Өсіңкілік қатарлар статистикада
Презентация қосу
Семей қаласының Шәкәрім
атындағы Мемлекеттік
университеті

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ДАЙЫНДАҒАН: Муханаев К.К, Мұрат Б
Тобы: ЭН-401, ФН-407
Өсіңкілік қатарлар дегеніміз
статистикалық
көрсеткіштердің, құбылыстар
мен процестердің уақытқа
қарай өзгерісін анықтайтын
сандық мәндер тізбегі.
Өсіңкілік қатарлар статистикада кеңінен
қолданылады және даму немесе кему
процестерінің заңдылығы толығымен зерттеледі

қатардың дәрежесі уақыт көрсеткіші, белгісі.
Қатардың д әрежесі дегеніміз қо ғ- қ
құбылыстар мен процестерді ң шамасын
мөлшерлеп сипаттайтын к өрсеткішті ң
белгілі-бір уа қытта ғы санды қ м әні.

Бір мезгілді өсі ңкілік Уақ ыт аралы қты өсі ңкілік
қ атарлардың на қты қ атарлар дегеніміз құбылыс
санды қ шамалары м өлшеріні ң белгілі-бір
құ былыстарды ң белгілі- уақ ытта (т әулік, ай, то қсан
бір с әтіндегі (т әулікті ң, және т.б.) қандай шамада
айды ң, жылды ң) бол ған болғанын сипаттайтын
жағдайды сипаттайды. көрсеткіштер.
Толық емес
өсіңкілік қатарлар
Толық өсіңкілік деп көрсеткіштер
қатарларда уақыт мерзіміне
көрсеткіштер уақыт қарай әртүрлі
мерзіміне қарай аралықта, яғни
бірінен кейін бірі әртүрлі уақыт
үзіліссіз беріледі. мөлшері арқылы
сипатталады.

Өсіңкілік қатарлар
уақыт мерзіміне
және онда
көрсеткен
көрсеткіштерге
байланысты толық
және толық емес
болып бөлінеді.
Өсіңкілік қатарлар

Нақты шамалық Қатысты шамалы Орташа шамалы
өсіңкілік қатар өсіңкілік қатар өсіңкілік қатар

екі уақыттың нақты
шамаларын бір-бірімен
салыстыру арқылы пайда қоғамдық құбылыстар мен
дәрежесі ретінде әрбір болады, яғни әлеуметтік- процестердің белгілі-бір
уақыт мөлшеріне экономикалық белгісі бойынша уақыт
байланысты қалай құбылыстардың уақытқа мөлшеріне қарай сандық
өзгергендігін көрсетеді. қарай өзгеруін көрсеткіштердің орташа
сипаттайтын сандар өзгеруін сипаттауды айтады
тізбесін айқындайды. Ол
өсу, кему қарқыны ретінде
%-пен өлшенеді.
Өсіңкілік қатарлар көрсеткіштерін есептеуде
келесідей негізгі түрлері қолданылады:
- нақты өсім

- өсу қарқыны

- өсім қарқыны

- бір % өсімнің нақты мәні
• Бір % өсімнің нақты мәнін есептеу үшін әр уақыттағы өсімнің шамасы, сол кездегі
өсім қарқынына бөледі. %=∆н/∆ө немесе А%= Yi-1/100
• Өсім қарқыны нақты өсімнің салыстырмалы шамасын көрсетеді. Оны анықтау үшін
нақты өсімнің шамасын базалық ретінде алынған уақыт дәрежесіне бөлу керек. ∆ө =
(∆н/ Yo)*100
• Өсу қарқыны әрбір ағымдағы уақыт дәрежесінің алдыңғы уақыт дәрежесіиен
салыстырғанда қаншаға артық не кем екенін сипаттайды, яғни осы екі увақыт
көрсеткіштерінің бір-біріне қатысты екә шамасы арқылы есептелінеді. ол мына
формуламен есептеледі:
• Кө= Yi/Yo
• Нақты өсім. Бұл өсіңкілік қатардың жай түрі. Мұнда өсіңкілік қатарда көрсетілген
көрсеткіш дәрежелерінің белгілі бір уақыт аралығындағы нақты өсу немесе кему
жылдамдығының мөлшерін анықтау үшін есептеледі. Ол келесі формула бойынша
есептеледі:
• ∆ = Y -Y

Ұқсас жұмыстар
Динамикалық қатарлар туралы ақпарат
Абсолютті шамалар
Динамикалық шама түрлері
Өсіңкілік қатардың түрлері
Өсіңкілік қатарлары
Өсіңкілік (динамикалық) қатарлар
ДИНАМИКАЛЫҚ ҚАТАРЛАР
Динамикалық қатарлар туралы түсінік және оның түрлері
Механикалық іріктеу тәсілі
Өсіңкілік қатарлар
Пәндер