ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ДЭЕМ - нің программалық
жабдықтары.

Программалар.
Программалық жабдықтар ЭЕМ-нің жұмысын
қамтамасыз ететін барлық программалар жиынынан
тұрады, оларды программалық жүйе деп те атайды.
Программаларсыз ЭЕМ-нің жұмыс атқаруы мүмкін емес.
Программалық жабдықтар – ЭЕМ-ді толық
пайдалануға арналған программалар мен олардың
қолдану ережелерін сақтайтын құжаттар жиыны.
ПРОГРАММАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

Қолданбалы
Қ олданбалы Тестілік
Тестілік Жүүйелік
Ж йелік Текстік
Текстік

Операциялық
Операциялық Утилиттер
Утилиттер Драйверлер
Драйверлер Программалау
Программалау
жүүйе
ж йе
Қолданбалы немесе кәделі программалар – белгілі бір
мамандық саласындағы арнаулы есептерді шығаруға арналған
программалар тобы. Текстік программалар – текс түрінде
дайындалып, операциялық жүйенің басқаруымен бірден
орындалатын программалар жиыны.
Кростық немесе тестілік программалар деп компьютердің
жұмыс істеу мүмкіндіктерін тексеріп, оны жасап шығару
кезеңінде аппараттық құрылғыларының қызметін толық
бақылауға арналған программаларды айтады.
Жүйелік программалар компьютерді толық басқаруды қамтамасыз
етіп, оның мүмкіндіктерін жетік пайдалану жұмысын атқарады. Олар
операциялық жүйелерден, шеткері құрылғыларды басқару
программалары – утилиттерден, драйверлерден (сервистік
программалар) және программалау тілдерінен тұрады.
Драйверлер – белгілі бір сыртқы құрылғыны басқаруды
ұйымдастыратын айрықша арнайы программа. Олар процессорды
принтермен, пернелер тақтасымен, дискілермен байланыстырады.
Утилиттер – жұмысты жеңілдететін программалар тобы. Олар
программалардың мазмұнын көруді, оларды көшіруді, көбейтуді
қамтамасыз етеді.
Дербес компьютердің негізгі құрылғылары
1946 жылы американ математигі Джон Фон Нейман ЭЕМ-нің жұмыс атқару
принципі мен құрылғыларын толық көрсеткен ғалым.
ДК –дің құрамына кіретін жабдықтарды қажетіне қарай өзгертіп отырады.
Оның құрамына кіретін құрылғыларды компьютердің конфигурациясы деп
атайды. Негізгі конфигурация ретінде төрт құрылғы кіреді.
1.Жүйелік блок
2.Монитор
3.Перне тақтасы
4.Тышқан
Жүйелік блок
Компьютердің
Компьютерді ң негізгі құрыл
негізгі құ рылғғысы
ысы –– жжүүйелік
йелік блок.
блок. Ол тік ққорапты
Ол тік ораптыңң ішіне салынғған.
ішіне салын ан.
Оның
Оны ң ішінде
ішінде дербес
дербес компьютерді
компьютердің ң негізгі
негізгі ттүүйіндері орналасққан.
йіндері орналас Жүүйелік
ан. Ж йелік блокты
блоктың ң
құрамына
құ рамына кіретіндер:
кіретіндер:
-процессор;
-процессор;
-жедел жад
-жедел жад (RAM);
(RAM);
-тұұра
-т раққты
ты есте саққтау
есте са тау жады
жады (ROM);
(ROM);
--ққоректендіру
оректендіру блогы;
блогы;
-енгізу-шығғару
-енгізу-шы ару порттары;
порттары;
-аққпарат
-а парат тасушылар.
тасушылар.
ББұұлар жүүйелік
лар ж йелік блокты
блоктыңң ішінде
ішінде жат
жатққан құрыл
ан құ рылғғылар болғғанды
ылар бол андыққтан
тан ішкі құрыл
ішкі құ рылғғылар
ылар
деп аталады.
деп аталады. Ал сыртына ққосылатын
Ал сыртына құрыл
осылатын құ рылғғылар сыртққы
ылар сырт құрыл
ы құ рылғғылар
ылар деп
деп аталады.
аталады.
Аналыққ та
Аналы таққша
ша
Компьютерде
Компьютерде ж жұұмыс
мыс істеу
істеу кезінде барлыққ ммәәлімет
кезінде барлы аналыққ немесе
лімет аналы немесе ж жүүйелік таққша
йелік та ша
арққылы
ар ылы өңөңделеді. Аналыққ та
деледі. Аналы таққша жүүйені
ша -- ж йеніңң ядросы.
ядросы. ББұұлл шынында
шынында да ДК-діңң басты
да ДК-ді басты
ббөөлшегі-
лшегі- ққал
алғғандарыны
андарыныңң барлы
барлығғыы онымен жалғғастырыл
онымен жал астырылғған жәәне
ан ж жүүйедегі
не ж йедегі құ
құрыл
рылғғыларды
ылардыңң
ббәәрін наққты
рін на ты сол басққарады.
сол бас арады.

