасты қ
сезімдерін тәрбиелейді. Балаларды қоршаған ортамен
таныстыру, тілін дамыту, табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері
пәндері оларда табиғатқа деген сүйіспеншілік, үлкендерді ң
еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты адамгершілік сипатын
қалыптастырады.
3. Тәртіпке, іс-әрекетке ынталандыратын
әдістер
Әдіс түрі Сипаттамасы
Мадақтау оқушылардың тәртібін, мінез – құлқын бағалап
және көтермелеп отыруда педагогикалық ықпал
етудің тиімді жолы болып табылады.
Мадақтаудан алған әсері оқушыны теріс әрі
келеңсіз істерден сақтандырып отырады.
Жазалау педагогикалық ықпал етудің бір жолы. Мұғалім
мектептегі жазалау шарасына ерекше ептілікпен
әрі ойланып қарауы тиіс. Жазалау баланың
жағымсыз мінез – құлқы мен іс - әрекетінің теріс
екендігін түсіндіру және оқушының ұжым
алдында жасаған қылмысына айыпты екендігін
ұғындыру және істеген теріс іске
қынжылатындай мақсатын көздейді.
4. Өзін-өзі байқау және бақылау әдістері.

Тәрбие әдістерінің ықпалын, оның сапасын және нәтижесін
анықтау және талдау үшін мінез-құлық пен іс-әрекетке
бақылау жасау, адамның өзін-өзі бақылауы және өзіне-өзі
баға беру әдістері қолданады.
Өзін-өзі байқау және бақылау әдістері тобындағы әдістің бірі
-тәрбиелейтін жағдаят туғызу әдісі. Тұтас педагогикалық
процесте жеке адам ең алдымен әр түрлі әрекеттер барысында
қалыптасып дамиды. Сондықтан баланың өмірін, қоршаған

ортаға деген қарым-қатынасын
ұйымдастыру ісі белгілі
міндетті
шешуге барынша жауап
беретіндей ұйымдастырылуы
керек.
Тәрбие әдістерін дұрыс таңдау және оларды тиімді
пайдалану
Тәрбие жұмысында әдістерді таңдап алу оқушыларды ң жас ж әне
дербес ерекшеліктеріне, өмір тәжірибесіне, педагогикалы қ
жағдаяттарға тәуелді.

Тәрбие әдістеріне қойылатын
педагогикалық-психологиялық талаптар:

• тәрбие процесінің үздіксіз, әрі кешенді ерекшелігін ескеру.

• оқушылардың жас және дара ерекшеліктерін зерттеп, о қу-
тәрбие процесін бала дамуының заңдылықтарына сүйеніп
ұйымдастыру.
• педагогтардың жеке басының және еңбек мәдениетінің
жоғары дәрежеде болуы.
Тәрбие әдістері бір-бірін толықтырады,
олардың бірлігі тәрбие жұмысына игі әсер
етіп, балалардың білімін, іскерлігі мен
дағдысын тереңдетеді, қоғамдық өмірге,
еңбекке баулиды, адамгершілік тәжірибесін
байытады. Әдістермен бірге мұғалім
тәрбиенің тәсілдерін және құралдарын
қолданады.
Пайдаланылған әдебиеттер.

1. Абай атындағы қазақ Ұлттық
педагогикалық Университеті. Алматы:
“Нұрлы Әлем”, 2003.
2. Әбиев Ж. Педагогика. Алматы., 2004.
3. Бабаев С.Б., Оңалбек Ж.К. Жалпы педагогика.
Алматы,2005.
4. Қоянбаев.Р. Тәрбие теориясы. - Алматы, 1991.
5. ҚоянбаевЖ.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика:
Университеттер студенттеріне арналған оқу
құралы.- Алматы, 2004
6. Хмель Н.Д. Жалпы білім беретін мектептегі
педагогикалық процесс. А., 2002

Ұқсас жұмыстар
Тәрбие әдістері
Оқыту - қоғамдық қүбылыс
ТӘРБИЕ ҮДЕРІСІНІҢ ФОРМАЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ, ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ДҮНИЕТАНЫМ- ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ НЕГІЗІ
Негізгі экономикалық ұғымдар
Ғылыми зерттеу әдістері
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ-ҰЛТ БОЛАШАҒЫ
Тәрбие процесі
Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру ұйымдарында инновациялық іс- әрекеттерді қолданудың жаңа бағыттары
Педагогика ғылымының салалары
Тәрбие әдістерінің түрлеріне анықтама беру, кесте түрінде көрсету
Пәндер