Бункерлі бағдарлау-қоректендіруші құрылғылар
Презентация қосу
Саңылаулы бункерлі
ба ғ дарлау-
Ілмекті бункерлі
қ оректендіруші,
бағдарлау-қоректендіруші
ШИБЕРЛІ жәнеБУНКЕРЛІ
БАҒДАРЛАУ
ҚОРЕКТЕНДІРУШІ
Орындаған:Есенгелдин Н.А.
Тексерген: Абдилова Ғ.Б.
ҚҰРЫЛҒЫЛАР
ЖОСПАР:
1.Кіріспе
1.1.Бункерлі бағдарлау-қоректендіруші құрылғы жайлы түсінік.
1.2.Бункерлі бағдарлау-қоректендіруші құрылғылардың түрлері.

2.Негізгі бөлім
2.1.Саңылаулы бункерлі бағдарлау-қоректендіруші құрылғы.
2.2.Ілмекті бункерлі бағдарлау-қоректендіруші құрылғы.
2.3.Шиберлі бункерлі бағдарлау-қоректендіруші құрылғы.

3.Пайдаланылған әдебиеттер.
Бункерлі бағдарлау-
қоректендіруші құрылғы
Бұл құрылғылар даналы бұйымдармен автоматты қоректендіргіштерде кеңінен қолданыс
тапты. Бірақ соңғылары тез сынғыш, нәзік және жабысқақ болмауы тиіс. Бункерлі
бағдарлау-қоректендіруші құрылғыларының ең қарапайым және сенімдісі болып құбырлы
бұрулары бар бункерлі-құйғыштар табылады. Олардың екі типі болады
а) ворошителі бар бункерлі-құйғыш:
- тік орнатылып, шығу тесігімен жабдықталған цилиндрлі конусты бункер;
- бункердің төменгі бөлігіне орнатылған тік штифті түріндегі ворошителмен жабдықталған
айналатын конусты түп.
Цилиндрлік формадағы бұйымдар,
- бункерге 1 толық тиелген,
- қабылдау трубкасының 5 шыға берісіне ауырлық күшінің әсерінен төмен бағытталады.
Одан әрі түптің 3 айналуы кезінде түптің конустық тесігі арқылы штифтімен 2 бөлшектер
соғылып, кезекпен түсіп қалады. Түптің айналуы буынтықты беріліс 4 арқылы жүзеге асады.
Машинада бұйымның негізгі өңделуі позициялы тартпа арқылы трубкамен 5 қосылады.
Ішкі трубка 1 қабылдағыш, ал сыртқы трубка 2 қармауыш болып табылады.
Механизмге сәйкес ілгерлемелі-қайтымды қозғалыс жасай отырып, сыртқы трубка ішінде
еркін сырғанайды. Бункерлі бағдарлау - қоректендіруші құрылғыларының осындай типтері
роторлы карамель орайтын машиналар қоректендіргіші үшін қолданылады .
Бункерлі бағдарлау - қоректендіруші құрылғыларының түрлері:
1. ворошителді бункерлі - құйғыш.
2. екі концентрленген құбырлары бар бункерді-құйғыш.
3. Айналатын қармауыш органдары бар бункерлі бағдарлау - қоректендіруші
құрылғысы:
а) қалталы; б ) саңылаулы; ) имекті; г ) шиберлі және т.б.
4. Тербелмелі бункерлі бағдарлау - қоректендіруші құрылғы және т.б.

құбырлы бұрулары бар бункерлі-құйғыштар
Саңылаулы бункерлі
бағдарлау-
Саңылаулы бункерлі бағдарлау - қоректендіруші құрылғылары саңылау

қоректендіруші
түрінде орындалған қармауыш органы болады. Саңылаудың көлденең қимасы
өз формасы бойынша дұрыс бағдарланған дайындама талабына сай келеді.

Саңылаулы бункерлі бағдарлау - қоректендіруші құрылғылары сақинамен 2
пісірілген тік қозғалмайтын немесе көлбеу цилиндрлік тұрықтан 1 тұрады.
Тұрықтың ішінде диск 3 айналады.
Сақинаға қарағанда диск аз диаметрлі болғандықтан, диск пен сақина
арасында сақиналы саңылау болады.
Саңылаулы бункерлі бағдарлау - қоректендіруші құрылғыларына салынған
дайындамалар (А) сақиналы саңылауға (Б) келіп түседі де серіппелер 5 әсерінен
бұру науаға 4 қарай тасымалданады.

Егер бұру науасы толықтай толтырылған болса, онда серіппелерді тарта
отырып, дайындамалармен сырғанай бастайды. Бұл кезде диск айналуын
жалғастырады. Бұл сыналануды болдырмайды.
Саңылаулы бункерлі бағдарлау - қоректендіруші
құрылғылары
Ілмекті бункерлі
бағдарлау-қоректендіруші
құрылғы
Ілмекті бункерлі бағдарлау - қоректендіруші құрылғылар келесі
дайындамалар түрінде қолданылады,
-сақиналарда, қалпақшаларда, стақандарда және т.б. қармақтарды ілетін
ашық қуыстары бар бұйымдарда.
Суретте мыналар көрсетілген:
1- ілгектері бар қармауыш стерженьдер;
2- бойлық тілігі бар төменге түсіру науасы;
3- бункер.
Ілмекті бункерлі бағдарлау - қоректендіруші құрылғылардың басқа да
конструкциялары белгілі
Ілмекті
бункерлі
бағдарлау-
қоректендіруш
і
құрылғы
Шиберлі бункерлі
бағдарлау-
қоректендіруші
құрылғы
Шиберлі бункерлі бағдарлау - қоректендіруші құрылғының схемасы
жүйелік түрде көрсетілген.
Шиберлі бункерлі бағдарлау - қоректендіруші құрылғы келесілерден
тұрады:
1 - Бункер; 2 - ротациялық щетка; 3 – шибер; 4- бұру тартпасы.
Шибер 3 ілгерлемелі-кейінді қозғалыспен жүзеге асырылады. Шиберді ң
жоғарғы шетіндегі пазында дайындамалар формасына сәйкес саңылау болады.
Шиберді көтеру кезінде дайындамалар бұру тартпасына 4 сырғанап
түседі. Дұрыс бағдарланбаған дайындамалар шиберден ротациялық щетка 2
көмегімен лақтырып тасталынады.
Шиберлі бункерлі бағдарлау-қоректендіруші құрылғы
Пайдаланыл ғ ан ә дебиеттер:

1.Шувалов В.Н. Машины и автоматы и поточные линии. Л.:
Машиностроение, 1973.

2.Основы расчета и конструирования машин и автоматов
пищевых производств.Под редакцией А.Я.Соколова.-М.:
«Машиностроение»,1969.

3.Пелеев а.и.Технологическое оборудование предприятий
мясной промышленности.М.:Пищепромиздат, 1971.

Ұқсас жұмыстар
Бункерлі бағдарлау – қоректендіруші және қалталы бункерлі бағдарлау - қоректендіруші құрылғылары
Даналық бұйымдары бар машиналардың автоматты қоректендіргіштер Қоректенгіштердің құрылымы, жіктелуі және негізгі типтері
Сызықтарды бағдарлау
ДЭЕТ-тің архитектурасы
Трансформаторлардың қызметі
Бағдарланған даналық бұйымдарға арналған автоматты мөлшерлегіштер
Астық қоймалардың сыйымдылығын есептеу
Спорттық бағдарлау
Пластикалық хирургия мен трансплантология негіздері
Пластикалық хирургия
Пәндер