Микропроцессор
Микропроцессор
Процессор
Процессор немесе
немесе микропроцессор
микропроцессор компьютердегі орталыққ ммәәліметтер
компьютердегі орталы ліметтер өң
өңдеу
деу
құ
құрыл
рылғғысы
ысы болып
болып табылады.
табылады. Ол
Ол компьютерді басққарады
компьютерді бас жәәне
арады ж программадағғы
не программада ы командаларды
командаларды
орындайды.
орындайды.
Процессор
Процессор микросхема ретінде ұұсыныл
микросхема ретінде сынылғған жәәне
ан ж не оперативтік жадымен ққатар
оперативтік жадымен аналыққ
атар аналы
таққшада
та шада орналасады.
орналасады. Процессор
Процессор ненеғұ
ғұрлым шапшаңң болса,
рлым шапша компьютердіңң ж
болса, компьютерді жұұмыс
мыс істеу
істеу
жылдамдығғы
жылдамды соғұ
ы со ғұрлым жоғғары
рлым жо ары болады. Процессордыңң жылдамды
болады. Процессорды жылдамдығғы ы мегагерцпен
мегагерцпен (МГц)
(МГц)
өөлшенетін оныңң тактілік
лшенетін оны тактілік жиілігімен аныққталады
жиілігімен аны талады
Дербес компьютердің қосымша құрылғылары:

-Шығару құрылғысы

-Мәліметтерді алмасу құрылғысы

-Енгізу құрылғылары
Шығару құрылғылары
Принтерлер мен плоттерлер:
Принтер (баспа құрылғысы) мәтіндік және графикалық мәліметтерді
компьютердің жедел жадынан қағазға басып шығаруға арналған.
Қазіргі кезде принтерлердің матрицалық, лазерлік, сия бүріккіш ж әне
термографиялық түрлері бар.
Матрицалық принтерлер олардың қағазға таңба салатын баспа тиегі тік
орналасқан металл инелерден тұрады.
Сия бүріккіш принтерлерде бүрку арқылы шы ғарылады. Біра қ олар
қалыңырақ қағазды және тұрақты түрде қадағалап қарап тұруды керек етеді.
Лазерлік принтерлер - ксерография принципін қолданатын құралдар ға жатады,
бұларда әріп бейнелері электрлік тәсілмен бояу жұқтырылған до ңғала қ ар қылы
қағазға түседі. Доңғалаққа әріптер бейнесіндегі бояу жұқтыру компьютер
командалары арқылы лазерлік сәулелермен жүргізіледі. Лазерлік принтерлер өте
сапалы басылым бере алады және жылдамды қтары да жо ғары – орташа есеппен
алғанда, секундына 330 символ (бір бетті 5 – 15 секундта) басып бере алады.
Мәліметтерді алмасу құрылғысы
Желілік адаптер – компьютерді жергілікті желіге қосуға мүмкіндік тудырады.
Мұнда пайдаланушы басқа компьютердегі мәліметтерге қол жеткізе алады.
Модемдер (модулятор - демодулятор) компьютерлер арасында мәлімет алмасу
үшін керек, олар негізінен мәліметті жеткізу жылдамдығына қарай бөлінеді.
Қазіргі кезде олардың жылдамдығы 2400 бит/сек - 2500 бит/сек аралығында.
Олар мәлімет алмасу процедурасының белгілі бір стандарттары (протоколы)
бойынша жұмыс атқарады. Компьютер желісіне (Іnternet, Relcom, FіdoNet, т.б.)
немесе электрондық почтаға байланысты ең керекті құрылғы осы модем болып
саналады
Енгізу құрылғылары
Сканер (ізкескіш) – қағазға бетіндегі мәліметтерді (мәтін, сурет, график)
оптикалық негізге сүйене отырып компьютерге жылдам енгізе алатын
құрылғы.
Сканердің түрлері: планшетті, қолмен істейтін, барабанды, парақтық,
форма сканерлері, штирх сканерлер.
Сканер көріністі машина кодына айыстырып, компьютер жадына жазады.
Сканердің жұмыс атқару принципі былай: жарық сәуле жол-жолы бойынша
жазық суретті сканерлейді. Бұл электрондық сәуленің дисплей экранын
сканерленгені сияқты. Сканерлеу нәтижесінде қағаз құжаттың сызба бейнесі
жасалады

Ұқсас жұмыстар
ДЭЕМ - нің жабдықтары туралы ақпарат
ЭЕМ-ң қызметі, құрамы және жіктелуі. IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер. Алгоритмдік тілдер туралы мәліметтер
ДЭЕМ­нің программалық жабдықтары
Дербес электронды есептеуіш машинаныі программалық жабдықтары.Программалар
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар жайлы ақпарат
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары.Программалар
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары жайлы ақпарат
ДЭЕМ – нің программалық жабдықтары туралы
ЭЕМ -нің программалық жабдықтары
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар - 2 нұсқа
Пәндер