Кәсіпкерлік қызметтегі қауіптер
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Кәсіпкерлік қызметтегі
тәуекелдер

Орындаған: Галимжанова Асем
УА-405 топ

Семей қаласы
2015 жыл
Адамдар әртүрлі қызмет ауқымында барлық уақытта тәуекелмен кездеседі.
Кәсіпкерлік қызмет – бұл инновациялық тәуекелдік қызмет. К әсіпкер жа ңа
технология, жаңа техника, еңбекті ұйымдастырудың, өндірісті ң, инновациялы қ
маркетингтің, менеджметтің жаңа әдістерін қолдана отырып, шы ғын алу ға
ресурстардың бір бөлігін немесе толығымен жоғалту ға тәуекелге барады.
Тәуекел – бұл мүмкін қауіптілік.
Экономикалық теорияда тәуекел дегеніміз кәсіпорынның белгілі өндірістік
және қаржылық қызметті жүзеге асыру нәтижесінде табысты ң бір б өлігін жо ғалту
ықтималдығы.
Кәсіпкерлік тәуекелдің мәнін қарастыру кәсіпкерлік қызметте тәуекел орындайтын
функцияларды анықтаумен басталады:
1. Инновациялық
2. реттеуші
3. қоғаушы
4. аналитикалық
Кәсіпкерлік тәуекелді
туындататын факторлар
Кәсіпкерліктегі тәуекел бірқатар факторлардың
болуымен байланысты, яғни жоғалтулардың туындау
ықтималдылығын жоғарылата отырып, сол немесе өзге
іс-әрекеттерді туғызатын шарттармен сипатталады.
Мұндай шарттар кәсіпкердің өзінің белгілі бір іс-
әрекеттері нәтижесінде кәсіпкерлік құрылымдардың
ішкі қызмет сферасында, сондай-ақ бизнесті қоршаған
ортаның, яғни мемлекеттік органдардың,
жабдықтаушылардың, бәсекелестіктердің әрекеттерінің
әсерінен туындайды.
Қаржылық тәуекелдің түрлері
• Инфляциялық тәуекел

• Салықты тәуекел

• Несие тәуекелі

• Депозиттік тәуекел

• Валюталық тәуекел

• Инвестициялық тәуекел

• Пайыздық тәуекел

• Бизнес тәуекел
Кәсіпкерлік тәуекелді бағалау
әдістері
Кәсіпорынның тәуекелдерін бағалаудың негізгі әдістері болып
статистикалық әдістер есептеледі. Олардың ішіндегі перспективалы әдіс
қаржылық тәуекелдерді факторлық талдау (факторлық жүйе моделін
қолдану) болып табылады. Мысалы, диверсификацияланған инвестициялық
тәуекелді инвестиция объектісінің даму перспективаларының бар-жо қтығы
бойынша, бәсекелестік деңгейі, тапсырыстар саны, келісілген шарттар саны
бойынша, ал диверсификацияланбаған – несиелер бойынша пайыздық
мөлшерлемелер, инфляциялық күтілімдер, ел экономикасының дамуының
жалпы беталыстары бойынша бағаланады.
Тәуекелді бағалау
әдістері

Айқындылық Ішінара айқынсыздық Толықтай айқынсыздық

Аналитикалық Статистикалық Сараптамалық әдіс

Абсолютті көрсеткіштер Вариация

Салыстырмалы
көрсеткіштер Дисперсия

Орташа мән көрсеткіштер Стандартты ауытқу
Тәуекелдерді басқару әдістері
Тәуекелді басқару дегеніміз – тәуекел факторларын
бейтараптандыру және талдау әдістерінің жиынтығы.
Тәуекелді басқару үрдісін 6 сатыға бөлуге болады:
1) Мақсатты анықтау
2) Тәуекелді айқындау
3) Тәуекелді бағалау
4) Тәуекелді басқару әдістерін таңдау
5) Таңдалған әдісті қолдану
6) Нәтижелерді бағалау
Тәуекелд
і басқару
әдістері

Тәуекелдер
Тәуекелден Тәуекелдерді Тәукелдердің
ді
бас тарту әртараптандыру орнын
оқшаулау әдісі толтыру әдісі
әдісі
әдісі
Назарларыңы
зға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Кәсипкерлік қызметтегі тәуекел
Реактивті кадр саясаты
КӘСІПКЕРЛІК туралы
Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру
Кәсіпорынның қаржылық ортасы
Кәсіпкерлік тәуекелдері
КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕГІ
Кәсіпкерлік қызметтегі кадрлармен қамтамасыз ету
Тәуекелді басқару әдістерін таңдау
Тәуекелді бағалау
Пәндер