Microsoft SQL Server қолдану
Презентация қосу
Microsoft SQL Server
қолдану
Жоспар
1. MS SQL Server утилиталары
2. Деректер қорды жасау
3. Кестелермен жұмыс
4. Индекстер
5. Диаграммаларды қолдану
6. Деректер қорын, кестені және көріністерді өшіру
SQL Server утилиталары.

SQL Server жұмысын басқарумен байланысты
негізгі амалдар келесі утилиталар көмегімен
іске асырылады:
1. SQL Server Books Online – анықтамалық жүйеге
қатынайтын қосымша;
2. SQL Server Query Analyzer – Transact SQL сұраныс
тілінің командаларын орындауға мүмкіндік беретін
утилита.
3. SQL Server Service Manager – SQL Server іске қосуын,
толық және уақытша тоқтатуын қамтамасыз ететін
утилита.
4. SQL Server Enterprise Manager – қолданушыға SQL
Server-ді администрлеуге, барлық объектілерге
қатынауға, сонымен қатар алдында айтылып кеткен
утилиталарды іске қосуға мүмкіндік беретін утилита.
SQL Query Analyzer. Берілген утилита Windows
ортасында жұмыс жасайды, жүйе іске қосылғаннан
кейін сұхбат терезесі SQL Server атауын, қолданушы
атын және оның паролін сұратады. Утилитаның негізгі
терезесі екі бөліктен тұрады: жоғарғы жағында
комнадалардың теруі ұйымдастырылады, ал төмеңгі
жағында сұраныстардың нәтижелері көрсетіледі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SQL Server Enterprise Manager серверді
конфигурирлеуге мүмкіндік береді. Берілген
утилита клиент компьютерінде де іске
қосылады. Утилитаның сол жағында объект
утилиталарының иерархиясы, ал оң жағында
объект мазмұны орналасады (сур. 2). Enterprise
Manager менюі және саймандар панелі
таңдалған объектіге байланысты өзгертіледі.
Кестелермен жұмыс
Типі Байттар Сипаттамасы
өлшемі
Binary(n) 1,2 Гб дейін Файлдарды сақтау үшін екілік мәліметтер
Varbinary(n) 1,2 Гб дейін Файлдарды сақтау үшін екілік мәліметтер
Char(n) N Символдық жол
Vchar(n) N Символдық жол
Datetime 8 Күн мен уақыт
Smalldatetime 4 Күн мен уақыт
Decimal(p,s) 1-17 p цифрлардың жалпы саны мен үтірден кейінгі s цифрлар саны

Numeric(p,s) 1-17 p цифрлардың жалпы саны мен үтірден кейінгі s цифрлар саны

Float 8 Жылжымалы нүктемен сан
Real 4 Жылжымалы нүктемен сан
Int 4 Жылжымалы нүктемен сан
Smallint 2 Бүтін сан
Tinyint 1 0-ден 255-ге дейін бүтін оң сан
Money 8 Ақша мәні
Smallmoney 4 Ақша мәні
Bit 1 Булды мәні
Timestamp Binary (8) сияқты

Text 4 Символдық мәліметтер
Image 4 Екілік мәліметтер
SQL Server-де индекстердің келесі екі типі мүмкін: кластерлік және
кластерлік емес.Кластерлік типтес индекстер үшін индекстегі
жолдардың тізбегі мәліметтердің физикалық ретімен сәйкес келу
керек. Кластерлік индексте тікелей мәліметтер орналасады. Мұндай
индекс мәліметтерге қатынау жұмысын тездетеді. Іздеу, реттеу және
топтау амалдарын орындау үшін көбінесі кластерлік индекс
қолданылады. Мысалы, ол үшін көбінесе алғашқы кілт құрылған баған
қолданылады.
Кластерлік емес типтес индекстерде мәліметтермен байланыс
қисын түрдес. Сондықтан, бір кесте үшін бірнеше индекстер беруге
болады.
SQL Server-де индекстерді екі тәсілмен құруға болады: SQL Server
Enterprise Manager программасы арқылы және Transact-SQL тілінің
CREATE INDEX операторы көмегімен. Кесте үшін индексті тек оның
тікелей қолданушысы ғана құра алады.
CREATE INDEX инструкциясында индекс атауы, бір кесте және 16
баған болу керек. Мұнда индекс атауы, бір кесте және 16 бағанға дейін
беріледі. Кластерлік индекс жасау үшін CREATE INDEX инструкциясына
CLUSTERED кілттік сөз қолданылады.
 
 CREATE [UNIQUE][CLUSTERED|NONCLUSTERED]INDEX
имя_индекса  
ON имя_таблицы(имя_столбца[,имя_столбца]...) 
[WITH] 
[FILLFACTOR = x] 
[[,] IGNORE_DUP_KEY] 
[[,] {SORTED_DATA | SORTED_DATA_REORG}] 
[[,] {IGNORE_DUP_ROW | ALLOW_DUP_ROW}]]
 [ON имя_сегмента]  
Мысал
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX au_id_ind     ON authors
(au_id)
Диаграммаларды қолдану

Диаграмма объектісі графиктік режимде мәліметтердің құрылымын өңдеуге
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, кестені құру, кілттерді анықтау, кестелер
арасындағы байланысты ұйымдастыру мүмкіндіктерін туғызады. Диаграмманың
ерекшелігі оның барлық объектілердің автоматты жасалынуы. Action менюінің New
Database Diagram командасы диаграммаларды өңдеу мастерін іске қосуына алып
келеді.
Саймандар панелінің батырмаларының көмегімен кестенің сыртқа бейнесі мен
орналасуын басқаруға болады. Кілттердің көмегімен диаграмма терезесінде
кестелер арасындағы байланысты орнатуға болады. Мұндай өріс кестенің сыртқы
кілті деп аталады. Содан кейін экранда сұхбат терезесі шығады. Бұл терезеде
байланыс атауы және сипаттамасы сұратылады:
- Relationship name – байланыс атауы;
- Primary key table – кестенің алғашқы кілті;
- Foreign key table – кестенің сыртқы кілті;
- Check Existing data on creation – берілген байланысқа кесте мәндерін тексереді;
- Enabled relationship for INSERT and UPDATE – жасалынған байланыс кестеде
ақпаратты қосу және өзгерту амалдары қарастырылады.
Жасалынған диаграмманы құрастырып болғанда, жүйе атауын мен
мүмкіндіктерін сұратады.

Ұқсас жұмыстар
Деректер қор құрлымы және объектілері
Деректер базасы сервері мен Web-серверді басқару технологиясы
Мәліметтер қорында пайдаланбайтын ұғым
Мәліметтер қоры объектілерімен жұмыс істеу интерфейсі біртұтас
Тілдік құрылымы
Кесте байланыстары, Конструкторды қолдану арқылы кесте құру
Деректер базасының архитектурасы
Күрделі реляциялық деректер базасы
Delphi ортасы қолдайтын деректер қорлары
Идентификаторлар және өрнектер
Пәндер